IBPP3/443-1253/14/MN | Interpretacja indywidualna

W rozpatrywanej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte od G., wytworzone przez nią środki trwałe oraz zakupiona dokumentacja projektowa w całości służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odpłatnej dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
IBPP3/443-1253/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenia
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • opodatkowania usługi odpłatnej dzierżawy infrastruktury na rzecz Zakładu podstawową stawką podatku VAT;
 • prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze w części dotyczącej środków trwałych wytworzonych przez G.;
 • prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze sprzedaży wystawionej przez G.na rzecz Gminy w części dotyczącej dokumentacji projektowych;
 • ustalenia okresów za które Gmina może dokonać odliczenia podatku

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi odpłatnej dzierżawy infrastruktury na rzecz Zakładu podstawową stawką podatku VAT, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze w części dotyczącej środków trwałych wytworzonych przez G., prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze sprzedaży wystawionej przez G.na rzecz Gminy w części dotyczącej dokumentacji projektowych oraz ustalenia okresów za które Gmina może dokonać odliczenia podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

A.Wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez Gminę

Gmina (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Do końca czerwca 2013 r. operatorem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „G”. (dalej: „G.”). Od lipca 2013 r. operatorem tej infrastruktury został Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (dalej: „ZWiK”). W konsekwencji, umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków były zawierane pomiędzy odbiorcami tych usług a:

 • G.– do końca czerwca 2013 r.,
 • ZWiK – począwszy od lipca 2013 r.

W związku z faktem, że nowym operatorem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie od lipca 2013 r. miała zostać ZWiK, w dniu 28 czerwca 2013 r. Gmina zawarła ze ZWiK umowy dzierżawy infrastruktury wodnej oraz kanalizacyjnej. Na mocy tych umów, od lipca 2013 r. Gmina rozpoczęła odpłatne wydzierżawianie stanowiącej własność Gminy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK (dalej: „infrastruktura wydzierżawiana ZWiK”). Na mocy zawartych umów ZWiK jest uprawniona do używania infrastruktury wydzierżawianej ZWiK i pobierania pożytków z tego tytułu, w szczególności w formie opłat za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Za udostępnienie tej infrastruktury Gmina pobiera od ZWiK wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego. Kwota tego czynszu powiększana jest o VAT skalkulowany według podstawowej stawki. Wydzierżawienie jest dokumentowane przez Gminę wystawianymi na rzecz ZWiK fakturami VAT.

Docelowo, od momentu zawarcia 28 czerwca 2013 r. ze ZWiK umów dzierżawy infrastruktury wodnej oraz kanalizacyjnej. Gmina zamierzała (i nadal zamierza) wydzierżawiać całą infrastrukturę na rzecz ZWiK, tj. zarówno infrastrukturę, której właścicielem była na moment zawarcia tych umów, jak również wszelką infrastrukturę nabytą, zmodernizowaną lub wytworzoną przez Gminę po zawarciu tych umów.

B.Nabycie środków trwałych stanowiących część infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i dokumentacji projektowych

W przeszłości Gmina była udziałowcem G.. W zamian za objęte udziały, Gmina wniosła do G. wkład pieniężny. G.dokonała wytworzenia lub nabycia:

 • środków trwałych, obejmujących m.in. sieci wodno-kanalizacyjne w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac (dalej: „środki trwałe wytworzone przez G.”), oraz
 • dokumentacji projektowych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach P., K. i K. oraz dotyczących wymiany sieci wodociągowej w miejscowościach P. i K., obejmujących m.in.projekty budowlane (dalej: „dokumentacje projektowe”).

W związku z decyzją Gminy o wycofaniu się z G., podjęto następujące działania pomiędzy Gminą a G.:

 • W dniu 12 czerwca 2013 r. uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników podjęto decyzję o umorzeniu udziałów Gminy w G.(umorzenie udziałów w drodze nabycia przez Spółkę).
 • W dniu 20 lutego 2014 r. strony zawarły umowę sprzedaży, na podstawie której Gmina sprzedała G. udziały w celu ich umorzenia.
 • W dniu 6 marca 2014 r. Gmina zawarła z G.umowę sprzedaży środków trwałych wytworzonych przez G.oraz dokumentacji projektowych. Z tytułu tej sprzedaży, G wystawiła na rzecz Gminy fakturę VAT, na której wykazała VAT należny (z zastosowaniem podstawowej stawki). Faktura ta wpłynęła do Gminy w dniu 19 marca 2014 r.
 • W dniu 24 marca 2014 r. strony zawarły ugodę, w której – potwierdziwszy fakt umorzenia udziałów Gminy w G., zawarcie umowy sprzedaży udziałów wraz z ceną sprzedaży udziałów i sposobem zapłaty, a także zawarcie umowy sprzedaży środków trwałych wytworzonych przez G.i dokumentacji projektowych – w celu uniknięcia wątpliwości i ewentualnych sporów strony oświadczyły, że terminy zapłaty zobowiązań wynikających z powyższych umów sprzedaży ustalają na dzień 27 marca 2014 r.

