IPPP3/4512-20/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT naliczonego w całości wykazanego na fakturze dokumentującej wydatek poniesiony na zakup autobusu?
IPPP3/4512-20/15-2/JFinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. odliczenie podatku
  3. zakup
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem autobusu w celu dowożenia uczniów do placówek oświatowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem autobusu w celu dowożenia uczniów do placówek oświatowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (w skrócie ZOSS) jest jednostką budżetową Gminy utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych oraz uchwalenia jej statutu. Na podstawie Burmistrza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania i odbierania faktur VAT zgodnie z § 1 kierownik ZOSS upoważniony został do wystawiania i odbierania w imieniu i na rzecz Gminy faktur VAT, w tym faktur korygujących i not korygujących, jak również duplikatów wcześniej wystawionych faktur, w tym faktur korygujących i not korygujących dotyczących kierowanej jednostki.

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych prowadzi ewidencję - rejestr zakupu, rejestr sprzedaży na potrzeby podatku VAT, którą wraz z cząstkową deklaracją VAT-7 (w groszach) podpisaną przez dyrektora i głównego księgowego ZOSS przekazuje comiesięcznie do Gminy (Urzędu Miejskiego).

Na fakturach VAT sprzedawcą jest Gmina, natomiast Zespół Obsługi Szkół Samorządowych widnieje jako wystawca. Należności wpływają na konto bankowe ZOSS, z którego następnie odprowadzany zostaje podatek VAT na konto bankowe Gminy. Ostatecznie Gmina odprowadza podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych prowadzi obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych Gminy. Zobowiązany jest do wykonywania określonych zadań, posiada własny budżet, własny plan wydatków i dochodów oraz zatrudnia własnych pracowników. ZOSS nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

W miesiącu grudniu 2014 roku został zakupiony autobus z przeznaczeniem do dowozu uczniów do placówek oświatowych Gminy oraz z zamiarem odpłatnego wynajmu podmiotom zewnętrznym w miarę zapotrzebowania. Faktura za zakupiony autobus została wystawiona na Zespół Obsługi Szkół Samorządowych. Gmina dokona korekty faktury VAT, w której nabywcą będzie Gmina, a odbiorcą Zespół Obsługi Szkół Samorządowych. Na zakup autobusu ZOSS otrzymał środki od Gminy tytułem przekazania środków na wydatki. Następnie ZOSS ze swojego rachunku bankowego dokonał zapłaty za fakturę dokumentującą zakup autobusu. Zespół Obsługi Szkół Samorządowych jest jednostką budżetową gminy. Wszystkie otrzymane dochody przekazuje Gminie i otrzymuje od Gminy środki na wydatki. Zakupiony autobus, który służy do przewozu uczniów oraz odpłatnych wynajmów podmiotom zewnętrznym w całości został sfinansowany ze środków budżetowych Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT naliczonego w całości wykazanego na fakturze dokumentującej wydatek poniesiony na zakup autobusu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gminie jako czynnemu podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości wykazanego w fakturze dokumentującej wydatek poniesiony na zakup autobusu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego - na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia prawa do towarów i usług.

Zakupiony przez ZOSS autobus służy do dowozu uczniów do placówek oświatowych Gminy oraz do odpłatnego wynajmu podmiotom zewnętrznym w miarę zapotrzebowania.

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych jest jednostką budżetową gminy, posiadającą własny plan dochodów i wydatków, pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu i do budżetu Gminy odprowadzającą wszystkie dochody. ZOSS nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada jedynie upoważnienie do wystawiania i odbierania w imieniu i na rzecz Gminy faktur VAT dotyczących kierowanej jednostki.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupionego autobusu, gdyż poza dowożeniem uczniów do szkół - co jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu - autobus wynajmowany jest również podmiotom zewnętrznym, które ponoszą w związku z tym opłatę, co jest czynnością opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle cytowanego przepisu, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, o ile spełnią pozostałe warunki wskazane w art. 15 ustawy, tj. prowadzą działalność gospodarczą. Tym samym podatnikiem podatku od towarów i usług jest jednostka samorządu terytorialnego jedynie w przypadku czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Nie jest natomiast podatnikiem w zakresie działań podejmowanych jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania ściśle określone w przepisach, do realizacji których została powołana – są to zadania własne takich jednostek.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Stosownie do ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o oświacie obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadkach wskazanych w ustawie o oświacie, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom do szkoły. Są to zatem zadania gminy nałożone odrębnymi przepisami prawa. Wobec tego gmina nabywająca autobus mający z przeznaczeniem dowozu uczniów do szkół nie dokonuje nabycia jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i jednocześnie sama czynność nabycia autobusu oraz wykorzystywania tego autobusu do zadań własnych gminy pozostaje poza systemem opodatkowania VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina będąca podatnikiem VAT w grudniu 2014 roku zakupiła autobus z przeznaczeniem do dowozu uczniów do placówek oświatowych Gminy oraz z zamiarem odpłatnego wynajmu podmiotom zewnętrznym. Faktura za zakupiony autobus została wystawiona na ZOSS. Gmina dokona korekty faktury VAT, w której nabywcą będzie Gmina, a odbiorcą ZOSS. Na zakup autobusu ZOSS otrzymał środki od Gminy tytułem przekazania środków na wydatki. Następnie ZOSS ze swojego rachunku bankowego dokonał zapłaty za fakturę dokumentującą zakup autobusu. ZOSS jest jednostką budżetową gminy. Zakupiony autobus, który służy do przewozu uczniów oraz odpłatnych wynajmów podmiotom zewnętrznym w całości został sfinansowany ze środków budżetowych Gminy.

Gmina ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego przy nabyciu autobusu przeznaczonego do czynności niepodlegających opodatkowaniu i opodatkowanych VAT.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy zauważyć, że odliczenia może dokonać, po pierwsze - wyłącznie podatnik VAT, a po drugie - w zakresie, w jakim nabyty towar lub usługa służy czynnościom opodatkowanym, tj. podlegającym opodatkowaniu (regulacjom ustawy o VAT) i jednocześnie niebędącym czynnościami zwolnionymi. W sytuacji nabycia towarów lub usług służących czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, tj. pozostających poza systemem opodatkowania VAT, będzie to np. wykonywanie zadań własnych gminy, dla których – jak wskazano wyżej – gmina nie jest podatnikiem, nie powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podatnik w momencie nabycia obowiązany jest określić przeznaczenie nabytego towaru bądź usługi. Poza tym obowiązkiem podatnika jest również odrębne określenie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Wynika to z art. 90 ust. 1 ustawy określającego, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Gmina w grudniu 2014 r. nabyła autobus, którego przeznaczeniem jest dowóz uczniów do szkół oraz odpłatny wynajem podmiotom zewnętrznym. Zatem Gmina będzie wykorzystywała ten autobus jako podatnik VAT do czynności opodatkowanych (odpłatny wynajem) oraz jako jednostka samorządu terytorialnego do wykonywania zadań własnych, w zakresie których nie jest podatnikiem VAT, a bezpłatny transport uczniów do szkół znajduje się poza systemem opodatkowania VAT jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu. W takiej sytuacji Gmina na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy zobowiązana jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i tylko takie kwoty może odliczyć na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. W związku z tym stwierdzić należy, że wydatki związane z zakupem autobusu nie będą służyły w całości do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Gminie nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionego autobusu.

Zatem w niniejszej sprawie przesłanka określona w art. 86 ust. 1 ustawy warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, została spełniona wyłącznie w zakresie, w jakim autobus jest odpłatnie wynajmowany podmiotom zewnętrznym. W pozostałej części Gmina nie posiada prawa do odliczenia.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.