ILPP5/443-239/14-2/KG | Interpretacja indywidualna

Uznanie za zorganizowaną części przedsiębiorstwa majątku mającego być przedmiotem aportu oraz wyłączenia od opodatkowania transakcji wniesienia aportu do spółki komunalnej.
ILPP5/443-239/14-2/KGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. gmina
 3. opodatkowanie
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. wyłączenie
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa majątku będącego przedmiotem aportu oraz wyłączenia od opodatkowania transakcji wniesienia aportu do spółki komunalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa majątku będącego przedmiotem aportu oraz wyłączenia od opodatkowania transakcji wniesienia aportu do spółki komunalnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Jednym z zadań własnych Gminy, zdefiniowanym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., Nr 594, poz. 1318 ze zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym) jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

W przeszłości Gmina wykonywała przedmiotowe zadanie poprzez swoją jednostkę organizacyjną - zakład budżetowy (dalej: GZUP). W dniu 30 października 2013 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą GZUP. Zgodnie z postanowieniami uchwały z dniem 1 grudnia 2013 r. GZUP został postawiony w stan likwidacji. Do dnia 31 marca 2014 r. GZUP prowadził regularną działalność związaną w szczególności z zaopatrzeniem mieszkańców i innych odbiorców z terenu Gminy w wodę, świadczeniem usług w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych oraz oczyszczaniem odpadów komunalnych stałych. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zadania te przejęła Gmina poprzez Urząd Miasta i Gminy.

Przygotowując się do powyższej zmiany, Gmina uzyskała w marcu 2014 r. na swój wniosek decyzję Starosty w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych z GZUP na Gminę.

Tym samym, z dniem 1 kwietnia 2014 r. Gmina stała się stroną umów na świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przejęła zadania związane z oczyszczaniem odpadów komunalnych stałych na terenie Gminy. Jednocześnie, aby zapewnić wykonanie przedmiotowego zadania Gmina przejęła z likwidowanego zakładu budżetowego pracowników umysłowych, którzy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.; dalej: kodeks pracy) stali się pracownikami Urzędu Miasta i Gminy. Dodatkowo, w dniu 31 marca 2014 r. decyzją Burmistrza Gmina wygasiła trwały zarząd ustanowiony na rzecz GZUP dla nieruchomości, w której GZUP prowadził swoją statutową działalność - tj. gruntu i budynku. Grunt wraz z budynkiem został przejęty przez Gminę na stan jej środków trwałych.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że w praktyce od 1 kwietnia 2014 r. działalność dotyczącą wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków komunalnych oraz oczyszczania odpadów stałych przejęła Gmina, Gmina zorganizowała w ramach struktur swojej jednostki pomocniczej - Urzędu Miasta i Gminy - wyodrębniony zespół zajmujący się obsługą przedmiotowych zadań.

W skład zespołu weszły cztery osoby, które zajmowały się tylko i wyłącznie: (i) rozliczeniami wynagrodzenia Gminy z tytułu świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych i opłat z tytułu oczyszczania Gminy z odpadów stałych; (ii) prowadzeniem wyodrębnionego (od innych rozliczeń Gminy) księgowania należności i zobowiązań z tytułu świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych i opłat za oczyszczanie odpadów stałych; (iii) przetwarzaniem (aktualizowaniem) baz danych związanych ze świadczeniem usług wodno-kanalizacyjnych (przede wszystkim bazy umów z mieszkańcami i innymi odbiorcami w Gminie na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, bazy z informacjami o bieżącym stanie liczników, bazy z informacjami dotyczącym ponoszonych kosztów obsługi umów na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, celem weryfikacji przyjętych stawek za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków).

W kwietniu 2014 r. Gmina zakupiła system finansowo-księgowy wraz z licencją na korzystanie z systemu, przystosowany do dokonywania rozliczeń finansowanych z tytułu świadczenia usług komunalnych związanych z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i odbiorem odpadów stałych. Gmina uruchomiła system niezwłocznie po jego nabyciu, powierzając jego obsługę czterem pracownikom umysłowym przejętym z GZUP z dniem 1 kwietnia 2014 r.

