ILPP1/443-838/13-7/JSK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji oraz czy Gmina może wnioskować o zwrot całości kwot podatku naliczonego związanego z tymi Inwestycjami?
2. Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2013 r. (data wpływu 16 września 2013 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 27 listopada 2013 r. (data wpływu 28 listopada 2013 r.) i z dnia 19 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r. ) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją inwestycji budowy/modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury kanalizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją inwestycji budowy/modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury kanalizacyjnej. W dniach: 28 listopada 2013 r. i 20 grudnia 2013 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

1.

Gmina (dalej: Wnioskodawca lub Gmina) w latach 2009-2013 ponosiła wydatki związane z realizacją inwestycji polegających na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych (dalej: Inwestycje). W przyszłości Gmina będzie realizowała podobne Inwestycje. Część Inwestycji realizowanych przez Gminę korzystała z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym.

Po zakończeniu realizacji danej Inwestycji, została ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych Gminy.

Gmina nie odliczyła dotychczas podatku VAT naliczonego wynikającego z realizacji Inwestycji.

2.

Infrastruktura kanalizacyjna powstała w wyniku realizacji Inwestycji (dalej: Infrastruktura) jest wykorzystywana w celu świadczenia usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy.

W celu prowadzenia efektywniejszej gospodarki ściekowej i usprawnienia czynności poboru opłat za odbiór ścieków, Gmina zawarła umowę na wykonywanie czynności poboru opłat za ścieki dostarczone do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (dalej: Zakład).

Na mocy umowy, Zakład wykonuje na rzecz Gminy czynności w zakresie ustalania wielkości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych oraz wystawia faktury VAT dla poszczególnych dostawców ścieków z zastosowaniem opłaty ustalonej przez Radę Gminy.

Następnie, zgodnie ze schematem rozliczeń przyjętym przez strony, Gmina wystawia na rzecz Zakładu faktury VAT dokumentujące rozliczenie opłat za odprowadzanie ścieków. Na podstawie faktur wystawianych przez Gminę, Zakład przekazuje Gminie pobrane w danym okresie rozliczeniowym opłaty ściekowe. Podatek VAT należny wynikający z faktur wystawianych na Zakład jest wykazywany przez Gminę w rejestrach VAT i deklaracjach VAT oraz jest odprowadzany do urzędu skarbowego.

Z tytułu świadczenia usług na rzecz Gminy, Zakład otrzymuje od Gminy wynagrodzenie (na podstawie faktur VAT wystawionych na Gminę).

3.

Gmina ponosi również wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury kanalizacyjnej, która jest przedmiotem niniejszego wniosku.

4.

Pomimo tego, że Gmina jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT, mogły i mogą występować sytuacje, w których część otrzymywanych faktur zakupowych (związanych z realizacją Inwestycji oraz związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury) była (i jest) wystawiana przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.

5.

Dnia 18 grudnia 2012 r. Gmina wystąpiła do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od części inwestycji dotyczących infrastruktury kanalizacyjnej. Wniosek ten został rozpatrzony interpretacją indywidualną z dnia 3 kwietnia 2013 r. (sygn. ILPP1/443-1183/12-6/MK). Z uwagi na fakt, że we wniosku o wydanie interpretacji przedstawiony przez Gminę stan faktyczny był niepełny (nie uwzględniał wszystkich elementów składających się na schemat świadczenia usług kanalizacyjnych w Gminie), Wnioskodawca zwraca się z kolejnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

W piśmie z dnia 27 listopada 2013 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku - Zainteresowany wskazał, że:

