1061-IPTPP3.4512.568.2016.1.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawa do obniżenia w związku z realizacja projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2016 (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2016 r. (data wpływu 9 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w ....

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 listopada 2016 r. (data wpływu 9 listopada 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ... realizuje inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w ... położonej na działce ewidencyjnej nr 198/1. Pierwszy etap termomodernizacji polega na dociepleniu ścian zewnętrznych stropodachów oraz pracach towarzyszących termomodernizacji. W związku z realizacją projektu prowadzone są dwa postępowania przetargowe.

Przedmiotowe roboty termomodernizacyjne objęte są pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę ... decyzją nr 152/2015 z dnia 28.05.2015r. Projekt termomodernizacji składa się z dwóch zadań i polega na przeprowadzeniu dwóch różnych postępowań przetargowych .

Pierwsze obejmuje docieplenie elewacji budynku szkoły. Drugie postępowanie obejmuje drugi etap termomodernizacji i polega na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią i instalacją gazową LPG oraz instalacją zbiornikową gazu lpg. Po zakończeniu robót prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych zostaną wystawione dwie faktury. Gmina ... jest właścicielem budynku, w którym działa Publiczna Szkoła Podstawowa w ..., dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ... i Okolicy. Stowarzyszenie powstało w związku z likwidacją placówki przez Gminę. Jego działalnością statutową jest prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Nie prowadzi działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia szkoły i oddziału przedszkolnego nie osiąga żadnych dochodów. Gmina ... nie osiąga żadnych dochodów z tytułu użyczania budynku stowarzyszeniu, w związku z tym, że tam jest jedynie prowadzona szkoła podstawowa i oddział przedszkolny.

W związku z powyższym Szkole Podstawowej w ... nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w ... będą służyły tylko do celów statutowych - oświatowych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działalność szkoły jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym, które należy do zadań własnych gminy poprzez zaspokajanie potrzeb wspólnoty, a w szczególności spraw z zakresu edukacji publicznej. Szkoła Podstawowa jest publiczną szkołą podstawową działającą na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz U. 2015 nr 2156 z dnia 2015.12.21), dla której organem prowadzącym jest osoba prawna - Stowarzyszenie .....

Szkoła Podstawowa w ... nie dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT od towarów i usług od Gminy .... Gmina ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia faktu odrębności rozliczeń podatkowych przez Szkołę Podstawową w ..., ponieważ szkoła nie jest prowadzona przez Gminę ..., a przez inną osobę prawną .

Gmina jako właściciel budynku położonego na działce ewidencyjnej 198/1 oddała go nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniu na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

Gmina zamierza dokonać centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami w przyszłym roku budżetowym.

Wydatki, które poniesie gmina w związku z realizacją zadania zostaną poniesione przed centralizacją rozliczeń ze swoimi jednostkami.

W związku z powyższym gmina dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie podatku VAT poprzez złożenie korekt deklaracji za okresy rozliczeniowe.

Gmina ... zrealizuje projekt przed 1 stycznia 2017r.

Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeprowadzone inwestycje będą dokumentowane wystawionymi przez wykonawców wyłonionych w drodze postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą PZP, fakturami na rzecz inwestora czyli Gminy ....

W związku z realizowanymi inwestycjami Gmina ... ubiega się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o umorzenie pożyczki nr ... z dnia 28.11.2008 r. zaciągniętej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „...”.

Nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w ... będą służyły Gminie ... (jako Wnioskodawcy) do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w ....

W uzupełnieniu Wnioskodawcza wskazał, iż w części G wniosku dotyczącym wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego omyłkowo wpisano, że Szkoła Podstawowa w ... nie dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT od towarów i usług od Gminy ... oraz że Gmina ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia faktu odrębności rozliczeń podatkowych przez Szkołę Podstawową. Wnioskodawca prostując powyższe dotyczące stanu faktycznego stwierdza, iż Szkoła Podstawowa w ... dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT od towarów i usług od Gminy .... Gmina ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych przez Szkołę Podstawową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ... ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w ...?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ... uważa, że nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur vat dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w ... ze względu na brak bezpośredniego związku pomiędzy termomodernizacją budynku szkoły w ... a wykonywanymi przez Gminę ... czynnościami opodatkowanymi.

Termomodernizowany budynek szkoły wykorzystywany jest i będzie w przyszłości wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. do celów publicznych - oświatowych.

Gmina ... jako właściciel budynku realizując przedmiotowe inwestycje nie osiąga z tego tytułu żadnych dochodów.

W budynku prowadzona jest nieodpłatnie działalność oświatowa poprzez prowadzenie publicznej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Budynek szkoły jest użyczony nieodpłatnie osobie prawnej prowadzącej placówkę. Osoba prawna nie osiąga z tytułu prowadzenia szkoły i oddziału przedszkolnego żadnych dochodów. Ponadto w związku z tym, że jednym z zadań gminy jest utrzymywanie budynków będących jej własnością w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ich użytkowników, należy przyjąć, iż przeprowadzane przez Gminę ... inwestycje realizowane są w ramach działalności statutowej. Gmina ... wykonuje czynności opodatkowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie najmu i dzierżawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) wynika, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca –nabywane towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w ..., ponieważ poniesione wydatki będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.