IBPP3/4512-241/15/KG | Interpretacja indywidualna

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IBPP3/4512-241/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. gmina
  3. projekt
  4. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” w związku z planowaną zmianą administratora obiektu Centrum E. P. i E. Ś. O. B. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” w związku z planowaną zmianą administratora obiektu Centrum E. P. i E. Ś. O. B.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (czynny i zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług) zrealizowała projekt „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Projekt ten realizowany był w dwóch etapach.

W roku 2009 została zawarta umowa o dofinansowanie pierwszego etapu pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007–2013. W ramach realizacji pierwszego etapu zaadaptowano 2 istniejące schrony powojskowe dla celów edukacyjnych Centrum E. P. i E. Ś. O. B. – powstały dwie sale audiowizualne na 140 miejsc i biblioteka ogrodu, Bank N i F, zaplecze socjalne, gospodarcze oraz węzeł sanitarny. Dobudowano do istniejącego schronu segmenty mieszczące laboratoria badawcze, pomieszczenia administracyjne oraz magazyny. Wybudowano terenową pracownię dydaktyczną, wieżę widokową oraz zagospodarowano teren przez budowę obiektów małej architektury i założono kolekcję roślin klimatu umiarkowanego.

W roku 2011 została zawarta umowa o dofinansowanie II etapu pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007–2013. W ramach realizacji drugiego etapu wybudowano Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci, przywrócono i utrzymano stan siedlisk przyrodniczych na terenie Ogrodu B., wybudowano ekspozycję kolekcji roślin, ścieżki edukacyjne i infrastrukturę towarzyszącą.

W roku 2012 na terenie Centrum E. P. i E. Ś. O. B. zrealizowano projekt pn. „...”. W ramach projektu zaadaptowano budynek starej wartowni na potrzeby toalety z zapleczem i wybudowano plac zabaw. W roku 2013 na zrealizowany projekt została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007–2013.

Wydatki związane z budową Centrum E. P. i E. Ś. O. B. w wartości brutto (netto + VAT) zostały w 85% sfinansowane ze środków unijnych z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2007–2013.

Cała wytworzona infrastruktura będąca przedmiotem realizowanych projektów jest ogólnodostępna dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Gmina nie sprzedaje ani nie dzierżawi powstałych obiektów oraz nie generuje z tego tytułu żadnych przychodów. Administratorem przedmiotowych obiektów powstałych w ramach zrealizowanych projektów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący jednostką budżetową Gminy, utworzoną na mocy Uchwały Nr xxx Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. Z powstałej infrastruktury nieodpłatnie korzysta Ogród B., który jest związkiem stowarzyszeń oraz przedszkole publiczne, które oprócz prowadzenia działalności zgodnie z ustawą o systemie oświaty realizuje zadania Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci. W związku z realizacją poszczególnych etapów projektu. Gmina, działała w charakterze organu władzy publicznej a zgodnie z art. 15 ust. 6 (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) czynności z tego zakresu nie podlegają podatkowi od towarów i usług dlatego też Gmina nie miała możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina planuje dokonać zmiany administratora wytworzonej infrastruktury (obiektu Centrum E. P. i E. Ś. O. B.), którym obecnie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową Gminy i przekazać w administrowanie w formie nieodpłatnej umowy użyczenia Ogrodowi B. – Związek Stowarzyszeń, którego Gmina jest członkiem. Ogród B. jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855). Podstawą przekazania w administrowanie obiektu będzie umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta na podstawie art. 13, ust. 1 i w związku z art. 25, ust. 2 i art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) na okres 3 lat. Na mocy tejże umowy Ogród B. – Związek Stowarzyszeń będzie użytkował nieruchomość (obiekt) i prowadził swoją działalność statutową.

Działalność statutowa Ogrodu B. – Związek Stowarzyszeń obejmuje:

  1. prowadzenie badań naukowych, działalności dydaktycznej, edukacyjnej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii;
  2. prowadzenie działalności dydaktycznej dla osób dorosłych, w szczególności dla studentów szkół wyższych oraz edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich;
  3. upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych;
  4. udostępnianie społeczeństwu urządzonych kolekcji roślin, ekspozycji i wystaw;
  5. organizowanie uprawy, promocji i dystrybucji roślin.

Ponadto Ogród B. prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i rozmiarach służących realizacji celów statutowych i może stanowić wyłącznie działalność uboczną. Wszelki dochód z tejże działalności musi być przeznaczony na realizację celów statutowych. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania (utrzymania) obiektu Ogród B. – Związek Stowarzyszeń będzie mógł dysponować obiektem i wykorzystywać użyczoną nieruchomość/obiekt do prowadzenia zadań statutowych (warsztatów, zajęć edukacyjnych itp.), oraz działalności w zakresie najmu/dzierżawy, udostępniania powierzchni reklamowej. Działalność ta będzie mogła przyczynić się do pozyskania środków na pokrycie kosztów eksploatacyjnych generowanych z tytułu bieżącego utrzymaniu obiektu.

Związek Stowarzyszeń nie będzie obciążał Gminy kosztami utrzymania obiektu, jednak Gmina jako członek tego Związku będzie przekazywać stosowne fundusze na ten cel w postaci składki członkowskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w związku z planowaną zmianą administratora obiektu Centrum E. P. i E. Ś. O. B. będzie miał możliwość dokonania korekty podatku naliczonego, polegającej na odliczeniu podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego wyżej projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowaną zmianą administratora obiektu Centrum E. P. i E. Ś. O. B. nie ma podstaw do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt „...”. Cała wytworzona infrastruktura będąca przedmiotem realizowanych projektów jest ogólnodostępna dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Wnioskodawca nie sprzedaje ani nie dzierżawi powstałych obiektów oraz nie generuje z tego tytułu żadnych przychodów. Administratorem przedmiotowych obiektów powstałych w ramach zrealizowanych projektów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący jednostką budżetową Gminy. Wnioskodawca planuje dokonać zmiany administratora wytworzonej infrastruktury (obiektu Centrum E. P. i E. Ś. O. B.), którym obecnie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową Gminy i przekazać w administrowanie w formie nieodpłatnej umowy użyczenia Ogrodowi B. – Związek Stowarzyszeń, którego Gmina jest członkiem. Związek Stowarzyszeń nie będzie obciążał Wnioskodawcy kosztami utrzymania obiektu.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu z zamiarem jego nieodpłatnego udostępnienia, nie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze podatnika podatku VAT.

Tym samym, skoro obiekty powstałe w ramach zrealizowanego projektu nie były wykorzystywane przez Gminę w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, oznacza to, że Gmina wyłączyła je całkowicie z systemu podatku VAT. W tej sytuacji należy stwierdzić, że nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu z zamiarem nieodpłatnego użyczenia Ogrodowi B. – Związek Stowarzyszeń, nie nabywała ich do działalności gospodarczej i nie działała w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, dokonując powyższych zakupów towarów i usług, nie spełniła przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy, a tym samym nie nabyła prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Podsumowując należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bi

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.