Przez wzgląd na powyższe, w dniu 27 marca 2014 r. Gmina złożyła oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów Gminy w G z wierzytelnością, jaką G ma wobec Gminy z tytułu umowy sprzedaży (potrącenie wierzytelności w trybie art. 498 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: „Kodeks cywilny”).

Po zakupie przez Gminę środków trwałych wytworzonych przez G zostały one odpłatnie wydzierżawione na rzecz ZWiK (na zasadach analogicznych jak w opisie przedstawionym w niniejszym wniosku w części „A. Wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez Gminę”).

W odniesieniu natomiast do nabytych przez Gminę od G dokumentacji projektowych, są lub będą one wykorzystywane przez Gminę w procesie modernizowania istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub w procesie wytwarzania nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Tak zmodernizowana lub wytworzona Infrastruktura została lub zostanie (po zmodernizowaniu lub wytworzeniu) odpłatnie wydzierżawiona na rzecz ZWiK (na zasadach analogicznych jak w opisie przedstawionym w niniejszym wniosku w części „A. Wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez Gminę”).

Zgodnie ze stanem faktycznym wskazanym w ostatnim akapicie części „A. Wydzierżawienie infrastruktury wodno¬kanalizacyjnej przez Gminę”, w momencie nabycia od G dokumentacji projektowych Gmina zamierzała (i nadal zamierza) wydzierżawiać na rzecz ZWiK wszelkie środki trwałe, stanowiące części infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zmodernizowane lub wytworzone przy wykorzystaniu dokumentacji projektowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1.Czy odpłatne wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez Gminę na rzecz ZWiK podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki...

Zakładając, że wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK stanowi usługę opodatkowaną VAT:

2.Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze sprzedaży wystawionej przez G na rzecz Gminy w części dotyczącej środków trwałych wytworzonych przez G...

3.Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze sprzedaży wystawionej przez G na rzecz Gminy w części dotyczącej dokumentacji projektowych...

4.Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnych na pytania nr 2 i 3, Gmina ma prawo dokonać odliczenia VAT wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie środków trwałych wytworzonych przez G i dokumentacji projektowych w okresie, w którym w odniesieniu tych nabyć powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym Gmina (podatnik) otrzymała fakturę, co – biorąc pod uwagę, że fakturę tę Gmina otrzymała w dniu 19 marca 2014 r., tj. w okresie, za który Gmina złożyła już deklarację VAT – będzie prowadziło do złożenia korekty deklaracji VAT za marzec 2014 r....

Stanowisko Wnioskodawcy:

1.Zdaniem Gminy, odpłatne wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez Gminę na rzecz ZWiK podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki.

Zdaniem Gminy, zakładając, że wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK stanowi usługę opodatkowaną VAT:

2.Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze sprzedaży wystawionej przez G na rzecz Gminy w części dotyczącej środków trwałych wytworzonych przez G.

3.Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze sprzedaży wystawionej przez G na rzecz Gminy w części dotyczącej dokumentacji projektowych.

4.Gmina ma prawo dokonać odliczenia VAT wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie środków trwałych wytworzonych przez G i dokumentacji projektowych w okresie, w którym w odniesieniu tych nabyć powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym Gmina (podatnik) otrzymała fakturę, co – biorąc pod uwagę, że fakturę tę Gmina otrzymała w dniu 19 marca 2014 r., tj. w okresie, za który Gmina złożyła już deklarację VAT – będzie prowadziło do złożenia korekty deklaracji VAT za marzec 2014 r.

Uzasadnienie

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei przepis art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W opinii Gminy, świadczenie polegające na odpłatnym wydzierżawieniu przez Gminę infrastruktury na rzecz ZWiK powinno zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Jednocześnie, mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności, tj. wydzierżawienia infrastruktury na rzecz ZWiK na podstawie zawartej z nią umowy, Gmina działa w roli podatnika VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze, że Gmina wykonuje usługę dzierżawy na rzecz ZWiK za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej i tym samym działa w tym zakresie w roli podatnika VAT, a także fakt, że dla tego typu usług nie jest przewidziane w ustawie o VAT ani rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy zwolnienie z opodatkowania, przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu VAT.

