ILPP2/443-1007/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie odpłatnego udzielenia przez Gminę na rzecz Agencji artystycznej licencji na korzystanie z logo festiwalu i nazwy festiwalu. Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na organizację festiwalu z faktur otrzymanych od Agencji artystycznej.
ILPP2/443-1007/14-2/MNinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. gmina
 4. impreza
 5. licencja
 6. logo
 7. odliczanie podatku naliczonego
 8. odliczenia
 9. odliczenie podatku od towarów i usług
 10. podatek naliczony
 11. prawa
 12. prawo własności przemysłowej
 13. samorząd terytorialny
 14. usługi
 15. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udzielenia przez Gminę na rzecz Agencji artystycznej licencji na korzystanie z logo festiwalu i nazwy festiwalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udzielenia przez Gminę na rzecz Agencji artystycznej licencji na korzystanie z logo festiwalu i nazwy festiwalu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Na terenie Gminy odbywa się co roku impreza biletowana (dalej: festiwal, impreza). Organizatorem festiwalu jest podmiot zewnętrzny specjalizujący się w organizacji imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.). W szczególności, organizator imprezy (dalej: Agencja lub Agencja artystyczna) jest odpowiedzialny za program artystyczny, w tym przede wszystkim: wybór artystów, nagłośnienie imprezy, przygotowanie i wprowadzenie do sprzedaży biletów na festiwal, jak również reklamę imprezy. Agencja artystyczna czerpie we własnym imieniu i na własną rzecz zasadniczą część przychodów z festiwalu, w tym pochodzących ze sprzedaży biletów, umów barterowych z media-patronami oraz od sponsorów. Przychody z tego tytułu, w tym przede wszystkim opłaty z tytułu sprzedaży biletów i karnetów, Agencja traktuje jako czynności opodatkowane VAT, ujmuje je w swoich rejestrach sprzedaży i rozlicza z tego tytułu VAT należny.

Co roku Gmina zawiera z Agencją artystyczną umowę cywilnoprawną na realizację usługi organizacji festiwalu przez Agencję. Na podstawie zawartej umowy, w zamian za określone wynagrodzenie, Gmina zobowiązuje Agencję artystyczną do organizacji imprezy o zdefiniowanych w umowie parametrach progowych, dotyczących minimalnej ilości artystów/koncertów w trakcie festiwalu, minimalnej ilości poszczególnych rodzajów biletów i karnetów wprowadzanych do sprzedaży oraz minimalnej wielkości budżetu imprezy. Kluczowym zobowiązaniem Agencji artystycznej wobec Gminy jest uwzględnienie w programie artystycznym występów młodych artystów, wybranych w trakcie konkursu (...).

Wynagrodzenie wypłacane Agencji artystycznej przez Gminę na podstawie zawartej umowy stanowi niewielką część budżetu festiwalu. Wynagrodzenie Agencji jest dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Gmina jest właścicielem logo „(...)” (dalej: logo festiwalu) i nazwy „(...)” (dalej: nazwa festiwalu). Logo festiwalu i nazwa festiwalu są słowno-graficznymi znakami towarowymi w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.; dalej: ustawa Prawo własności przemysłowej) i na te znaki towarowe Gminie zostało udzielone prawo ochronne na mocy decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski.

W ramach zawieranej umowy na organizację imprezy, Gmina udziela Agencji artystycznej odpłatnie licencji o charakterze licencji wyłącznych, na czas określony oraz bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z logo festiwalu oraz z nazwy festiwalu na wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na: (i) utrwalanie i zwielokrotnianie logo i nazwy jakimikolwiek środkami, formą, techniką, w tym także wprowadzenie jej do pamięci komputerowej, (ii) rozpowszechnianie logo i nazwy poprzez ich publiczne upowszechnienie, jak również w sieciach komputerowych włącznie z siecią Internet, reklamę w mediach, na pojazdach, komunikacji miejskiej, w formie książek, broszur itp. Agencja artystyczna wykorzystuje logo festiwalu i nazwę festiwalu do promowania imprezy, tj. umieszcza je na materiałach promocyjnych dotyczących imprezy. Organizacja festiwalu jest praktycznie niemożliwa bez uzyskania praw przede wszystkim do nazwy festiwalu. Gdyby bowiem Gmina nie udzieliła Agencji licencji w tym zakresie, Agencja artystyczna nie byłaby w stanie zorganizować imprezy o nazwie znanej w skali kraju.

