3063-ILPP1-2.4512.82.2016.2.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy A. przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2016 r. (data wpływu 3 października 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2016 r. (data wpływu 4 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 października 2016 r. (data wpływu 4 listopada 2016 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy oraz adres elektroniczny w systemie e-PUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza złożyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie (...) wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie (...)”. Będzie to projekt partnerski, Gmina A. będzie Liderem projektu, Gmina B. – partnerem.

Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie A. i Gminie B., poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

W 2016 r. Gmina A. realizuje opracowanie dokumentacji projektowej, Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku aplikacyjnego oraz zamierza rozpocząć rzeczową realizację projektu, która potrwa do dnia 30 listopada 2018 r.

Zakres rzeczowy projektu po stronie Gminy A. obejmie:

Zadanie 1 (realizacja w 2016 r. i 2017 r.):

Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy A. – etap I.

Przedmiotem jest budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej nn ułożonej w ziemi na głębokości 0,7 m i posadowieniu słupów oświetleniowych w 31 obwodach w miejscowościach: (...).

Zadanie 2 (realizacja w 2017 r.):

Przebudowę placu przydworcowego w A., w tym:

 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • przebudowę peronów zatoki autobusowej,
 • przebudowę chodnika szerokość 2,0 m, 3,50 m, 3,0 m, 4,10 m,
 • przebudowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych,
 • przebudowę dróg dojazdowych na terenie placu przydworcowego,
 • wykonanie przejść dla pieszych,
 • relokację wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi.

Zadanie 3 (realizacja w 2018 r.):

Przebudowę zatoki autobusowej i przebudowę miejsc postojowych na ul. (...) wraz z przebudową ul. (...) na wysokości Rynku w A., w tym:

 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • budowę peronu zatoki autobusowej,
 • przebudowę chodnika,
 • przebudowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych,
 • przebudowę odcinka ul. (...) na długości ok. 135 m,
 • wykonanie przejść dla pieszych,
 • relokację wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi,
 • wbudowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, drzewka ozdobne).

Zadanie 4 (realizacja w 2018 r.):

Budowę/przebudowę (...) z parkingami i miejscami postojowymi, w tym:

 • budowę nowego odcinka ulicy (od skrzyżowania z ul. (...) do wjazdu na stadion),
 • budowę miejsc postojowych,
 • przebudowę ulicy (od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. (...)),
 • budowę jezdni łącznika między (...),
 • budowę parkingu dla samochodów osobowych,
 • budowę miejsc postojowych dla autobusów,
 • budowę chodników,
 • budowę drogi rowerowej dwukierunkowej wzdłuż lewej krawędzi ul. (...),
 • miejsca postojowe dla rowerów,
 • budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie 5 (realizacja w 2018 r.):

Budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy A., w tym:

 • budowę jezdni drogi rowerowej na długości 5,03 km,
 • budowę miejsca przystankowo-turystycznego (utwardzony teren wyposażony w wiatę z wyposażeniem, stojaki rowerowe i oświetlenie),
 • oczyszczenie istniejących przepustów,
 • konserwację istniejących rowów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe w miejscach wysokich nasypów).

Faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadań, wystawione na Gminę, nie będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Gmina nie będzie również w wyniku realizacji tych zadań uzyskiwała żadnych przychodów, które generowałyby podatek należny.

Gmina wskazuje we wniosku o dofinansowanie podatek VAT z ww. zadań jako wydatek kwalifikowalny do refundacji.

Poza tym w ramach ww. projektu Gmina planuje realizację następującego zadania:

Zadanie 6 (realizacja w 2017 r.):

Przebudowę budynku dworca pks/pkp w A., w tym:

 • renowację elewacji budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych,
 • przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku, w tym budowę sanitariatów i poczekalni,
 • wymianę instalacji elektrycznych, c.o. i wod-kan.,
 • wymianę posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie.

