ILPP5/443-148/14-2/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie czynności odpłatnego udostępniania szatni na stadionie miejskim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania szatni na stadionie miejskim (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania szatni na stadionie miejskim (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

W latach 2012-2014 Gmina realizuje inwestycję budowy szatni na terenie stadionu miejskiego. Wydatki ponoszone na budowę szatni obejmują przede wszystkim roboty budowlane, roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz usługi nadzoru budowlanego. Dodatkowo, inwestycja obejmuje również wykonanie chodnika wokół budynku wraz z odwodnieniem oraz zakupienie wyposażenia do budynku. Wydatki na przedmiotową inwestycję są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Wartość całej inwestycji przekroczy kwotę 15 tys. złotych netto. Dotychczas Gmina finansowała budowę szatni ze środków własnych. Niemniej, Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki i otrzyma w przyszłości dofinansowanie na pokrycie części wydatków inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie.

Budynek szatni nie został jeszcze oddany do użytkowania. Gmina wystąpiła już do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku i spodziewa się otrzymać przedmiotowe pozwolenie w czerwcu 2014 r. Wówczas Gmina zamierza przyjąć budynek szatni na stan środków trwałych dokumentem OT. Niezależnie od tego, w lipcu 2014 r. Gmina będzie kontynuowała prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w związku z budową chodnika i odwodnieniem terenu, a w konsekwencji realizacja całej inwestycji zakończy się w sierpniu lub wrześniu 2014 r. Wówczas Gmina planuje przyjąć dodatkowe wydatki na zagospodarowanie terenu wokół szatni na stan środków trwałych dokonując zwiększenia wartości środka trwałego - budynku szatni, lub przyjmując nowy środek trwały na stan środków trwałych nowym dokumentem OT.

Od momentu rozpoczęcia inwestycji Gmina zamierzała przekazać szatnię wraz z terenem wokół budynku w zarządzanie samorządowego zakładu budżetowego Gminy, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a po 1 stycznia 2014 r. w związku z przekształceniem zakładu w spółkę komunalną - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. (dalej:

ZUK), w zarządzanie ZUK. Intencją Gminy było, aby ZUK zajmował się utrzymaniem budynku oraz udostępnieniem pomieszczeń szatni zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie w imieniu i na rzecz Gminy. Tym samym, od początku prowadzenia inwestycji Gmina zamierzała wykorzystywać budynek częściowo do czynności opodatkowanych VAT.

Budynek szatni będzie bowiem obejmował salę konferencyjną wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia gospodarcze dla klubu sportowego, sale treningowe, sale przeznaczone do prowadzenia zajęć fitness oraz pomieszczenia socjalne typu kotłownia, pralnia i biura. Od początku prowadzenia inwestycji Gmina planowała udostępniać wybrane pomieszczenia zarówno nieodpłatnie (przykładowo na rzecz klubów sportowych, jednostek organizacyjnych Gminy i lokalnej społeczności), jak i odpłatnie (na rzecz zainteresowanych) - w szczególności salę konferencyjną wraz z zapleczem.

Obecnie, z uwagi na zakres działalności ZUK związany przede wszystkim ze świadczeniem usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, Gmina planuje dokonać modyfikacji swoich wcześniejszych planów i udostępnić budynek szatni wraz z terenem wokół szatni na rzecz samorządowej instytucji kultury, posiadającej osobowość prawną na podstawie ustawy o działalności kulturalnej - Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (dalej: SOK). SOK wykonuje zadania własne Gminy w zakresie kultury i rekreacji, w związku z czym oddanie budynku szatni SOK będzie w ocenie Gminy efektywniejsze z perspektywy gospodarowania tym majątkiem i zarządzania działalnością kulturalno-rekreacyjną w tym budynku.

W szczególności, Gmina zamierza oddać budynek szatni w odpłatne użytkowanie SOK w drodze umowy dzierżawy, którą planuje zawrzeć z SOK na dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku i wystawienia OT. W wyniku zawarcia umowy dzierżawy Gmina będzie obciążać SOK stałą miesięczną bądź kwartalną kwotą czynszu. Gmina będzie ujmować przedmiotową sprzedaż w swoich ewidencjach sprzedaży VAT, deklarować ją w składanych deklaracjach VAT i będzie odprowadzać z tego tytułu podatek VAT należny do urzędu skarbowego.

