IBPP1/4512-606/15/DK | Interpretacja indywidualna

Dostawa budowli w postaci urządzeń kanalizacyjnych, będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-606/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. kanalizacja
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. stawka
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2000 do 2007 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy urządzeń kanalizacyjnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 września 2015 r. znak: IBPP1/4512-606/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 art. 7 pkt 1) realizuje zadania własne gminy obejmujące między innymi sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku urządzeń sanitarnych. W związku z tym, jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację inwestycji, których przedmiotem jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej położonej na obszarach gminy. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej rozpoczęta została w 1997 roku i podzielona na etapy trwa nadal. Wielkość inwestycji uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Gmina w latach 1997 do 2014 realizowała inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, która oddawana była do użytkowania bezpośrednio po jej wybudowaniu.

Obecnie, w 2015 roku, gmina nadal realizuje i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową sporządzoną do 2023 roku planuje realizować kolejne etapy inwestycji, aż do całkowitego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie, inwestycje te będą oddane do użytkowania w przyszłości. Wszystkie odcinki infrastruktury kanalizacyjnej wybudowane na terenie gminy wpinane są do sieci kanalizacyjnej będącej własnością A. S.A. w B., która odbiera ścieki z terenu gminy do własnej oczyszczalni.

Do dnia 16 sierpnia 2010 roku odcinki infrastruktury kanalizacyjnej wybudowane przez gminę były bezumownie użytkowane przez A. S.A. tak więc w tym okresie spółka ta użytkowała infrastrukturę kanalizacyjną nieodpłatnie.

W dniu 16 sierpnia 2010 roku z przedsiębiorstwem A. S.A. w B. została spisana umowa dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej. Od tego momentu gmina pobiera wynagrodzenie za dzierżawę wyżej wymienionej infrastruktury. Gmina wystawia dla A. S.A. w B. faktury VAT z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT. Wartość wybudowanych przez gminę poszczególnych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej każdorazowo przekracza 15.000 złotych.

Do dnia zawarcia umowy dzierżawy tj. do 16 sierpnia 2010 roku gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z budową infrastruktury. W związku z odpłatnym udostępnieniem infrastruktury od 16 sierpnia 2010 r. gmina rozpoczęła odliczanie VAT od wydatków związanych z jej budową gdyż infrastruktura od tego momentu była wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W związku ze zmianą przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia wyżej wymienionych środków trwałych gmina nie skorygowała naliczonego podatku VAT sprzed 16 sierpnia 2010 r. poprzez dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego.

Obecnie gmina planuje odsprzedać spółce akcyjnej A. urządzenia kanalizacyjne wybudowane w latach 2000 do 2007, w stosunku do których nie dokonano odliczenia podatku VAT naliczonego.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy obiekty (urządzenia) przeznaczone do sprzedaży stanowią budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) - należy podać odrębnie do każdej budowli...”, Wnioskodawca odpowiedział, że urządzenia kanalizacyjne przeznaczone do odsprzedaży spółce akcyjnej A. S.A. stanowią budowlę zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) przedmiotowa infrastruktura kanalizacyjna mieści się w sekcji 2, dziale 22, grupie 222 PKOB, klasie 2223 PKOB, tj. „rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej”.

Na moment dostawy ww. infrastruktura kanalizacyjna będzie mieścić się w sekcji 2, dziale 22, grupie 222, klasie 2223 PKOB, tj. „rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej”.

Ww. budowla jest trwale związana z gruntem.

Po oddaniu urządzeń w dzierżawę tj. po 16 sierpnia 2010 r. nie były i nie będą ponoszone wydatki na ulepszenie urządzeń kanalizacyjnych będących przedmiotem sprzedaży.

Wszystkie elementy ww. urządzeń kanalizacyjnych stanowią jedną budowlę, która jest realizowana etapami. Kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej podłączane są do sieci głównej. Podzielenie budowy sieci kanalizacyjnej na etapy uzależnione jest od wysokości środków zabezpieczonych w planie w kolejnych latach budżetowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż urządzeń kanalizacyjnych spółce akcyjnej A. S.A. podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, gmina ma prawo do zastosowania stawki zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina realizuje inwestycję polegającą na budowie infrastruktury kanalizacyjnej położonej na obszarach gminy.

Ww. budowa została rozpoczęta w 1997 roku i podzielona na etapy trwa nadal.

Gmina w latach 1997 do 2014 realizowała inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, która oddawana była do użytkowania bezpośrednio po jej wybudowaniu.

Wszystkie odcinki infrastruktury kanalizacyjnej wybudowane na terenie gminy wpinane są do sieci kanalizacyjnej będącej własnością Spółki akcyjnej, która odbiera ścieki z terenu gminy do własnej oczyszczalni.

Gmina planuje odsprzedać spółce akcyjnej urządzenia kanalizacyjne wybudowane w latach 2000 do 2007, w stosunku do których nie dokonano odliczenia podatku VAT naliczonego.

Z wniosku wynika, że wszystkie elementy ww. urządzeń kanalizacyjnych przeznaczone do sprzedaży stanowią jedną budowlę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, trwale związaną z gruntem.

Na moment dostawy ww. infrastruktura kanalizacyjna będzie mieścić się w sekcji 2, dziale 22, grupie 222, klasie 2223 PKOB, tj. „rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej”.

Do dnia 16 sierpnia 2010 roku odcinki infrastruktury kanalizacyjnej wybudowane przez gminę były bezumownie i nieodpłatnie użytkowane przez Spółkę akcyjną.

W dniu 16 sierpnia 2010 roku z ww. spółką akcyjną została spisana umowa dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej.

Od tego momentu Gmina pobiera wynagrodzenie za dzierżawę wyżej wymienionej infrastruktury i wystawia dla Spółki akcyjnej faktury VAT z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT.

Po oddaniu urządzeń w dzierżawę tj. po 16 sierpnia 2010 r. nie były i nie będą ponoszone wydatki na ulepszenie urządzeń kanalizacyjnych będących przedmiotem sprzedaży.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy sprzedaż ww. urządzeń kanalizacyjnych spółce akcyjnej podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa budowli na którą składają się urządzenia kanalizacyjne wybudowane w latach 2000 do 2007 może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, co do zasady należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) lub jego dostawę.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że dostawa budowli (urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2000 do 2007), trwale związanej z gruntem (PKOB 2223), będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowa dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika, że pierwsze zasiedlenie przedmiotowej budowli nastąpiło w momencie jej wydzierżawienia na rzecz spółki akcyjnej na podstawie umowy zawartej w dniu 16 sierpnia 2010 r., wówczas bowiem doszło do oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

Z wniosku wynika również, że Wnioskodawca po oddaniu urządzeń kanalizacyjnych w dzierżawę nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli stanowiącej przedmiot sprzedaży.

Ponadto, zauważyć należy, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą ww. nieruchomości nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Reasumując, dostawa budowli w postaci urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2000 do 2007 nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż wskazany obiekt został oddany do użytkowania w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi, tj. spółce akcyjnej w drodze umowy dzierżawy. Ponadto, pomiędzy tym pierwszym zasiedleniem, a dostawą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tak więc zamierzona dostawa budowli w postaci urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2000 do 2007, będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż gmina ma prawo do zastosowania stawki zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą upłynął okres dłuższy niż 2 lata, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.