ILPP1/4512-1-790/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów – mieszkańców gminy.
ILPP1/4512-1-790/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. gmina
 3. internet
 4. odliczenia
 5. odpłatność
 6. podatek naliczony
 7. podatek od towarów i usług
 8. usługi telekomunikacyjne
 9. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów – mieszkańców gminy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów – mieszkańców gminy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina w latach 2013-2015 realizowała inwestycję w zakresie budowy sieci szerokopasmowej na terenie Gminy (dalej: Inwestycja). Przedmiotowa Inwestycja została zrealizowana przy udziale dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ustalonego do kwot netto ponoszonych wydatków.

W ramach przedmiotowej Inwestycji została wybudowana szerokopasmowa sieć teleinformatyczna, powstały maszty wraz z osprzętem sieci szkieletowej oraz stworzone zostały stanowiska dostępu do Internetu.

Zakończenie robót budowlanych miało miejsce w dniu 10 czerwca 2015 r., niemniej jednak, do dnia 15 lipca 2015 r., dopełniane były formalności związane z możliwością rozpoczęcia użytkowania powstałego majątku zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności takie jak: zapewnienie dostawy łącza internetowego o przepustowości zgodnej z wymogami wynikającymi z umowy o dofinansowanie, wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za tę dostawę, wybór operatora, któremu Gmina mogłaby powierzyć powyższe, zawieranie umów z zainteresowanymi odbiorcami końcowymi.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji przedmiotowej Inwestycji służy mieszkańcom (dalej jako: Beneficjenci) i gminnej jednostce oświatowej, a także jest wykorzystywana na własne potrzeby Gminy, w szczególności na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy.

Po oddaniu przedmiotowej Inwestycji do użytkowania, Gmina rozpoczęła w szczególności wykonywanie, przy wykorzystaniu powstałego w wyniku jej realizacji majątku, świadczeń na rzecz Beneficjentów w zakresie czynności operatorskich oraz dostawy łącza internetowego (dalej: usługi telekomunikacyjne). Powyższe usługi telekomunikacyjne są wykonywane odpłatnie na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, których stronami są Gmina oraz Beneficjenci.

Pierwsza umowa w przedmiotowym zakresie została zawarta dnia 16 lipca 2015 r.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów Gmina, na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2015 r. (dalej: Umowa), powierzyła podmiotowi Sp. z o.o. (dalej: Operator).

Zgodnie z zawartą Umową, Operator został zobowiązany w szczególności do prowadzenia na rzecz Gminy usługi polegającej na obsłudze Gminy jako operatora telekomunikacyjnego w jej relacjach z klientami, poprzez zawieranie umów z Beneficjentami na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz fakturowanie tych usług.

Powyższe czynności są wykonywane przez Operatora w imieniu i na rzecz Gminy, a pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochody Gminy.

W konsekwencji, wykonywane czynności w zakresie usług telekomunikacyjnych są dokumentowane wystawianymi przez Operatora (działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Gminy) na poszczególnych Beneficjentów fakturami VAT - jako sprzedawca przedmiotowych usług na fakturze widnieje Gmina.

Przedmiotowe faktury VAT Gmina ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży dla celów VAT i deklaracjach VAT-7 oraz rozlicza należny podatek z tego tytułu.

W tym miejscu Gmina zaznaczyła, że zamiar pobierania odpłatności od Beneficjentów z tytułu usług telekomunikacyjnych, a więc de facto z tytułu korzystania z majątku powstałego wskutek realizacji Inwestycji, towarzyszył Gminie jeszcze przed rozpoczęciem Inwestycji.

Z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Operator wystawia na Gminę faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Na tej podstawie Gmina wypłaca Operatorowi przysługujące mu (zgodnie z Umową) miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie - wydatki ponoszone przez Gminę w tym zakresie nie stanowią jednakże przedmiotu niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji, Gmina poniosła wydatki w zakresie wymienionych poniżej obszarów:

 1. koncepcja techniczna,
 2. prace przygotowawcze,
 3. nadzór inwestorski,
 4. dokumentacja powykonawcza,
 5. koszty inwestycyjne:
  1. wyposażenie rdzenia sieci z instalacją,
  2. stacje nadawcze wraz z instalacją,
  3. system zarządzania z instalacją,
  4. stacje klienckie z instalacją, w tym:
   • 199 stacji klienckich wykorzystywanych przez Beneficjentów,
   • 1 stacja kliencka wykorzystywana przez gminną jednostkę oświatową,
  5. uruchomienie sieci.

