IBPP3/4512-581/15/KG | Interpretacja indywidualna

- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”;
- Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku”
IBPP3/4512-581/15/KGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 4. gmina
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 lipca 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”;
 • braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku” oraz braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina (Wnioskodawca) jest organem władzy publicznej zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. W 2013 r. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 na realizację projektu pod nazwą „...”.

Przedmiotem projektu było wdrożenie nowego produktu turystycznego o zasięgu regionalnym dzięki budowie najnowocześniejszego w skali kompleksu trail i skateparku. Całość projektu zlokalizowana jest bezpośrednio w Parku (strefa A U.).

Realizacja projektu miała miejsce w latach 2011–2014, zaś przyznane dofinansowanie miało formę refundacji części wydatków poniesionych w tym okresie.

Zakres projektu obejmował:

 • wybudowanie trialparku – na którego potrzeby zaprojektowano i osadzono w gruncie przeszkody terenowe, rozmieszczone pomiędzy istniejącymi drzewami. Obszar trialparku zajmuje 2 010,00 m2;
 • wybudowanie skateparku – dla potrzeb skateparku zaprojektowano utwardzenie nawierzchni w formie płyty żelbetowej oraz takie jej ukształtowanie aby powstały żelbetowe przeszkody przystosowane do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. Łącznie w skateparku zamontowano 17 przeszkód, a ogólna powierzchnia skateparku obejmuje 1 193,00 m2;
 • remont dawnej kręgielni – przez zamontowanie nowych urządzeń i uporządkowanie terenu;
 • elementami uzupełniającymi na całym obszarze tworzącym trial i skatepark było uporządkowanie terenów zielonych, ciągów pieszych, powstało nowoczesne oświetlenie solarne i elementy małej architektury. Całość tej części inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 4139/9.

Infrastruktura powstała w ramach projektu ma charakter otwarty ogólnodostępny, a Gmina nie czerepie z tytułu użytkowania obiektów żadnych dochodów.

Jednocześnie w ramach projektu zamontowano publiczną toaletę modułową, którą wyposażono w aparat wrzutowy umożliwiający – po uiszczeniu opłaty – skorzystanie z toalety. Szalet otwiera się automatycznie, po wrzuceniu do wrzutnika monety i również automatycznie się zamyka. Nie ma możliwości bezpłatnego skorzystania z automatycznego szaletu. Opłaty za korzystanie z toalety stanowią opodatkowany podatkiem VAT dochód Gminy. Od momentu oddania do użytkowania szaletu, w grudniu 2014 r., wyznaczony przez Gminę pracownik raz w miesiącu opróżnia zawartość wrzutnika, a z tej czynności sporządzany jest raport dokumentujący wartość środków pieniężnych za dany okres i na tej podstawie opłata za szalety wprowadzana jest do rejestru sprzedaży VAT Gminy oraz rozliczana w deklaracji VAT-7.

W efekcie realizacji projektu wytworzone zostały dwa środki trwałe o wartości powyżej 15 tys. złotych: pierwszy, tj. skatepark i trialpark w parku oraz drugi, tj. automatyczna toaleta publiczna w parku – oba będące własnością Gminy. Po zakończeniu realizacji inwestycji w grudniu 2014 r., powstałe obiekty zostały przyjęte na stan środków trwałych Gminy na podstawie dokumentów OT. Obie inwestycje są oddalone od siebie o ok. 150 metrów i nie stanowią jednej całości. Po zakończeniu inwestycji część infrastruktury powstała w ramach projektu w postaci skateparku i trialparku jest powszechnie, bezpłatnie dostępnym obiektem, wykorzystywanym przez Gminę wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu nie zamierzała wykorzystywać powstałej infrastruktury do dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Dotychczas Gmina nie dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach za realizację projektu, gdyż jej zamiarem było wykorzystywanie powstałej infrastruktury wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Nabywcą towarów i usług zawartych w umowach na dostawę towarów i usług w ramach realizacji projektu była Gmina. Faktury za realizację projektu, wystawiane były na Gminę, Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, składa miesięczne deklaracje VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina posiada prawo do obniżenia całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach, za realizacją projektu pod nazwą „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że w ramach realizowanego przez Gminę projektu powstała infrastruktura składająca się z dwóch odrębnych środków trwałych o odrębnie określonej wartości wytworzonego majątku, Gmina ma możliwość odrębnego określenia wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu. Zdaniem Wnioskodawcy, zaistnieją przesłanki dające prawo Gminie do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Gminy w zakresie wydatków poniesionych na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”, zostały spełnione przesłanki dające Gminie pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach za realizację tej inwestycji. Infrastruktura w postaci automatycznej toalety jest odpłatnie udostępniana na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy. W tym przypadku Gmina świadczy usługi mające charakter umów wzajemnych, działając w charakterze podatnika podatku VAT. W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, że poniesienie wydatków na zakup automatycznej toalety publicznej jest bezpośrednio związane z ich odpłatnym udostępnianiem. Bez ich poniesienia, świadczenie przez Gminę usług udostępniania szaletu nie byłoby możliwe. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, uiszcza VAT należny z tytułu udostępniania szaletów miejskich, powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość świadczenia tych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na bieżąco w trakcie realizacji projektu, może zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy VAT, obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okresy, w których powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Równocześnie ponoszone koszty budowy i wyposażenia skateparku, trialparku oraz remontu kręgielni można uznać jednoznacznie jako niezwiązane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powstała Infrastruktura służyć będzie zarówno mieszkańcom i kuracjuszom do aktywnego spędzania wolnego czasu. Będzie więc narzędziem do wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Celem bezpośrednim projektu jest: zwiększenie ruchu turystycznego przez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do profesjonalnego i amatorskiego uprawiania takich sportów jak trial, rowery typu bmx i rowery górskie, skate, rolki, letni snowboard.

