IBPP2/4512-551/16-2/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy nabycie usługi tłumaczenia w ramach promocji i współpracy gmin, od zagranicznego podmiotu nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski będzie importem usług i czy Gmina C. będzie zobowiązana do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem z 14 września 2016 r. znak: ... (data wpływu 21 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy nabycie usługi tłumaczenia w ramach promocji i współpracy gmin, od zagranicznego podmiotu nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski będzie importem usług i czy Gmina C. będzie zobowiązana do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy nabycie usługi tłumaczenia w ramach promocji i współpracy gmin, od zagranicznego podmiotu nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski będzie importem usług i czy Gmina Chrzanów będzie zobowiązana do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem znak: ... (data wpływu 21 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 września 2016 r. znak: IBPP2/4512-551/16-1/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina (dalej jako: Wnioskodawca lub „Gmina”) jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług VAT, lecz nie posiada statusu podatnika VAT UE. Realizując swoje zadania ustawowe wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym m. innymi: wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, gmina organizuje tzw. „Dni C.”, na które oficjalnie zapraszane są delegacje zagraniczne miast partnerskich. Wraz z grupą zagraniczną przyjeżdża tłumacz - osoba nie posiadająca ani siedziby, ani stałego zamieszkania na terytorium Polski, z którym zawierana jest umowa dot. obsługi tłumaczenia podczas spotkań i uroczystości. Tłumacz wystawia dokument węgierski (chyba faktura) bez podatku VAT w języku polskim i w języku węgierskim. Do faktury dołączony jest również dokument w języku węgierskim CERTIFICATE OF RESIDENCY.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odpłatny zakup usługi tłumaczenia w ramach promocji i współpracy gmin, od zagranicznego podmiotu nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski będzie importem usług i czy Gmina C. będzie zobowiązana do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w ww. piśmie uzupełniającym z 14 września 2016 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 17 ust. l pkt 4 VATU Gmina będzie podatnikiem z tytułu importu usług, gdyż są spełnione łącznie 2 warunki tzn.: podmiot świadczący usługi tłumaczenia nie ma siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz Gmina C. zlecając usługę tłumaczenia występuje jako podatnik, o którym mowa w art. 15 czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Gmina C. będzie więc zobowiązana do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, nie posiada statusu podatnika VAT UE. Wnioskodawca, realizując swoje zadania ustawowe wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, m. in.: wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, organizuje tzw. „Dni C.”, na które oficjalnie zapraszane są delegacje zagraniczne miast partnerskich. Wraz z grupą zagraniczną przyjeżdża tłumacz - osoba nie posiadająca ani siedziby, ani stałego zamieszkania na terytorium Polski, z którym zawierana jest umowa dot. obsługi tłumaczenia podczas spotkań i uroczystości. Tłumacz wystawia dokument węgierski (chyba faktura) bez podatku VAT w języku polskim i w języku węgierskim. Do faktury dołączony jest również dokument w języku węgierskim CERTIFICATE OF RESIDENCY.

Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że w przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie, zostały zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług w rozdziale 3 działu V „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”.

I tak, w myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy o VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W myśl art. 17 ust. 3 ustawy o VAT, przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako podatnik podatku VAT z siedzibą na terytorium Polski jest nabywcą usługi tłumaczenia w ramach promocji i współpracy gmin, od zagranicznego podmiotu nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który nabywa od tłumacza usługi będące przedmiotem wniosku powinien rozpoznać po swojej stronie import usług, który będzie opodatkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.

W sprawie przedstawionej we wniosku Gmina występuje jako usługobiorca usług świadczonych na jej rzecz przez podmiot świadczący obsługę tłumaczenia podczas spotkań i uroczystości - osobę nieposiadającą siedziby, ani stałego zamieszkania na terytorium Polski.

Zatem, z uwagi na art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, Wnioskodawca (Gmina) jako usługobiorca będzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia importu usług na terytorium Polski.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Na mocy delegacji zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 914) w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług - wydanym na podstawie ww. delegacji - w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia określono wzór deklaracji VAT-7.

Zgodnie z objaśnieniem do tej deklaracji (zawartym w załącznik nr 4 rozporządzenia) w deklaracji VAT-7 wykazuje się świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowanych właściwą dla danej usługi stawką podatku VAT.

W analizowanej sprawie polski nabywca (Wnioskodawca) zlecając usługę tłumaczenia osobie nieposiadającej siedziby, ani stałego zamieszkania na terytorium Polski, będzie zobowiązany do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w związku z art. 17 ust. 2 tej ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, że usługa świadczona przez tłumacza (usługodawcę) - podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski, tj. w miejscu gdzie Wnioskodawca (Gmina) posiada siedzibę działalności gospodarczej według stawki właściwej dla tych usług i podlega rozliczeniu w deklaracji VAT-7.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.