IBPP3/443-670/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową hali sportowej, w części w jakiej hala będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Natomiast w pozostałym zakresie – w części w jakiej hala będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT – Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budowa hali.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego w otrzymywanych fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej, która ma być wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego w otrzymywanych fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej, która ma być wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu nr IBPP3/443-670/14/MN z 19 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 27 sierpnia 2014 r.):

Wnioskodawca prowadzi inwestycję polegającą na budowie hali sportowej. Okres trwania inwestycji to 1 stycznia 2012 – 11 listopad 2014 r. Hala sportowa jest częściowo finansowana ze środków własnych Gminy, a częściowo ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zrealizowany obiekt będzie pełnił funkcję hali sportowej i widowiskowej dla środowiska I. oraz mieszkańców okolic. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca rozważa utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przekazanie w dzierżawę nowo wybudowaną halę sportową Ośrodkowi Sportu. Na tej podstawie Gmina, jako podatnik podatku od towarów i usług, opodatkowałaby świadczenie usług na rzecz Ośrodka Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami (stawką 23%). Gmina będzie w związku z tym wystawiała faktury dla Ośrodka Sportu i odprowadzała należny podatek wynikający z tychże czynności do urzędu skarbowego.

W związku z budową hali sportowej Gmina nabywa towary i usługi, opodatkowane podatkiem VAT. Ponoszone wydatki są udokumentowane fakturami VAT.

Po wydzierżawieniu hali sportowej przez Gminę wybrany podmiot czyli Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadziłby działalność w zakresie udostępniania hali korzystającym, np. szkołom, mieszkańcom, lokalnym firmom.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Gmina rozpoczęła realizację inwestycji polegającą na budowie hali sportowej z zamiarem:

 1. odpłatnego, komercyjnego wynajmu, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm. w celu organizacji sportowych gier zespołowych takich jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, halowa piłka nożna, tenis ziemny, badminton, judo i zapasy, zajęć fitness, pokazów, siłowni oraz
 2. udostępniania/wykorzystania nieodpłatnego na zadania własne Gminy. tj. np. na rzecz Gimnazjum w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych (nieodpłatne udostępnianie na rzecz szkoły)

Zrealizowany obiekt będzie pełnił funkcję hali sportowej i widowiskowej dla środowiska Imielina oraz mieszkańców okolic. Hala posiada zaplecze socjalne i część rehabilitacyjną, którą planuje się odpłatnie wydzierżawić podmiotowi trzeciemu. Hala stanowi również integralną część budynku Gimnazjum. Poza zajęciami wychowania fizycznego dla uczniów będą prowadzone pozaszkolne zajęcia sportowe. Takie przeznaczenie ww. hali sportowej, było określone we wniosku o dofinansowanie do MSiT o udzielenie dotacji.

Od początku projektowania a następnie realizacji inwestycji Gmina przy wewnętrznych ustaleniach na komisjach branżowych Rady Miasta oraz konsultacjach ze stowarzyszeniem działającym na terenie miasta zamierzała wydzierżawić obiekt sportowy, zamierzeniem było również utworzenie jednostki do zarządzania ww. hali sportowej. W rezultacie decyzją władz gminy z dniem 1 stycznia 2015 roku zostanie utworzony miejski ośrodek sportu i rekreacji, któremu Gmina planuje oddać nowo wybudowaną halę sportową w odpłatną dzierżawę.

Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z. realizacją wskazanych we wniosku inwestycji zamierzała wykorzystywać będącą jej efektem infrastrukturę dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U. z 2011 r. Nr 177. poz. 1054. ze zm.).

Gmina zamierza przeznaczyć nabyte towary i usługi w związku z budową hali sportowej od początku realizacji równocześnie do kilku kategorii czynności tj. opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Gmina do tej pory nie odliczała podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w związku z budową hali sportowej ponieważ Gmina nie miała pewności, czy była do tego uprawniona.

Gmina widnieje jako nabywca na fakturach VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją budowy hali sportowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina, jako inwestor, będzie miała prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na otrzymywanych fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej, która ma być przedmiotem odpłatnej dzierżawy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy, będzie miała prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na otrzymywanych fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej, która ma być przedmiotem odpłatnej dzierżawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami nie mającymi zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku VAT, w sytuacji gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ust. 1 w.w. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze, że czynność oddania hali w dzierżawę odbędzie się na podstawie umowy cywilnoprawnej, pierwszy z warunków jest w opinii Gminy spełniony. Należy również wskazać, że oddanie hali w dzierżawę innemu podmiotowi, tj. Ośrodkowi Sportu, stanowi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko takie zostało potwierdzone, przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2011 r., sygn. ITPPI/443-611/11/IK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że: „Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina realizuje inwestycję, w ramach której powstaną: basen sportowy, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, niezależny kompleks pomieszczeń odnowy biologicznej, pomieszczeń szatni, pomieszczeń administracyjno-socjalnych i usługowych. Inwestycja po wybudowaniu zostanie oddana w dzierżawę spółce prawa handlowego, której jedynym udziałowcem będzie Gmina. Mając zatem na uwadze powołany wyżej stan prawny w odniesieniu do okoliczności przedstawionych we wniosku stwierdzić należy, iż skoro wybudowany kompleks będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych (dzierżawa), Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji, o ile nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 powołanej ustawy”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, będzie ona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku oddania w dzierżawę hali sportowej.