W ramach wymienionych w powyższych punktach l-5 obszarów, można wyodrębnić poniesione przez Gminę dwie grupy wydatków:

 1. wydatki jednostkowe, tj. wydatki poniesione w ramach obszaru wskazanego w punkcie 5.d.i. oraz
 2. wydatki ogólne, tj. wydatki poniesione w ramach obszarów wskazanych w punktach l-4 oraz 5.a-5.c, 5.d.ii i 5.e.

Wydatki ogólne (B) są związane z całokształtem Inwestycji, a infrastruktura powstała w związku z poniesieniem tych wydatków, służy zarówno Beneficjentom, jak również funkcjonowaniu Gminy, tj. w szczególności Urzędowi Gminy - wydatki ponoszone przez Gminę w tym zakresie nie stanowią jednakże przedmiotu niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Natomiast infrastruktura powstała w związku z poniesieniem wydatków jednostkowych (A) służy wyłącznie świadczeniu przez Gminę usług telekomunikacyjnych na rzecz ostatecznych Beneficjentów Inwestycji.

Gmina zaznaczyła również, że poniesione wydatki jednostkowe (A) są nierozerwalnie związane wyłącznie z wykonywaniem świadczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych przez Gminę. Gdyby bowiem Gmina nie poniosła ww. wydatków, nie powstałyby komponenty infrastruktury niezbędne do wykonywania wyłącznie przedmiotowych świadczeń, a tym samym, Gmina nie miałaby możliwości świadczenia tychże usług - wydatki jednostkowe (A) służą więc bezpośrednio i wyłącznie wykonywaniu przez Gminę świadczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Wydatki poniesione przez Gminę, stanowiące koszty inwestycyjne (5.a-5.e), zostały udokumentowane wystawioną na Gminę przez wykonawcę jedną fakturą VAT z wykazaną na niej kwotą VAT naliczonego.

Niemniej jednak, na podstawie specyfikacji technicznej przedmiotowej Inwestycji oraz na podstawie „Wykazu mienia zamawiającego udostępnionego do realizacji umowy”, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy, Gmina jest w stanie wyszczególnić koszty inwestycyjne:

 • dotyczące całokształtu Inwestycji, tj. wydatki poniesione w ramach obszarów wskazanych w punktach 5.a-5.c, 5.d.ii i 5.e., mieszczące się w ramach wydatków ogólnych (B) - wydatki ponoszone przez Gminę w tym zakresie (jak już zostało wskazane powyżej), nie stanowią jednakże przedmiotu niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego;
 • związane ze świadczonymi przez Gminę na rzecz Beneficjentów usługami telekomunikacyjnymi - wydatki jednostkowe (A), tj. wydatki poniesione w ramach obszaru wskazanego w punkcie 5.d.i.

Gmina dotychczas nie dokonała odliczenia VAT naliczonego od wskazanej powyżej faktury. Gmina w pierwszej kolejności chciała bowiem uzyskać potwierdzenie w drodze interpretacji indywidualnej, czy w odniesieniu do wydatków jednostkowych (A) udokumentowanych wskazaną fakturą, takie prawo jej przysługuje.

Gmina zaznaczyła, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - realizacja Inwestycji nastąpiła oraz wykonywanie świadczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych następuje ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące działalności w zakresie telekomunikacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone nr 1 we wniosku):

Czy wykonywane przez Gminę, przy pomocy Infrastruktury, odpłatne czynności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku...

Stanowisko Gminy:

Wykonywane przez Gminę, przy pomocy Infrastruktury, odpłatne czynności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT.

Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Mając na uwadze fakt, że świadczenia w zakresie usług telekomunikacyjnych wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z finalnymi Beneficjentami, tj. mieszkańcami, należy uznać, że Gmina, w zakresie przedmiotowych czynności, działa w roli podatnika VAT.