Z powyższego wynika, że efekty projektu powstałe w zakresie wybudowania skateparku, trialparku oraz remontu kręgielni, Gmina wykorzystuje wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisów art. 86 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy spełnione zostaną określone w ustawie ww. warunki. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia, kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach na zakup towarów i usług poniesionych w ramach projektu na wytworzenie środka trwałego „skatepark i trialpark w parku”. Gmina realizując tę część projekt, działa w reżimie administracyjnym, publicznoprawnym, wykonując działania wynikające z zadań własnych, nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami. W zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, Gmina nie jest podatnikiem VAT.

W przedmiotowe sytuacji w zakresie poniesionych wydatków na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku” w ocenie Gminy, nie posiada ona prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących realizację tej części projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10–13 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2–5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10 ustawy otrzymał brzmienie: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (brzmienie art. 86 ust. 11 ustawy obowiązujące do 31 grudnia 2013 r.).

Od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 11 ustawy otrzymał brzmienie; jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. przepis art. 86 ust. 13 ustawy, brzmi; jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 13a.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od 1 kwietnia 2013 r. cytowany wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, otrzymał brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Należy zatem stwierdzić, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).

Wątpliwości Gminy dotyczą prawa do obniżenia całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, budowa przez Gminę środka trwałego w postaci skateparku i trialparku w parku jest realizacją celu publicznego, do którego Gmina jest zobowiązana w drodze ustawy. Przez zadania publiczne należy rozumieć te, które mają na celu korzyść ogółu. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, korzyść ogółu określona jest jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy gminy. Udostępnianie środka trwałego skateparku i trialparku wszystkim użytkownikom nieodpłatnie w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności, nie pozwala na stwierdzenie, że budowa części infrastruktury będącej przedmiotem wniosku związana jest z prowadzoną przez Gminę działalnością opodatkowaną.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w odniesieniu do zakupów związanych z budową skateparku i trialparku, nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej te zakupy. Wnioskodawca wskazał, że po zakończeniu inwestycji część infrastruktury powstała w ramach projektu w postaci skateparku i trialparku jest powszechnie, bezpłatnie dostępnym obiektem, wykorzystywanym przez Gminę wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Należy zatem uznać, że dokonane zakupy związane z jego budową nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Zatem, skoro część infrastruktury powstała w ramach projektu w postaci skateparku i trialparku nie służy do realizacji czynności opodatkowanych (nie generują po stronie Gminy obrotu opodatkowanego), Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług związanych z ich budową w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego w zakresie dokonanych zakupów w związku z budową środka trwałego „skateparku i trialparku w parku”, nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących realizację tej części projektu jest prawidłowe.

W tym miejscu należy zauważyć, że z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zakupów towarów i usług dokonanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu w związku z zamontowaniem i uruchomieniem automatycznej toalety publicznej w parku, która jest odpłatnie udostępniana na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy.

Jak wskazano w cyt. wcześniej art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W kontekście powyższych ustaleń, czynność odpłatnego udostępnienia toalety na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy jest świadczeniem wzajemnym, a tym samym spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług. Zatem jako odpłatne świadczenie usług podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca udostępniając odpłatnie toaletę w parku działa w roli podatnika podatku VAT, a więc opisane we wniosku czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu w ww. zakresie w całości służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odpłatnego udostępnienia toalety na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy.

W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług bezpośrednio związanych z zamontowaniem i uruchomieniem automatycznej toalety publicznej w parku, ponieważ zakupy te mają związek wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Jeżeli Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, ma prawo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”;
 • braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku

– jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.