 1. wybudowana/zmodernizowana przez Gminę infrastruktura kanalizacyjna była od samego początku wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
  Infrastruktura kanalizacyjna powstała w wyniku realizacji inwestycji była/jest wykorzystywana w celu świadczenia usług odprowadzenia ścieków na rzecz mieszkańców Gminy.
  Na mocy umowy zawartej (...), Zakład wykonuje na rzecz Gminy czynności w zakresie ustalania wielkości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych oraz wystawia faktury VAT dla poszczególnych dostawców ścieków z zastosowaniem opłaty ustalonej przez Radę Gminy. Następnie, Gmina wystawia na rzecz Zakładu faktury VAT dokumentujące rozliczenie opłat za odprowadzanie ścieków. Na podstawie faktur wystawianych przez Gminę Zakład przekazuje Wnioskodawcy pobrane w danym okresie rozliczeniowym opłaty ściekowe. Podatek VAT należny wynikający z faktur wystawianych na Zakład jest wykazywany przez Gminę w rejestrach VAT i deklaracjach VAT oraz jest odprowadzany do urzędu skarbowego.
  Przedstawiony powyżej schemat rozliczeń funkcjonował w Gminie także przed realizacją inwestycji opisanych we wniosku o wydanie interpretacji.
  Podsumowując, wybudowana/zmodernizowana przez Gminę infrastruktura kanalizacyjna była od samego początku wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT;
 2. złożony przez Gminę wniosek o interpretację dotyczy w szczególności:
  1. kanalizacji sanitarnej - kolektora tłocznego S - oddanej do użytkowania w roku 2009,
  2. kanalizacji sanitarnej w miejscowości O - oddanej do użytkowania w roku 2009,
  3. kanalizacji sanitarnej w miejscowości P - oddanej do użytkowania w roku 2010;
 3. wartość większości elementów infrastruktury kanalizacyjnej, której dotyczy złożony przez Gminę wniosek przekracza 15.000 zł. Tym niemniej, mogły zdarzyć się przypadki, w których wartość niektórych elementów infrastruktury nie przekroczyła kwoty 15.000 zł;
 4. po zawarciu umowy na wykonywanie czynności poboru opłat za ścieki dostarczone do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wybudowana/zmodernizowana przez Wnioskodawcę infrastruktura kanalizacyjna była od samego początku i w dalszym ciągu będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Infrastruktura ta nie była i nie będzie wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku bądź czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku - Zainteresowany wskazał, że:

 1. usługi odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców są świadczone na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi podmiotami przez S, który - na mocy upoważnienia udzielonego w imieniu Gminy przez Wójta Gminy - został upoważniony do zawierania umów dotyczących odbioru ścieków od poszczególnych mieszkańców Gminy. Zakład zawiera te umowy w swoim imieniu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że usługi odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców są świadczone przez Zakład;
 2. czynności związane z odprowadzaniem ścieków są wykazywane w deklaracjach podatkowych Zakładu, który rozlicza z tego tytułu podatek VAT należny z Urzędem Skarbowym;
 3. Zakład wystawia faktury VAT dla poszczególnych dostawców ścieków w swoim imieniu (na wystawianych fakturach z tytułu odprowadzania ścieków jako sprzedawca wskazany jest Zakład). Przedmiotem sprzedaży określonej na fakturach jest świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków;
 4. Gmina wystawia na rzecz Zakładu faktury VAT. Faktury wystawiane przez Gminę dotyczą czynności (usług) związanych z udostępnianiem przez Gminę na rzecz Zakładu infrastruktury kanalizacyjnej oraz możliwością korzystania z tej infrastruktury przez Zakład w celu świadczenia przez ten podmiot usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców. Podatek VAT należny wynikający z faktur wystawianych na Zakład jest wykazywany przez Gminę w rejestrach VAT i deklaracjach VAT oraz jest odprowadzany do urzędu skarbowego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji oraz czy Gmina może wnioskować o zwrot całości kwot podatku naliczonego związanego z tymi Inwestycjami...
 2. Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji i Gmina może wnioskować o zwrot całości kwot podatku naliczonego związanego z tymi Inwestycjami.
 2. Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury

Uzasadnienie.

Ad. 1

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na fakt, że Infrastruktura powstała w wyniku realizacji Inwestycji, których dotyczy niniejszy wniosek, jest wykorzystywana przez Gminę dla celów czynności opodatkowanych VAT, a Gmina dokumentuje świadczone usługi poprzez wystawienie faktur VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji.

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych.

Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-796/12-4/JM) stwierdził, że „Wnioskodawcy będącemu czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”, gdyż powstała infrastruktura będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 4 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-774/12-6/MW) uznał, że: „Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury D, ponieważ infrastruktura ta będzie służyła czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Gminę, a ponadto Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Realizację tego prawa Gmina może dokonywać na bieżąco w toku realizacji inwestycji w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 27 sierpnia 2012 r. (sygn. ILPP2/443-562/12-5/AD) stwierdził, że: „Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 grudnia 2010 r. (sygn. ILPP2/443-1592/10-3/JK) - w której przedstawiony został podobny stan faktyczny - uznał, że „Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w części dotyczącej budowy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 2 sierpnia 2010 r. (sygn. IBPP1/443-690/10/LSz) stwierdził, że „z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji - budowy wodociągu wiejskiego, pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego określonych w art. 88 ustawy o VAT”.

