IBPP3/4512-516/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją projektu partnerskiego powiat i gmina
IBPP3/4512-516/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. podatnik podatku od towarów i usług
  3. powiat
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 6 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 60/14, (data wpływu do Organu prawomocnego wyroku 9 lipca 2015 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2013 r. (data wpływu 25 czerwca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. W dniu 11 lutego 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich. Schemat A: Odnowa Centrum Wsi, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W grudniu 2011 roku inwestycja została zakończona. Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie (aneksami do umowy) wyniosła 4 549 778,26 zł, z tego całkowite koszty kwalifikowane wyniosły 4 285 411,15 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 999 787,80 zł. W wyniku realizacji projektu zostało zagospodarowane i odnowione centrum wsi P. o powierzchni 3 ha. Projekt obejmował swoim zakresem rehabilitację całości obszaru wymagającego odnowy oraz wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia terenu, jak również niezbędne wyburzenia części obiektów.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych: modernizację budynków A, B, C, budowę ścieżek rowerowych - 527 m2, budowę ścieżek spacerowych - 1600 m2 , budowę miejsc postojowych - 2260 m2 , budowę placów rekreacyjnych - 100 m2 , remont istniejącej sceny widowiskowej - 1 szt., remont zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej - 120 mb, remont zewnętrznej instalacji ciepłowniczej - 90 mb, remont oświetlenia zewnętrznego obszaru - 15 pkt. świetlnych, zakup i instalacja 3 altan ogrodowych, zakup i nasadzenie roślin ozdobnych, zieleni niskiej, średniej i wysokiej - pow. 0,6 ha, zabezpieczenie i obudowa kamieniem istniejącej studni z wodą źródlaną - 1 szt., instalacja masztów flagowych - 3 szt., zakup i montaż koszy na śmieci - 25, zakup i montaż ławek - 20 szt., zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci - 1 komplet, zakup i montaż tablic informacyjno-porządkowych - 3 szt., zakup i montaż monitoringu zewnętrznego - 1 komplet, przebudowę drogi gm. - ulica S. w P. na odcinku 0,14 km, w tym wykonanie nawierzchni asfalt., budowa, budowa chodników przy drodze powiat, nr ... K - 0,33 km, modernizacja nawierzchni asfaltowej jezdni na drodze powiat, nr ... K wraz z remontem chodników - 0,35 km, remont przepustu pod drogą powiat, nr ... K - 1 szt., zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiat. ... K - 1 szt.

Powyższe efekty są i będą wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających podatkowi VAT. Należy nadmienić, że korzystanie z ww. obiektów jest ogólnodostępne i bezpłatne.

W związku z faktem iż część zmodernizowanej infrastruktury drogowej nr K ... i nr ..., chodnik przy drodze powiatowej nr K ... i nr ... oraz przepust pod drogą powiatową nr K ... należy prawnie do Starostwa Powiatowego, Gmina zawarła z Powiatem umowę partnerską z dnia 30 kwietnia 2008 roku wraz z aneksami, która dotyczyła scedowania na Gminę praw i obowiązków wynikających z realizacji zadań: „Modernizacja ...”, „Budowa ...” oraz „Remont ...”.

W ramach przejętych obowiązków Gmina zobowiązała się do: uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na roboty budowlane, przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowania prawidłowego i zgodnego z harmonogramem oraz zasadami Programu Operacyjnego wykonania zadania, odbioru zadania i uzyskania pozwoleń eksploatacyjnych. Powiat w związku ze scedowaniem zadań oraz zawartą umową o partnerstwie przekazał Gminie dotację w kwocie 200 000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.

Ww. umowę o partnerstwie zawarto w celu wspólnej realizacji inwestycji, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 10 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 - po nowelizacji art. 216 ust 2 pkt 4 - Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 19, ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami).

Na podstawie umowy o partnerstwie Powiat powierzył Gminie wykonanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie dróg powiatowych. Gmina była partnerem wiodącym i do jej obowiązków należało: przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z projektem, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na roboty budowlane, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na roboty budowlane i dostawy, nadzorowanie prawidłowości wykonania zadań, jego odbiór i uzyskanie niezbędnych pozwoleń eksploatacyjnych, informowanie Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach w realizacji projektu, zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego w projekcie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z projektem, poddanie się kontroli, wykonywanie zadań merytorycznych projektu.

Powiat był partnerem wspierającym projekt finansowo i do jego obowiązków należało: zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego, przekazanie całości środków finansowych wniesionych do projektu na rachunek Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze zrealizowanym projektem pn. „...” Gmina występuje w tym projekcie jako podatnik podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina stoi na stanowisku, że realizując projekt „...” nie występuje jako podatnik podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych. Gmina nie zawierała z Powiatem umowy cywilno-prawnej, a jedynie umowę o partnerstwie będącą porozumieniem administracyjnym na podstawie art. 8a ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w wyniku którego przyjęła do realizacji zadanie publiczne należące do zadań własnych powiatu, na realizację którego gmina otrzymała środki pieniężne w formie dotacji celowej i tak środki te zostały zaksięgowane. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - „Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu (...) na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego”, a co więcej - na realizację tych zadań Gmina winna otrzymać „środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadania” o czym stanowi art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy. Jak wynika z powyższego opisu, w zaistniałym stanie faktycznym zostało zawarte porozumienie pomiędzy dwoma jednostkami samorządu terytorialnego w trybie przepisów ustawy kompetencyjnej regulującej m.in. zadania publiczne z zakresu administracji publicznej.

W dniu 23 września 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP3/443-773/13/AŚ uznając, że stanowisko Wnioskodawcy jest:

  • prawidłowe w zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w części w jakiej projekt był realizowany w ramach zadań własnych Gminy określonych w art. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;
  • nieprawidłowe w zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w części w jakiej projekt był realizowany na podstawie umowy o partnerstwie.