We wniosku o dofinansowanie Gmina dla zadania 6 przeniosła wydatek związany z podatkiem VAT w koszty niekwalifikowalne, czyli nie będzie ubiegać się o refundację tego wydatku ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Dodatkowo jako wydatki niekwalifikowalne uznano procentowy udział powierzchni wynajmowanych podmiotom gospodarczym w stosunku do całkowitej powierzchni objętej zadaniem (19%) w koszcie całego zadania. W związku z powyższym interpretacja indywidualna nie dotyczy zadania 6: Przebudowa dworca pkp/pks w A.

Wszystkie ww. zadania wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy, przyjętego Uchwałą i mają na celu wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie (...).

Natomiast w piśmie z dnia 31 października 2016 r. (data wpływu 4 listopada 2016 r.), będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, że opisany we wniosku projekt realizowany będzie w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:

 • ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy),
 • gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
 • lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy),
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy),
 • promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany poinformował, że zadanie 6 Przebudowa budynku dworca pkp/pks w A. nie jest przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie (...)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) podatnikowi od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zainteresowany podkreślił, że Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z infrastruktury objętej projektem, zrealizowanej w ramach poniższych zadań:

Zadanie 1 Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy A. – etap I.

Przedmiotem jest budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej nn ułożonej w ziemi na głębokości 0,7 m i posadowieniu słupów oświetleniowych w 31 obwodach w miejscowościach: (...).

Zadanie 2 Przebudowę placu przydworcowego w A., w tym:

 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • przebudowę peronów zatoki autobusowej,
 • przebudowę chodnika szerokość 2,0 m, 3,50 m, 3,0 m, 4,10 m,
 • przebudowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych,
 • przebudowę dróg dojazdowych na terenie placu przydworcowego,
 • wykonanie przejść dla pieszych,
 • relokację wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi.

Zadanie 3 Przebudowę zatoki autobusowej i przebudowę miejsc postojowych na ul. (...) wraz z przebudową ul. (...) na wysokości Rynku w A., w tym:

 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • budowę peronu zatoki autobusowej,
 • przebudowę chodnika,
 • przebudowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych,
 • przebudowę odcinka ul. (...) na długości ok. 135 m,
 • wykonanie przejść dla pieszych,
 • relokację wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi,
 • wbudowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, drzewka ozdobne).

Zadanie 4 Budowę/przebudowę (...) z parkingami i miejscami postojowymi, w tym:

 • budowę nowego odcinka ulicy (od skrzyżowania z ul. (...) do wjazdu na stadion),
 • budowę miejsc postojowych,
 • przebudowę ulicy (od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. (...)),
 • budowę jezdni łącznika między (...),
 • budowę parkingu dla samochodów osobowych,
 • budowę miejsc postojowych dla autobusów,
 • budowę chodników,
 • budowę drogi rowerowej dwukierunkowej wzdłuż lewej krawędzi ul. (...),
 • miejsca postojowe dla rowerów,
 • budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie 5 Budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy A., w tym:

 • budowę jezdni drogi rowerowej na długości 5,03 km,
 • budowę miejsca przystankowo-turystycznego (utwardzony teren wyposażony w wiatę z wyposażeniem, stojaki rowerowe i oświetlenie),
 • oczyszczenie istniejących przepustów,
 • konserwację istniejących rowów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe w miejscach wysokich nasypów).

Infrastruktura zrealizowana w ramach powyższych zadań będzie udostępniana nieodpłatnie. Wykluczona jest zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W konsekwencji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu należą do katalogu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, w szczególności w zakresie:

 • ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody,
 • gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych,
 • promocji gminy.

Ponadto stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina zatem nie może również zaliczyć nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT, z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania przedmiotowych zadań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyżej przedstawionego stanu prawnego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in.:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy);
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy);
 • lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy);
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy);
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy);
 • promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza złożyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie (...) wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie (...)”. Będzie to projekt partnerski, Wnioskodawca będzie Liderem projektu, Gmina B. – partnerem. Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie A. i Gminie B., poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. W 2016 r. Gmina realizuje opracowanie dokumentacji projektowej, Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku aplikacyjnego oraz zamierza rozpocząć rzeczową realizację projektu, która potrwa do dnia 30 listopada 2018 r. Zakres rzeczowy projektu po stronie Gminy obejmie:

Zadanie 1 (realizacja w 2016 r. i 2017 r.):

Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy A. – etap I.