Gmina podkreśla, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 lutego 2012 r. (sygn. IPTPP1/443-1003/11-5/RG), w której wskazano, że „umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną, a więc zawarcie jej przez jednostkę samorządu terytorialnego (tj. Gminę) podlega wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT na mocy cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, a tym samym będzie skutkowało opodatkowaniu tej czynności na zasadach ogólnych.”.

Analogiczne stanowisko zostało również wyrażone, przykładowo, w wydanej na wniosek innej gminy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 sierpnia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-429/13-2/ALN), w której wskazano, że „Oddanie przez Wnioskodawcę w ramach dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej, Spółce obiektów sieci kanalizacyjnej skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też, czynność ta stanowi odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością świadczoną przez podatnika VAT i tym samym podlega opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, związku z czym usługi te podlegają opodatkowaniu. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dzierżawa infrastruktury kanalizacyjnej będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i jednocześnie nie będzie korzystać ze zwolnień wynikających z ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy.”.

Z uwagi natomiast na fakt, że ustawa o VAT nie przewiduje dla tego typu świadczeń stawki VAT innej niż podstawowa, w opinii Gminy należy uznać, że przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki.

Podsumowując, w opinii Gminy wydzierżawienie przez Gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawione wyżej normy zasadniczo wykluczają możliwość dokonania odliczenia VAT naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku przeznaczenia ich do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Zakładając, że wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK stanowi odpłatne świadczenie usług opodatkowane VAT z zastosowaniem podstawowej stawki (zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT), w opinii Gminy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na otrzymanych przez Gminę fakturach dokumentujących wydatki Gminy bezpośrednio związane z wydzierżawianą przez Gminę infrastrukturą wodno¬kanalizacyjną. W konsekwencji. Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez G, dokumentującej sprzedaż środków trwałych wytworzonych przez G.

W opinii Gminy, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów w analogicznych sprawach.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2013 r. (sygn. IBPP3/443-27/13/EJ) wskazał, że „Analizując okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą po podpisaniu Porozumienia służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. pobierania opłat za usługi udostępniania infrastruktury. Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust 1 ustawy, należy wskazać, iż ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji. (...). Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawca, iż w związku z zawarciem opisanego porozumienia i wykonywaniem na jego podstawie odpłatnego świadczenia usług na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę infrastruktury kanalizacyjnej.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2010 r. (sygn. IBPP4/443-1494/10/EJ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji dzierżawa nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Tym samym Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT w całości z faktur VAT potwierdzających nabycie towarów i usług w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „...”, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT”.

Gmina zwraca uwagę, że powyższe stanowisko potwierdzone zostało również na gruncie zbliżonych stanów faktycznych w szeregu innych interpretacji indywidualnych Ministra Finansów, tj. przykładowo również w interpretacjach indywidualnych:

Reasumując, należy uznać, że poniesione przez Gminę wydatki na nabycie środków trwałych wytworzonych przez G. są bezpośrednio związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną wykorzystywaną przez Gminę do świadczenia usług (usługi dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W konsekwencji, zakładając, że usługi te są opodatkowane VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez G. w części dotyczącej środków trwałych wytworzonych przez G..

Ad. 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawione wyżej normy zasadniczo wykluczają możliwość dokonania odliczenia VAT naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich przeznaczenia ich do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Dokumentacje projektowe są lub będą wykorzystywane przez Gminę w procesie modernizowania istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub w procesie wytwarzania nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która to infrastruktura została lub zostanie (po jej zmodernizowaniu lub wytworzeniu) wydzierżawiona na rzecz ZWiK. W konsekwencji, zakładając, że dzierżawa infrastruktury na rzecz ZWiK stanowi usługę opodatkowaną VAT, w opinii Gminy powinno przysługiwać jej prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z dokumentacjami projektowymi.

Zakładając, że dzierżawa infrastruktury na rzecz ZWiK stanowi usługę opodatkowaną VAT, w opinii Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, że ponoszenie przez nią wydatków na modernizację lub wytworzenie infrastruktury wodno¬kanalizacyjnej jest bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Gdyby bowiem Gmina nie ponosiła wydatków na modernizację lub wytworzenie infrastruktury, nie mogłaby tak zmodernizowana lub wytworzona infrastruktura stanowić przedmiotu dzierżawy i tym samym Gmina nie miałaby w ogóle w odniesieniu do tej infrastruktury możliwości świadczenia usługi dzierżawy podlegającej opodatkowaniu VAT.