W miesiącach kwiecień i maj 2014 r. Gmina dokonała również następujących czynności związanych z uporządkowaniem obsługi świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy: (i) wykonała inwentaryzację wyposażenia przejętego z GZUP (tj. mebli i drobnego sprzętu biurowego służącego w przeszłości GZUP w siedzibie GZUP do wykonywania codziennych obowiązków w zakresie świadczenia usług komunalnych); (ii) zleciła wycenę zinwentaryzowanego wyposażenia; (iii) przeprowadziła odczyt i zapis stanu liczników u wszystkich odbiorców wody i usług odprowadzania ścieków na terenie Gminy na dzień 30 kwietnia 2014 r.; (iv) dokonała wyodrębnienia lokali użytkowych w budynku, który pozostawał w przeszłości w trwałym zarządzie GZUP, celem podziału budynku na lokale służące Gminie jako archiwum oraz lokale, które mają służyć w przyszłości jako siedziba podmiotu świadczącego usługi komunalne na terenie Gminy; (v) zleciła wycenę wyodrębnionych lokali użytkowych w budynku; (vi) przygotowała zestawienia wszystkich składników materialnych i niematerialnych, które służą wykonywaniu działalności w zakresie doprowadzania wody, odprowadzania ścieków oraz usuwania odpadów stałych.

Przygotowując zestawienie składników materialnych i niematerialnych, bez których świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych i usuwania odpadów stałych nie byłoby możliwe, Gmina zidentyfikowała budowle i urządzenia, które były w przeszłości przedmiotem dofinansowania uzyskanego przez Gminę do budowy lub zakupu przedmiotowych składników. Wśród nich znajdowały się przede wszystkim: (i) sieci kanalizacyjne wybudowane w ramach etapów od I do V; (ii) sieci kanalizacyjne wybudowane w ramach etapu II; (iii) samochód do zbierania śmieci. W związku z powyższym Gmina dokonała szczegółowego przeglądu podpisanych umów o dofinansowanie, w tym wynikających z nich zobowiązań w zakresie gospodarowania przedmiotowym majątkiem w kontekście ich przekazania do spółki komunalnej. Po wykonanej analizie i konsultacjach z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi, Gmina wystosowała również oficjalne pisma z zapytaniem, czy Gmina może przenieść własność wytworzonych i nabytych środków trwałych na tworzoną spółkę komunalną.

W dniu 13 marca 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu realizacji zadań własnych Gminy m.in. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Gmina utworzyła spółkę (dalej: A lub Spółka), w której Gmina objęła 100% udziałów i pokryła je na moment utworzenia A wkładem pieniężnym. W dniu 24 marca 2014 r. sporządzony został akt założycielski A (przyjęto treść umowy spółki) i dokonano wyboru Rady Nadzorczej. W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy zarejestrował A w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 30 kwietnia 2014 r. A otrzymał numer REGON, a w dniu 6 maja 2014 r. Urząd Skarbowy nadał A numer NIP.

Ostatnim etapem tworzenia A było wyposażenie A w zasoby niezbędne do wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie wskazanym w akcie założycielskim, w tym przede wszystkim zadań dotyczących świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych oraz odbioru odpadów stałych. A rozpoczął działalność w tym zakresie w dniu 1 czerwca 2014 r.

W szczególności Gmina wyposażyła spółkę w składniki materialne i niematerialne niezbędne do wykonywania przedmiotowej działalności z dniem 1 czerwca 2014 r. poprzez wniesienie do A wkładu niepieniężnego obejmującego następujące składniki:

 1. Składniki niematerialne:
  1. czterech pracowników umysłowych Urzędu Miasta i Gminy, którzy zajmowali się w Gminie tylko i wyłącznie: (i) rozliczeniami wynagrodzenia Gminy z tytułu świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych oraz opłat z tytułu oczyszczania odpadów stałych; (ii) prowadzeniem wyodrębnionego (od innych rozliczeń Gminy) księgowania należności i zobowiązań z tytułu świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych i oczyszczania odpadów stałych; (iii) przetwarzaniem (aktualizowaniem) baz danych związanych ze świadczeniem usług wodno-kanalizacyjnych, które stanowiły następnie podstawę dla A do zawierania własnych umów i naliczania opłat za świadczenie usług użyteczności publicznej (w szczególności bowiem bazy umów z mieszkańcami i innymi odbiorcami w Gminie na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych obejmowały również informacje o bieżącym stanie liczników oraz informacje dotyczące ponoszonych kosztów obsługi przedmiotowych umów, dzięki którym Gmina i A mogły dokonać weryfikacji przyjętych stawek za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków) - pracownicy zostali przeniesieni z Gminy do A zgodnie z zasadami art. 231 Kodeksu pracy w zakresie tzw. przejścia zakładu (a tym samym na Spółkę przeszły zobowiązania pracodawcy wobec tych pracowników);
  2. dwie bazy danych, o których mowa w punkcie (iii) powyżej, przygotowane przez pracowników umysłowych obsługujących w Gminie świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych i rozliczenie opłat z tytułu usuwania odpadów stałych, zawierające informacje dotyczące imion, nazwisk, nazw i adresów odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z terenu Gminy oraz informacje o stanie liczników na dzień 30 kwietnia 2014 r., czyli na dzień wystawienia ostatnich faktur w Gminie z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych;
  3. program finansowo-księgowy oraz licencję na korzystanie z tego programu, który służył do rozliczania działalności Gminy z tytułu świadczenia usług komunalnych związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków oraz odbiorem odpadów stałych, a który był obsługiwany przez czterech pracowników umysłowych przenoszonych do A w ramach aportu działalności wodno-kanalizacyjnej;
  4. pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe na pobór wody niezbędne do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy
  5. zobowiązania odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków za maj 2014 r., czyli miesiąc w którym Gmina świadczyła te usługi, ale za który nie wystawiła na rzecz odbiorców tych usług faktur w związku z aportem działalności wodno-kanalizacyjnej do Spółki i przekazaniem A tych zadań;
  6. zobowiązania dotyczące obowiązków beneficjenta wynikające z wybranych umów o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę wodnokanalizacyjną na terenie Gminy oraz zakupu samochodu do zbierania śmieci, związane przede wszystkim z oświadczeniem o podpisaniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przejęciem innych zobowiązań wynikających z zawartych uprzednio przez Gminę umów o dofinansowanie.
 2. Składniki materialne:
  1. pięć wyodrębnionych lokali użytkowych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości w budynku celem wyposażenia A w siedzibę Spółki, w których znajdowały się pomieszczenia biurowo-administracyjne A od momentu zawiązania Spółki;
  2. dwie działki gruntowe zabudowane budynkami garażowymi, warsztatowo-magazynowym i gospodarczym, niezbędne A do przetrzymywania urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej;
  3. infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w postaci studni głębinowej i wodociągu, sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach etapów od I od V, kanałów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej w wybudowanych w ramach etapu II oraz kanalizacji sanitarnej w okolicach zalewu;
  4. wybrane urządzenia służące wykonywaniu działalności w zakresie usług komunalnych, w tym samochód do zbierania śmieci;
  5. zinwentaryzowane wyposażenie lokali, garaży i pomieszczeń magazynowych, warsztatowych i gospodarczych.

Przedmiotowego aportu Gmina dokonała w oparciu o zarządzenie Burmistrza w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w A (które zostało wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego).

Wniesione w formie aportu składniki materialne i niematerialne służą i będę służyły A do wykonywania działalności w zakresie świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych oraz oczyszczania odpadów stałych.

Czterech pracowników umysłowych, którzy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przeszli z Urzędu Miasta i Gminy do A, wykonują w A ten sam zakres obowiązków, jaki został im powierzony uprzednio przez Gminę w Urzędzie Miasta i Gminy, w związku z czym A otrzymał od Gminy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników do obsługi świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych oraz usuwania odpadów stałych.

Bazy danych przygotowane przez pracowników umysłowych obsługujących w okresie kwiecień i maj 2014 r. w Urzędzie Miasta Gminy świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, zawierające informacje dotyczące tylko i wyłącznie zadań własnych Gminy tego obszaru (w tym bazy umów na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych z mieszkańcami i innymi odbiorcami z terenu Gminy, bazy informacji o stanie liczników na dzień 30 kwietnia 2014 r.) posłużyły A jako podstawowe źródło informacji do podpisania nowych umów z mieszkańcami i innymi odbiorcami na terenie Gminy oraz stanowiły zasadniczą informację dla A, za jaką ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków A może obciążać mieszkańców i odbiorców w pierwszym okresie działalności (bowiem dokonany na dzień 30 kwietnia 2014 r. odczyt liczników stanowił tzw. „stan zerowy” z perspektywy A). Tym samym, wraz z tak rozliczonymi usługami do A zostały przeniesione również zobowiązania odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy za maj 2014 r.

