IBPP3/4512-16/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

Braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”przez gminę
IBPP3/4512-16/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. podatnik
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 13 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 marca 2015 r. znak: IBPP3/4512-16/15/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina L. (Wnioskodawca) o numerze identyfikacji podatkowej ... Dnia 16 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę 00 z Województwem na dofinansowanie projektu „...” w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Postanowieniami niniejszej umowy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 008 072,63 zł co stanowi 85% wartości realizowanego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, wkład własny gminy stanowiący 15% to kwota 177 895,17 zł. Planowane nakłady inwestycyjne zamykają się kwotą 1 185 967,81 zł.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej „...” w L. W ramach projektu przewiduje się budowę następujących elementów infrastruktury: skatepark, plac zabaw, oświetlenie zewnętrzne obiektów infrastruktury i alejek spacerowych, organizację alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury, oznakowanie parkingu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja została już częściowo zrealizowana - wybudowano już skatepark.

Infrastruktura ośrodka zostanie zagospodarowana kompleksowo, co pozwala przypuszczać, że jej użytkownikami będą przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Szacuje się, iż rocznie z nowo powstałej infrastruktury skorzysta średnio 65 000 osób.

Wszystkie elementy realizowane w ramach projektu należy traktować jako infrastrukturę okołoturystyczną, bezpłatnie udostępnianą mieszkańcom oraz turystom w celach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych. Teren ośrodka jest rozległy i w różnych lokalizacjach na jego obszarze znajdują się obiekty atrakcyjne pod względem turystycznym, które ponadto służą do organizacji imprez kulturalno - sportowych.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności organizowanych na terenie Ośrodka imprez, pozwoli na bardziej efektywne i aktywne wykorzystanie czasu wolnego turystów odwiedzających ośrodek w celu uczestnictwa w imprezie. Wpłynie to tym samym na poprawę jakości obsługi ruchu turystycznego na terenie ośrodka. Skatepark i place zabaw stanowić będą znakomite uzupełnienie oferty turystycznej ośrodka i przyczynią się do wzrostu zainteresowania infrastrukturą całego ośrodka szczególnie rodziców z dziećmi oraz młodzieży. Projekt nada kompleksowości miejscom najczęściej użytkowanym przez turystów (basen, korty, miejsca przeznaczone do organizacji imprez kulturalno-sportowych) i pośrednio wpłynie na wzrost atrakcyjności imprez organizowanych na terenie Ośrodka. W okresie poza organizowanymi imprezami Ośrodek i cała jego infrastruktura służą jako ogólnodostępny, bezpłatny kompleks rekreacyjno-sportowy, stając się idealną alternatywą na spędzenie czasu wolnego przez turystów odwiedzających gminę.

Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji, część, czyli wykonanie skateparku jest już zrealizowana. Wnioskodawca dysponuje pozwoleniem na budowę, a środki na realizację zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej i WPF. Liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej - 5.

Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej.

Liczba obiektów infrastruktury okołoturystycznej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 2.

  1. Faktury za prace już wykonane w ramach realizacji projektu
  2. Faktura z dnia 2 lutego 2010 na kwotę 28 999,40 zł zapłacona w dniu 2 marca 2010 r. wykonanie dokumentacji projektowej
  3. Faktura z dnia 17 listopada 2011 na kwotę 14 883,00 zł zapłacona w dniu 13 grudnia 2011 wykonanie studium wykonalności
  4. Faktura z dnia 29 kwietnia 2011 na kwotę 3 049,70 zł zapłacona w dniu 26 maja 2011 r. wycinka drzew na terenie Ośrodka
  5. Faktura z dnia 28 października 2011 na kwotę 244 150,07 zapłacona w dniu 22 listopada 2011 wykonanie skateparku
  6. Faktura z dnia 10 grudnia 2012 r. na kwotę 55 350,00 zł zapłacona w dniu 8 stycznia 2013 r. dostawa i montaż urządzeń skateparku.

Składając wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wnioskodawca złożył oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT. Tak więc całość kosztów stanowiących dofinansowanie w ramach RPO została uznana za wydatki kwalifikowałne. Gmina zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie dokonywała odliczeń podatku VAT naliczonego zarówno z wydatków w ramach dofinansowania jak również wkładu własnego.