Gmina pragnie wskazać, że przedstawione przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów. Przykładem może być interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 marca 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-873/11-4/PR), w której wskazano, że „oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej, innemu podmiotowi nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków skutkować będzie uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji dzierżawa inwestycji będzie stanowić odpłatne świadczenie, które będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będzie spełniony, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług poniesione wydatki w ramach ww. projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizowaną inwestycją. Tym samym Wnioskodawcy będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane, przykładowo, w interpretacjach indywidualnych:

Gmina pragnie także wskazać, że dla prawa Gminy do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia dokumentacji projektowych nie ma znaczenia, kiedy nastąpi wydzierżawienie na rzecz ZWiK infrastruktury wodno-kanalizacyjnej powstałej z wykorzystaniem tych dokumentacji. W konsekwencji, nie jest istotne także, kiedy nastąpi czynność opodatkowana VAT, tj. odpłatne wydzierżawienie infrastruktury, w ramach której nabyte w celu jej modernizacji lub wytworzenia towary i usługi zostaną wykorzystane. Istotna jest bowiem intencja Gminy, którą jest wydzierżawienie na rzecz ZWiK wszelkiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - zarówno istniejącej jak i zmodernizowanej lub wytworzonej w przyszłości.

Wskazać należy, że sytuacje, w których istotna była intencja (zamiar) jako główna przesłanka uzasadniająca dokonanie odliczenia VAT z tytułu zakupów stanowiły już przedmiot orzecznictwa TSUE. Zgodnie z utrwalonym podejściem, wystarczającą przesłanką dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego jest właśnie intencja przeznaczenia wydatku do generowania sprzedaży opodatkowanej VAT. Przykładowo w wyroku w sprawie C-97/90 (Hansgeorg Lennartz) TSUE orzekł, że osoba, która nabywa towary do celów działalności gospodarczej, czyni to jako podatnik, nawet jeżeli towary te nie są niezwłocznie wykorzystywane do tego rodzaju działalności gospodarczej. Okoliczność, czy w danym przypadku podatnik nabył towary do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jest kwestią faktyczną, którą należy ustalić w świetle wszystkich okoliczności sprawy, włącznie z charakterem przedmiotowych towarów.

Podkreślić należy, że z orzecznictwa TSUE wynika dodatkowo, że fakt, czy w przyszłości dany zakup zostanie, czy też nie zostanie wykorzystany do działalności opodatkowanej VAT nie ma wpływu na uprawnienie podatnika do odliczenia podatku. Do takich wniosków Trybunał doszedł m.in. w wyroku z 29 lutego 1996 r. w sprawie C-110/94 Intercommunale voor Zeewaterontzilting (Inzo) v. Belgia, a także m.in. w wyroku z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 Ghent Coal Terminal NV v. Belgia, w wyroku z 14 lutego 1985 r. w sprawie 268/83 D.A. Rompelman i E.A. Rompelman-Van Deelen v. Minister van Financien oraz w wyroku z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National pic v. Commissioners of Customs Excise. Ważny jest fakt zamiaru wykorzystania zakupionych towarów lub usług do czynności opodatkowanych VAT.

Gmina w momencie nabycia dokumentacji projektowych zamierzała (i nadal zamierza) na podstawie zawartych ze ZWiK umów dzierżawy odpłatnie wydzierżawiać na rzecz ZWiK zmodernizowaną lub wytworzoną przy wykorzystaniu dokumentacji projektowych infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Należy więc uznać, że (zakładając, że wydzierżawienie infrastruktury na rzecz ZWiK stanowi usługę opodatkowaną VAT) ostatecznie dojdzie do czynności opodatkowanej VAT związanej z wykorzystaniem nabytych do modernizacji lub wytworzenia infrastruktury dokumentacji projektowych. W konsekwencji. Gmina nabyła prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie tych dokumentacji bez względu na to, kiedy faktycznie nastąpi wydzierżawienie na rzecz ZWiK infrastruktury wodno¬kanalizacyjnej zmodernizowanej lub wytworzonej przy wykorzystaniu tych dokumentacji.

Reasumując, należy uznać, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie dokumentacji projektowych już na etapie zakupu tych dokumentacji, pomimo że do odpłatnego wydzierżawienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zmodernizowanej lub wytworzonej przy wykorzystaniu tych dokumentacji może dojść dopiero po jakimś czasie od momentu nabycia tych dokumentacji (po zakończeniu inwestycji i oddaniu infrastruktury do użytku).

Ad. 4

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT w obecnie obowiązującym brzmieniu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, a jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b. ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Natomiast w myśl art. 86 ust. 13, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10,10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w niniejszym przypadku.

