ILPB4/423-475/11-5/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy zmiana statutu Miejskiego Zarządu Nieruchomości dokonana uchwałą organu stanowiącego, polegająca na jednoczesnym rozszerzeniu katalogu realizowanych zadań o usługi świadczone na rzecz Miasta w zakresie zarządzania i administrowania lokalami użytkowymi oraz ograniczeniu tego katalogu o zadania związane z gospodarowaniem i administrowaniem lokalami użytkowymi, która w konsekwencji spowoduje ograniczenie źródeł przychodów własnych Miejskiego Zarządu Nieruchomości o wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, nie naruszy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zarządu Nieruchomości przedstawione we wniosku z dnia 01 grudnia 2011 r. (data wpływu 05.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony w dniu 12 grudnia 2011 r. o dowód wpłaty oraz pismem z dnia 31 stycznia 2012 r. (data wpływu 03.02.2012 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca utworzony został przez Gminę Miasto X jako jednostka organizacyjna funkcjonująca w formie zakładu budżetowego, która realizuje zadania w zakresie gospodarowania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy. Wnioskodawca utworzony został na podstawie Uchwały Nr (...) Rady Miejskiej w X w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych „Nieruchomości (...)” w zakład budżetowy. Stosownie do zapisów statutu Wnioskodawcy, Jednostka ta odpowiedzialna jest za:

 • gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi oraz niezabudowanymi,
 • administrowanie nieruchomościami wspólnymi, zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remonty i modernizację,
 • zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach,
 • obsługę finansowo - księgową w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy mienia Gminy Miasta,
 • windykację należności związanych z używaniem nieruchomości komunalnych.

Zakres działania zakładu obejmuje również obsługę finansowo - księgową w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości oraz stanowiących współwłasność Gminy i innych współwłaścicieli, jak i lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy oraz prowadzenie windykacji przedsądowej i sądowej, a także zawieranie w imieniu Miasta umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe.

Prowadząc powyższą działalność Wnioskodawca osiąga przychody z następujących tytułów:

 • z wynajmu lokali mieszkalnych,
 • z wynajmu lokali użytkowych,
 • z wynajmu garaży,
 • z wynajmu innych powierzchni (pralni, suszarni, komórek) mieszkańcom na cele gospodarstwa domowego,
 • z wpływów za świadczenia dostarczane dla lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • z reklam, anten umieszczanych na budynkach,
 • za dzierżawę terenów,
 • za usługi administrowania wspólnotami mieszkaniowymi,
 • z odsetek bankowych,
 • z odsetek za nieterminowe regulowanie należności czynszowych,
 • z uzyskanych odszkodowań,
 • ze zwrotu kosztów sądowych,
 • z rozliczeń z lat ubiegłych

oraz ponosi następujące koszty:

 • utrzymania zasobu powierzonego do zarządzania (remonty, konserwacje, przeglądy, utrzymanie czystości itp.),
 • zakupu mediów (energia cieplna, gaz, woda oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych),
 • koszty pośrednie związane z zarządzaniem nieruchomościami i lokalami.

Wnioskodawca pokrywa koszty swojej działalności osiąganymi przychodami oraz odprowadza nadwyżki środków obrotowych na rachunek budżetu Gminy Miasta X, stosownie do zasad prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych określonych w art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizując jako statutowe zadania w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi w imieniu Miasta (polegające m.in. na wynajmie lokali użytkowych), jako podatnik VAT wystawia faktury i odprowadza należny podatek do Urzędu Skarbowego. Osiągane w ten sposób przychody stanowią przychody własne Wnioskodawcy i służą pokryciu kosztów Jego działalności. Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychody z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowią przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Gmina Miasto X planuje dokonanie zmiany zakresu realizowanych przez Wnioskodawcę zadań wyłączając z katalogu zadań statutowych zadania związane z gospodarowaniem i administrowaniem lokalami użytkowymi oraz rozszerzając zadania statutowe o świadczenie usług na rzecz Miasta w zakresie gospodarowania i administrowania lokalami użytkowymi wraz z zawieraniem umów najmu, naliczaniem, pobieraniem oraz windykacją przysługujących Miastu należności z tytułu najmu lokali użytkowych. Wnioskodawca, na podstawie umowy zawartej z Gminą Miastem X, w imieniu i na rzecz Gminy Miasta X, będzie wystawiał faktury VAT najemcom / dzierżawcom lokali użytkowych (jako podatnik na fakturze będzie figurowała Gmina Miasto X, zaś wystawcą faktury będzie Wnioskodawca). Wnioskodawca będzie sporządzał rejestry sprzedaży dla potrzeb rozliczenia podatku VAT i systematycznie przekazywał je wraz z wystawionymi fakturami do Urzędu Miejskiego. Gmina jako podatnik będzie rozliczać i odprowadzać podatek VAT z tytułu świadczenia usług najmu lokali użytkowych do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Za świadczenie usług przez Wnioskodawcę, Gmina Miasto X będzie dokonywała zapłaty na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur VAT.