Program finansowo-księgowy oraz licencja na korzystanie z programu służy A do tych samych celów, co uprzednio Gminie, zatem stał się podstawowym narzędziem do rozliczania prowadzonej działalności w A.

Pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe na pobór wody są też niezbędne do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy przez A.

Wyodrębnione lokale użytkowe w budynku służą A jako siedziba, w której A zlokalizował swoje pomieszczenia biurowo-administracyjne.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w postaci studni głębinowej i wodociągu, sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach etapów od I od V, kanałów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej w wybudowanych w ramach etapu II oraz kanalizacji sanitarnej wokół zalewu służą A do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, w tym w szczególności na obszarze wskazanych miejscowości.

Wybrane urządzenia służące wykonywaniu działalności w zakresie usług komunalnych, w tym samochód do zbierania śmieć jest podstawowym narzędziem do świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych stałych, bez dostępu do którego świadczenie to nie mogłoby być wykonane przez A.

Jednocześnie, wraz z powyżej opisaną infrastrukturą do A zostały wniesione uprzednie zobowiązania Gminy jako beneficjenta umów o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Zinwentaryzowane wyposażenie przejęte w przeszłości przez Gminę od GZUP służy A jako wyposażenie pomieszczeń biurowo-administracyjnych w siedzibie A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonane przez Gminę wniesienie aportem opisanego we wniosku zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej A stanowiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT a w konsekwencji transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej ustawa o VAT, przepisów przedmiotowej ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej również jako: ZCP). W świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze powyższą definicję oraz stanowisko Ministra Finansów prezentowane w wydawanych interpretacjach indywidualnych, aby można było uznać wkład niepieniężny na gruncie ustawy o VAT za ZCP muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach działalności wnoszącego aport,
 3. wnoszone składniki materialne i niematerialne muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W ocenie Gminy wkład niepieniężny Gminy do A spełnia jednocześnie wszystkie przesłanki do uznania za ZCP.

Zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

Zdaniem Gminy z przedstawionego opisu sprawy jasno wynika, że dokonany aport stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

W szczególności wśród składników materialnych, które były przedmiotem aportu należy wskazać opisane w punkcie 2 od a) do e) pięć wyodrębnionych lokali użytkowych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości w budynku przeznaczonym na siedzibę Spółki, dwie działki gruntowe zabudowane budynkami garażowymi, warsztatowo-magazynowym i gospodarczym, niezbędne A do przetrzymywania urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, wybrane urządzenia służące wykonywaniu działalności w zakresie usług komunalnych, w tym samochód do zbierania śmieci, zinwentaryzowane wyposażenie lokali, garaży i pomieszczeń magazynowych, warsztatowych i gospodarczych.

Wśród składników niematerialnych, w tym zobowiązań, które były przedmiotem aportu należy wskazać opisane w punkcie 1 od a) do f) czterech pracowników umysłowych Urzędu Miasta i Gminy, którzy zajmowali się w Gminie tylko i wyłącznie kwestiami związanymi ze świadczeniem i rozliczaniem usług komunalnych, a którzy zostali przeniesieni z Gminy do A zgodnie z zasadami art. 231 Kodeksu pracy w zakresie tzw. przejścia zakładu (a tym samym na Spółkę przeszły zobowiązania pracodawcy wobec tych pracowników), dwie bazy danych z podstawowymi informacjami związanymi ze świadczeniem usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, program finansowo-księgowy oraz licencja na korzystanie z tego programu do rozliczania usług komunalnych, pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe na pobór wody niezbędne do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, zobowiązania odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzanie ścieków za maj 2014 r., czyli miesiąc w którym Gmina świadczyła te usługi, ale za który nie wystawiła na rzecz odbiorców tych usług faktur w związku z aportem działalności wodno-kanalizacyjnej do Spółki i przekazaniem A tych zadań, zobowiązania dotyczące obowiązków beneficjenta wynikające z wybranych umów o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy oraz zakupu samochodu do zbierania śmieci.

