ILPP5/443-216/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy w ramach zawartego Porozumienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sali sportowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy w ramach zawartego Porozumienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sali sportowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy w ramach zawartego Porozumienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sali sportowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o wskazanie skutków prawnopodatkowe jakie Wnioskodawca chce wywieść z faktu otrzymania interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy w ramach zawartego Porozumienia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W ramach struktury Miasta i Gmina (dalej: Gmina) funkcjonuje Centrum będące zakładem budżetowym Gminy (dalej: Zakład lub Wnioskodawca). Zakład jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i samodzielnie rozlicza podatek VAT. Wnioskodawca wykonuje przede wszystkim tzw. zadania własne nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany przez Gminę, tj. między innymi:

 • świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej i rekreacji wodnej;
 • prowadzenie gabinetów odnowy biologicznej;
 • organizowanie imprez rekreacyjnych;
 • organizowanie zawodów sportowych;
 • prowadzenie szkoleń, kursów w zakresie sportów wodnych oraz nauki pływania i inne;
 • prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej i hotelarskiej;
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej;
 • wypożyczanie sprzętu sportowo rekreacyjnego;
 • prowadzenie działalności promocyjnej, profilaktycznej, wychowawczej w zakresie;
 • rehabilitacji, rekreacji i kultury fizycznej.

Zakład ma zasadniczo możliwość samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań. W tym celu został on wyposażony m.in. w odpowiednią kadrę, urządzenia techniczne oraz środki finansowe (w tym pochodzące z budżetu Gminy). W związku z tym, że Zakład nie posiada osobowości prawnej, kierownik Zakładu działa na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy.

Wnioskodawca wskazał, że Gmina realizuje obecnie projekt inwestycyjny pn.: „(...)”, w ramach którego na terenie Gminy (przy Zespole Szkół) ma m.in. powstać sala sportowa (dalej: Sala sportowa). Do tej pory w 2013 r. Gmina poniosła na realizację ww. projektu wydatki związane z zakupem dokumentacji projektowej, natomiast obecnie rozpoczną się prace budowlane.

Gmina podjęła decyzję o wdrożeniu rozwiązania, w ramach którego Zakład wykorzystywałby Salę sportową w oparciu o porozumienie, na podstawie którego Gmina udostępni Wnioskodawcy Salę sportową za wynagrodzeniem (dalej: Porozumienie). Porozumienie zostanie zawarte z momentem oddania Sali sportowej do użytkowania. W rezultacie, na podstawie Porozumienia, Gmina będzie pobierała z tytułu udostępniania Sali sportowej wynagrodzenie od Wnioskodawcy. Stosowne Porozumienie pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą potwierdzi prawo Wnioskodawcy do używania Sali sportowej i pobierania pożytków z tego tytułu.

Wnioskodawca wskazał, że jako podmiot użytkujący Salę sportową będzie ją udostępniał odpłatnie w dwojaki sposób. Po pierwsze będzie udostępniał Salę sportową za wynagrodzeniem na rzecz pomiotów zainteresowanych (podmiotów trzecich). Po drugie, Wnioskodawca będzie udostępniał Salę sportową także na rzecz Gminy na potrzeby prowadzonych przez szkoły gminne (będące jednostkami organizacyjnymi Gminy) zajęć sportowych, natomiast Gmina z tego tytułu będzie uiszczała na rzecz Wnioskodawcy stosowne wynagrodzenie.

W konsekwencji Wnioskodawca będzie udostępniał Salę sportową na rzecz podmiotów zainteresowanych oraz ponosił w tym zakresie niezbędne wydatki takie jak przykładowo koszty sprzątania Sali sportowej czy też koszty mediów oraz koszty związane z zawarciem przez Gminę Porozumienia (dalej łącznie: koszty bieżące). Zainteresowany podkreśla przy tym, że nie będzie wykorzystywał Sali sportowej do wykonywania czynności zwolnionych z VAT oraz nie będzie udostępniał jej infrastruktury w sposób nieodpłatny.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, że w zakresie swojej działalności związanej z Salą sportową będzie posiadał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, natomiast w zakresie części działalności niezwiązanej z Salą sportową takowego pełnego prawa nie posiada i nie będzie posiadał. Zakład deklaruje bowiem oprócz działalności opodatkowanej VAT także obroty z tytułu działalności zwolnionej. W konsekwencji w zakresie w jakim nie jest możliwe przyporządkowanie dokonanych zakupów do czynności dających lub niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o alokację bezpośrednią w rozumieniu art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z. 2011 r., Nr 177, poz. 1054, dalej: ustawa o VAT), Wnioskodawca stosuje odliczenie podatku naliczonego w oparciu o proporcję VAT.

W piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił, że:

 1. Kwestia potwierdzenia prawidłowości opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy w ramach zawartego Porozumienia (a więc zagadnienie przedstawione w pytaniu nr 1 wniosku) jest kluczowe z perspektywy potwierdzenia istnienia pełnego prawa Zakładu do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami bieżącymi, w ramach ich związku ze świadczonymi na rzecz podmiotów zainteresowanych usługami udostępniania Sali sportowej (zagadnienia przedstawionego w pytaniu nr 2 wniosku).
  Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
  Z uwagi na fakt, że w ramach ponoszenia „kosztów związanych z zawarciem przez Gminę Porozumienia” (jak zostało to wyjaśnione szerzej w odpowiedzi na pytanie 2 poniżej) Wnioskodawca zamierza nabywać od Gminy odpłatną usługę dzierżawy Sali sportowej, w rezultacie w świetle przywołanego zapisu ustawy o VAT z perspektywy możliwości odliczenia VAT z faktur wystawianych przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy w przyszłości z tytułu czynszu dzierżawnego kluczowe będzie potwierdzenie przez tut. Organ, czy wynagrodzenie otrzymywane przez Gminę w ramach opisanego Porozumienia oraz wykonywane na jego podstawie opisane świadczenie przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy będzie czynnością opodatkowaną. W przypadku bowiem, gdyby zdaniem Organu przedmiotowe świadczenie wykonywane przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy nie podlegało opodatkowaniu VAT, wówczas Wnioskodawcy (w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT) nie przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami występuje u niego określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego (bowiem rzutuje na zakres obniżenia podatku należnego Wnioskodawcy, a tym samym powodować będzie określony zakres zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawcy).
 2. Przez „koszty związane z zawarciem przez Gminę Porozumienia” rozumie koszty dotyczące nabycia od Gminy usługi polegającej na udostępnieniu Wnioskodawcy Sali sportowej za wynagrodzeniem.
 3. Sala sportowa będzie wykorzystywana przez niego wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z przedstawionym we Wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał Sali sportowej do wykonywania czynności zwolnionych z VAT oraz nie będzie udostępniał infrastruktury w sposób nieodpłatny. Wnioskodawca jako podmiot użytkujący Salę sportową będzie ją udostępniał wyłącznie odpłatnie: po pierwsze - komercyjnie na rzecz podmiotów zainteresowanych korzystaniem z Sali sportowej (podmiotów trzecich). Po drugie - na rzecz Gminy na potrzeby prowadzonych przez szkoły gminne (będące jednostkami organizacyjnymi Gminy) zajęć sportowych. Gmina z tego tytułu będzie uiszczała na rzecz Wnioskodawcy stosowne wynagrodzenie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Gminę w ramach opisanego Porozumienia oraz wykonywanie na jego podstawie opisanego świadczenia przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy będzie czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 8 ust. l ustawy o VAT...
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami bieżącymi, w ramach ich związku ze świadczonymi na rzecz podmiotów zainteresowanych usługami udostępniania Sali sportowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Wynagrodzenie otrzymywane przez Gminę w ramach opisanego Porozumienia oraz wykonywanie na jego podstawie opisanego świadczenia przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy będzie czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 8 ust. l ustawy o VAT i jednocześnie nie będzie podlegać zwolnieniu od VAT.

Ad. 2. Wnioskodawca będzie miał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami bieżącymi, w ramach ich związku ze świadczonymi na rzecz podmiotów zainteresowanych usługami udostępniania Sali sportowej.

Uzasadnienie.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i opłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawodawca zdefiniował dostawę towarów w art. 7, a świadczenie usług w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Natomiast w świetle art. 8 ust. l ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak wskazuje brzmienie powołanych przepisów pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, że co do zasady czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

Mając na względzie przedstawiony stan prawny oraz fakt, że świadczenie wykonywane na podstawie zawartego Porozumienia będzie świadczeniem usług przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy na potrzeby podatku VAT, mimo tego, że z cywilnoprawnego punktu widzenia taki pogląd mógłby być nieuzasadniony, gdyż mamy tu do czynienia ze „świadczeniem” pomiędzy dwoma jednostkami tej samej osoby prawnej. Szczegółowo tę kwestię Gmina przedstawia w dalszej części niniejszego wniosku.

