ILPP1/443-230/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że odpłatne udostępnianie przez Gminę Stadionu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku.
ILPP1/443-230/14-2/AIinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. gmina
  3. inwestycje
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2014 r. (data wpływu 19 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że odpłatne udostępnianie przez Gminę Stadionu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że odpłatne udostępnianie przez Gminę Stadionu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem Stadionu Miejskiego (dalej: Stadion). Gmina planuje w roku 2014 rozpocząć inwestycje w zakresie modernizacji Stadionu. Inwestycje będą polegały w szczególności na:

  • modernizacji płyty głównej (drenaż, nowej bieżni, a także wykonanie ogrodzenia, płyty boiska, nowej trybuny na 1000 miejsc z siedziskami, wykonanej z tworzywa sztucznego).
  • wykonaniu oświetlenia.

Przedmiotowe inwestycje zostaną zrealizowane wyłącznie przy udziale środków własnych Gminy. Wydatki na ich realizację zostaną dokumentowane przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Stadion dotychczas był nieodpłatnie udostępniony na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego (dalej: MKS), będącego stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104), posiadającego osobowość prawną. Stadion wykorzystywany jest przez MKS do realizacji zadań statutowych, jak i udostępniania na rzecz zainteresowanych mieszkańców Gminy celem rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy.

Gmina planuje jednakże zmianę koncepcji zagospodarowania Stadionu, tj. planuje w roku 2014 odpłatne udostępnienie MKS Stadionu w drodze umowy dzierżawy (dalej: Umowa), na podstawie której Gmina będzie miała prawo pobierać od MKS określone w Umowie wynagrodzenie.

Gmina wyłoniła bowiem w marcu 2014 r. MKS w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców Gminy w roku 2014”. Celem zadania jest stworzenie warunków do uprawiania następujących dyscyplin sportowych:

  • piłki nożnej,
  • piłki siatkowej,
  • wędkarstwa spławikowego,
  • sportów walki

oraz innych wg zapotrzebowania społecznego np. krzewienie kultury fizycznej niepełnosprawnych.

MKS jako zwycięzca konkursu jest zobowiązany do zapewnienia wysokiego poziomu imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy oraz bezpieczeństwa ich uczestników. Na realizację zadania MKS otrzyma od Gminy dotację. Jednocześnie w celu realizacji zadania MKS uzyska możliwość zawarcia z Gminą umowy dzierżawy stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stawu rybnego na czas realizacji zadania (umowa zostanie zawarta do końca roku 2014, przy czym, w kolejnym roku przedmiotowe obiekty zostaną wydzierżawione na rzecz zwycięzcy analogicznego konkursu ogłoszonego na początku roku 2015).

Przedmiotowa koncepcja zagospodarowania Stadionu zostanie wdrożona jeszcze przed zakończeniem powyżej opisanych inwestycji.

Z tytułu odpłatnego udostępniania Stadionu Gmina będzie wystawiać na rzecz MKS faktury VAT, które Gmina zamierza ujmować w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu dokonywania przedmiotowych czynności Gmina planuje wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Stadion w rozumieniu ustawy Prawo budowlane stanowi budowlę, która zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) jest ujmowana w sekcji 2, dziale 24, grupowaniu 241, klasie 2411 PKOB.

Gmina zaznacza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), inwestycje w zakresie Stadionu, a także jego udostępnianie odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę Stadionu na rzecz MKS będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnienie przez Gminę Stadionu na rzecz MKS będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną, uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Gminy, w ramach wykonywania przedmiotowej czynności działa ona w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, że Gmina będzie wykonywać usługę dzierżawy za wynagrodzeniem i działać w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy, transakcja ta nie będzie zwolniona od VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 21 października 2013 r., sygn. IPTPP2/443-640/13-2/JS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że: „Świadczona przez Gminę usługa odpłatnego udostępniania Pływalni na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. IBPP3/443-1277/12/JP, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której Organ stanął na stanowisku, że „Oddanie przez Wnioskodawcę w dzierżawę (...) Regionalnemu Ośrodkowi Kultury <instytucji kultury> wybudowanego boiska skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też, czynność ta stanowi odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością świadczoną przez podatnika VAT i tym samym podlega opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W świetle powyższego zawarcie ww. umowy dzierżawy przez jednostkę samorządu terytorialnego (tj. Gminę) podlega wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT na mocy cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, a tym samym będzie skutkowało opodatkowaniem tej czynności”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że odpłatne udostępnianie przez Gminę Stadionu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu inwestycji polegającej na modernizacji Stadionu oraz pozostałych wydatków związanych ze Stadionem ponoszonych od momentu wdrożenia planowanego rozwiązania w postaci dzierżawy został załatwiony w dniu 4 czerwca 2014 r. interpretacją nr ILPP1/443-230/14-3/AI.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.