ILPP1/443-1056/14-3/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z udostępnieniem przez Gminę Budynku A na podstawie umowy dzierżawy.
ILPP1/443-1056/14-3/AIinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. czynności opodatkowane
 4. gmina
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku
 7. opodatkowanie
 8. podatek naliczony
 9. podatek od towarów i usług
 10. prawo do odliczenia
 11. wydatek
 12. wydatki inwestycyjne
 13. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z udostępnieniem przez Gminę Budynku A na podstawie umowy dzierżawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z udostępnieniem przez Gminę Budynku A na podstawie umowy dzierżawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina Z. (dalej: Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem czterech budynków szkolnych:

 • Budynku A o powierzchni użytkowej 582,25 m2,
 • Budynku B o powierzchni użytkowej 709,74 m2,
 • Budynku C o powierzchni użytkowej 894,77 m2 oraz
 • Budynku D o powierzchni użytkowej 174,00 m2.

Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała Budynki A-D na rzecz Gimnazjum, tj. gminnej jednostki budżetowej. Niemniej Gmina aktualnie planuje dokonać zmiany w sposobie zarządzania powyższym majątkiem, w wyniku której Budynki B-D nadal będą nieodpłatnie udostępniane na rzecz Gimnazjum, Budynek A natomiast zostanie przez Gminę odpłatnie udostępniony na rzecz podmiotu zewnętrznego (dalej również jako: Dzierżawca) na cele prowadzenia przez Dzierżawcę - przy wykorzystaniu obiektu – działalności w zakresie prywatnej placówki przedszkolnej.

Gmina aktualnie realizuje inwestycję w zakresie termomodernizacji powyższych Budynków A-D (dalej: Inwestycja). W ramach Inwestycji Gmina od roku 2014 ponosi w szczególności wydatki związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A (dalej: wydatki inwestycyjne). Wcześniej, tj. w roku 2007 Gmina poniosła wyłącznie wydatki związane z dokumentacją przedmiotowej Inwestycji, niemniej wydatki te nie są przedmiotem niniejszego wniosku. Zakupy towarów i usług w powyższym zakresie są przez dostawców towarów/usługodawców dokumentowane wystawianymi na Gminę, względnie na Urząd Gminy, fakturami VAT.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji zasadniczo do wartości brutto (VAT wydatkiem kwalifikowanym) ponoszonych nakładów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (...) na lata 2007-2013 (dalej: RPO). Niemniej jednak, w złożonym wniosku Gmina zastrzegła, że wszelkie prace termomodernizacyjne wykonane właśnie w Budynku A będą stanowiły koszty niekwalifikowalne projektu. Dotychczas nie została podpisana z RPO umowa o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji.

W kontekście powyższego, Gmina wyjaśnia, że już w momencie składania wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem Inwestycji planowała odpłatnie udostępnić Budynek A na rzecz Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy. W konsekwencji, ubiegając się o pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji, Gmina wyłączyła wydatki inwestycyjne związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A z kosztów kwalifikowalnych zadania. Zdaniem Gminy bowiem, w związku z planowanym wykorzystaniem przedmiotowego obiektu Budynku A, winno przysługiwać jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki i tym samym wydatki te nie mogą zostać pokryte ze środków pochodzących z dofinansowania przyznawanego do kwot brutto ponoszonych nakładów. Gmina do tej pory nie odliczała VAT od powyższych wydatków, gdyż w pierwszej kolejności kwestię tę zamierza potwierdzić w drodze niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym udostępnieniem Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego, na podstawie umowy dzierżawy, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych z nim związanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym udostępnieniem Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego, na podstawie umowy dzierżawy, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych z nim związanych.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w efekcie zawarcia z podmiotem zewnętrznym umowy dzierżawy Budynku A, w odniesieniu wydatków inwestycyjnych związanych ze wskazanym obiektem, powyższe przesłanki będą spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. l ustawy o VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z przedmiotowym obiektem.

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać bowiem fakt, że ponoszone wydatki inwestycyjne są bezpośrednio związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi w postaci świadczenia usług dzierżawy. Gdyby bowiem Gmina nie ponosiła przedmiotowych wydatków, mogłoby nie dojść, jej zdaniem, do świadczenia przedmiotowych usług opodatkowanych VAT. Dzierżawa Budynku A nieocieplonego, bądź też ze zniszczoną elewacją byłaby bowiem znacznie utrudniona, względnie w związku ze złym stanem technicznym obiektu mogłoby w ogóle nie dojść do zawarcia umowy jego dzierżawy, gdyż wówczas Dzierżawca najprawdopodobniej dokonałyby transakcji z innym podmiotem oferującym usługę dzierżawy obiektu spełanijącego jego oczekiwania.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 28 maja 2013 r., sygn. IPTPP4/443-145/13-4/ALN, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że: „Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z zamkiem, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotowa inwestycja służy czynnościom opodatkowanym. Przy czym prawo to będzie przysługiwało o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy”.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lipca 2014 r. o sygn. ITPP1/443-380/14/MN, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, odnosząc się do wydatków ponoszonych na budowę obiektów, które bezpośrednio po oddaniu do użytkowania gmina zamierza wydzierżawić na rzecz instytucji kultury, zgodził się z wnioskodawcą, że: „Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-538/14-3/AD wskazał, że: „W związku ze świadczeniem usługi dzierżawy remizy opodatkowanej podatkiem VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową i rozbudową remizy, ze względu na związek nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Gminy”.

Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 16 października 2013 r. o sygn. IPTPP1/443-628/13-5/AK. W powyższej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym w przypadku, gdy gmina ponosi wydatki związane w szczególności z budową sali gimnastycznej, którą to salę planuje odpłatnie udostępnić na podstawie umowy dzierżawy, gminie będzie przysługiwało „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z budową i funkcjonowaniem sali gimnastycznej”.

Ponadto Gmina podkreśla, że stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina przytacza orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że: „Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana będzie uiszczać VAT należny z tytułu otrzymywanego od Dzierżawcy wynagrodzenia za świadczoną usługę dzierżawy, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość świadczenia tej usługi.

Reasumując, zdaniem Gminy, w związku z planowanym odpłatnym udostępnieniem Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy dzierżawy, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków inwestycyjnych związanych z tym obiektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem czterech budynków szkolnych:

 • Budynku A o powierzchni użytkowej 582,25 m2,
 • Budynku B o powierzchni użytkowej 709,74 m2,
 • Budynku C o powierzchni użytkowej 894,77 m2 oraz
 • Budynku D o powierzchni użytkowej 174,00 m2.

Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała Budynki A-D na rzecz Gimnazjum, tj. gminnej jednostki budżetowej. Niemniej Gmina aktualnie planuje dokonać zmiany w sposobie zarządzania powyższym majątkiem, w wyniku której Budynki B-D nadal będą nieodpłatnie udostępniane na rzecz Gimnazjum, Budynek A natomiast zostanie przez Gminę odpłatnie udostępniony na rzecz podmiotu zewnętrznego (dalej również jako: Dzierżawca) na cele prowadzenia przez Dzierżawcę - przy wykorzystaniu obiektu – działalności w zakresie prywatnej placówki przedszkolnej. Gmina aktualnie realizuje inwestycję w zakresie termomodernizacji powyższych Budynków A-D (dalej: Inwestycja). W ramach Inwestycji Gmina od roku 2014 ponosi w szczególności wydatki związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A wydatki inwestycyjne. Wcześniej, tj. w roku 2007 Gmina poniosła wyłącznie wydatki związane z dokumentacją przedmiotowej Inwestycji, niemniej wydatki te nie są przedmiotem niniejszego wniosku. Zakupy towarów i usług w powyższym zakresie są przez dostawców towarów/usługodawców dokumentowane wystawianymi na Gminę, względnie na Urząd Gminy, fakturami VAT. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji zasadniczo do wartości brutto (VAT wydatkiem kwalifikowanym) ponoszonych nakładów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (...) na lata 2007-2013 (RPO). Niemniej jednak, w złożonym wniosku Gmina zastrzegła, że wszelkie prace termomodernizacyjne wykonane właśnie w Budynku A będą stanowiły koszty niekwalifikowalne projektu. Dotychczas nie została podpisana z RPO umowa o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji. W kontekście powyższego, Gmina wyjaśnia, że już w momencie składania wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem Inwestycji planowała odpłatnie udostępnić Budynek A na rzecz Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy. W konsekwencji, ubiegając się o pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji, Gmina wyłączyła wydatki inwestycyjne związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A z kosztów kwalifikowalnych zadania. Zdaniem Gminy bowiem, w związku z planowanym wykorzystaniem przedmiotowego obiektu Budynku A, winno przysługiwać jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki i tym samym wydatki te nie mogą zostać pokryte ze środków pochodzących z dofinansowania przyznawanego do kwot brutto ponoszonych nakładów. Gmina do tej pory nie odliczała VAT od powyższych wydatków, gdyż w pierwszej kolejności kwestię tę zamierza potwierdzić w drodze niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w związku z planowanym udostępnieniem Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego, na podstawie umowy dzierżawy, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych z nim związanych.

Należy wskazać, że w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2015 r. nr ILPP1/443-1056/14-2/AI wydanej dla Wnioskodawcy tut. Organ uznał, że odpłatne udostępnienie przez Gminę Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – na podstawie umowy dzierżawy – będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie.

Zatem należy zaznaczyć, że czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są/będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki inwestycyjne związane z Budynkiem A, mają/będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem z uwagi na związek wydatków inwestycyjnych dotyczących Budynku A tylko z czynnością opodatkowaną, którą Gmina wykonywać będzie na podstawie zawieranej umowy dzierżawy, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie w całości.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w związku z udostępnieniem Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego, na podstawie umowy dzierżawy, Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych z nim związanych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z udostępnieniem przez Gminę Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy dzierżawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast kwestia dotycząca uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę – na podstawie umowy dzierżawy Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2015 r. nr ILPP1/443-1056/14-2/AI.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.