IBPP4/443-998/10/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2010r. (data wpływu 12 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 sierpnia 2010r. (data wpływu 27 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 sierpnia 2010r. (data wpływu 27 sierpnia 2010r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 11 sierpnia 2010r. nr IBPP4/443-998/10/JP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 29 czerwca 2010r. złożony został wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2007-2013 zadania pn. „...” - planowanego do realizacji w ramach projektu kluczowego „...”.

Celem dopełnienia formalności oraz zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO tj. Urzędu Marszałkowskiego Woj. do wniosku o dofinansowanie złożone zostało Oświadczenie Beneficjenta projektu w sprawie możliwości zwrotu podatku VAT. W niniejszym oświadczeniu Gmina stwierdziła, iż zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

W ramach zadania zakłada się budowę uzbrojenia terenu inwestycyjnego o powierzchni 8 ha, tj.:

 • sieci kanalizacji deszczowej - projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w pasie drogowym zaprojektowanego łącznika (układu komunikacyjnego) ul. ... z ul. .... Wody opadowe odprowadzane będą do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego (wym. 24,4 m x 36,4 x 5,0m, v= 2.524m3), a następnie przepompowane poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowego systemu ciśnieniowego do cieku powierzchniowego. W celu przepompowania wód opadowych ze zbiornika retencyjnego zabudowana zostanie w rejonie zbiornika pompownia. Przed odprowadzeniem wód do zbiornika zostaną one w całości oczyszczone w dwóch separatorach lamelowych zintegrowanych z osadnikiem. Dodatkowo w celu odprowadzenia wód z rejonu połączenia nowoprojektowanej drogi z ul. .. przewiduje się wykonanie ciągu kanalizacyjnego zakończonego systemem studni chłonnych,
 • sieci kanalizacji sanitarnej - trasa kanalizacji sanitarnej o długości 1.350m. przebiegać będzie w pasie drogowym zaprojektowanego układu komunikacyjnego. Zakłada się wykonanie dwóch ciągów kanalizacji sanitarnej, na których zabudowanych zostanie 36 studni rewizyjnych betonowych. Kanalizacja sanitarna podłączona zostanie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zabudowanej na ciągu kanalizacji tranzytowej w rejonie ul. ...,
 • sieci instalacji wodociągowej Ø 315 PE przebiegającej wzdłuż zaprojektowanego układu komunikacyjnego i włączonej do istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ul. ... (2 włączenia) oraz w rejonie ul. ... (1 włączenie),
 • sieci oświetlenia projektowanego łącznika pomiędzy ulicami: ... i ... w dzielnicy,
 • zasilania podstawowego i rezerwowego zaprojektowanej pompowni.

Ponadto zakłada się budowę drogi o dł. 1.497m pomiędzy ulicami ... a ... uzyskując w ten sposób łącznik pomiędzy tymi ulicami. Sieć drogowa składać się będzie z trzech odcinków dla których przewiduje się jedno skrzyżowanie z ul. ... i dwa skrzyżowania z ul. ... a ponadto dwa skrzyżowania wewnętrzne. Projektowana droga składać się będzie z jezdni o szer. 7m, dwumetrowego pasa zieleni i chodnika szer. 2m.

Ponadto zaprojektowano 4 przystanki autobusowe z zatokami. Ustalono klasę drogi L oraz prędkość projektowaną 40 km/h.

Gmina zamierza zrealizować ww. przedsięwzięcie ze środków własnych gminy oraz dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cały wytworzony majątek pozostanie własnością Gminy.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zostaną nieodpłatnie użyczone spółce ze 100% udziałem Gminy - MPWiK, która będzie ponosić koszty utrzymania i eksploatacji ww. infrastruktury technicznej. Przedmiotem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Przyjęty model został zaakceptowany zarówno przez Miasto jak i MPWiK

Gmina w związku z wytworzeniem - wybudowaniem infrastruktury technicznej (kan. sanitarna, sieć wodociągowa) nie uzyska żadnych dochodów.