Przedmiotem jest budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej nn ułożonej w ziemi na głębokości 0,7 m i posadowieniu słupów oświetleniowych w 31 obwodach w miejscowościach: (...).

Zadanie 2 (realizacja w 2017 r.):

Przebudowę placu przydworcowego w A., w tym:

 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • przebudowę peronów zatoki autobusowej,
 • przebudowę chodnika szerokość 2,0 m, 3,50 m, 3,0 m, 4,10 m,
 • przebudowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych,
 • przebudowę dróg dojazdowych na terenie placu przydworcowego,
 • wykonanie przejść dla pieszych,
 • relokację wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi.

Zadanie 3 (realizacja w 2018 r.):

Przebudowę zatoki autobusowej i przebudowę miejsc postojowych na ul. (...) wraz z przebudową ul. (...) na wysokości Rynku w A., w tym:

 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • budowę peronu zatoki autobusowej,
 • przebudowę chodnika,
 • przebudowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych,
 • przebudowę odcinka ul. (...) na długości ok. 135 m,
 • wykonanie przejść dla pieszych,
 • relokację wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi,
 • wbudowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, drzewka ozdobne).

Zadanie 4 (realizacja w 2018 r.):

Budowę/przebudowę (...) z parkingami i miejscami postojowymi, w tym:

 • budowę nowego odcinka ulicy (od skrzyżowania z ul. (...) do wjazdu na stadion),
 • budowę miejsc postojowych,
 • przebudowę ulicy (od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. (...)),
 • budowę jezdni łącznika między ul. (...),
 • budowę parkingu dla samochodów osobowych,
 • budowę miejsc postojowych dla autobusów,
 • budowę chodników,
 • budowę drogi rowerowej dwukierunkowej wzdłuż lewej krawędzi ul. (...),
 • miejsca postojowe dla rowerów,
 • budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie 5 (realizacja w 2018 r.):

Budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy A., w tym:

 • budowę jezdni drogi rowerowej na długości 5,03 km,
 • budowę miejsca przystankowo-turystycznego (utwardzony teren wyposażony w wiatę z wyposażeniem, stojaki rowerowe i oświetlenie),
 • oczyszczenie istniejących przepustów,
 • konserwację istniejących rowów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe w miejscach wysokich nasypów).

Faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadań, wystawione na Wnioskodawcę, nie będą związane z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Gmina nie będzie również w wyniku realizacji tych zadań uzyskiwała żadnych przychodów, które generowałyby podatek należny. Zainteresowany wskazuje we wniosku o dofinansowanie podatek VAT z ww. zadań jako wydatek kwalifikowalny do refundacji.

Wszystkie ww. zadania wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy, przyjętego Uchwałą i mają na celu wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie (...).

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że opisany we wniosku projekt realizowany będzie w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności w zakresie:

 • ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy),
 • gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
 • lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy),
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy),
 • promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące tego, czy w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu ma możliwość odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług (zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy).

Realizacja opisanych we wniosku zadań oznaczonych nr 1-5 odbywa się w ramach władztwa publicznego a tym samym Gmina, wykonując te zadania, działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu, Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że Gmina nie nabywa ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Bowiem przedmiotowe zadania (oznaczone we wniosku nr 1-5) wykonywane będą przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym, skoro Gmina będzie nabywać towary i usługi związane z realizacją ww. zadań w ramach wykonywania zadań własnych, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy.

Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w ramach realizowanych zadań (1-5) nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca realizując przedmiotowe zadania nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji zadań nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowych zadań.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w trakcie realizacji zadań oznaczonych we wniosku nr 1-5 wchodzących w skład projektu pn. „Wdrażanie (...)” jak i po ich zakończeniu Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wobec powyższego należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ochronę prawno podatkową tylko dla Wnioskodawcy, a nie dla Gminy B.

Ponadto tut. Organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile opis zdarzenia przyszłego sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.