W ten sposób uzyskane przez Wnioskodawcę wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych będą przekazywane na rachunek budżetu Miasta jako dochody budżetowe zrealizowane w imieniu i na rzecz Gminy Miasto X, nie będą tym samym stanowiły przychodów własnych Wnioskodawcy oraz nie zostaną uwzględnione przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości wystawiania faktur przez Niego w imieniu i na rzecz Miasta X oraz co do możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę od podatku należnego wynikającego z faktur VAT dokumentujących świadczenie usług najmu lokali użytkowych, została potwierdzona odpowiednio: interpretacją podatkową nr (...) z (...) 2011 r. oraz (...) z (...) 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zmiana statutu Wnioskodawcy dokonana uchwałą organu stanowiącego, polegająca na jednoczesnym rozszerzeniu katalogu realizowanych zadań o usługi świadczone na rzecz Miasta w zakresie zarządzania i administrowania lokalami użytkowymi oraz ograniczeniu tego katalogu o zadania związane z gospodarowaniem i administrowaniem lokalami użytkowymi, która w konsekwencji spowoduje ograniczenie źródeł przychodów własnych Wnioskodawcy o wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, nie naruszy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, kompetencje do określania źródeł przychodów ma wyłącznie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, organem upoważnionym do określania przedmiotu działalności oraz źródeł przychodów własnych samorządowego zakładu budżetowego jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Określając źródła przychodów własnych, nie bez znaczenia są przepisy art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Przepis ten wskazuje na źródła dochodów własnych gminy - dochody z majątku gminy. Niewątpliwie czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych stanowią dochody z majątku gminy. A zatem, co do zasady, ww. czynsze stanowią dochody własne budżetu Gminy Miasta X. W rozwiązaniu przyjętym przez Miasto mamy do czynienia z sytuacją, gdy wykonywanie zadania gminy w zakresie administrowania i gospodarowania lokalami użytkowymi powierzone zostało utworzonemu w tym celu samorządowemu zakładowi budżetowemu. Powierzenie realizacji ww. zadań nastąpiło na podstawie art. 189 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), tj. jednostce organizacyjnej Gminy Miasta X prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego, na zasadach określonych w art. 19 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Aktualnie obowiązujące przepisy art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wprost wskazują na możliwość wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi przez samorządowe zakłady budżetowe.

Ponadto w obecnie obowiązującej ustawie o finansach publicznych ani też w aktualnym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) ustawodawca nie zamieścił żadnych przepisów wskazujących, z jakich źródeł pochodzić mogą (lub nie mogą) przychody własne samorządowego zakładu budżetowego, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

W związku z powyższym, według Wnioskodawcy, w zależności od tego, co konkretnie jest przedmiotem statutowej działalności samorządowego zakładu budżetowego, czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych mogą stanowić zarówno dochody własne gminy, jak i przychody własne samorządowego zakładu budżetowego. Decyzja, co do zakresu i charakteru realizowanych przez Wnioskodawcę zadań będzie uzależniona wyłącznie od woli organu stanowiącego Miasta. Zatem w zależności od tego jak będzie określony przedmiot działalności oraz źródła przychodów własnych samorządowego zakładu budżetowego, różnie będą kształtować się obowiązki w zakresie rozliczeń z tytułu należności publicznoprawnych (podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT) Wnioskodawcy oraz Gminy Miasta X. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zmiana statutu dokonana uchwałą organu stanowiącego, polegająca na jednoczesnym rozszerzeniu katalogu realizowanych zadań o usługi świadczone na rzecz Miasta w zakresie zarządzania i administrowania lokalami użytkowymi oraz ograniczeniu tego katalogu o traktowane dotychczas jako własne zadania Wnioskodawcy - zadania związane z gospodarowaniem i administrowaniem lokalami użytkowymi, wraz z ograniczeniem źródeł przychodów własnych o wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, doprowadzi do sytuacji, w której wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych nie będą stanowić przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ponadto, jak stanowi art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są tylko wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak własnymi.

Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów, do przychodów podatkowych mogą być zaliczone tylko takie przychody, które są należne podatnikowi - Wnioskodawcy. Nie są to zatem przychody jakiekolwiek, lecz tylko te w stosunku, do których Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do ich otrzymania i które mogłyby stanowić przysporzenie Jego majątku. Podmiotem uprawnionym do otrzymywania wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych będzie natomiast Gmina Miasto X i wpływy te będą stanowiły przysporzenie majątku Miasta. Gmina Miasto X, na mocy art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych z wpływów przekazywanych przez Wnioskodawcę z tytułu najmu lokali użytkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena prawnej skuteczności i dopuszczalności zapisów uchwały dotyczącej zadań statutowych realizowanych przez Wnioskodawcę, a jedynie jej skutki podatkowe w zakresie przychodów.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji (...). Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust. 2 tej ustawy).

Zatem, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są co do zasady podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zarówno w przepisach prawa podatkowego, jak i cywilnego brak jest ustawowej definicji jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) stanowi jedynie, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

Aby uznać dany podmiot za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, musi posiadać on wyodrębnioną strukturę organizacyjną, organ uprawniony do reprezentacji na zewnątrz, a także powinien dysponować odrębnym majątkiem i zasobami ludzkimi.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

W tym miejscu należy również wskazać na przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), w szczególności na art. 2 tej ustawy, w myśl którego gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Istnienie i działalność samorządowych zakładów budżetowych uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Stosownie do art. 14 pkt 1 tej ustawy, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Natomiast w myśl do art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Wobec powyższego, samorządowe zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i stosownie do regulacji art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Należy ponadto dodać, że samorządowe zakłady budżetowe nie są wymienione w art. 6 tej ustawy, tj. w katalogu podmiotów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych, a więc co do zasady ich dochody własne podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest odpowiedzialny za: gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi oraz niezabudowanymi, administrowanie nieruchomościami wspólnymi, zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remonty i modernizację, zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach, obsługę finansowo - księgową w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy mienia Gminy Miasta oraz windykację należności związanych z używaniem nieruchomości komunalnych. Gmina planuje dokonać zmiany zakresu realizowanych przez Wnioskodawcę zadań wyłączając z katalogu zadań statutowych zadania związane z gospodarowaniem i administrowaniem lokalami użytkowymi oraz rozszerzając zadania statutowe o świadczenie usług na rzecz Miasta w zakresie gospodarowania i administrowania lokalami użytkowymi wraz z zawieraniem umów najmu, naliczaniem, pobieraniem oraz windykacją przysługujących Miastu należności z tytułu najmu lokali użytkowych. Za świadczenie przedmiotowych usług Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody na podstawie wystawionej faktury.

Stosownie do treści art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Przepis art. 185 ust. 2 tej ustawy wskazuje, że zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Stosownie do art. 185 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, nie może czerpać korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz pobierania wynagrodzenia, chyba że umowa o zarządzanie stanowi inaczej.

Źródła przychodów określają m.in. przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą - przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast art. 12 ust. 4 ww. ustawy, w sposób wyczerpujący określa rodzaje przychodów nie zaliczonych do przychodów podatkowych, co oznacza, że wszystkie inne przychody, poza określonymi w tym przepisie, stanowiące przysporzenie majątkowe – wzrost aktywów podatnika, stanowią przychody, z którymi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże powstanie obowiązku podatkowego.

Literalna wykładnia wyżej powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe.

W świetle powyższego, wpływające na rachunek Wnioskodawcy środki pieniężne z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, nie stanowią realnego przysporzenia Wnioskodawcy, a co za tym idzie również przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, stwierdzić należy, że nie ma podstaw do uznania środków pieniężnych z tytułu wynajmu lokali użytkowych, pobieranych przez Wnioskodawcę – w ramach gospodarowania i administrowania tymi lokalami – jako przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.