Jednocześnie, na podstawie umowy dzierżawy Gmina powierzy SOK czynności związane z nieodpłatnym i odpłatnym udostępnianiem szatni na rzecz lokalnej społeczności, jednostek organizacyjnych Gminy, klubów sportowych i innych zainteresowanych. W związku z faktem, że SOK będzie uprawniony do wynajmu pomieszczeń w budynku we własnym imieniu i na własną rzecz, a tym samym czerpania pożytków w związku z użytkowaniem budynku, Gmina podjęła decyzję o wydzierżawieniu szatni na rzecz SOK i pobieraniu opłaty od SOK z tego tytułu.

Gmina nie zamierza zmieniać w żaden sposób użytkowania szatni w przyszłości, w szczególności w okresie kilku najbliższych lat.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że SOK finansuje swoją bieżącą działalność z dotacji otrzymanej od Gminy, Gmina będzie ponosiła część wydatków bieżących na budynek szatni, w tym przede wszystkim wydatki na media (dalej zwane łącznie jako wydatki bieżące).

Dotychczas Gmina nie dokonała odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych na budowę szatni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1).

Czy odpłatne udostępnienie budynku szatni na stadionie miejskim na rzecz SOK będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług opodatkowane podstawową stawką VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnienie budynku szatni na stadionie miejskim na rzecz SOK będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług opodatkowane podstawową stawką VAT.

Uzasadnienie.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej ustawa o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosowanie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina jest wyposażona w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym należy uznać, że w określonych sytuacjach spełnia zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. W szczególności, w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez Gminę, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, Gmina jest podatnikiem VAT.

Jak wskazano w opisie sprawy Gmina zamierza zawrzeć z SOK umowę dzierżawy budynku szatni na stadionie miejskim wraz z terenem wokół szatni niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku i przygotowaniu dokumentu OT - tj. na dzień otrzymania/wystawienia przedmiotowych dokumentów. Umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym - art. 693 § 1 tej ustawy, w świetle którego „przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz”.

Mając na uwadze powyższe, dzierżawa budynku szatni na rzecz SOK będzie dla Gminy czynnością wykonywaną w reżimie cywilnoprawnym, a w związku z tym Gmina będzie realizowała ją jako podatnik VAT.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Dzierżawa budynku szatni wraz z terenem wokół na rzecz SOK nie przeniesie prawa do rozporządzania budynkiem przez SOK jak właściciel, w związku z czym będzie stanowiła z perspektywy ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług.

Takie stanowisko potwierdził m.in. Minister Finansów w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2014 r. o sygn. ILPP1/443-61/14-4/AWa, w której uznał, że „mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie stadionu miejskiego oraz budynku XCK na podstawie zawartej umowy dzierżawy jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. W niniejszej sprawie Gmina nie będzie działać jako organ władzy publicznej, zatem nie może skorzystać z wyłączenia zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy. Wobec powyższego, odpłatne udostępnienie na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy stadionu miejskiego na rzecz spółki komunalnej oraz budynku XCK na rzecz instytucji kultury, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie przez Gminę w ramach dzierżawy całego stadionu miejskiego oraz całego budynku XCK stanowić będzie świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy”.

W ocenie Gminy dzierżawa budynku szatni na stadionie miejskim będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT (obecnie 23%) z uwagi na to, że przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawcze nie przewidują obniżonej stawki VAT lub zwolnienia z VAT dla tego typu czynności.

Reasumując, w ocenie Gminy odpłatne udostępnienie budynku szatni na stadionie miejskim na rzecz SOK będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług opodatkowane podstawową stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy - w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy - należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Podmioty takie mogą być wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie zakładu lub jednostki budżetowej.

