IBPB-1-2/4510-440/16/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Powstanie obowiązku podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będący Gminą jest jedynym wspólnikiem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 11 maja 2016 r.), uzupełnionym 5 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będący Gminą jest jedynym wspólnikiem (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej, m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będący Gminą jest jedynym wspólnikiem.

Ponieważ złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 22 czerwca 2016 r., na podstawie art. 169 § 1 i 2, w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony 5 lipca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Gminą, która jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka komunalna). Wnioskodawca posiada w spółce komunalnej 547 udziałów o wartości 7651 zł każdy, o kapitale zakładowym w wysokości 4.185.097,00 zł. Na koniec 2014 r. spółka komunalna posiadała środki na kapitale zapasowym w wysokości 1.487.474,82 zł. Na kapitał zakładowy spółki komunalnej składają się przede wszystkim wkłady niepieniężne (aporty) w postaci nieruchomości oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła. Gmina jako jedyny wspólnik objęła w kapitale zakładowym spółki komunalnej wszystkie udziały i pokryła je wkładem niepieniężnym stanowiącym jej mienie na podstawie decyzji Wojewody i decyzji Zarządu Gminy w postaci: własności nieruchomości będącej pgr 427/48 o powierzchni 0,1188 ha, powstałej z podziału pgr 427/3 objętej księgą wieczystą - Sądu Rejonowego na podstawie planu sytuacyjnego i decyzji Burmistrza Gminy zatwierdzającej ten podział wraz ze znajdującym się na niej budynkiem magazynowym o łącznej wartości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł) zwiększonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika o wkład niepieniężny wartości 595.090,52 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt zł) zwiększony następnie o wkład niepieniężny o wartości 107.909,60 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć zł 60/100), uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zwiększenie nastąpiło aportem o wartości 39.000 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy zł 00/100); zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika wniesiono do Spółki aport o wartość 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika z 4 grudnia 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy do kwoty 765.100 zł poprzez wniesienie:

 • aportu o wartości w kwocie 4.000 zł,
 • wkładu pieniężnego w kwocie 99,88 zł.

Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 31 grudnia 2013 r. podwyższono kapitał zakładowy z wysokości 765.100,00 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) o kwotę 1.889.797,00 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) do wysokości 2.654.897,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) poprzez pokrycie tych udziałów wkładem niepieniężnym (aport) w postaci przedsiębiorstwa (prawa do przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, a zatem zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej zakładu budżetowego Gminy o nazwie Zarząd Budynków Miejskich, na który składają się w szczególności:

 1. nieruchomości objęte księgą wieczystą wyszczególnione w pozycjach 1 i 2 Wykazu nieruchomości komunalnych wnoszonych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „C” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik Nr 1 uchwały, będący jej integralną częścią a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 2. środki trwałe i przedmioty nietrwałe wyszczególnione w pozycjach od 1 do 85 Wykazu pozostałych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych wnoszonych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „C” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik Nr 2 uchwały, będący jej integralną częścią, a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 3. wyposażenie wyszczególnione w pozycjach od 1 do 39 Wykazu wyposażenia wnoszonego aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „C” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 3 uchwały, będący jej integralną częścią, a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 4. wartości niematerialne i prawne wyszczególnione w pozycjach od 1 do 6 Wykazu wartości niematerialnych i prawnych - wnoszonych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „C” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik Nr 4 uchwały, będący jej integralną częścią a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 5. materiały w magazynie wyszczególnione w pozycjach od 1 do 170 Wykazu materiałów w magazynie wnoszonych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „C” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik Nr 5 uchwały, będący jej integralną częścią a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 6. łącznej wartości aktywów netto wycenionej przez wspólników na 1.896.282,44 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści cztery grosze).

Nadwyżkę wartości aportu ponad wysokość objętych udziałów tj. 6.485,44 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć zł 44/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 18 listopada 2014 r. podwyższono kapitał zakładowy z wysokości 2.654.897,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł) o kwotę 1.530.200,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście zł) do wysokości 4.185.097,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł) poprzez pokrycie tych udziałów wkładem niepieniężnym (aport) w postaci:

 1. działek, o łącznej powierzchni 0,0762 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy usługowej (A30U) oraz jako tereny dróg lokalnych (8KDL, zabudowanych budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 329,70 m2 i kubaturze 1.657,00 m3, wykorzystywanym na potrzeby galwanizerni, budynek wybudowany został w 1909 r., od 11 września 1990 r. do dnia dzisiejszego jest on wynajmowany na rzecz prywatnego przedsiębiorcy, prowadzącego w tym miejscu zakład usługowy specjalizujący się w działalności ślusarskiej i galwanizacyjnej,
 2. działki, o powierzchni 0,0830 ha która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako usługi oraz jako tereny zieleni urządzonej (ZP), zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 209,36 m2, budynek wybudowany został w latach 70-tych XX wieku; od roku 2004 był on użytkowany przez Kościół, na podstawie umowy użyczenia zawartej w 15 marca 2004 r., wcześniej wykorzystywany jako sala gimnastyczna, zaś aktualnie, od 20 grudnia 2012 r., jest on wynajmowany przez spółkę prawa handlowego prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wnioskodawca nie jest w posiadaniu pełnych informacji dotyczących użytkowania niniejszego budynku przed rokiem 2004, w szczególności odnośnie podstawy oraz podmiotu, który użytkował niniejszy budynek,
 3. działki, o powierzchni 458,00 m2, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz jako tereny dróg lokalnych zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 225,38 m2 i kubaturze 805,03 m3, wykorzystywanym na potrzeby służby zdrowia, budynek wybudowany został w latach 70-tych XX wieku, od 1 lutego 1993 r. jest on oddany w najem - początkowo na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej - na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego, zaś aktualnie - od 2013 r. jest on użytkowany jako poradnia rodzinna prowadzona w formie spółki cywilnej,
 4. działki, o powierzchni 1.687,00, zabudowanej budynkiem warsztatu magazynowego o pow. użytkowej 47,43 m3 i kubaturze 149,50 m3,
 5. lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 77,34 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 18,07 m2 (osiemnaście i siedem setnych metra kwadratowego), o łącznej wartości 1.537.821,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości zostały przejęte na własność Gminy w latach 90-tych XX wieku na podstawie decyzji komunalizacyjnych, zaś w okresie kiedy była ona właścicielem przedmiotowych nieruchomości, nie poniosła wydatków na ich ulepszenie, które stanowiłyby 30% ich wartości początkowej. Spółka komunalna również nie ponosiła wydatków na ulepszenia wskazanych nieruchomości, które stanowiłyby 30% ich wartości początkowej.

Ze względu na wyczerpanie się formuły, dla której spółka komunalna została wyposażona w przedsiębiorstwo i nieruchomości oraz związany z tym pian restrukturyzacji spółki komunalnej, Wnioskodawca chciałby obniżyć kapitał zakładowy spółki komunalnej w drodze dobrowolnego umorzenia własnych udziałów za wynagrodzeniem w postaci niepieniężnych składników majątku spółki komunalnej, wniesionych uprzednio do spółki w formie aportu, ewentualnie obniżyć kapitał zakładowy w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem także w postaci niepieniężnych składników majątku spółki komunalnej. Wnioskodawca rozważa także możliwość wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej (niepieniężnej).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będący Gminą jest jedynym wspólnikiem, za wynagrodzeniem w postaci niepieniężnych składników majątku spółki komunalnej (nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), ewentualnie obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem także w postaci niepieniężnych składników majątku spółki komunalnej (nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych, a jeśli tak, to czy będzie on mógł zostać obniżony o wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na dzień jego wniesienia do spółki jako aportu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych)

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Gminy nie powstanie obowiązek podatkowy ze względu na uzyskanie przez niego dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Wnioskodawca jako Gmina zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). Z powyższego przepisu wynika, że zwolnieniem z podatku objęte są dochody gmin określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 198). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy. Wnioskodawca jest jedynym właścicielem wszystkich udziałów w spółce. Ponieważ majątkiem Gminy są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane przez Gminę na ich podstawie dochody z tytułu umorzenia udziałów w świetle wyżej powołanych przepisów będą stanowić dochód z majątku Gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Podsumowując, dobrowolne umorzenie udziałów w komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem w postaci nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie spowoduje po stronie jedynego wspólnika - Gminy, obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Okoliczność braku przychodu po stronie spółki w wyniku wypłaty wynagrodzenia w formie niepieniężnej za nabywane przez spółkę udziały w celu ich umorzenia została także podkreślona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1853/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy wskazać, że część pytania dotycząca możliwości obniżenia ewentualnie powstałego przychodu o wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na dzień jego wniesienia do spółki jako aportu ma charakter warunkowy, na którą Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi wyłącznie w sytuacji, gdyby uznano że z tytułu umorzenia bez wynagrodzenia jego udziałów w spółce kapitałowej powstanie u niego przychód podatkowy.

Ponieważ stanowisko Wnioskodawcy, że z tytułu umorzenia bez wynagrodzenia jego udziałów w spółce kapitałowej nie powstanie przychód podatkowy uznano za prawidłowe, odpowiedź na ww. część pytania stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie części pytania oznaczonego Nr 2, a także w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43- 000 Bielsko-Biała.