Stosownie do treści art. 5 ust. l ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. l ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei, zgodnie z art. 8 ust. l ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Mając na uwadze fakt, że wykonywane na podstawie umów zawieranych z Beneficjentami świadczenia w zakresie usług telekomunikacyjnych, za które Gmina pobiera wynagrodzenie, nie stanowią dostawy towarów, należy wnioskować, że na gruncie ustawy o VAT powinny być one traktowane jako odpłatne świadczenie usług.

Ponadto, w opinii Gminy, ani ustawa o VAT, ani też wydane na jej podstawie rozporządzenia nie przewidują zwolnienia od VAT dla przedmiotowych czynności świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Gmina podkreśliła również, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanej w podobnym stanie faktycznym interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2011 r., sygn. IBPP4/443-652/11/KG. W powyższej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „z tytułu realizacji tych czynności - jeżeli są one wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych - podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. l i 6 u.p.t.u., jest gmina będąca osobą prawną”.

Również w interpretacji indywidualnej wydanej w zbliżonym stanie faktycznym, z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. IBPP4/443-593/11/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - odnosząc się do czynności dzierżawy części infrastruktury powstałej w wyniku realizacji przez gminę projektu w zakresie budowy sieci szerokopasmowej - stanął na stanowisku, że uwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych), tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych. Tym samym, z tytułu dzierżawy tzw. „części otwartej”, na podstawie umowy cywilno-prawnej, Gmina osiągać będzie obrót opodatkowany podatkiem VAT. (...) dzierżawa rzeczy stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. l ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na mocy przepisu art. 5 ust. l pkt l ustawy o VAT”.

Ponadto, w ocenie Gminy, na uznanie, że w przedmiotowej sprawie to Gmina wykonuje czynności opodatkowane VAT nie ma wpływu fakt, że usługi telekomunikacyjne wykonywane są za pośrednictwem Operatora, działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Gminy.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1089/13/R Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, odnosząc się do świadczenia usług cmentarzy za pośrednictwem zarządcy, zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: „fakt, że Usługi Cmentarne na części cmentarzy komunalnych są wykonywane za pośrednictwem Zarządcy, jednakże jak wskazano wcześniej - działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Gminy, nie wpływa na ocenę to, że Gmina w analizowanym przypadku wykonuje czynności opodatkowane VAT”.

Reasumując, zdaniem Gminy, wykonywane przez nią za pośrednictwem operatora odpłatne czynności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zaznaczyć, że Gmina, zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880 z późn. zm.) wynika, że jednostka samorządu terytorialnego może, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:

 1. budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 2. dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 3. świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
  1. przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  2. podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  3. użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7.