Natomiast jednostką odpowiedzialną za eksploatację i utrzymanie dróg gminnych oraz systemu kanalizacji deszczowej jest Urząd Miejski. Miasto nie pobiera i nie planuje pobierać opłat od użytkowników kanalizacji deszczowej, które mogłyby pokryć koszty funkcjonowania tego systemu.

Koszty związane z funkcjonowaniem i odtworzeniem majątku pokrywane są obecnie z budżetu miasta, którego dochody stanowią wpływy m.in z podatków lokalnych.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 24 sierpnia 2010r. projekt kluczowy, o którym mowa będzie realizowany w ramach zadań własnych Gminy.

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne obejmują w szczególności sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Wybudowana w ramach projektu kluczowego droga pozostanie własnością Gminy, nie zostanie sprzedana podmiotom nabywającym tereny inwestycyjne.

Planowana do budowy droga będzie drogą gminną (znajdą tu zastosowanie zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie będzie przedmiotem wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 24 sierpnia 2010r.):

Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” w ramach projektu kluczowego „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gmina będąc inwestorem nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktur za realizację, gdyż nie jest to wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy),
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy),
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować, dofinansowany z EFRR w ramach RPO 2007-2013, projekt „...” w ramach projektu kluczowego „...”.

Projekt kluczowy, o którym mowa będzie realizowany w ramach zadań własnych Gminy.

W ramach zadania zakłada się budowę uzbrojenia terenu inwestycyjnego o powierzchni 8 ha, tj.: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci instalacji wodociągowej, sieci oświetlenia projektowanego łącznika pomiędzy ulicami: ... i ..., zasilania podstawowego i rezerwowego zaprojektowanej pompowni. Ponadto zakłada się budowę drogi o dł. 1.497m pomiędzy ulicami ... a ... uzyskując w ten sposób łącznik pomiędzy tymi ulicami (sieć drogowa składać się będzie z trzech odcinków dla których przewiduje się jedno skrzyżowanie z ul. ... i dwa skrzyżowania z ul. ... a ponadto dwa skrzyżowania wewnętrzne). Ponadto zaprojektowano 4 przystanki autobusowe z zatokami.

Cały wytworzony majątek pozostanie własnością Gminy.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zostaną nieodpłatnie użyczone spółce ze 100% udziałem Gminy - MPWiK, która będzie ponosić koszty utrzymania i eksploatacji ww. infrastruktury technicznej. Gmina w związku z wytworzeniem - wybudowaniem infrastruktury technicznej (kan. sanitarna, sieć wodociągowa) nie uzyska żadnych dochodów.

Natomiast jednostką odpowiedzialną za eksploatację i utrzymanie dróg gminnych oraz systemu kanalizacji deszczowej jest Urząd Miejski. Miasto nie pobiera i nie planuje pobierać opłat od użytkowników kanalizacji deszczowej, które mogłyby pokryć koszty funkcjonowania tego systemu.

Wybudowana w ramach projektu kluczowego droga pozostanie własnością Gminy, nie zostanie sprzedana podmiotom nabywającym tereny inwestycyjne.

Planowana do budowy droga będzie drogą gminną.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie będzie przedmiotem wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przez umowę użyczenia, w świetle regulacji Kodeksu cywilnego (art. 710 – 719), użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie wybudowanej infrastruktury nieodpłatnie jako użyczenie) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych) brak podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem nieodpłatne użyczenie majątku wytworzonego w ramach projektu (tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy – przekazanie inwestycji nieodpłatnie jako użyczenie będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu (tj. budową drogi gminnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT wykonywanym przez Wnioskodawcę.

Ponadto należy podkreślić, iż Wnioskodawca przedstawiając opis zdarzenia przyszłego w sposób jednoznaczny wskazał, że infrastruktura powstała w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie będzie przedmiotem wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (a w szczególności wykorzystywania powstałej infrastruktury do czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.