1061-IPTPP3.4512.61.2016.2.JM | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
1061-IPTPP3.4512.61.2016.2.JMinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dzierżawa
 3. gmina
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „.....”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz o wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ..... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Gmina .... planuje w latach 2015-2017 realizację inwestycji pn. „.....”. Realizacja zadania rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020.

Realizowana w przyszłości inwestycja będzie jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) obejmujących sprawy wodociągowe i zaopatrzenie w wodę, kanalizację itd. Gmina ..... na chwilę obecną nie prowadzi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wykonywania zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w związku z tym nie występuje sprzedaż opodatkowana wody.

Gmina jest właścicielem istniejącej sieci wodociągowej i ujęcia wody, którą od 06 stycznia 2003 roku użytkuje nieodpłatnie Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ..... na podstawie umowy na użytkowanie nieodpłatne na czas nieokreślony.

Umowa zawarta z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ..... zobowiązuje zleceniobiorcę do:

 • ujmowania i uzdatniania wody na warunkach określonych w Zezwoleniu na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę udzielonym decyzją nr ..... z dnia 20.12.2002 r. oraz dostarczanie w ramach udzielonego zezwolenia uzdatnionej wody odbiorcom na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747) i Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy ..... Nr ..... z dnia 30.09.2002 r.
 • ponoszenie opłat za energię elektryczną oraz innych opłat bezpośrednio związanych z eksploatacją urządzeń wodociągowych
 • przechowywanie dokumentacji technicznej, inwentaryzacji powykonawczej (posiadanej dotychczas oraz nowych przyjętych protokolarnie) i uzgadnianie przebiegu sieci i przyłączy wodociągowych dla innych użytkowników terenu
 • wydawanie za odpłatnością, warunków technicznych na rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy, a także uzgadnianie projektów technicznych budowy sieci i przyłączy oraz ich odbiory techniczne i włączanie do eksploatacji
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad rozbudową urządzeń wodociągowych realizowaną na terenie gminy
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę z jej odbiorcami.

Projekt „......” przyczyni się do modernizacji ujęcia wody.

W dniu 04 stycznia 2016 roku zostało zawarte porozumienie z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ..... dotyczące przyszłych zasad odpłatnego (przekazania) użytkowania i korzystania ze zmodernizowanego i przebudowanego ujęcia wody .......

Po zakończeniu inwestycji zostanie zawarta umowa dzierżawy z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ..... na eksploatację ujęcia wody. Z chwilą zawarcia umowy z ZUWMZK z siedzibą ..... Gmina będzie mogła świadczyć usługi dzierżawy przebudowanego ujęcia wody i wystawiać faktury VAT, które ujmowane będą w rejestrze sprzedaży VAT. Świadczenia usług tj. opłatę za dzierżawę ujęcia wody Gmina ..... będzie także wykazywać w deklaracjach VAT-7.

Odpłatne wydzierżawienie ujęcia wody będzie czynnością cywilnoprawną, od której odprowadzany będzie podatek VAT należny. Potwierdza to zawarte porozumienie z dnia 04 stycznia 2016 roku.

Gmina podpisała porozumienie dotyczące dzierżawy infrastruktury wodnej z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ...... W związku z tym Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji.

Gmina będzie występowała jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność jako usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina przekaże w ramach umowy dzierżawy ujęcie wody na rzecz Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ..... NIP: ......

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ...... jest odrębnym czynnym podatnikiem podatku VAT.

ZUWMZK z siedzibą ...... jest samorządową jednostką organizacyjną – zakładem budżetowym Związku Gmin.

Gmina ...... nie jest członkiem Międzygminnego Związku Komunalnego Gmin z siedzibą .......

Faktury za realizację ww. inwestycję będą wystawiane na Gminę ...... Do celów realizacji projektu został założony odrębny rachunek bankowy, z którego będą płacone faktury za wykonane prace inwestycyjne związane z projektem pn. „......”.

Przewidywalny czas zakończenia inwestycji to 2017 rok.

