IBPB-1-2/4510-362/15/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych przekazania przyłączy wodociągowych wykonanych przez członków inicjatywy lokalnej
IBPB-1-2/4510-362/15/BGinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. gmina
 3. obowiązek podatkowy
 4. przychód
 5. samorząd
 6. samorząd terytorialny
 7. zakład budżetowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2015 r.), uzupełnionym 28 i 30 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania przyłączy wodociągowych wykonanych przez członków inicjatywy lokalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania przyłączy wodociągowych wykonanych przez członków inicjatywy lokalnej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-129/15/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 28 i 30 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym. Prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Kierownikiem Zakładu, prowadzi on w trybie inicjatywy lokalnej inwestycję rozbudowy sieci wodociągowej. Źródłem finansowania inwestycji jest dotacja celowa z budżetu gminy. Przyłącza wodociągowe wykonywane są przez członków inicjatywy lokalnej na własny koszt, które następnie przekazują nieodpłatnie na rzecz mienia komunalnego Gminy. Po wybudowaniu sieci wodociągowej Zakład przekaże na podstawie dokumentu PT wartość zakończonej inwestycji. W tym samym czasie Zakład przekaże Gminie wartość wybudowanych przyłączy wodociągowych przekazanych przez członków inicjatywy lokalnej.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zostały zawarte we własnym stanowisku, z którego wynika, że w chwili odbioru przyłącza wodociągowego inwestor, czyli członek inicjatywy lokalnej przekazuje nieodpłatnie wykonane przyłącze na rzecz mienia komunalnego Gminy. Wartość wykonanego przyłącza wyceniana jest na podstawie kalkulacji ustalonej przez Inspektora Nadzoru. Zakład na podstawie dokumentu OT przyjmuje wartość wykonanych przyłączy na stan środków trwałych Zakładu, a następnie tego samego dnia na podstawie dokumentu PT przekazuje majątek na mienie komunalne Gminy.

Ponadto, w odpowiedzi na wezwanie z 20 lipca 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-129/15/BG, ujętej w piśmie z 28 lipca 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że Zakład ze względu na specyfikę swej działalności nieodpłatnie użytkuje wybudowaną infrastrukturę wodociągową, tj. sieć i przyłącza. Jednak właścicielem wybudowanej infrastruktury tj. przyłączy wodociągowych jest Gmina i to po stronie Gminy następuje wzrost majątku - czyli przychód, a w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kto jest podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z osiągniętym przychodem z tytułu przekazanych przyłączy wodociągowych Gmina czy Zakład... (pytanie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 28 lipca 2015 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od wartości przekazanych przyłączy wodociągowych.

Ponadto, w odpowiedzi na ww. wezwanie ujętej w piśmie z 28 lipca 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem, w omawianej sytuacji nie jest zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jedynie pośredniczy w przekazaniu przez członka inicjatywy lokalnej wykonanego przyłącza na własność Gminy. Ostatecznie właścicielem przyłącza wodociągowego staje się Gmina a nie Zakład. Odzwierciedleniem tego będą zapisy operacji gospodarczych w księgach Zakładu. To po stronie Gminy powstanie przychód, a w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem zobowiązanym do zapłaty podatku w związku z osiągniętym przychodem jest Gmina, a nie Zakład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Istnienie i działalność samorządowych zakładów budżetowych uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Stosownie do art. 14 tej ustawy, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4. lokalnego transportu zbiorowego,

5. targowisk i hal targowych,

6. zieleni gminnej i zadrzewień,

7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

7a. pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

8. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,

9. cmentarzy

-mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Samorządowe zakłady budżetowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, co wynika z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe zawiera art. 12 ust. 1 updop.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Z regulacji tej wynika, że – co do zasady – wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód podatnika, który takie świadczenie otrzymuje. Wyjątek od tej zasady stanowi nieodpłatnie otrzymane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych świadczenia, które kumulatywnie spełnienia trzy przesłanki:

 1. zostało otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego lub ich związków,
 2. jest związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie,
 3. świadczeniobiorcą jest samorządowy zakład budżetowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym. Prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Zakładem, prowadzi on w trybie inicjatywy lokalnej inwestycję rozbudowy sieci wodociągowej. Źródłem finansowania inwestycji jest dotacja celowa z budżetu gminy. Przyłącza wodociągowe wykonywane są przez członków inicjatywy lokalnej na własny koszt. W chwili odbioru przyłącza wodociągowego inwestor, czyli członek inicjatywy lokalnej przekazuje nieodpłatnie wykonane przyłącze na rzecz mienia komunalnego Gminy. Wartość wykonanego przyłącza wyceniana jest na podstawie kalkulacji ustalonej przez Inspektora Nadzoru. Zakład na podstawie dokumentu OT przyjmuje wartość wykonanych przyłączy na stan środków trwałych Zakładu a następnie tego samego dnia na podstawie dokumentu PT przekazuje majątek na mienie komunalne Gminy. Po wybudowaniu sieci wodociągowej Zakład przekaże wartość zakończonej inwestycji. W tym samym czasie Zakład przekaże Gminie wartość wybudowanych przyłączy wodociągowych przekazanych przez członków inicjatywy lokalnej. Zakład ze względu na specyfikę swej działalności nieodpłatnie użytkuje wybudowaną infrastrukturę wodociągową, tj. sieć i przyłącza. Jednak właścicielem wybudowanej infrastruktury tj. przyłączy wodociągowych jest Gmina.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że z uwagi na fakt, że Zakład jedynie pośredniczy w przekazywaniu przyłączy wodociągowych wykonanych przez członków inicjatywy lokalnej nieodpłatnie na rzecz Gminy, to zdarzenie to nie generuje po stronie Zakładu powstania przychodu podatkowego, w myśl art. 12 ust. 1 updop, bowiem nie uzyskuje on żadnego przysporzenia.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.