IBPP3/4512-581/15/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”;
- Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 lipca 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

  • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”;
  • braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku” oraz braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina (Wnioskodawca) jest organem władzy publicznej zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. W 2013 r. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 na realizację projektu pod nazwą „...”.

Przedmiotem projektu było wdrożenie nowego produktu turystycznego o zasięgu regionalnym dzięki budowie najnowocześniejszego w skali kompleksu trail i skateparku. Całość projektu zlokalizowana jest bezpośrednio w Parku (strefa A U.).

Realizacja projektu miała miejsce w latach 2011–2014, zaś przyznane dofinansowanie miało formę refundacji części wydatków poniesionych w tym okresie.

Zakres projektu obejmował:

  • wybudowanie trialparku – na którego potrzeby zaprojektowano i osadzono w gruncie przeszkody terenowe, rozmieszczone pomiędzy istniejącymi drzewami. Obszar trialparku zajmuje 2 010,00 m2;
  • wybudowanie skateparku – dla potrzeb skateparku zaprojektowano utwardzenie nawierzchni w formie płyty żelbetowej oraz takie jej ukształtowanie aby powstały żelbetowe przeszkody przystosowane do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. Łącznie w skateparku zamontowano 17 przeszkód, a ogólna powierzchnia skateparku obejmuje 1 193,00 m2;
  • remont dawnej kręgielni – przez zamontowanie nowych urządzeń i uporządkowanie terenu;
  • elementami uzupełniającymi na całym obszarze tworzącym trial i skatepark było uporządkowanie terenów zielonych, ciągów pieszych, powstało nowoczesne oświetlenie solarne i elementy małej architektury. Całość tej części inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 4139/9.

Infrastruktura powstała w ramach projektu ma charakter otwarty ogólnodostępny, a Gmina nie czerepie z tytułu użytkowania obiektów żadnych dochodów.

Jednocześnie w ramach projektu zamontowano publiczną toaletę modułową, którą wyposażono w aparat wrzutowy umożliwiający – po uiszczeniu opłaty – skorzystanie z toalety. Szalet otwiera się automatycznie, po wrzuceniu do wrzutnika monety i również automatycznie się zamyka. Nie ma możliwości bezpłatnego skorzystania z automatycznego szaletu. Opłaty za korzystanie z toalety stanowią opodatkowany podatkiem VAT dochód Gminy. Od momentu oddania do użytkowania szaletu, w grudniu 2014 r., wyznaczony przez Gminę pracownik raz w miesiącu opróżnia zawartość wrzutnika, a z tej czynności sporządzany jest raport dokumentujący wartość środków pieniężnych za dany okres i na tej podstawie opłata za szalety wprowadzana jest do rejestru sprzedaży VAT Gminy oraz rozliczana w deklaracji VAT-7.

W efekcie realizacji projektu wytworzone zostały dwa środki trwałe o wartości powyżej 15 tys. złotych: pierwszy, tj. skatepark i trialpark w parku oraz drugi, tj. automatyczna toaleta publiczna w parku – oba będące własnością Gminy. Po zakończeniu realizacji inwestycji w grudniu 2014 r., powstałe obiekty zostały przyjęte na stan środków trwałych Gminy na podstawie dokumentów OT. Obie inwestycje są oddalone od siebie o ok. 150 metrów i nie stanowią jednej całości. Po zakończeniu inwestycji część infrastruktury powstała w ramach projektu w postaci skateparku i trialparku jest powszechnie, bezpłatnie dostępnym obiektem, wykorzystywanym przez Gminę wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu nie zamierzała wykorzystywać powstałej infrastruktury do dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Dotychczas Gmina nie dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach za realizację projektu, gdyż jej zamiarem było wykorzystywanie powstałej infrastruktury wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Nabywcą towarów i usług zawartych w umowach na dostawę towarów i usług w ramach realizacji projektu była Gmina. Faktury za realizację projektu, wystawiane były na Gminę, Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, składa miesięczne deklaracje VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina posiada prawo do obniżenia całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach, za realizacją projektu pod nazwą „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że w ramach realizowanego przez Gminę projektu powstała infrastruktura składająca się z dwóch odrębnych środków trwałych o odrębnie określonej wartości wytworzonego majątku, Gmina ma możliwość odrębnego określenia wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu. Zdaniem Wnioskodawcy, zaistnieją przesłanki dające prawo Gminie do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Gminy w zakresie wydatków poniesionych na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”, zostały spełnione przesłanki dające Gminie pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach za realizację tej inwestycji. Infrastruktura w postaci automatycznej toalety jest odpłatnie udostępniana na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy. W tym przypadku Gmina świadczy usługi mające charakter umów wzajemnych, działając w charakterze podatnika podatku VAT. W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, że poniesienie wydatków na zakup automatycznej toalety publicznej jest bezpośrednio związane z ich odpłatnym udostępnianiem. Bez ich poniesienia, świadczenie przez Gminę usług udostępniania szaletu nie byłoby możliwe. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, uiszcza VAT należny z tytułu udostępniania szaletów miejskich, powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość świadczenia tych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na bieżąco w trakcie realizacji projektu, może zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy VAT, obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okresy, w których powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Równocześnie ponoszone koszty budowy i wyposażenia skateparku, trialparku oraz remontu kręgielni można uznać jednoznacznie jako niezwiązane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powstała Infrastruktura służyć będzie zarówno mieszkańcom i kuracjuszom do aktywnego spędzania wolnego czasu. Będzie więc narzędziem do wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Celem bezpośrednim projektu jest: zwiększenie ruchu turystycznego przez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do profesjonalnego i amatorskiego uprawiania takich sportów jak trial, rowery typu bmx i rowery górskie, skate, rolki, letni snowboard.

