IBPP3/443-816/13/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu polegającego na budowie zintegrowanego systemu informacji o terenie powiatu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2013r. (data wpływu 3 lipca 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2013r. (data wpływu 1 sierpnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2013r. (data wpływu 1 sierpnia 2013r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina (Wnioskodawca) na podstawie zawartej umowy nr ... z dnia 8 maja 2012r. z Powiatem przystąpiła jako partner do współdziałania przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „...” i przy wspólnej aplikacji w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Umowa została zawarta na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zgodnie z zapisem umowy oraz uchwałą Rady Gminy nr ... z dnia 24 kwietnia 2012r., podjętą na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina jako partner projektu będzie partycypować w ww. przedsięwzięciu w wysokości 20.000, 00 zł, które przekaże dla Powiatu w trzech transzach: 2013r. - 7.000,00 zł, 2014r. - 7.000,00 zł i 2015r. - 6.000,00 zł .

Celem realizacji projektu będzie:

 1. utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w gminach powiatu zwiększającego zakres oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie powiatu funkcjonującego w Starostwie Powiatowym,
 2. budowa zintegrowanego powiatowo-gminnego systemu wspomagania zarządzania danymi geoprzestrzennymi zawartymi w rejestrach publicznych prowadzonych na poziomie gmin i powiatów,
 3. stworzenie zbiorów danych i usług zgodnych z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Powiat w celu realizowania projektu zakupi komplet sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i na zasadzie użyczenia usytuuje go po jednym w każdej z gmin biorącej udział w projekcie między innymi w Gminie. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem kupiony przez powiat pozostanie jego własnością.

Powiat jako lider projektu zobowiązuje się do:

 • bieżącej koordynacji prac związanych z przygotowaniem projektu,
 • organizacji spotkań partnerów projektu w celu przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac,
 • zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2012r. środków na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności projektu,
 • nadzór prac związanych z przygotowaniem wniosku zgłaszającego projekt na konkurs ogłoszony w 2012r. w ramach działania 2.2 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych, priorytet. Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013,
 • złożenie wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa,
 • zarządzanie projektem w tym: zarządzanie środkami finansowymi, zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięcia, kontroli wydatkowania i rozliczania środków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • przestrzegania procedur sprawozdawczości, monitoringu, opracowania i przekazywania raportów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa,
 • utrzymania produktów i rezultatów po zrealizowaniu projektu w okresie trwałości projektu przez okres pięciu lat od daty finansowego zakończenia projektu.

Gminy jako partnerzy projektu zobowiązują się do:

 • współpracy w zakresie przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac projektowych,
 • udziału w spotkaniach organizowanych przez lidera projektu,
 • dostarczania informacji niezbędnych dla opracowania studium wykonalności projektu,
 • przedłożenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku apikacyjnego na działanie 2.2. Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych, priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013,
 • utrzymanie produktów i rezultatów po zrealizowaniu projektu w okresie trwałości projektu przez okres pięciu lat od daty finansowego zakończenia projektu.

Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na realizację projektu oraz po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa, gminy w tym Gmina, przekażą środki dla lidera projektu, o których mowa wyżej.

Powiat jako lider zobowiązuje się do zabezpieczenia wartości całkowitej projektu w swoim budżecie na lata 2013-2015 z uwzględnieniem środków z poszczególnych gmin.

Realizacja projektu w części partnera jaką jest Gmina nie będzie związana z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje czynności opodatkowane VAT takie jak: dzierżawa, najem, reklama, sprzedaż nieruchomości, użytkowanie wieczyste, refaktury za media.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 30 lipca 2013r. wszystkie faktury dokumentujące towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu pn. „...” są wystawiane na lidera projektu – Powiat (na Gminę nie są i nie będą wystawiane żadne faktury związane z projektem). Przekazanie powstałego w wyniku realizacji projektu mienia Gminie przez lidera projektu – Powiat nie będzie udokumentowane wystawieniem faktury VAT na Gminę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w odniesieniu do ww. projektu ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 30 lipca 2013r.):

W odniesieniu do przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust.4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675) wynika również, że jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jako partner wraz z Powiatem przystąpił do współdziałania przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „...”.

Powiat w celu realizowania projektu zakupi komplet sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i na zasadzie użyczenia usytuuje go po jednym w każdej z gmin biorącej udział w projekcie między innymi w Gminie. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem kupiony przez powiat pozostanie jego własnością.

Powiat jako lider zobowiązuje się do zabezpieczenia wartości całkowitej projektu w swoim budżecie na lata 2013-2015 z uwzględnieniem środków z poszczególnych gmin.

Realizacja projektu w części partnera jaką jest Gmina nie będzie związana z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Wszystkie faktury dokumentujące towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu pn. „...” są wystawiane na lidera projektu – Powiat (na Gminę nie są i nie będą wystawiane żadne faktury związane z projektem). Przekazanie powstałego w wyniku realizacji projektu mienia Gminie przez lidera projektu – Powiat nie będzie udokumentowane wystawieniem faktury VAT na Gminę.

W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „...” jest Powiat.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (w omawianej sprawie Powiatu).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane przez Powiat nabycie towarów i usług w ramach realizowania projektu pn. „...”, bowiem Wnioskodawca nie jest nabywcą towarów i usług.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami poczynionymi na ten cel.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym w odniesieniu do przedmiotowego projektu nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części, należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów projektu (w tym do lidera), bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163,

poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.