Gmina na mocy Porozumienia odda Wnioskodawcy Salę sportową do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony, ponadto świadczenie dokonywane na podstawie zawartego Porozumienia będzie czynnością odpłatną, ponieważ Wnioskodawca zobowiąże się płacić czynsz. Z powyższego wynika, że takie Porozumienie będzie dwustronnie zobowiązujące i wzajemne. Odpowiednikiem świadczenia Gminy sprowadzającego się do oddania rzeczy do używania, jest świadczenie Zakładu, polegające na uiszczaniu kwoty ustalonego czynszu. Skoro czynsz będzie stanowił obligatoryjny element powyższego stosunku zobowiązaniowego, to uznać należy, że świadczenie Gminy na rzecz Wnioskodawcy na podstawie podpisanego Porozumienia stanowić będzie odpłatne świadczenie usług dla potrzeb VAT i czynność ta będzie opodatkowana VAT (oraz jednocześnie nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT).

Należy również podkreślić, że odpłatne świadczenie usług jest tylko wtedy opodatkowane VAT, gdy podmiot dokonujący świadczenia jest podatnikiem tego podatku. Z tego względu należy rozstrzygnąć, czy Gmina, dokonując odpłatnego świadczenia usług polegającego na odpłatnym udostępnieniu Sali sportowej działa w charakterze podatnika VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. l pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722, z późn. zm., dalej: rozporządzenie) zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi

- z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

W konsekwencji usługi świadczone pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a zakładem budżetowym nie korzystają z ww. zwolnienia. Tym samym przedmiotowe świadczenie Gminy na rzecz Wnioskodawcy nie będzie czynnością zwolnioną z VAT.

W świetle powyższych regulacji uznać zatem należy, że w zakresie dokonywanych przez Gminę czynności cywilnoprawnych wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, nawet gdy dotyczą one jej zadań własnych, Gmina posiada status podatnika VAT. Wykonując powyższe niezależnie od swoich celów i zadań, Gmina postępuje w sposób tożsamy do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku nieopodatkowania transakcji dokonywanych przez Gminę mogłoby to prowadzić do zaburzenia zasad konkurencji. W konsekwencji w odniesieniu do planowanego Porozumienia z Wnioskodawcą Gmina występuje w charakterze podatnika, a czynność ta nie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Pogląd taki w odniesieniu do czynności wykonywanych przez gminy na podstawie umów cywilnoprawnych wyraził również wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA), m.in. w wyroku z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1303/09, w którym wskazano, że „w efekcie unormowania zawartego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT gmina jest podatnikiem podatku VAT w zakresie, w jakim dokonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych”. Podobnie także w orzeczeniu z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 273/09 NSA uznał, że „podatnikiem VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy) jest z racji posiadanych cech podatnika (art. l5 ust. l ustawy) – gmina”.

Dodatkowo o braku zwolnienia w odniesieniu do czynności dokonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych między jednostką samorządu terytorialnego a jednostką organizacyjną gminy wypowiadał się niejednokrotnie Minister Finansów.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 14 sierpnia 2008 r., nr ITPP3/443-149/08/ZG uznał: „Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wybudowana hala zostanie wydzierżawiona odpłatnie szkole co podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21 czerwca 2010 r., nr ILPP2/443-482/10-4/AD uznał, że: „Wnioskodawca - zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT, jest jednostką organizacyjną Gminy, który działając w formie zakładu budżetowego wykonuje zadania statutowe oraz świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, porozumień na rzecz Gminy i jednostek budżetowych. Na podstawie zawartych umów realizuje zadania własne Gminy. Z tytułu wykonanych zadań dział księgowości wystawia dokument - nota księgowa obciążeniowa na rzecz Gminy. Reasumując, z uwagi na przywołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, według właściwej stawki VAT oraz winny być udokumentowane fakturą VAT”.

Skoro świadczenie wykonywane na podstawie podpisanego Porozumienia nie będzie korzystało z wyłączenia od opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT lub zwolnienia na podstawie z § 3 ust. l pkt 7 rozporządzenia, należy uznać, że takie świadczenie będzie opodatkowane na zasadach ogólnych.

Dodatkowo w opinii Wnioskodawcy w przypadku zawarcia Porozumienia z Wnioskodawcą nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

W tym miejscu Gmina pragnie wskazać, że na gruncie prawa cywilnego istnieją pewne wątpliwości co do skuteczności zawieranych porozumień lub umów pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina, a utworzonym przez nią zakładem budżetowym. Wskazuje się przy tym, że zakład budżetowy nie posiada odrębnej od Gminy zdolności prawnej. W konsekwencji czynności zawarte pomiędzy Gminą, a zakładem budżetowym mogłyby stanowić w istocie czynność dokonaną „z samą sobą”.

