IBPP4/443-1100/11/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Gmina uważa, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją ponieważ inwestycja nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2011r. (data wpływu 11 lipca 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2011r. (data wpływu 1 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2011r. (data wpływu 1 sierpnia 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP4/443-1100/11/AW z dnia 25 lipca 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zaistniałego stanu faktycznego:

W dniu 10 października 2009r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. W ramach konkursu Gmina złożyła wniosek pn. „...”.

Wniosek uzyskał dofinansowanie. Gmina podpisała z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy i ościennych miejscowości poprzez zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z uterenowionym napędem 4x4 z wyposażeniem dodatkowym z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Inwestycja realizowana jest w ramach zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym).

Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany na własność nieodpłatnie jednostce ochotniczej straży pożarnej. Gmina ani jednostka ochotniczej straży pożarnej nie wykorzystywała ani nie będzie wykorzystywać wyżej wymienionego samochodu specjalistycznego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na fakturze dokumentującej nabycie samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym jako nabywca figuruje Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 29 lipca 2011r.):

Czy Gmina ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej nabycie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 29 lipca 2011r.), nie ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej nabycie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym. Art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, mówi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W powiązaniu z art. 86 ust. 1 ww. ustawy, informującym o prawie do odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina uważa, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją ponieważ inwestycja nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2011r. przepisem § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy między innymi porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonał nabycia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym w ramach projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

Przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy i ościennych miejscowości poprzez zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z uterenowionym napędem 4x4 z wyposażeniem dodatkowym z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany na własność nieodpłatnie jednostce ochotniczej straży pożarnej. Gmina ani jednostka ochotniczej straży pożarnej nie wykorzystywała ani nie będzie wykorzystywać wyżej wymienionego samochodu specjalistycznego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na fakturze dokumentującej nabycie samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym jako nabywca figuruje Wnioskodawca.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Do czynności traktowanych na równi z dostawą towarów, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ustawodawca zaliczył również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 ww. ustawy o VAT wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów (tj. nie podlegają opodatkowaniu) przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zatem opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania je za prezenty o małej wartości lub próbki.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

W przedmiotowej sprawie zarówno Gmina ani jednostka ochotniczej straży pożarnej nie wykorzystywała ani nie będzie wykorzystywać samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, ze względu na brak związku dokonywanych zakupów z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym.

Wobec powyższego nieodpłatne przekazanie przez Gminę, jednostce ochotniczej straży pożarnej samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.