IBPB-1-2/4510-662/15/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy nieodpłatne przekazanie gruntów przez Spółkę X na rzecz Gminy spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego po stronie Gminy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 października 2015 r.), uzupełnionym 30 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne przekazanie gruntów przez Spółkę X na rzecz Gminy spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego po stronie Gminy (część pytania oznaczonego we wniosku jako nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne przekazanie gruntów przez Spółkę X na rzecz Gminy spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego po stronie Gminy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 grudnia 2015 r. Znak: IBPP2/4512-861/15/AB, IBPB-2-1/4514-448/15/PM, IBPB-2-1/4514-451/15/PM, IBPB-1-2/4510-662/15/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 30 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt. Planowane są dwie transakcje:

  • zamiany nieruchomości między Gminą i osobą prawną tj. Spółką X, która ma nastąpić z obowiązkiem dokonania dopłaty różnicy wartości nieruchomości,
  • nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości będących własnością Spółki X.

Gmina jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, którą Spółka X planuje przeznaczyć na budowę parkingu, natomiast Spółka X jest właścicielem gruntu pod istniejącymi drogami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 23 grudnia 2015 r.):

Czy w przypadku nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania Gmina będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego... (część pytania oznaczonego we wniosku nr 3)

Zdaniem Gminy, w przypadku nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego z uwzględnieniem wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa o nieodpłatnym przekazaniu określi tę wartość w niższej wysokości.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do treści art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, źródłami dochodów własnych gminy są spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy. Z treści cyt. przepisów wynika, że majątek nabyty przez gminę w sposób nieodpłatny, stanowi dochód własny gminy.

Wspólną cechą ww. nabyć jest to, że:

  • mają one charakter nieodpłatny,
  • są dokonywane kosztem majątku osoby przekazującej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina otrzyma nieodpłatnie grunty od Spółki X. W przedstawionej sytuacji nabycie majątku przez Gminę będzie zatem objęte zakresem przedmiotowym art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W konsekwencji, stwierdzić należy - mając na względzie cyt. powyżej art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, że dochód uzyskany w związku z otrzymanymi gruntami, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym Gmina nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tego tytułu.

Stanowisko Wnioskodawcy uznać zatem należy za nieprawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.