IP-PP2-443-646/08-4/IK | Interpretacja indywidualna

Zrealizowana przez Gminę inwestycja nie posłużyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, a więc nie przysługuje prawo do obniżenia w całości lub w części podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanej inwestycji, a także nie przysługuje zwrot.
IP-PP2-443-646/08-4/IKinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczanie podatku naliczonego
 3. zwolnienia podatkowe
 4. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.) uzupełnionego pismem z dnia 23 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu od wydatków służących realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej”.- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zwrotu od wydatków służących realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Budowa odcinka sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa przewidziana w projekcie Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości M planuje się wykonać z rur PCW z zastosowaniem kształtek z PC do rur ciśnieniowych oraz żeliwnych, wodociągowych ciśnieniowych. W określonych przypadkach wskazane być może zastosowanie rurociągu z rur ciśnieniowych polietylenowych /PE/ typ 100 o DN 100 produkcji np. Wagin, Gamrat o klasie ciśnienia PN 10. Łączenie poszczególnych odcinków rur będzie się odbywało zgrzewaniem doczołowym. Średnice przewodów sieci wodociągowej ustalono w wyniku obliczeń hydraulicznych dla przepływów bytowo gospodarczych i przeciwpożarowych wg. obowiązujących norm. Trasy sieci wodociągowych zostały określone w porozumieniu z Inwestorem, jak i odcinki sieci z poborem wody. Obliczenia hydrauliczne zostały dołączone do projektu budowlanego.

Przewody wodociągowe powinny być ułożone na głębokości uniemożliwiającej ich przemarzanie, tj. zgodnie z PN-81/B-10725. Przejścia pod drogami powinny być wykonane metodą przewiertu lub przecisku w stalowej rurze osłonowej wg. typowych projektów. Sieć wodociągowa zostanie uzbrojona w hydranty nadziemne DN 80 i zasuwy sekcyjne. Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

Roboty ziemne przy budowie wodociągu, przytoczy i punktów czepialnych:

 • mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni objętej projektem;
 • wykonanie wykopów oraz przekopów;
 • wykonanie wykopów jamistych;
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek;
 • zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym;
 • zasypanie wykopów za skarpami- z przerzutem na odległość do 3 metrów z zagęszczeniem;
 • plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów
 • pełne umocnienie ścian wykopów;
 • odtworzenia nawierzchni;
 • wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach;
 • wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy -zasypanie ziemie ukopów;

Roboty montażowe przy budowie wodociągu przyłączy i punktów czerpalnych:

 • montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych;
 • montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową na rurociągach PCW i PE;
 • montaż rur ochronnych na kable telefoniczne;
 • obrukowanie hydrantów i skrzynek do zasuw;
 • malowanie hydrantów farbą olejną;
 • izolacje węzłów żeliwnych i rur stalowych izoplastem;
 • układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe — transport mieszanki sterowej japonkami;
 • ułożenie rur stalowych i rur ochronnych z PCW;
 • montaż oznakowań trasy rurociągu tabliczkami na słupkach betonowych;
 • montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych;

Sieć wodociągowa po zakończeniu robót montażowych zostanie poddana próbie szczelności

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Projektowana sieć kanalizacyjna składać się będzie z:

 • sieci kanalizacyjnej rozdzielczej;
 • przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików);
 • lokalnych przepompowni ścieków;
 • kanałów tłocznych;

Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PCV bezciśnieniowych kanalizacyjnych w klasach:

 • uniwersalnej
 • specjalnej dla terenów z obciążeniami ruchomymi.

Połączenia rur kanałowych i kształtek PCV (złącza kielichowe) wykonane zostaną na wcisk i uszczelkę gumową. Średnice projektowanych odcinków sieci kanalizacyjnej: Dz 250 i 200 mm. Minimalny spadek dna kanałów wynosi:

 • dla średnicy Dz 250 mm - 0,3% - 3,0%
 • dla średnicy Dz 200 mm - 0,5% - 5,0%

Projektując trasy kanałów przestrzegano minimalnych odległości od urządzeń i elementów zagospodarowania przestrzennego. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowić będą studzienki rewizyjne wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu klasy B-43 przykryte płytą żelbetową z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm. Posadowienie kanałów od głębokości 1,20 m do 4,20 m p.p.t. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 18,879 km.

Przyłącza kanalizacyjne - przykanaliki wykonane zostaną z rur PCV kanalizacyjnych w klasach:

 • uniwersalnej
 • specjalnej dla terenów z obciążeniami ruchomymi.

Połączenia rur kanałowych i kształtek PCV (złącza kielichowe) wykonane zostaną na wcisk i uszczelkę gumową. Średnice projektowanych przykanalików: Dz 200mm i 160 mm.

Minimalny spadek dna kanałów wynosi dla średnicy:

 • dla średnicy Dz 200 mm - 0,5% - 5,0%
 • dla średnicy Dz 160 mm - 1,5% - 15,0%

Połączenia przykanalików z kanałami zostaną wykonane za pomocą studzienek rewizyjnych połączeniowych o średnicy 12000 mm. Część posesji posiadających kanalizację sanitarną będzie podłączona poprzez wybudowanie studzienki na istniejącym rurociągu kanalizacyjnym. Uzbrojenie przykanalików stanowić będą studzienki inspekcyjne wykonane z PCV O średnicy 315 mm.

