ILPP2/443-1263/14-3/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania czynności udostepnienia POŚ na podstawie umowy dzierżawy.
ILPP2/443-1263/14-3/AKinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. czynności podlegające opodatkowaniu
  3. gmina
  4. podatek naliczony
  5. podstawa opodatkowania
  6. prawo do odliczenia
  7. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z 21 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania czynności udostepnienia POŚ na podstawie umowy dzierżawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania czynności udostepnienia POŚ na podstawie umowy dzierżawy.

We wniosku przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Na terenie Gminy istnieją tereny nieskanalizowane są to zasadniczo małe miejscowości wiejskie zlokalizowane na obrzeżach Gminy, usytuowane w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych mających dostęp do klasycznej kanalizacji sanitarnej, opartej o system Połączonych rurociągów podziemnych.

W świetle powyższych uwarunkowań, chcąc zapewnić wszystkim mieszkańcom Gminy odpowiednie standardy sanitarne, Gmina zamierza zrealizować inwestycję w zakresie budowy na posesjach mieszkańców takich miejscowości przydomowych oczyszczalni ścieków (dalej: POŚ, Oczyszczalnie). Dotychczas Gmina poniosła jedynie koszty sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji. Wydatek ten został udokumentowany fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku naliczonego. Również przyszłe wydatki związane z przedmiotową inwestycją udokumentowane zostaną fakturami VAT wystawionymi przez dostawców towarów usługodawców.

POŚ składają się z wykonanego z tworzywa sztucznego zbiornika, systemu rur, filtrów, zaworów, kominów odpowietrzających, pompy i innego osprzętu. Są one każdorazowo zamontowane na działce stanowiącej własność mieszkańca (są wkopane w ziemię) w bezpośredniej bliskości budynku mieszkalnego i oczywiście podłączone do jego wewnętrznej instalacji sanitarnej.

Gmina planuje zawrzeć z właścicielami/użytkownikami nieruchomości umowy cywilnoprawne – celem uzyskania potwierdzenia, iż każdy z właścicieli posesji, na których miałyby zostać wybudowane POŚ (dalej: Uczestnik), posiada tytuł prawny na cele budowalne do gruntu, na którym zostałaby wybudowana Oczyszczalnia oraz wyraża zgoję na wykonanie na nim prac budowlanych określonych umową. POŚ mają pozostać własnością Gminy.

Ponadto, Gmina planuje zobowiązać każdego z Uczestników jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji (lub w jej trakcie) do partycypacji w kosztach inwestycji, która przyjęłaby formę dopłat do budowy POŚ na posesji poszczególnych Uczestników. Chodziłoby o dopłaty mieszkańców na rzecz Gminy.

Natomiast po oddaniu inwestycji do użytkowania, Gmina planuje udostępnić POŚ na podstawie umowy dzierżawy zawartej z „A” (dalej Spółka), prowadzącym na terenie Gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Z tytułu dzierżawy Gmina będzie wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT, które będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia przedmiotowych usług Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Spółka będzie administrować i ponosić odpowiedzialność za właściwą eksploatację powstałej w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji infrastruktury. W związku z powyższym Spółka zawierać będzie umowy cywilnoprawne z Uczestnikami w przedmiocie usług bieżącej obsługi POŚ, z tytułu których Spółka będzie pobierać od mieszkańców opłaty w swoim imieniu i na swoją rzecz, ujmować je w ewidencji sprzedaży i wykazywać w składanych deklaracjach VAT.

Decyzja o przyszłym sposobie wykorzystywania POŚ (dzierżawa na rzecz Spółki) została podjęta przez Gminę jeszcze przed poniesieniem pierwszego wydatku związanego z POŚ i jest zgodna z dotychczasową praktyką Gminy w tym zakresie – co do zasady cała infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy jest bowiem udostępniona na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej. Decyzja ta została podjęta przez Gminę samodzielnie, tj. nie ubiegając się o zgodę mieszkańców. Ponadto, kwestia dopłat Uczestników do budowy POŚ pozostaje bez wpływu na sposób przyszłego wykorzystywania Oczyszczalni (POŚ byłyby najprawdopodobniej udostępnione na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy również w sytuacji, w której Uczestnicy w ogóle nie partycypowaliby w kosztach budowy Oczyszczalni), jak również na wysokość czynszu dzierżawnego, jaki w przyszłości Gmina będzie pobierać od Spółki tytułem udostępnienia POŚ na jej rzecz. Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy POŚ oraz późniejsza ich dzierżawa na rzecz Spółki to dla Gminy dwie odmienne kwestie – oddzielnie zaplanowane, ustalane, negocjowane, dokumentowane etc.

Gmina pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591. z późn. zm.), realizacja inwestycji w zakresie budowy POŚ odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie „czy udostępnienie POŚ na podstawie umowy dzierżawy na rzecz Spółki będzie stanowić po stronie Gminy czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku...”, czy podstawa opodatkowania powyższej czynności na rzecz Spółki będzie obejmować dopłaty pobrane od Uczestników z tytułu partycypacji w kosztach budowy POŚ...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawa opodatkowania powyższej czynności na rzecz Spółki nie będzie obejmować dopłat pobranych od Uczestników z tytułu partycypacji w kosztach budowy POŚ.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c art. 32 art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 jest wszystko, to co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zdaniem Gminy, z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawa o podatkowania odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę, obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Z uwagi na fakt, że dopłaty od Uczestników będą przez Gminę pobierane niezależnie od sposobu, w jaki Gmina będzie wykorzystywać POŚ (udostępniać na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy) jej zdaniem, nie będą one stanowiły elementu zapłaty za usługę dzierżawy Oczyszczalni, jaką Gmina będzie świadczyć na rzecz Spółki.

Uczestnicy będą dokonywać dopłat do budowy POŚ całkowicie niezależnie od kwestii, w jaki sposób Gmina zamierza wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę. Decyzja na temat dzierżawy Oczyszczalni nie była z Uczestnikami konsultowana ani uzależniona od uzyskania dopłat do budowy POŚ od Uczestników. POŚ byłyby udostępnione na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy również w sytuacji, w której Uczestnicy nie partycypowaliby w kosztach budowy Oczyszczalni. Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy POŚ oraz późniejsza ich dzierżawa na rzecz Spółki to dla Gminy dwie odmienne kwestie – oddzielnie zaplanowane, ustalane, negocjowane, dokumentowane, etc. Dopłaty mieszkańców mają charakter stricte kosztowy a nie przychodowy.

Tym samym podstawa opodatkowania usługi dzierżawy świadczonej na rzecz Spółki, zdaniem Gminy, nie będzie obejmować przedmiotowych dopłat kosztowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podstawy opodatkowania czynności udostepnienia POŚ na podstawie umowy dzierżawy. Natomiast w pozostałych zakresach wydano odrębne rozstrzygnięcia w dniu 25.02.2015 r. o nr ILPP2/443-1263/14-2/AK oraz ILPP2/443-1263/14-4/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.