DD3/033/34/KDJ/14/RD-29489/14 | Interpretacja indywidualna

Sfinansowanie przez Wnioskodawcę udziału przewodniczącej rady gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich, nie powoduje powstania po jej stronie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też, do tego rodzaju świadczenia nie mają zastosowania przepisy ustawy, w tym powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy oraz regulacje dotyczące obowiązków sporządzania informacji podatkowych.
DD3/033/34/KDJ/14/RD-29489/14interpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. obowiązek społeczny
 3. przychód z działalności wykonywanej osobiście
 4. radny
 5. szkolenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. Nr IPPB4/415-823/11-4/JK3 wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Urzędu Gminy (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 7 listopada 2011 r., uzupełnionym w dniu 25 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu udziału Przewodniczącej Rady Gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich oraz obowiązków informacyjnych gminy, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 3 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 7 listopada 2011 r., uzupełniony w dniu 25 stycznia 2012 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Radni pełniąc swoje funkcje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz kongresach opłacanych lub współfinansowanych z budżetu gminy.

W dniach 19-20 października 2011 r. Przewodnicząca Rady Gminy uczestniczyła w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich, którego gmina jest członkiem. Udział Przewodniczącej w wyżej wymienionym kongresie związany był z pełnieniem funkcji i wynikających z tego obowiązków społecznych i obywatelskich. Podczas kongresu reprezentowała ona społeczność lokalną i brała udział w dyskusjach oraz opracowaniach mających na celu rozwiązywanie problemów mieszkańców wsi. W trakcie dwudniowego kongresu zaplanowano konferencje, seminaria, debaty i dyskusje. Pierwszy dzień kongresu poświęcony był tematyce związanej z działaniami i rozwiązywaniem problemów gmin wiejskich z perspektywy krajowej. Debata była prowadzona w trakcie trzech równoległych konferencji. Głównym wydarzeniem drugiego dnia kongresu było seminarium, które zakończyło sic przyjęciem „deklaracji warszawskiej” o roli polityki spójności w rozwoju obszarów gmin wiejskich.

Koszt uczestnictwa Przewodniczącej w kongresie został pokryty w całości z budżetu gminy. Świadczenie zostało zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie, które korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm).

W związku z powyższym Wnioskodawca nie dokonał wyliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od otrzymanego świadczenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:
 1. Czy w związku z uczestnictwem Przewodniczącej Rady Gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich opłaconym ze środków budżetu gminy, radna osiągnęła przychód zwolniony od podatku dochodowego w oparciu o art. 2l ust. l pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy zakwalifikowanie przychodu z tytułu udziału Przewodniczącej Rady w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich jako niekorzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązuje Wnioskodawcę do wystawienia druku PIT-11 dla Przewodniczącej oraz zastosowanie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Udział Przewodniczącej Rady Gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich finansowany ze środków budżetu gminy jest przychodem korzystającym ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 2l ust. 1 pkt 17. Uzyskany przychód nie jest związany z działalnością wykonywaną osobiście, a wynika z pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich przez Przewodniczącą Rady Gminy, która jako reprezentant mieszkańców gmin wiejskich brała udział w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich.

Ad. 2. Gdyby udział Przewodniczącej Rady Gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich uznać jako przychód niekorzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. pkt 17 ustawy o podatku dochodowym, Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany był do pobrania zaliczki na podatek dochodowy przy zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 5 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Jednocześnie Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do sporządzenia druku PIT-11 dla Przewodniczącej Rady Gminy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za:

 • prawidłowe w zakresie konieczności wystawienia informacji PIT–11 dla Przewodniczącej oraz zastosowania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu udziału Przewodniczącej Rady Gminy w szkoleniu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Minister Finansów stwierdza co następuje:

Stosownie do postanowień art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., organami gminy są:

 1. rada gminy,
 2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie (art. 15 ust. 1 tej ustawy).

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zwanej dalej „ustawą”, należy zauważyć, iż na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Jednocześnie wskazać należy, że ustawa nie definiuje pojęcia „wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich”. Kwestia ta była jednak przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U. 6/97) Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U. 6/97) stwierdził, iż „o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe).

W świetle powyższego, mimo że ustawa nie definiuje pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich, to niewątpliwie sprawowanie funkcji radnego który jako reprezentant lokalnej społeczności ma działać na jej rzecz, mieści się w tym terminie.

Do przychodów radnego należy zatem zakwalifikować wymienione w ustawie o samorządzie gminnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Przy czym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy, diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł.

Ponadto, stosownie do postanowień art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny: „W analizowanym przepisie pojawia się również sformułowanie "inne instytucje samorządowe", do których desygnowanie lub wybranie konkretnego radnego skutkuje obowiązkiem w postaci zaangażowania się w prowadzoną w ich ramach działalność. Sposób takiego zaangażowania będzie zaś wynikiem pełnionych w określonej strukturze funkcji oraz profilu jej działalności. Obecnie, jak można przypuszczać, przepis ten dotyczy przede wszystkim związków międzygminnych (art. 64 i n.) oraz stowarzyszeń gmin (art. 84 i n.), a także różnego rodzaju gremiów, do których na podstawie przepisów szczególnych rady gminy wybierają lub kierują swoich przedstawicieli. Działalność w ramach tych podmiotów należy traktować na równi z pracą w samej radzie gminy oraz jej komisjach.” – Komentarz do art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, pod redakcją prof. zw. dr hab. Romana Hausera, prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, Wyd. C.H.Beck, 2011.

Zatem zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, uczestniczenie radnego w pracach innych instytucji samorządowych od rady gminy, do pracy w których radny został desygnowany, należy do jego obowiązków.

Jak wynika natomiast z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca jest członkiem Związku Gmin Wiejskich. Przedstawiciele organu Wnioskodawcy mogą zatem brać udział w pracach tego Związku, jak również reprezentować Wnioskodawcę na innych forach. W związku z powyższym reprezentowanie Wnioskodawcy przez przewodniczącą rady gminy na Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich, mieści się w zakresie wykonywania obowiązków służbowych związanych z pełnioną funkcją.

W świetle powyższego sfinansowanie przez Wnioskodawcę udziału przewodniczącej rady gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich, nie powoduje powstania po jej stronie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stąd też, do tego rodzaju świadczenia nie mają zastosowania przepisy ustawy, w tym powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy oraz regulacje dotyczące obowiązków sporządzania informacji podatkowych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 7 listopada 2011 r., uzupełnionym w dniu 25 stycznia 2012 r., należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 3 lutego 2012 r. Nr IPPB4/415-823/11-4/JK3, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.