Zespół składników organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach działalności Gminy.

Aby ocenić, czy spełniony jest warunek organizacyjnie wyodrębnionego zespołu składników, niezbędnym jest ustalenie jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne wniesione aportem do Spółki odgrywały w Gminie.

W ocenie Gminy warunek ten został spełniony w przypadku dokonanego aportu, ponieważ wskazane składniki materialne i niematerialne stanowiły zestaw niezbędny do wykonywania rodzajowo tego samego zadania własnego Gminy - świadczenia usług komunalnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (a jednocześnie składniki te nie służyły w żaden sposób do wykonywania innego rodzaju zadań własnych Gminy). Należy też podkreślić, że wykonywanie zadania własnego w zakresie świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych stanowi realizację określonej działalności gospodarczej - przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Dodatkowo, w ocenie Gminy, potwierdzeniem odrębności zespołu składników z formalnego punktu widzenia jest też zarządzenie Burmistrza wskazujące jakie składniki materialne i niematerialne stanowiły skład aportu.

Aby ocenić z kolei, czy spełniony został warunek odrębności finansowej wyodrębnionego zestawu składników, niezbędnym jest ustalenie, czy poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

Jak wskazała Gmina w opisie sprawy, celem odrębnego prowadzenia rozliczeń z tytułu świadczenia usług wodno¬kanalizacyjnych oraz oczyszczania odpadów stałych, Gmina zakupiła i uruchomiła system. Pracownicy umysłowi zajmujący się obsługą tych świadczeń po stronie Gminy prowadzili wyodrębnione (od innych rozliczeń Gminy) księgowania należności i zobowiązań z tytułu świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych i oczyszczana odpadów stałych w tym systemie. Poza tym, wskazani pracownicy przygotowali również bazy danych, w tym z informacjami dotyczącymi ponoszonych Kosztów obsługi umów na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych, celem weryfikacji przyjętych stawek za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Potwierdza to zatem, że również przesłanka wyodrębnienia finansowego została spełniona.

Wnoszone składniki materialne i niematerialne muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W ocenie Gminy również powyższy warunek „funkcjonalny” został spełniony, jako że składniki służą realizacji określonych zadań własnych Gminy (jak wskazano w poprzednim punkcie) i dostęp do tych składników jest dla A niezbędny do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych i oczyszczania odpadów stałych.

Zespół wnoszonych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W ocenie Gminy również ten warunek został spełniony, jako że wniesiony zestaw składników jest wystarczający, aby świadczyć usługi wodno-kanalizacyjne i oczyszczania odpadów stałych na terenie Gminy. Potwierdza to również fakt, że za pomocą zbliżonego zespołu składników prowadził w przeszłości swoją działalność GZUP, który wykonywał zadania własne Gminy, do których jest obecnie powołany A oraz Gmina w okresie kwiecień i maj 2014 r.

Należy przy tym wskazać, że w ocenie Gminy bez znaczenia pozostaje np. fakt, że wśród pracowników, którzy na podstawie art. 231 kodeksu pracy stali się pracownikami A od 1 czerwca 2014 r. nie ma pracowników technicznych obsługujących sieci. W działalności przedsiębiorstwa komunalnego można bowiem korzystać z takich usług na rynku, zlecając je podwykonawcom specjalizującym się w tego typu usługach.

Należy również dodać, że zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych jak i orzeczniczą sądów administracyjnych, art. 6 pkt 1 ustawy o VAT dotyczy odpłatnego, jak i nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a jako zbycie takie należy rozumieć m.in. sprzedaż czy aport. W konsekwencji transakcja zbycia ZCP w drodze aportu - wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w Spółce będzie stanowiła transakcję, o której mowa w tym przepisie, a w konsekwencji będzie podlegała wyłączeniu spod opodatkowania VAT.

Reasumując, w ocenie Gminy wniesienie aportem wskazanego w opisie sprawy zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, do spółki komunalnej A stanowiło wniesienie tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.