Pismem z 8 października 2013 r. złożonym na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) Wnioskodawca wezwał Organ do usunięcia naruszenia prawa w ww. indywidualnej interpretacji. W odpowiedzi na ww. wezwanie, pismem z 6 listopada 2013 r. znak: IBPP3/4432-27/13/AŚ – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podtrzymał swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 23 września 2013 r.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 23 września 2013 r. znak: IBPP3/443-773/13/AŚ złożył skargę z 3 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Wyrokiem z 6 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 60/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W myśl art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organ, którego działanie lub bezczynność była przedmiotem zaskarżenia.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 6 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 60/14 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Cytowany wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 kwietnia 2013 r., otrzymuje brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Dokonując zatem wykładni art. 15 ust. 6 ustawy, przyjąć należy, że ustawodawca miał na względzie organ władzy publicznej korzystający z władztwa administracyjnego, a nie będący w pozycji zrównanej z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Kryterium rozróżniającym działanie organu samorządowego w charakterze organu władzy publicznej od działania w charakterze podatnika jest to, czy organ ten działa jako organ władzy, czy też zachowuje się jak przedsiębiorca. Szczególnie jest to uzasadnione w tych przypadkach, gdzie identyczne lub bardzo zbliżone czynności bądź transakcje mogą być dokonywane przez podmioty prywatne (np. przedsiębiorców).

Przez organy administracji publicznej należy rozumieć organy rządowej administracji centralnej, administracji terenowej (zarówno zespolonej, jak i niezespolonej) oraz organy administracji samorządowej. Generalnie zatem wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Jeżeli zatem gmina, buduje drogę publiczną , nie występuje więc w charakterze podatnika VAT a poniesione w związku z tą budową wydatki nie są związane z wykonywaniem przez gminę czynności opodatkowanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w pisemnych motywach wyroku wskazał, że w sprawie bezspornym jest, że realizowana przez Gminę inwestycja należy do zakresu zadań publicznych obu tych jednostek.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 25 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

W myśl art. 4 ust. 5 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

Do zakresu działania gminy ze względu na treść art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należą do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, 2. zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

W myśl art. 8 ust. 2a cyt. ustawy o samorządzie gminnym, gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W art. 8 ust. 2a ww. ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 5 ww. ustawy o samorządzie powiatowym przewidziano możliwość wykonywania przez gminę między innymi zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a.

W razie zawarcia takiego porozumienia gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania tego zadania (art. 8 ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Szczegółowe zasady i terminy przekazywania tych środków określają zawarte porozumienia (art. 8 ust. 4 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Powyższe regulacje pozwalają na stwierdzenie, że ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, innymi słowy ustawy ustrojowe, przypisują w sposób jednoznaczny radzie gminy kompetencje w sprawach przejmowania zadań z zakresu właściwości powiatu.

Sąd wskazał, że: „W piśmiennictwie przyjmuje się, że celem tych porozumień jest głównie dobrowolne przejęcie przez jedną ze stron porozumienia określonych przez nie zadań publicznych, a w ślad za tym praw i obowiązków pozostałych uczestników porozumienia. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie takiego porozumienia przejmuje prawa i obowiązki drugiej strony umowy porozumienia, a jednostka samorządu terytorialnego zlecająca te zadania jest zobowiązana do udziału w kosztach ich realizacji. Zawarcie porozumienia skutkuje przeniesieniem obowiązku realizacji zadań publicznych z jednej jednostki samorządu terytorialnego na inną. Przeniesienie tych obowiązków przewiduje ustawa i nie zmienia tego fakt, że źródłem porozumienia jest dobrowolność stron (...)”.

Zdaniem Sądu: „Porozumienie o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, nie jest umową prawa cywilnego, w szczególności nie jest umową zbliżoną do umowy o świadczenie usług ani umową zlecenia. Porozumienie to nie rodzi praw i obowiązków o charakterze cywilnym, jego istotą jest przekazanie kompetencji (właściwości) do wykonywania zadań publicznych, które mocą ustaw są zastrzeżone dla właściwości konkretnego organu administracji publicznej. (komentarz pod redakcją Kazimierza Bandarzewskiego do ustawy o samorządzie gminnym). Porozumienie takie jest czynnością prawa administracyjnego, za czym mogą przemawiać określona sytuacja stron, tryb jego zawierania i jego istotne elementy oraz zadania objęte treścią porozumienia mieszczące się w zakresie spraw postawionych przez ustawę przed jednostkami samorządu terytorialnego (Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym pod redakcją B. Dolnickiego, L. Kieres, Związki i porozumienia komunalne, Sam. Teryt. 1991 nr 10 s. 9). Jeżeli zatem porozumienie Gminy i Powiatu miało umocowanie w art. 8 ust. 2a u.s.g. to trudno byłoby mówić o odsprzedaży usług w rozumieniu art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE skoro porozumienie to jest czynnością prawa administracyjnego.

Biorąc pod uwagę argumenty wskazane przez Sąd należy stwierdzić, że Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie w jakim wykonuje zadania zlecone przez powiat w oparciu o porozumienie zawarte w trybie art. 8 ust 2a ustawy o samorządzie gminnym. Czynności te są wykonywane w zakresu władztwa publicznego w oparciu o porozumienie nie mające charakteru umowy cywilnoprawnej. W tym zakresie Gmina występuje jako organ władzy publicznej wykonujący zadania publiczne.

Należy zatem uznać, że Gmina realizując projekt pn. „...” nie występuje jako podatnik podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – niniejsza interpretacja skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla partnerów projektu bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-773/13/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.