W zamian za udzielenie powyższych licencji Gmina otrzymuje opłatę od Agencji artystycznej, zdefiniowaną w zawartej umowie jako określona wartość kwoty netto uzyskanej przez Agencję artystyczną ze sprzedaży biletów i karnetów na festiwal. Wynagrodzenie z tego tytułu jest rozliczane przez Gminę po finansowym zamknięciu projektu przez Agencję artystyczną w terminie kilku tygodni po festiwalu.

Zawierana przez Gminę umowa z Agencją artystyczną nie spełnia warunków tzw. umowy konsorcjum. W szczególności bowiem wartość wkładów Gminy i Agencji artystycznej nie odpowiada udziałom w rezultatach z organizacji festiwalu obu podmiotów.

Ponadto, na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych Gmina udostępnia również odpłatnie nieruchomości gruntowe, które służą jako zaplecze techniczne festiwalu. Gmina traktuje te czynności jako opodatkowane podstawową stawką VAT, ujmuje je w swoich rejestrach sprzedaży i odprowadza z tego tytułu VAT należny.

W ramach złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych intencją Gminy jest potwierdzenie, czy wynagrodzenie Gminy za odpłatne udzielenie licencji wyłącznych na korzystanie przez Agencję artystyczną z logo festiwalu i z nazwy festiwalu stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług opodatkowanych VAT oraz czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na organizację festiwalu, w tym z faktur od Agencji artystycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udzielenie przez Gminę licencji na korzystanie z logo festiwalu i nazwy festiwalu stanowi świadczenie usług na rzecz Agencji artystycznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT podstawową stawką VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udzielenie przez Gminę licencji na korzystanie z logo festiwalu i nazwy festiwalu stanowi świadczenie usług na rzecz Agencji artystycznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT podstawową stawką VAT.

Uzasadnienie

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosowanie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina jest wyposażona w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym należy uznać, że w określonych sytuacjach spełnia zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. W szczególności, w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez Gminę, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, Gmina jest podatnikiem VAT.

Mając na uwadze, że relacje gospodarcze Gminy z Agencją artystyczną są uregulowane na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, należy uznać, że Gmina działa w ramach tych relacji jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Na mocy zawartej umowy z Agencją artystyczną Gmina udziela odpłatnie licencji o charakterze licencji wyłącznych, na czas określony oraz bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z logo festiwalu oraz z nazwy festiwalu na wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na: (i) utrwalanie i zwielokrotnianie logo i nazwy jakimikolwiek środkami, formą, techniką, w tym także wprowadzenie jej do pamięci komputerowej, (ii) rozpowszechnianie logo i nazwy poprzez ich publiczne upowszechnienie, jak również w sieciach komputerowych włącznie z siecią Internet, reklamę w mediach, na pojazdach, komunikacji miejskiej, w formie książek, broszur itp. Agencja artystyczna wykorzystuje logo festiwalu i nazwę festiwalu do promowania imprezy, tj. umieszcza je na materiałach promocyjnych dotyczących imprezy.

Logo festiwalu i nazwa festiwalu są słowno-graficznymi znakami towarowymi w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej i na te znaki towarowe Gminie zostało udzielone prawo ochronne na mocy decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski.

W ustawie o VAT brak jest definicji wartości materialnych i prawnych, niemniej w samym prawie podatkowym, tj. w szczególności w ustawach dotyczących podatków dochodowych, wśród wartości niematerialnych wymienia się licencje oraz prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej (przykładowo w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

Mając zatem na uwadze, że logo festiwalu i nazwa festiwalu stanowią wartości niematerialne i prawne, udzielenie Agencji artystycznej prawa na korzystanie z tych dwóch znaków należy uznać za przeniesienie praw do tych wartości niematerialnych i prawnych, w formie wyłącznej na czas określony oraz bez ograniczeń terytorialnych.