Gmina ..... rozpoczynając przebudowę i wymianę urządzeń ujęcia wody będzie działała jako podatnik podatku VAT. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 01 kwietnia 2014 roku. Natomiast przebudowa i modernizacja ujęcia wody, wobec faktu odpłatnego jej wydzierżawienia, także będzie służyła opodatkowanej działalności Gminy.

Gmina ..... przystępując do inwestycji w zakresie przebudowy obiektów i wymiany urządzeń ujęcia wody będzie wykorzystywać ww. infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu inwestycji Gmina wydzierżawi ją odrębnemu podmiotowi Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ....., który będzie wykorzystywać wydzierżawione mienie do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Odpłatne wydzierżawienie Infrastruktury będzie czynnością cywilnoprawną, od której odprowadzany będzie podatek VAT.

Gmina ..... podpisała porozumienie dotyczące dzierżawy modernizowanego ujęcia wody z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ..... w dniu 04 stycznia 2016 roku. Po jej zakończeniu zostanie podpisana umowa na świadczenie odpłatnych usług (dzierżawy) z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ....., w związku z zamiarem wydzierżawienia, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT.

Gmina ..... będzie wykorzystywać ww. infrastrukturę do czynności świadczenia usług odpłatnych (dzierżawy) tj. sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w momencie oddania ujęcia wody w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy dla ZUWMZK z siedzibą ......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie ...... nie będącej członkiem Międzygminnego Związku Komunalnego Gmin z siedzibą ..... będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją pn. „......” za: roboty budowlane, wykonanie dokumentacji projektowej, promocji, nadzoru inwestorskiego będącego przedmiotem dzierżawy po zakończeniu inwestycji (zdarzenie przyszłe)...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odliczanie podatku VAT przysługuje podatnikowi z tytułu nabycia towarów i usług, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody ..... dotycząca nabytych towarów i usług pozostanie w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Czynność ta będzie stanowiła, iż zawarta przez Gminę ..... umowa dzierżawy z odrębnym podatnikiem VAT – Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ....., będzie świadczeniem usług wykonywanych na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu dzierżawy. Gmina .....będzie dokonywać odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Gmina .... będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (zwrotu) wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z przyszłą inwestycją „......”, ponieważ zakupy te będą służyły czynnościom opodatkowanym z tytułu odpłatnego świadczenia usług (umowy dzierżawy), która będzie zawarta z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą ...... Gmina będzie wykorzystywać przedmiotową infrastrukturę do świadczenia usług odpłatnych (dzierżawa), czyli sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina planuje w latach 2015-2017 realizację inwestycji pn. „.....”. Przewidywalny czas zakończenia inwestycji to 2017 rok. Gmina rozpoczynając przebudowę i wymianę urządzeń ujęcia wody będzie działała jako podatnik podatku VAT. Gmina przystępując do inwestycji w zakresie przebudowy obiektów i wymiany urządzeń ujęcia wody będzie wykorzystywać ww. infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu inwestycji Gmina wydzierżawi ją odrębnemu podmiotowi jakim jest Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego, który będzie wykorzystywać wydzierżawione mienie do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Odpłatne wydzierżawienie Infrastruktury będzie czynnością cywilnoprawną, od której odprowadzany będzie podatek VAT. W dniu 04 stycznia 2016 roku zostało zawarte porozumienie z Zakładem Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego dotyczące przyszłych zasad odpłatnego przekazania i korzystania ze zmodernizowanego i przebudowanego ujęcia wody. Odpłatne wydzierżawienie ujęcia wody będzie czynnością cywilnoprawną, od której odprowadzany będzie podatek VAT należny. Potwierdza to zawarte porozumienie z dnia 04 stycznia 2016 roku. Gmina ...... przystępując do inwestycji w zakresie przebudowy obiektów i wymiany urządzeń ujęcia wody będzie wykorzystywać ww. infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W myśl natomiast § 2 powołanego przepisu, czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Należy zauważyć, że umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową, nakładającą na strony tej umowy określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest ze wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie nieruchomości przez jej dzierżawcę.

Zatem cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a Wnioskodawca w związku z tą czynnością występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż w odniesieniu do zakupów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wobec powyższego, należy wskazać, iż na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (dzierżawa ujęcia wody), Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „......”, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.