Biorąc pod uwagę powyższe. Gmina stoi na stanowisku, że powinno jej przysługiwać prawo do dokonania korekty podatku VAT naliczonego w okresie, w którym otrzymała fakturę dokumentującą nabycie środków trwałych wytworzonych przez G. i dokumentacji projektowych. W odniesieniu do tych zakupów Gmina od początku zamierzała bowiem wykorzystywać je do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. wydzierżawiać odpłatnie na podstawie zawartych ze ZWiK umów dzierżawy środki trwałe wytworzone przez G. jak również infrastrukturę wodno-kanalizacyjną zmodernizowaną lub wytworzoną przy wykorzystaniu dokumentacji projektowych. Istnieje więc bezsporny związek pomiędzy zakupem środków trwałych wytworzonych przez G. i dokumentacji projektowych a wykonywaniem działalności opodatkowanej, jaką jest wydzierżawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy uznać, że Gmina ma prawo dokonać odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie opisanych wydatków w okresach, w których w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzymała fakturę. Biorąc pod uwagę, że Gmina otrzymała od G fakturę w marcu 2014 r., w praktyce w celu odliczenia VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze Gmina powinna dokonać korekty deklaracji VAT złożonej za marzec 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Ze złożonego wniosku wynika, że od lipca 2013 r. Gmina rozpoczęła odpłatne wydzierżawianie stanowiącej własność Gminy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz ZWiK. Na mocy zawartych umów ZWiK jest uprawniona do używania infrastruktury wydzierżawianej ZWiK i pobierania pożytków z tego tytułu, w szczególności w formie opłat za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Za udostępnienie tej infrastruktury Gmina pobiera od ZWiK wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego. Kwota tego czynszu powiększana jest o VAT skalkulowany według podstawowej stawki. Wydzierżawienie jest dokumentowane przez Gminę wystawianymi na rzecz ZWiK fakturami VAT.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki.

W konsekwencji z uwagi na fakt, że dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Z powyższych unormowań wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608) w art. 146a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:”. Tym samym stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%”.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki podatku od podatku, dla usług odpłatnej dzierżawy, w związku z czym, usługi te podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, w wysokości 23%.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że odpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej ZWiK jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej tj. 23%.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym czynność odpłatnej dzierżawy infrastruktury stanowi czynność opodatkowaną według stawki podstawowej, należało uznać za prawidłowe.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez G. w części dotyczącej środków trwałych wytworzonych przez G. oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie dokumentacji projektowych.

Zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 86 ust. 1 wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w rozpatrywanej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte od G., wytworzone przez nią środki trwałe oraz zakupiona dokumentacja projektowa w całości służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odpłatnej dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym ma/będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez G. w części dotyczącej środków trwałych wytworzonych przez G. oraz podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie dokumentacji projektowych, jest prawidłowe.

Wnioskodawca wyraził także wątpliwość co do terminów i sposobu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie środków trwałych wytworzonych przez G. i na fakturze dokumentującej nabycie dokumentacji projektowych.

Wnioskodawca wskazał, że po zakupie środków trwałych wytworzonych przez G. zostały one odpłatnie wydzierżawione na rzecz ZWiK. W odniesieniu natomiast do nabytych przez Gminę od G dokumentacji projektowych, są lub będą one wykorzystywane przez Gminę w procesie modernizowania istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub w procesie wytwarzania nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Tak zmodernizowana lub wytworzona Infrastruktura została lub zostanie (po zmodernizowaniu lub wytworzeniu) odpłatnie wydzierżawiona na rzecz ZWiK. W momencie nabycia od G dokumentacji projektowych Gmina zamierzała (i nadal zamierza) wydzierżawiać na rzecz ZWiK wszelkie środki trwałe, stanowiące części infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zmodernizowane lub wytworzone przy wykorzystaniu dokumentacji projektowych. Jednakże do tej pory Gmina nie odliczyła podatku VAT z faktur dot. ww. wydatków.

Kwestia terminów, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego uregulowana jest w następujący sposób:

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie natomiast do obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, l0d i l0e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, l0e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której 6 marca 2014 r. Gmina zawarła z G umowę sprzedaży środków trwałych wytworzonych przez G. oraz dokumentacji projektowych. Z tytułu tej sprzedaży, G wystawiła na rzecz Gminy fakturę VAT, w której wykazała VAT należny (z zastosowaniem podstawowej stawki). Faktura ta wpłynęła do Gminy w dniu 19 marca 2014 r.

Jeżeli Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 10 ustawy) lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy), ma prawo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy.

Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przez korektę deklaracji VAT złożonej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym Gmina otrzymała fakturę, czyli w rozpatrywanej sprawie za marzec 2014 r.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji jedynie za okres rozliczeniowy w którym wystąpiło prawo do odliczanie podatku naliczonego tj. marzec 2014 r., nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.