Podobne stanowisko zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-172/11-2/ AK, w której organ podatkowy stwierdził, że „Jeżeli zatem uzyskany przez Gminę czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług to Wnioskodawcy – z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi - przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wytworzeniem przedmiotowego lodowiska. Reasumując, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową lodowiska, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających w art. 88 ustawy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-398/11-4/JMReasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, ponieważ Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z planowaną inwestycją w części dotyczącej wybudowanej infrastruktury w zakresie sieci szerokopasmowej światłowodów oraz sieci w technologii WiFi, która zostanie wydzierżawiona odpłatnie operatorowi świadczącemu usługi dostępu do sieci internet”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-643/11 -3/JM „Reasumując, w przedmiotowej sprawie w sytuacji, gdy nabywane, w ramach realizacji projektu „(...)”, towary i usługi będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (czyli tych dotyczących umowy dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zawartej ze Sp. z o.o.), to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących te zakupy. Natomiast, gdy w deklaracji podatkowej sporządzonej za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Miasto będzie miało prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. IBPP4/443 –562/09/KG „Reasumując, Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji gminnej, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi (uzyskiwaniem przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości)”.

Podsumowując należy stwierdzić, że w związku z faktem, że wydatki dotyczące budowy hali sportowej udokumentowane fakturami VAT będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci planowanej dzierżawy, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustaw o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina prowadzi inwestycję polegającą na budowie hali sportowej. Okres trwania inwestycji to 1 stycznia 2012 – 11 listopad 2014 r. Gmina rozważa utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przekazanie w dzierżawę nowo wybudowaną halę sportową Ośrodkowi Sportu. Na tej podstawie Gmina, jako podatnik podatku od towarów i usług, opodatkowałaby świadczenie usług na rzecz Ośrodka Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami (stawką 23%). Gmina będzie w związku z tym wystawiała faktury dla Ośrodka Sportu i odprowadzała należny podatek wynikający z tychże czynności do urzędu skarbowego. Gmina rozpoczęła realizację inwestycji polegającą na budowie hali sportowej z zamiarem:

 1. odpłatnego, komercyjnego wynajmu, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm. w celu organizacji sportowych gier zespołowych takich jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, halowa piłka nożna, tenis ziemny, badminton, judo i zapasy, zajęć fitness, pokazów, siłowni oraz
 2. udostępniania/wykorzystania nieodpłatnego na zadania własne Gminy. tj. np. na rzecz Gimnazjum w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych (nieodpłatne udostępnianie na rzecz szkoły)

Zrealizowany obiekt będzie pełnił funkcję hali sportowej i widowiskowej dla środowiska oraz mieszkańców okolic. Hala posiada zaplecze socjalne i część rehabilitacyjną, którą planuje się odpłatnie wydzierżawić podmiotowi trzeciemu. Hala stanowi również integralną część budynku Gimnazjum. Poza zajęciami wychowania fizycznego dla uczniów będą prowadzone pozaszkolne zajęcia sportowe. Gmina zamierza przeznaczyć nabyte towary i usługi w związku z budową hali sportowej od początku realizacji równocześnie do kilku kategorii czynności tj. opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W tak przedstawionym opisie stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych przez Gminę w związku z budową hali sportowej.

Zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami odliczenie podatku VAT przysługuje – co do zasady – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane tylko w części do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w części w jakiej nabyte towary i usługi są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W rozpatrywanej sprawie, jak wskazano w opisie stanu faktycznego Gmina rozpoczęła realizację inwestycji polegającą na budowie hali sportowej z zamiarem odpłatnego, komercyjnego wynajmu, oraz udostępniania nieodpłatnego na zadania własne Gminy. tj. np. na rzecz Gimnazjum w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych (nieodpłatne udostępnianie na rzecz szkoły). Gmina jednoznacznie wskazała, że zamierza przeznaczyć nabyte towary i usługi w związku z budową hali sportowej od początku realizacji równocześnie do kilku kategorii czynności tj. opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W tej sytuacji nie można uznać, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakupy związane z budową hali. Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje takiego uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem takiej działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie można domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Podsumowując, ze względu na występowanie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową hali sportowej, w części w jakiej hala będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie Gminie przysługiwało, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Natomiast w pozostałym zakresie – w części w jakiej hala będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT – Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budowa hali.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.