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2014 Gmina realizuje inwestycję budowy szatni na terenie stadionu miejskiego. Wydatki ponoszone na budowę szatni obejmują przede wszystkim roboty budowlane, roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz usługi nadzoru budowlanego. Dodatkowo, inwestycja obejmuje również wykonanie chodnika wokół budynku wraz z odwodnieniem oraz zakupienie wyposażenia do budynku. Wydatki na przedmiotową inwestycję są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Wartość całej inwestycji przekroczy kwotę 15 tys. złotych netto. Budynek szatni nie został jeszcze oddany do użytkowania. Gmina wystąpiła już do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku i spodziewa się otrzymać przedmiotowe pozwolenie w czerwcu 2014 r. Wówczas Gmina zamierza przyjąć budynek szatni na stan środków trwałych dokumentem OT. Niezależnie od tego, w lipcu 2014 r. Gmina będzie kontynuowała prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w związku z budową chodnika i odwodnieniem terenu, a w konsekwencji realizacja całej inwestycji zakończy się w sierpniu lub wrześniu 2014 r. Wówczas Gmina planuje przyjąć dodatkowe wydatki na zagospodarowanie terenu wokół szatni na stan środków trwałych dokonując zwiększenia wartości środka trwałego - budynku szatni, lub przyjmując nowy środek trwały na stan środków trwałych nowym dokumentem OT. Od momentu rozpoczęcia inwestycji Gmina zamierzała przekazać szatnię wraz z terenem wokół budynku w zarządzanie samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminy, a po 1 stycznia 2014 r. w zarządzanie Spółce (ZUK) powstałej w związku z przekształceniem zakładu w spółkę komunalną. Intencją Gminy było, aby ZUK zajmował się utrzymaniem budynku oraz udostępnieniem pomieszczeń szatni zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie w imieniu i na rzecz Gminy. Tym samym, od początku prowadzenia inwestycji Gmina zamierzała wykorzystywać budynek częściowo do czynności opodatkowanych VAT. Budynek szatni będzie bowiem obejmował salę konferencyjną wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia gospodarcze dla klubu sportowego, sale treningowe, sale przeznaczone do prowadzenia zajęć fitness oraz pomieszczenia socjalne typu kotłownia, pralnia i biura. Od początku prowadzenia inwestycji Gmina planowała udostępniać wybrane pomieszczenia zarówno nieodpłatnie (przykładowo na rzecz klubów sportowych, jednostek organizacyjnych Gminy i lokalnej społeczności), jak i odpłatnie (na rzecz zainteresowanych) - w szczególności salę konferencyjną wraz z zapleczem. Obecnie, z uwagi na zakres działalności ZUK związany przede wszystkim ze świadczeniem usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy, Gmina planuje dokonać modyfikacji swoich wcześniejszych planów i udostępnić budynek szatni wraz z terenem wokół szatni na rzecz samorządowej instytucji kultury (SOK), posiadającej osobowość prawną na podstawie ustawy o działalności kulturalnej. SOK wykonuje zadania własne Gminy w zakresie kultury i rekreacji, w związku z czym oddanie budynku szatni SOK będzie w ocenie Gminy efektywniejsze z perspektywy gospodarowania tym majątkiem i zarządzania działalnością kulturalno-rekreacyjną w tym budynku. W szczególności, Gmina zamierza oddać budynek szatni w odpłatne użytkowanie SOK w drodze umowy dzierżawy, którą planuje zawrzeć z SOK na dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku i wystawienia OT. W wyniku zawarcia umowy dzierżawy Gmina będzie obciążać SOK stałą miesięczną bądź kwartalną kwotą czynszu. Gmina będzie ujmować przedmiotową sprzedaż w swoich ewidencjach sprzedaży VAT, deklarować ją w składanych deklaracjach VAT i będzie odprowadzać z tego tytułu podatek VAT należny do urzędu skarbowego. Jednocześnie, na podstawie umowy dzierżawy Gmina powierzy SOK czynności związane z nieodpłatnym i odpłatnym udostępnianiem szatni na rzecz lokalnej społeczności, jednostek organizacyjnych Gminy, klubów sportowych i innych zainteresowanych. W związku z faktem, że SOK będzie uprawniony do wynajmu pomieszczeń w budynku we własnym imieniu i na własną rzecz, a tym samym czerpania pożytków w związku z użytkowaniem budynku, Gmina podjęła decyzję o wydzierżawieniu szatni na rzecz SOK i pobieraniu opłaty od SOK z tego tytułu.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podstawową stawką VAT czynności polegającej na odpłatnym udostępnianiu przez Gminę w ramach umowy dzierżawy obiektu szatni na rzecz SOK.

Należy wskazać, że jak stanowi art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa nieruchomości jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie obiektu szatni na podstawie zawartej umowy dzierżawy będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. Zatem w tym przypadku Gmina dokona świadczenia usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obok zwolnień podmiotowych (dotyczących podatnika) również zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do niektórych czynności, a także obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Zatem zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Świadczenie przez Gminę usług, które sprowadza się do odpłatnego, dokonywanego na podstawie umowy cywilnoprawnej (dzierżawa) udostępniania obiektu szatni, nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych obniżoną stawką podatku, w konsekwencji będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Mając na względzie przywołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnianie przez Gminę budynku szatni na stadionie miejskim na rzecz SOK będzie stanowić świadczenie usług opodatkowane podstawowa stawką podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania szatni na stadionie miejskim (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Interpretacją indywidualną z dnia 9 września 2014 r., nr ILPP5/443-148/14-3/KG rozpatrzono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową szatni na stadionie miejskim (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast interpretacją indywidualna z dnia 9 września 2014 r., nr ILPP5/443-148/14-4/KG załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wyposażenie budynku i wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie budynku szatni po oddaniu go do użytkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.