Dodatkowo, aby dane świadczenie uznać za świadczenie usług opodatkowane VAT, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnienie dwóch podmiotów, tj. świadczącego usługę (usługodawcy) oraz tego, który świadczenie odbiera (usługobiorcy), czyli zidentyfikowanego konsumenta usługi,
 2. istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wyniku którego wynagrodzenie otrzymywane jest przez wykonawcę usługi w zamian za wykonanie usługi na rzecz odbiorcy,
 3. pomiędzy odpłatną czynnością podlegającą opodatkowaniu a otrzymywanym z tytułu tej czynności wynagrodzeniem istnieje bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek (ekwiwalentność wynagrodzenia).

W przedstawionym stanie faktycznym występują dwa podmioty, a mianowicie Gmina działająca w roli usługodawcy oraz Agencja artystyczna, czyli usługobiorca. Agencja artystyczna umieszcza logo festiwalu i nazwę festiwalu na każdym materiale promującym festiwal. Dodatkowo, pomiędzy przedstawionymi podmiotami istnieje stosunek prawny na mocy zawartej umowy cywilnoprawnej, w wyniku której Gmina otrzyma wynagrodzenie stanowiące określony odsetek z przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży biletów na imprezę. Związek pomiędzy odpłatnym udostępnieniem licencji powiązanej ze sprzedażą biletów a wynagrodzeniem dla Gminy z tego tytułu jest bezpośredni, czytelny i dostrzegalny. Zdaniem Gminy, spełniona została zasada ekwiwalentności wynagrodzenia. Tym samym w ocenie Gminy udzielenie Agencji artystycznej licencji na korzystanie z logo i nazwy festiwalu należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Gminy odpłatne udzielenie przez Gminę licencji na korzystanie z logo i nazwy festiwalu stanowi świadczenie usług na rzecz Agencji artystycznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT podstawową stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług – według art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy – należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przytoczonych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie wykonywane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany, wynajmu, dzierżawy.

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (...). W celu wykonywania zadań – na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z opisu sprawy wynika, że na terenie Gminy odbywa się co roku impreza biletowana. Organizatorem festiwalu jest podmiot zewnętrzny specjalizujący się w organizacji imprez masowych. Co roku Gmina zawiera z Agencją artystyczną umowę cywilnoprawną na realizację usługi organizacji festiwalu przez Agencję. Gmina jest właścicielem logo festiwalu i nazwy festiwalu. Logo festiwalu i nazwa festiwalu są słowno-graficznymi znakami towarowymi w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej i na te znaki towarowe Gminie zostało udzielone prawo ochronne na mocy decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski. W ramach zawieranej umowy na organizację imprezy, Gmina udziela Agencji artystycznej odpłatnie licencji o charakterze licencji wyłącznych, na czas określony oraz bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z logo festiwalu oraz z nazwy festiwalu na wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji. Agencja artystyczna wykorzystuje logo festiwalu i nazwę festiwalu do promowania imprezy, tj. umieszcza je na materiałach promocyjnych dotyczących imprezy. W zamian za udzielenie powyższych licencji Gmina otrzymuje opłatę od Agencji artystycznej, zdefiniowaną w zawartej umowie jako określona wartość kwoty netto uzyskanej przez Agencję artystyczną ze sprzedaży biletów i karnetów na festiwal. Wynagrodzenie z tego tytułu jest rozliczane przez Gminę po finansowym zamknięciu projektu przez Agencję artystyczną w terminie kilku tygodni po festiwalu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że udzielenie przez Gminę na rzecz Agencji artystycznej licencji na korzystanie z logo festiwalu oraz z nazwy festiwalu, na podstawie umowy cywilnoprawnej – jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. Zatem Gmina nie działa/nie będzie działać jako organ władzy publicznej i w konsekwencji, nie może/nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, odpłatna czynność polegająca na udzieleniu licencji na korzystanie z logo festiwalu oraz z nazwy festiwalu, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą a Agencją artystyczną, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy – podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług, na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 z związku z art. 8 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Art. 41 ust. 13 ustawy stanowi, że towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inna stawkę.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Należy jednak zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla usług polegających na odpłatnym udzieleniu licencji na korzystanie z logo festiwalu oraz z nazwy festiwalu.

Reasumując, odpłatne udzielenie przez Gminę na rzecz Agencji artystycznej licencji na korzystanie z logo festiwalu i nazwy festiwalu – stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu tym podatkiem według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Gminy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług – wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.