Z uwagi na fakt, że Gmina do tej pory nie odliczyła podatku naliczonego związanego z Inwestycjami zrealizowanymi w przeszłości, będzie ona uprawniona do złożenia deklaracji korygujących za poszczególne okresy, w których wykazane zostaną kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących realizację Inwestycji do zwrotu na rachunek bankowy Gminy. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Na marginesie Gmina pragnie wskazać, że przeszkodą do odliczenia podatku VAT naliczonego nie będzie okoliczność, że część otrzymywanych przez Gminę faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji mogła być wystawiana przez kontrahentów (wykonawców) ze wskazaniem:

 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że nabywcą poszczególnych usług i towarów dokumentowanych wskazanymi fakturami była w każdym przypadku Gmina. To bowiem Gmina - a nie Urząd - ma osobowość prawną i jest podatnikiem VAT. Urząd jest natomiast jednostką pomocniczą, służącą do wykonywania zadań Gminy oraz do jej obsługi techniczno-organizacyjnej.

Dlatego też, we wskazanych powyżej sytuacjach Wnioskodawcy w dalszym ciągu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Podejście Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, m.in.:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 listopada 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-735/12-5/IR), w której organ podatkowy uznał, że: „w sytuacji, jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, <lub> wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, <lub> wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP1/443-1196/12/AT);
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2012 r. (sygn. IPPP2/443-1249/11-2/JO);
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2011 r. (sygn. IBPP1/443-581/11/AZb).

Ad. 2

Z uwagi na fakt, że Infrastruktura powstała w wyniku realizacji Inwestycji, których dotyczy niniejszy wniosek jest wykorzystywana przez Gminę dla celów czynności opodatkowanych VAT, Gminie przysługuje również prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 25 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-886/12-3/MW) uznał, że „z uwagi na związek poniesionych wydatków na budowę i bieżące utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonywać będzie na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie. Reasumując, Gmina jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową oraz utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 24 września 2012 r. (sygn. ILPP2/443-650/12-6/EN) stwierdził, że „Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury kanalizacyjnej, bowiem będą one służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 5 września 2012 r. (sygn. ILPP2/443-587/12-6/EN) uznał, że „w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, bowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury wodnokanalizacyjnej będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 4 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-774/12-7/MW) potwierdził, że Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ponoszonych po zawarciu umowy dzierżawy,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. IPPP1/443-1070/12-2/IGo) potwierdził prawo Gminy do odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni, sieci wodociągowych i innych elementów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 sierpnia 2011 r. (sygn. IPPP2/443-701/11-2/KOM).

Dodatkowo, podobnie jak w sytuacji wydatków inwestycyjnych, także w tym przypadku przeszkodą do odliczenia podatku VAT naliczonego nie będzie okoliczność, że otrzymywane przez Gminę faktury zakupowe mogą zostać wystawione przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Gminy jako nabywcy i numeru NIP Gminy lub
 • Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu lub
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy lub
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Gminie przysługuje również prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego - na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo–prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, na mocy art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak np. w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. I tak, na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE. serii L Nr 347 str. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na mocy § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że zwolnieniem od podatku VAT nie są objęte czynności realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zatem jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). Jak stanowi natomiast art. 11a ust. 3 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

W myśl art. 33 ust. 1 ww. ustawy, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu.

Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd.

Przez Urząd należy rozumieć rodzaj wewnętrznej jednostki organizacyjnej Gminy. Każde działanie podejmowane przez Urząd w rzeczywistości nie będzie jego działaniem, lecz -w świetle ustawy o podatku od towarów i usług - działaniem samej Gminy. Zatem na podstawie przepisów regulujących ustrój Gminy oraz przepisów o podatku od towarów i usług, Gmina jest podatnikiem tego podatku. To zaś oznacza, że obciąża ją obowiązek zarejestrowania się w tym charakterze, o ile ma zamiar wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu.

Stąd też podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności gminy i urzędu gminy powinna być wyłącznie gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. W konsekwencji na gminie ciąży zarówno obowiązek związany z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług jak i dokonywania wszelkich rozliczeń związanych z podatkiem VAT.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z powyższego wynika, że rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług powinna dokonać Gmina, jako podatnik podatku od towarów i usług.

Jak wskazano powyżej, podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności Gminy jest wyłącznie Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. W konsekwencji na Gminie ciąży zarówno obowiązek związany z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług, jak i dokonywania wszelkich rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Gmina i Urząd Gminy nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty. Dlatego też dla celów podatku od towarów i usług Gmina i Urząd powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej) - tj. NIP nadany Gminie oraz składać jedno rozliczenie deklaracyjne w podatku od towarów i usług.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wskazany wcześniej art. 88 ustawy nie przewiduje braku prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury VAT zawierającej błędne oznaczenie nabywcy (oczywiście w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze). Dlatego też stwierdzić należy, że w sytuacji jeżeli błąd na fakturze wystawionej i otrzymanej przez Gminę dotyczy omyłkowego wskazania:

 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.

– Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 tej ustawy.

Nadmienia się, że w przypadku udokumentowania zakupu fakturą VAT zawierającą wskazanie błędnego oznaczenia nabywcy, zasadnym jest co do zasady skorygowanie tych błędów, co jednak nie uniemożliwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 nie wskazano bowiem, że takie nieprawidłowości stanowią o braku prawa do odliczenia.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina w latach 2009-2013 ponosiła wydatki związane z realizacją inwestycji polegających na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych. W przyszłości Gmina będzie realizowała podobne Inwestycje. Część Inwestycji realizowanych przez Gminę korzystała z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym.

Po zakończeniu realizacji danej Inwestycji, została ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Gmina nie odliczyła dotychczas podatku VAT naliczonego wynikającego z realizacji Inwestycji.

Infrastruktura kanalizacyjna powstała w wyniku realizacji Inwestycji jest wykorzystywana w celu świadczenia usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy.

W celu prowadzenia efektywniejszej gospodarki ściekowej i usprawnienia czynności poboru opłat za odbiór ścieków, Gmina zawarła umowę na wykonywanie czynności poboru opłat za ścieki dostarczone do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Na mocy umowy, Zakład wykonuje na rzecz Gminy czynności w zakresie ustalania wielkości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych oraz wystawia faktury VAT dla poszczególnych dostawców ścieków z zastosowaniem opłaty ustalonej przez Radę Gminy. Następnie, zgodnie ze schematem rozliczeń przyjętym przez strony, Gmina wystawia na rzecz Zakładu faktury VAT dokumentujące rozliczenie opłat za odprowadzanie ścieków. Faktury wystawiane przez Gminę dotyczą czynności (usług) związanych z udostępnianiem przez Gminę na rzecz Zakładu infrastruktury kanalizacyjnej oraz możliwością korzystania z tej infrastruktury przez Zakład w celu świadczenia przez ten podmiot usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców. Na podstawie faktur wystawianych przez Gminę, Zakład przekazuje Gminie pobrane w danym okresie rozliczeniowym opłaty ściekowe. Podatek VAT należny wynikający z faktur wystawianych na Zakład jest wykazywany przez Gminę w rejestrach VAT i deklaracjach VAT oraz jest odprowadzany do urzędu skarbowego.

Z tytułu świadczenia usług na rzecz Gminy, Zakład otrzymuje od Gminy wynagrodzenie (na podstawie faktur VAT wystawionych na Gminę).

Gmina ponosi również wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury kanalizacyjnej, która jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Pomimo tego, że Gmina jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT, mogły i mogą występować sytuacje, w których część otrzymywanych faktur zakupowych (związanych z realizacją Inwestycji oraz związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury) była (i jest) wystawiana przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.

Wybudowana/zmodernizowana przez Gminę infrastruktura kanalizacyjna była od samego początku wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Infrastruktura kanalizacyjna powstała w wyniku realizacji inwestycji była/jest wykorzystywana w celu świadczenia usług odprowadzenia ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. Przedstawiony powyżej schemat rozliczeń funkcjonował w Gminie także przed realizacją inwestycji opisanych we wniosku o wydanie interpretacji.

Złożony przez Gminę wniosek o interpretację dotyczy w szczególności:

 • kanalizacji sanitarnej - kolektora tłocznego S - oddanej do użytkowania w roku 2009,
 • kanalizacji sanitarnej w miejscowości O– oddanej do użytkowania w roku 2009,
 • kanalizacji sanitarnej w miejscowości P - oddanej do użytkowania w roku 2010.

Wartość większości elementów infrastruktury kanalizacyjnej, której dotyczy złożony przez Gminę wniosek, przekracza 15.000 zł. Tym niemniej, mogły zdarzyć się przypadki, w których wartość niektórych elementów infrastruktury nie przekroczyła kwoty 15.000 zł.

Po zawarciu umowy na wykonywanie czynności poboru opłat za ścieki dostarczone do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wybudowana/zmodernizowana przez Wnioskodawcę infrastruktura kanalizacyjna była od samego początku i w dalszym ciągu będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Infrastruktura ta nie była i nie będzie wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku bądź czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Usługi odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców są świadczone na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi podmiotami przez Zakladem, który - na mocy upoważnienia udzielonego w imieniu Gminy przez Wójta Gminy - został upoważniony do zawierania umów dotyczących odbioru ścieków od poszczególnych mieszkańców Gminy. Zakład zawiera te umowy w swoim imieniu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że usługi odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców są świadczone przez Zakład.

