ILPP1/443-278/13-3/AI | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dzierżawa gruntów oraz najem lokali, budynków i budowli wchodzących w skład zakupionej przez Gminę nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. (data wpływu 5 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2013 r. (data wpływu 7 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntów oraz najmu lokali, budynków i budowli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntów oraz najmu lokali, budynków i budowli. Wniosek uzupełniono w dniu 7 czerwca 2013 r. o przyporządkowanie pytań do stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (jak określono ostatecznie w piśmie z dnia 4 czerwca 2013 r.).

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina w dniu 12 maja 2011 r. zakupiła od syndyka masy upadłości prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych budynkami oraz budowlami o charakterze przemysłowym wraz z urządzeniami integralnie z nimi związanymi. Transakcja zakupu nieruchomości podlegała zwolnieniu od opodatkowania VAT, a czynność wstąpienia w uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego nie podlegała opodatkowaniu VAT. Łączna powierzchnia przedmiotowych nieruchomości wynosi 8 ha, 90 a i 6 m 2 . Nieruchomości te niegdyś stanowiły majątek huty szkła. Na przedmiotową nieruchomość składają się grunty, budowle i budynki (w tym budynki podzielone są na lokale użytkowe). Gmina planuje oddać przedmiotowe nieruchomości w najem/dzierżawę.

W związku z powyższym, Gmina zamierza w szczególności:

  • dzierżawić grunty niezabudowane, inne niż przeznaczone na cele rolnicze,
  • wynajmować budowle wchodzące w skład nieruchomości,
  • wynajmować całe budynki wchodzące w skład nieruchomości,
  • wynajmować pojedyncze lokale użytkowe znajdujące się w budynkach, inne niż przeznaczone na cele mieszkalne.

Każdą z ww. transakcji Gmina zamierza traktować jako opodatkowaną VAT i wystawiać faktury z 23% stawką VAT.

W roku 2012 Gmina poniosła pierwsze wydatki na modernizacje oraz remonty przedmiotowych nieruchomości, obejmujące w szczególności: wykonanie elewacji oraz montaż drzwi do kotłowni w jednym z budynków, odchwaszczanie terenu, wymianę przyłącza wodnego, a także na wymianę przewodów elektrycznych i żarówek.

Ponadto, Gmina poniosła wydatki na zakup piasku, jego transport celem wyrównania terenu. Wszystkie wydatki zostały poniesione w związku z planowaną dzierżawą/najmem nieruchomości. Tym samym, ponoszone wydatki mają związek z planowanymi czynnościami opodatkowanymi po stronie Gminy i nie są związane z żadnymi innymi czynnościami Gminy.

Ponadto, Gmina ponosi wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości, w szczególności na ochronę terenu, utrzymanie czystości, zakup niezbędnych materiałów takich jak: żarówki, kłódki, zamki do drzwi oraz ponosi wydatki na marketing, obejmujące w szczególności koszty zamieszczania w prasie oraz w Internecie ogłoszeń z ofertami najmu/dzierżawy przedmiotowych nieruchomości. Gmina będzie ponosiła takie wydatki również w przyszłości.

Gmina rozważa również zaadaptowanie lokali bezpośrednio pod dzierżawcę (czyli wykonania niezbędnych modernizacji/remontów lokali użytkowych dopiero po podpisaniu wstępnych porozumień i umów z potencjalnymi najemcami/dzierżawcami). W związku z powyższym, Gmina również w przyszłości będzie ponosić wydatki na modernizacje oraz remont ww. nieruchomości.

Z tytułu ponoszonych wydatków na remonty i modernizacje przedmiotowych nieruchomości, jak również na ich bieżące utrzymanie oraz na marketing, Gmina otrzymuje faktury VAT z wykazanymi kwotami netto oraz kwotami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dzierżawa gruntów oraz najem lokali, budynków i budowli wchodzących w skład zakupionej przez Gminę nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dzierżawa gruntów oraz najem lokali, budynków i budowli podlegają opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynności dzierżawy oraz najmu nie stanowią dostawy towaru, stanowią ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Mając na uwadze, że zarówno umowa dzierżawy, jak i umowa najmu są niewątpliwie umowami cywilnoprawnymi, uregulowanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności działa Ona w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, że Gmina wykonuje usługę dzierżawy/najmu za wynagrodzeniem i działa w roli podatnika VAT, przedmiotowe transakcje podlegają opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy, transakcje te nie są zwolnione od podatku VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. ILPP1/443-260/12-2/HW, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której Organ stanął na stanowisku, że:

(...) usługa dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej świadczona przez Gminę na rzecz GGK <spółki> stanowi odpłatną usługę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Usługa ta ponadto podlega wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT, na mocy cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, co będzie skutkowało opodatkowaniem tej czynności”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntów oraz najmu lokali, budynków i budowli. Natomiast wniosek dotyczący stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki: bieżące, na marketing oraz na remonty i modernizacje nieruchomości, został załatwiony w dniu 1 lipca 2013 r. interpretacją nr ILPP1/443-278/13-4/AI.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.