W opinii Wnioskodawcy przepisy ustawy o VAT skupiające się zasadniczo na ekonomicznych skutkach czynności i zdarzeń prawnych i z nich wywodzące obowiązek podatkowy (lub brak takiego obowiązku) są w dużej mierze autonomiczne w stosunku do systemu prawa cywilnego. W związku z powyższym decydujący powinien być nie prawny (na gruncie prawa cywilnego), lecz ekonomiczny aspekt transakcji. Tym samym niezależnie od przedstawionych powyżej wątpliwości, w przypadku faktycznego zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą i wykonywania na tej podstawie świadczeń, takie świadczenie powinno podlegać opodatkowaniu VAT.

Powyższe zdaniem Wnioskodawcy znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym NSA, który w wyroku z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. akt I FSK 1913/09 wskazał, że: „pojęcie dostawy towarów, jak i świadczenia usług zostało w znacznej mierze oderwane od ważności i skuteczności tych czynności na gruncie prawa cywilnego. (...). Istota przepisu art. 6 pkt 2 u.p.t.u. sprowadza się zatem do tego, że wyłącza on z opodatkowania czynności, które są uznawane za nielegalne w obrocie prawnym, i to jeszcze tylko wówczas gdy czynności te nie mają wpływu na konkurencyjność. Wyłączenie to ma zatem bardzo ograniczone znaczenie, gdyż pozostaje ono w konfrontacji z jedną z podstawowych zasad systemu VAT, jaką jest powszechność tego podatku, wyrażająca się w tym, że przedmiotem opodatkowania tym podatkiem objęte są wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem”.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podpisanie Porozumienia oraz wykonywanie na jego podstawie opisanego świadczenia przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy będzie czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 8 ust. l ustawy o VAT (jednocześnie nie korzystającą ze zwolnienia od VAT).

Ad. 2.

Zgodnie z art. 86 ust. l ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W ocenie Wnioskodawcy warto podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest elementem konstrukcyjnym podatku, a nie formą ulgi czy przywileju. Przedmiotowa teza została potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wielu orzeczeniach. Przykładowo, Wnioskodawca przytacza orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że „prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie (i) w przypadku działania przez Zakład na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. w analizowanym przypadku na podstawie umów z podmiotami zainteresowanymi oraz z Gminą (w ramach wynagrodzenia uiszczanego na rzecz Gminy w związku z udostępnianiem Sali sportowej na podstawie Porozumienia), Wnioskodawca występuje w roli podatnika VAT oraz (ii) świadczenia dokonywane przez Wnioskodawcę w związku z odpłatnym udostępnianiem Sali sportowej stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, tj. odpłatne świadczenie usług. Ponadto w ocenie Wnioskodawcy istnieje bezsprzeczny związek pomiędzy ponoszonymi przez Zakład wydatkami bieżącymi, a świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami w ramach odpłatnego udostępniania Sali sportowej.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca ponosi wydatki bieżące związane z użytkowaniem Sali sportowej, która jest przez niego użytkowana odpłatnie na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą. W ocenie Wnioskodawcy bezsporne jest, że towary i usługi nabywane i wykorzystywane w ramach udostępniania Sali sportowej będą bezpośrednio związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT Zakładu. Jednocześnie, należy wskazać, że ww. towary oraz usługi nabywane przez Wnioskodawcę nie będą służyć do wykonywania czynności, które nie są opodatkowane VAT lub które byłyby z VAT zwolnione.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy spełnione są obie przesłanki statuowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT dla posiadania prawa do odliczenia VAT, tj. zarówno występowanie przez Zakład w charakterze podatnika VAT, jak i wykorzystywanie nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym należy uznać, że Zakład będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach wydatków bieżących w związku ze świadczonymi na rzecz podmiotów zainteresowanych usługami udostępniania Sali sportowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wobec powyższego po pierwsze należy podkreślić, że udzielona interpretacja indywidualna stanowi ochronę prawno-podatkową tylko dla Wnioskodawcy, a nie dla jego kontrahenta - Gminy. Po drugie natomiast, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawcy, tj. pytań odnoszącego się do opisu zdarzenia przyszłego, czyli w analizowanym przypadku:

 • opodatkowania czynności wykonywanych za wynagrodzeniem przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy w ramach zawartego Porozumienia oraz
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sali sportowej.

Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób trzecich i na rzecz Gminy. Fakt opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. czynności tut. Organ przyjął jako element zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawcę.

Zaznaczenia również wymaga, że w niniejszej interpretacji tut. Organ ocenił zaprezentowane w sprawie stanowisko Wnioskodawcy wyłącznie w kontekście przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Tut. Organ nie oceniał natomiast prawidłowości postępowania stron zawartego Porozumienia, tj. Zainteresowanego i gminy w kontekście innych przepisów prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.