Przykrycie studzienek inspekcyjnych z PCV to:

 • stożek betonowy z pokrywą betonową:
 • do ruty karbowanej pokrywa żeliwna o nośności 40 ton.

Posadowienie przykanalików od głębokości 1.00 m do głębokości 2,00 m.

Budowa oczyszczalni ścieków

Projektowana oczyszczalnia ścisków obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości M. Przepustowość oczyszczalni wynosić będzie Osr.d = 250,00 m3/d. Oczyszczalnia obsługiwać będzie równoważną Liczbę Mieszkańców RLM = 2013.

Oczyszczalnia ścieków przewidziana w projekcie Budowa oczyszczalni ścieków z siecią wodno- kanalizacyjną w M - Etap I pozwoli na uzyskanie wysokich efektów oczyszczania ścieków, spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2002 nr 212, poz. 1799).

Założono dwustopniowy mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym, z redukcją związków biogennych, ze stabilizacją i przeróbką osadu (odwodnienie, osuszenie) przy przyjętym obciążeniu oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń wyrażonym wskaźnikiem BZT5 w ilości 116,80 kg BZT5/d.

Podstawowe procesy przebiegać będą w ciągu technologicznym składającym się z:

 • kraty koszowej:
 • osadnika wstępnego z komorą osadową;
 • jednostki oczyszczania biologicznego z odazotowaniem i odfosforowaniem;
 • osadnika wtórnego;
 • wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu.

Na oczyszczalni zostały zaprojektowane poniższe obiekty inżynieryjne i pomocnicze:

 • stacja zlewcza z sitem i pomiarem;
 • zbiornik zlewny ścieków dowożonych;
 • pompownia ścieków oczyszczonych;
 • budynek wielofunkcyjny socjalno-techniczny;
 • zadaszone składowisko osadu odwodnionego
 • komora kontroIno-pomiarowa ścieków oczyszczonych;

Podstawowe źródło zasilania w energię elektryczną stanowić będzie istniejąca sieć napowietrzna. Zapasowym źródłem zasilania w energię elektryczną będzie agregat prądotwórczy umieszczony w pomieszczeniu dmuchaw w budynku.

Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

 • przygotowanie terenu pod budowę;
 • budowa oczyszczalni ścieków;
 • zasilenie elektryczne oczyszczalni
 • instalacje elektryczne automatyka i pomiary;
 • instalacje sanitarne;
 • roboty wykończeniowe.

Szczegółowy opis techniczny inwestycji znajduje się w dokumentacjach technicznych.

Pismem z dnia 23.06.2008r., Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o informację dot. zdarzenia przyszłego, pytania oraz stanowiska.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Szczególnie zadania gminy obejmują sprawy wodociągów i zapatrzenia w wodę, kanalizacji itp. Czynności z zakresu gospodarki komunalnej realizuje mający odrębny status podatnika jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powołana Uchwałą Rady Gminy. Zadania z zakresu Gospodarki wodnej i ściekowej realizuje Gminny Zakład Komunalny (zakład budżetowy). Gmina wystąpiła z wnioskiem o współfinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO Województwa L 2007-2013. W złożonych wnioskach Gmina występuje jako beneficjent. Po zakończeniu inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości M”, zostanie ona przekazana do eksploatacji GZK, który to zgodnie ze statutem wykonuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę posiada odrębny status podatnika VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie mogła korzystać z odliczeń podatku od towarów i usług...

Czy Gmina może odzyskać podatek VAT z tytułu realizacji powyższej inwestycji współfinansowanej ze środków RPO Województwa .....2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie mogła korzystać z odliczeń podatku od towarów i usług, ponieważ podatek VAT jest dla gminy kosztem. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanej, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jst., z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę Gmina przekaże do realizacji Zakładowi Komunalnemu, który ma odrębny status podatkowy.

W związku z powyższym, wg naszej oceny brak jest przesłanek, które pozwoliłyby na otrzymanie przez Gminę zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług oraz ubiegania się o zwrot tego podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina zamierza realizować inwestycje pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej” Gmina wystąpiła o dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.......2007-2013. W ramach realizacji tego projektu, Gmina będzie ponosiła koszty podatku VAT od nabytych towarów i usług, które będą zaliczone do kosztów kwalifikowanych, a realizacja ww. inwestycji nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym.

W zakresie realizacji zadań publicznych Gmina jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że ze względu na fakt, iż realizowana przez Gminę inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej” nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, a więc nie będzie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanych inwestycjach zgodnie z ww. art. 86 ust. 1, a także ubiegania się o zwrot tego podatku zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r, zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004r.

Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745). Podkreślić należy, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest funduszem strukturalnym (poakcesyjnym), finansowanym z budżetu Unii Europejskiej według zasad prawa wspólnotowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.