Czynności związane z odprowadzaniem ścieków są wykazywane w deklaracjach podatkowych Zakładu, który rozlicza z tego tytułu podatek VAT należny z Urzędem Skarbowym.

Zakład wystawia faktury VAT dla poszczególnych dostawców ścieków w swoim imieniu (na wystawianych fakturach z tytułu odprowadzania ścieków jako sprzedawca wskazany jest Zakład). Przedmiotem sprzedaży określonej na fakturach jest świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą przy tym kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją Inwestycji oraz z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa nieruchomości jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z kolei umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wynajmującego, jak i najemcę - określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym - jak wynika z § 2 tego samego artykułu - czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy najmu (cywilnoprawnej) związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej najemcę.

Zatem - jak wynika z przywołanych powyżej przepisów prawa - wszelkie zawierane przez Gminę umowy cywilnoprawne powodują, że Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Wskazać zatem należy, że Gmina wykonując cywilnoprawną umowę odpłatnego udostępnienia Infrastruktury kanalizacyjnej, świadczy na rzecz Zakładu usługi, w rozumieniu przepisów ustawy. W wykonaniu umowy odpłatnego udostępnienia Infrastruktury dokonuje bowiem na rzecz Zakładu świadczeń niebędących dostawą towarów. Majątek (Infrastruktura) pozostanie jej własnością i będzie udostępniany za odpłatnością, co stanowić będzie przedmiot opodatkowania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy.

Analizowana czynność - jako realizowana w oparciu o umowę cywilnoprawną - nie będzie objęta wyłączeniem z art. 15 ust. 6 ustawy, jak również zwolnieniem wskazanym w powołanym wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zatem ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

Wobec powyższego, usługi w zakresie odpłatnego udostępnienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym opodatkowane są stawką podatku w wysokości 23%.

Zatem odpłatne udostępnienie Infrastruktury osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym (niebędącym jednostkami organizacyjnymi Gminy) na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych stanowi odpłatne świadczenie usług opodatkowane przy zastosowaniu stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanym kształcie sprawy należy zaznaczyć, że - jak wskazał sam Wnioskodawca - „Gmina wystawia na rzecz Zakładu faktury VAT. Faktury wystawiane przez Gminę dotyczą czynności (usług) związanych z udostępnianiem przez Gminę na rzecz Zakładu infrastruktury kanalizacyjnej oraz możliwością korzystania z tej infrastruktury przez Zakład w celu świadczenia przez ten podmiot usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców. Podatek VAT należny wynikający z faktur wystawianych na Zakład jest wykazywany przez Gminę w rejestrach VAT i deklaracjach VAT oraz jest odprowadzany do urzędu skarbowego”. Ponadto Gmina wskazała, że „wybudowana/zmodernizowana przez Wnioskodawcę infrastruktura kanalizacyjna była od samego początku i w dalszym ciągu będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Infrastruktura ta nie była i nie będzie wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku bądź czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT”.

Mając na uwadze powyższe argumenty oraz obowiązujące przepisy prawa należy uznać, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki bieżące i inwestycyjne ponoszone przez Wnioskodawcę są/będą związane wyłącznie z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując:

Ad. 1

Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji i Gmina może/będzie mogła wnioskować o zwrot całości kwot podatku naliczonego związanego z tymi Inwestycjami. Prawo to przysługuje/będzie przysługiwało Gminie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy oraz art. 86 ust. 13 ustawy.

Ad. 2

Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury. Prawo to przysługuje/będzie przysługiwało Gminie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy oraz art. 86 ust. 13 ustawy.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, w szczególności na informacji, że „Gmina wystawia na rzecz Zakładu faktury VAT. Faktury wystawiane przez Gminę dotyczą czynności (usług) związanych z udostępnianiem przez Gminę na rzecz Zakładu infrastruktury kanalizacyjnej oraz możliwością korzystania z tej infrastruktury przez Zakład w celu świadczenia przez ten podmiot usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców. Podatek VAT należny wynikający z faktur wystawianych na Zakład jest wykazywany przez Gminę w rejestrach VAT i deklaracjach VAT oraz jest odprowadzany do urzędu skarbowego” oraz na informacji, że „wybudowana/zmodernizowana przez Wnioskodawcę infrastruktura kanalizacyjna była od samego początku i w dalszym ciągu będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Infrastruktura ta nie była i nie będzie wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku bądź czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT”. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego i opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.