Działalność, o której mowa w ust. 1, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. I tak, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina realizowała Inwestycję w zakresie budowy sieci szerokopasmowej na terenie Gminy, w ramach której powstały maszty wraz z osprzętem sieci szkieletowej oraz stworzone zostały stanowiska dostępu do Internetu. Zakończenie robót budowlanych miało miejsce w dniu 10 czerwca 2015 r. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji tej Inwestycji służy mieszkańcom i gminnej jednostce oświatowej, a także jest wykorzystywana na własne potrzeby Gminy, w szczególności na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy. Po oddaniu przedmiotowej Inwestycji do użytkowania, Gmina rozpoczęła w szczególności wykonywanie, przy wykorzystaniu powstałego w wyniku jej realizacji majątku, świadczeń na rzecz Beneficjentów w zakresie czynności operatorskich oraz dostawy łącza internetowego. Powyższe usługi telekomunikacyjne są wykonywane odpłatnie na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, których stronami są Gmina oraz Beneficjenci. Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów Gmina, na podstawie umowy, powierzyła Operatorowi. Zgodnie z tą umową, Operator został zobowiązany w szczególności do prowadzenia na rzecz Gminy usługi polegającej na obsłudze Gminy jako operatora telekomunikacyjnego w jej relacjach z klientami, poprzez zawieranie umów z Beneficjentami na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz fakturowanie tych usług. Powyższe czynności są wykonywane przez Operatora w imieniu i na rzecz Gminy, a pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochody Gminy. W konsekwencji, wykonywane czynności w zakresie usług telekomunikacyjnych są dokumentowane wystawianymi przez Operatora (działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Gminy) na poszczególnych Beneficjentów fakturami VAT - jako sprzedawca przedmiotowych usług na fakturze widnieje Gmina. Przedmiotowe faktury VAT Gmina ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży dla celów VAT i deklaracjach VAT-7 oraz rozlicza należny podatek z tego tytułu. Zamiar pobierania odpłatności od Beneficjentów z tytułu korzystania z majątku powstałego wskutek realizacji Inwestycji, towarzyszył Gminie jeszcze przed rozpoczęciem Inwestycji. Z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Operator wystawia na Gminę faktury VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Na tej podstawie Gmina wypłaca Operatorowi przysługujące mu miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie. W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji, Gmina poniosła wydatki, w ramach których można wyodrębnić poniesione przez Gminę dwie grupy wydatków: wydatki jednostkowe i wydatki ogólne. Wydatki ogólne są związane z całokształtem Inwestycji, a infrastruktura powstała w związku z poniesieniem tych wydatków, służy zarówno Beneficjentom, jak również funkcjonowaniu Gminy. Natomiast infrastruktura powstała w związku z poniesieniem wydatków jednostkowych służy wyłącznie świadczeniu przez Gminę usług telekomunikacyjnych na rzecz ostatecznych Beneficjentów Inwestycji. Poniesione wydatki jednostkowe są nierozerwalnie związane wyłącznie z wykonywaniem świadczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych przez Gminę. Wydatki jednostkowe służą bezpośrednio i wyłącznie wykonywaniu przez Gminę świadczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Wydatki poniesione przez Gminę, stanowiące koszty inwestycyjne (oznaczone jako 5.a-5.e), zostały udokumentowane wystawioną na Gminę przez wykonawcę jedną fakturą VAT z wykazaną na niej kwotą VAT naliczonego. Niemniej jednak, na podstawie specyfikacji technicznej przedmiotowej Inwestycji oraz na podstawie „Wykazu mienia zamawiającego udostępnionego do realizacji umowy”, Gmina jest w stanie wyszczególnić koszty inwestycyjne:

 • dotyczące całokształtu Inwestycji, tj. wydatki poniesione w ramach obszarów wskazanych w punktach 5.a-5.c, 5.d.ii i 5.e., mieszczące się w ramach wydatków ogólnych - wydatki ponoszone przez Gminę w tym zakresie, nie stanowią jednakże przedmiotu niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego;
 • związane ze świadczonymi przez Gminę na rzecz Beneficjentów usługami telekomunikacyjnymi - wydatki jednostkowe, tj. wydatki poniesione w ramach obszaru wskazanego w punkcie 5.d.i.

Gmina dotychczas nie dokonała odliczenia VAT naliczonego od wskazanej powyżej faktury. Realizacja Inwestycji nastąpiła oraz wykonywanie świadczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych następuje ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące działalności w zakresie telekomunikacji.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. uznania odpłatnego świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że odpłatne świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. W związku z tym Wnioskodawca nie działa/nie będzie działał jako organ władzy publicznej, zatem nie może/nie będzie mógł skorzystać z wyłączenia zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy.

W konsekwencji, odpłatne świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów – mieszkańców Gminy, na podstawie umów cywilnoprawnych, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy, podlega/będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział zwolnienie niektórych czynności od podatku. Niewymienienie danego towaru lub usługi w ustawie lub przepisach wykonawczych jest jednoznaczne z obowiązkiem zastosowania stawki podatkowej.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usług polegających na odpłatnym świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz mieszkańców. Zatem ww. czynność jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, odpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów – mieszkańców Gminy, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie, jest/będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Beneficjentów – mieszkańców gminy. Natomiast, kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od wydatków jednostkowych poniesionych na stacje klienckie z instalacją – 199 stacji klienckich wykorzystywanych przez Beneficjentów została załatwiona odrębnym rozstrzygnięciem w dniu 8 stycznia 2016 r., nr ILPP1/4512-1-790/15-3/AS.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.