Do realizacji projektu zostały zaangażowane poszczególne komórki Urzędu Miasta. Pracownicy UM będą odpowiedzialni zarówno za realizację projektu jak również utrzymanie trwałości projektu.

W piśmie z 13 marca 2015 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę następujących elementów infrastruktury: skatepark, plac zabaw, oświetlenie zewnętrzne obiektów infrastruktury i alejek spacerowych, organizację alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury, oznakowanie parkingu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawca nie ma zamiaru wykorzystywać powstałej infrastruktury okołoturystycznej dla celów działalności gospodarczej - wszystkie elementy realizowane w ramach projektu będą otwarte oraz bezpłatnie udostępniane ogółowi mieszkańców i turystów. Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za korzystanie z powstałej infrastruktury. Przedmiotowy projekt służy do prowadzenia działalności publicznoprawnej, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w zadania własne Gminy, związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Analizując art. 7 pkt 1 ust. 1, 10, 15, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), wskazać należy następujące zadania własne Gminy, realizowane przez przedmiotową inwestycję: sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; sprawy związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; sprawy promocji gminy.

Mienie wytworzone w ramach projektu będzie zaliczone do środków trwałych Wnioskodawcy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym: w ciągu 5 lat od momentu rozliczenia projektu (rzeczowego i finansowego) nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia.

Wnioskodawca pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. Wnioskodawca, jako realizator projektu, będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją produktów projektu. Efekty projektu nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Należy podkreślić, że „Ośrodek Rekreacji Sportowej „Z.” to umowna nazwa miejsca, a nie podmiotu.

Imprezy kulturalno-sportowe organizowane na terenie Ośrodka mają i będą miały w przyszłości charakter otwarty i bezpłatny. Organizatorem imprez jest Wnioskodawca. Utworzenie infrastruktury objętej projektem nie przyczyni się do działań związanych z otrzymywaniem przychodów opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca jest nabywcą wszystkich towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” co potwierdzają faktury VAT dokumentujące te zakupy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu: „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 13 marca 2015 r.):

Zgodnie z zasadą nr 7 Rozporządzenia Komisji (WE) 448/2004 z dnia 10 marca 2004r., koszt podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Strukturalnych UE, którego nie można odzyskać w żaden sposób, a który jest ostatecznie poniesiony przez projektodawcę, jest uznawany za wydatek kwalifikowany. Oznacza to, że

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r, - kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 9 ust.4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 1, 10, 15, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do zadań własnych Gminy należą m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; sprawy związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; sprawy promocji gminy. Projekt przyczyni się do rozwoju publicznej infrastruktury okołoturystycznej, zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie Gminy w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców oraz do promowania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy jak również do promowania Gminy. Tym samym projekt wpływa na poprawę ładu przestrzennego w Gminie i warunków uprawiania kultury fizycznej i turystyki poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury.

Na podstawie przytoczonych argumentów Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu, a tym samym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Podatek VAT jest dla Gminy kosztem kwalifikowalnym i może podlegać refundacji ze środków RPO 2007–2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 15 i 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt

pn. „...” w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę następujących elementów infrastruktury: skatepark, plac zabaw, oświetlenie zewnętrzne obiektów infrastruktury i alejek spacerowych, organizację alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury, oznakowanie parkingu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca nie ma zamiaru wykorzystywać powstałej infrastruktury okołoturystycznej dla celów działalności gospodarczej - wszystkie elementy realizowane w ramach projektu będą otwarte oraz bezpłatnie udostępniane ogółowi mieszkańców i turystów. Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za korzystanie z powstałej infrastruktury. Przedmiotowy projekt służy do prowadzenia działalności publicznoprawnej, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotowy projekt wpisuje się w zadania własne Gminy, związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Imprezy kulturalno-sportowe organizowane na terenie Ośrodka mają i będą miały w przyszłości charakter otwarty i bezpłatny. Organizatorem imprez jest Wnioskodawca. Utworzenie infrastruktury objętej projektem nie przyczyni się do działań związanych z otrzymywaniem przychodów opodatkowanych VAT. Wnioskodawca jest nabywcą wszystkich towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”, co potwierdzają faktury VAT dokumentujące te zakupy.

Z całości unormowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą.

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te nabywane są do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu, a tym samym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją projektu, jest prawidłowe.

Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.