IBPB-1-2/4510-662/15/BG | Interpretacja indywidualna

Czy nieodpłatne przekazanie gruntów przez Spółkę X na rzecz Gminy spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego po stronie Gminy
IBPB-1-2/4510-662/15/BGinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. jednostka samorządu terytorialnego
 3. obowiązek podatkowy
 4. przychód
 5. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 października 2015 r.), uzupełnionym 30 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne przekazanie gruntów przez Spółkę X na rzecz Gminy spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego po stronie Gminy (część pytania oznaczonego we wniosku jako nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne przekazanie gruntów przez Spółkę X na rzecz Gminy spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego po stronie Gminy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 grudnia 2015 r. Znak: IBPP2/4512-861/15/AB, IBPB-2-1/4514-448/15/PM, IBPB-2-1/4514-451/15/PM, IBPB-1-2/4510-662/15/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 30 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt. Planowane są dwie transakcje:

 • zamiany nieruchomości między Gminą i osobą prawną tj. Spółką X, która ma nastąpić z obowiązkiem dokonania dopłaty różnicy wartości nieruchomości,
 • nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości będących własnością Spółki X.

Gmina jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, którą Spółka X planuje przeznaczyć na budowę parkingu, natomiast Spółka X jest właścicielem gruntu pod istniejącymi drogami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 23 grudnia 2015 r.):

Czy w przypadku nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania Gmina będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego... (część pytania oznaczonego we wniosku nr 3)

Zdaniem Gminy, w przypadku nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego z uwzględnieniem wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa o nieodpłatnym przekazaniu określi tę wartość w niższej wysokości.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do treści art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, źródłami dochodów własnych gminy są spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy. Z treści cyt. przepisów wynika, że majątek nabyty przez gminę w sposób nieodpłatny, stanowi dochód własny gminy.

Wspólną cechą ww. nabyć jest to, że:

 • mają one charakter nieodpłatny,
 • są dokonywane kosztem majątku osoby przekazującej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina otrzyma nieodpłatnie grunty od Spółki X. W przedstawionej sytuacji nabycie majątku przez Gminę będzie zatem objęte zakresem przedmiotowym art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W konsekwencji, stwierdzić należy - mając na względzie cyt. powyżej art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, że dochód uzyskany w związku z otrzymanymi gruntami, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym Gmina nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tego tytułu.

Stanowisko Wnioskodawcy uznać zatem należy za nieprawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.