Z powyższego wynika, że efekty projektu powstałe w zakresie wybudowania skateparku, trialparku oraz remontu kręgielni, Gmina wykorzystuje wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisów art. 86 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy spełnione zostaną określone w ustawie ww. warunki. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia, kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach na zakup towarów i usług poniesionych w ramach projektu na wytworzenie środka trwałego „skatepark i trialpark w parku”. Gmina realizując tę część projekt, działa w reżimie administracyjnym, publicznoprawnym, wykonując działania wynikające z zadań własnych, nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami. W zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, Gmina nie jest podatnikiem VAT.

W przedmiotowe sytuacji w zakresie poniesionych wydatków na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku” w ocenie Gminy, nie posiada ona prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących realizację tej części projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10–13 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2–5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10 ustawy otrzymał brzmienie: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (brzmienie art. 86 ust. 11 ustawy obowiązujące do 31 grudnia 2013 r.).

Od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 11 ustawy otrzymał brzmienie; jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. przepis art. 86 ust. 13 ustawy, brzmi; jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 13a.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od 1 kwietnia 2013 r. cytowany wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, otrzymał brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Należy zatem stwierdzić, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).

Wątpliwości Gminy dotyczą prawa do obniżenia całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, budowa przez Gminę środka trwałego w postaci skateparku i trialparku w parku jest realizacją celu publicznego, do którego Gmina jest zobowiązana w drodze ustawy. Przez zadania publiczne należy rozumieć te, które mają na celu korzyść ogółu. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, korzyść ogółu określona jest jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy gminy. Udostępnianie środka trwałego skateparku i trialparku wszystkim użytkownikom nieodpłatnie w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności, nie pozwala na stwierdzenie, że budowa części infrastruktury będącej przedmiotem wniosku związana jest z prowadzoną przez Gminę działalnością opodatkowaną.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w odniesieniu do zakupów związanych z budową skateparku i trialparku, nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej te zakupy. Wnioskodawca wskazał, że po zakończeniu inwestycji część infrastruktury powstała w ramach projektu w postaci skateparku i trialparku jest powszechnie, bezpłatnie dostępnym obiektem, wykorzystywanym przez Gminę wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Należy zatem uznać, że dokonane zakupy związane z jego budową nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Zatem, skoro część infrastruktury powstała w ramach projektu w postaci skateparku i trialparku nie służy do realizacji czynności opodatkowanych (nie generują po stronie Gminy obrotu opodatkowanego), Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług związanych z ich budową w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego w zakresie dokonanych zakupów w związku z budową środka trwałego „skateparku i trialparku w parku”, nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących realizację tej części projektu jest prawidłowe.

W tym miejscu należy zauważyć, że z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zakupów towarów i usług dokonanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu w związku z zamontowaniem i uruchomieniem automatycznej toalety publicznej w parku, która jest odpłatnie udostępniana na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy.

Jak wskazano w cyt. wcześniej art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W kontekście powyższych ustaleń, czynność odpłatnego udostępnienia toalety na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy jest świadczeniem wzajemnym, a tym samym spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług. Zatem jako odpłatne świadczenie usług podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca udostępniając odpłatnie toaletę w parku działa w roli podatnika podatku VAT, a więc opisane we wniosku czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu w ww. zakresie w całości służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odpłatnego udostępnienia toalety na rzecz osób korzystających z szaletów miejskich Gminy.

W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług bezpośrednio związanych z zamontowaniem i uruchomieniem automatycznej toalety publicznej w parku, ponieważ zakupy te mają związek wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Jeżeli Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, ma prawo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

  • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zamontowanie i uruchomienie środka trwałego w postaci „automatycznej toalety publicznej w parku”;
  • braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę środka trwałego „skateparku i trialparku w parku

– jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.