ILPP1/443-278/13-3/AI | Interpretacja indywidualna

Czy dzierżawa gruntów oraz najem lokali, budynków i budowli wchodzących w skład zakupionej przez Gminę nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT?
ILPP1/443-278/13-3/AIinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. gmina
  3. najem
  4. nieruchomości
  5. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. (data wpływu 5 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2013 r. (data wpływu 7 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntów oraz najmu lokali, budynków i budowli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntów oraz najmu lokali, budynków i budowli. Wniosek uzupełniono w dniu 7 czerwca 2013 r. o przyporządkowanie pytań do stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (jak określono ostatecznie w piśmie z dnia 4 czerwca 2013 r.).

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina w dniu 12 maja 2011 r. zakupiła od syndyka masy upadłości prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych budynkami oraz budowlami o charakterze przemysłowym wraz z urządzeniami integralnie z nimi związanymi. Transakcja zakupu nieruchomości podlegała zwolnieniu od opodatkowania VAT, a czynność wstąpienia w uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego nie podlegała opodatkowaniu VAT. Łączna powierzchnia przedmiotowych nieruchomości wynosi 8 ha, 90 a i 6 m 2 . Nieruchomości te niegdyś stanowiły majątek huty szkła. Na przedmiotową nieruchomość składają się grunty, budowle i budynki (w tym budynki podzielone są na lokale użytkowe). Gmina planuje oddać przedmiotowe nieruchomości w najem/dzierżawę.

W związku z powyższym, Gmina zamierza w szczególności:

  • dzierżawić grunty niezabudowane, inne niż przeznaczone na cele rolnicze,
  • wynajmować budowle wchodzące w skład nieruchomości,
  • wynajmować całe budynki wchodzące w skład nieruchomości,
  • wynajmować pojedyncze lokale użytkowe znajdujące się w budynkach, inne niż przeznaczone na cele mieszkalne.

Każdą z ww. transakcji Gmina zamierza traktować jako opodatkowaną VAT i wystawiać faktury z 23% stawką VAT.

W roku 2012 Gmina poniosła pierwsze wydatki na modernizacje oraz remonty przedmiotowych nieruchomości, obejmujące w szczególności: wykonanie elewacji oraz montaż drzwi do kotłowni w jednym z budynków, odchwaszczanie terenu, wymianę przyłącza wodnego, a także na wymianę przewodów elektrycznych i żarówek.

Ponadto, Gmina poniosła wydatki na zakup piasku, jego transport celem wyrównania terenu. Wszystkie wydatki zostały poniesione w związku z planowaną dzierżawą/najmem nieruchomości. Tym samym, ponoszone wydatki mają związek z planowanymi czynnościami opodatkowanymi po stronie Gminy i nie są związane z żadnymi innymi czynnościami Gminy.

Ponadto, Gmina ponosi wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości, w szczególności na ochronę terenu, utrzymanie czystości, zakup niezbędnych materiałów takich jak: żarówki, kłódki, zamki do drzwi oraz ponosi wydatki na marketing, obejmujące w szczególności koszty zamieszczania w prasie oraz w Internecie ogłoszeń z ofertami najmu/dzierżawy przedmiotowych nieruchomości. Gmina będzie ponosiła takie wydatki również w przyszłości.

Gmina rozważa również zaadaptowanie lokali bezpośrednio pod dzierżawcę (czyli wykonania niezbędnych modernizacji/remontów lokali użytkowych dopiero po podpisaniu wstępnych porozumień i umów z potencjalnymi najemcami/dzierżawcami). W związku z powyższym, Gmina również w przyszłości będzie ponosić wydatki na modernizacje oraz remont ww. nieruchomości.

Z tytułu ponoszonych wydatków na remonty i modernizacje przedmiotowych nieruchomości, jak również na ich bieżące utrzymanie oraz na marketing, Gmina otrzymuje faktury VAT z wykazanymi kwotami netto oraz kwotami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dzierżawa gruntów oraz najem lokali, budynków i budowli wchodzących w skład zakupionej przez Gminę nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dzierżawa gruntów oraz najem lokali, budynków i budowli podlegają opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynności dzierżawy oraz najmu nie stanowią dostawy towaru, stanowią ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Mając na uwadze, że zarówno umowa dzierżawy, jak i umowa najmu są niewątpliwie umowami cywilnoprawnymi, uregulowanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności działa Ona w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, że Gmina wykonuje usługę dzierżawy/najmu za wynagrodzeniem i działa w roli podatnika VAT, przedmiotowe transakcje podlegają opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy, transakcje te nie są zwolnione od podatku VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. ILPP1/443-260/12-2/HW, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której Organ stanął na stanowisku, że:

(...) usługa dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej świadczona przez Gminę na rzecz GGK <spółki> stanowi odpłatną usługę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Usługa ta ponadto podlega wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT, na mocy cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, co będzie skutkowało opodatkowaniem tej czynności”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntów oraz najmu lokali, budynków i budowli. Natomiast wniosek dotyczący stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki: bieżące, na marketing oraz na remonty i modernizacje nieruchomości, został załatwiony w dniu 1 lipca 2013 r. interpretacją nr ILPP1/443-278/13-4/AI.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.