1061-IPTPP3.4512.287.2016.2.IŻ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia
1061-IPTPP3.4512.287.2016.2.IŻinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. instalacja
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu: „.....”.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) w zakresie wskazania adresu elektronicznego ePUAP oraz doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina .... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i składa z tego tytułu stosowne deklaracje miesięczne (VAT-7). Gmina realizuje zarówno zadania z zakresu administracji publicznej, zadania o charakterze zaspakajania zbiorowych potrzeb publicznych a także przedsięwzięcia gospodarcze. Wniosek niniejszy obejmuje stan faktyczny wynikający z realizacji przez Gminę zadań publicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6a i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - wspieranie rodziny i edukacja publiczna. Gmina .... złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... na zadanie pn.: „.....”. Prace objęte zadaniem jak sama nazwa wskazuje obejmują budowę i montaż systemów odnawialnych źródeł energii w budowanym obiekcie użyteczności publicznej. System ten będzie stanowił źródło ciepła do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym oraz podgrzewania ciepłej wody. W okresie letnim ww. instalacja będzie źródłem chłodu w celu zapewnienia komfortu pracy. Wytworzona energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. Energia w ten sposób uzyskana nie będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży.

Faktury dotyczące zakupów towarów i usług związanych z budową i montażem systemu fotowoltaicznego, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Gminę ....., która jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Mienie powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia pozostanie własnością Gminy .... i nie będzie w żadnej odpłatnej formie przekazane osobie trzeciej. Mienie to będzie wykorzystywane przez Przedszkole i Żłobek Gminny na zasadzie realizacji zadań publicznych nieodpłatnie. Przedszkole nie będzie odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT. Żłobek nie będzie odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT. Zakres pytania dotyczy wydatków poniesionych zarówno przed jak i po centralizacji ( zarówno w 2016r. jak i w 2017r.) Gmina nie będzie dokonywała korekt deklaracji w zakresie wynikającym ze skutków centralizacji za okresy rozliczeniowe, w których dokonywane będą wydatki. Gminne jednostki organizacyjne nie będą dokonywać odrębnych od Gminy rozliczeń podatku VAT zarówno przed centralizacją jak i po centralizacji. Inwestycja wymieniona we wniosku realizowana jest w 2016r. przed centralizacją, która dokonana zostanie z dniem 1 stycznia 2017r. - i kontynuowana będzie po centralizacji - w 2017r. Wnioskodawca dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami w trakcie trwania inwestycji. Nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Inwestycja służyć będzie do wykonywania wyłącznie celów innych niż działalność gospodarcza.

Nabywane towary i usługi objęte wnioskiem Przedszkole oraz Żłobek wykorzystywały będą wyłącznie do celów niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wydatki te nie będą służyły tzw. działalności „mieszanej”. Wnioskodawca wykorzystywał będzie efekty inwestycji do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Efekty inwestycji Przedszkole i Żłobek wykorzystywały będą wyłącznie do celów niepodlegających podatkowi VAT. Wszystkie czynności, które wykonywane będą w oparciu o wytworzone składniki majątkowe będą wyłącznie polegały na zaspokajaniu zbiorczych potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty i opieki nad małymi dziećmi - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i ustawy o systemie oświaty. Po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego będzie możliwe przyporządkowanie czynności wykonywanych w oparciu o wytworzone składniki majątkowe do czynności nieobjętych opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Czynności te nie będą realizowane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wobec powyższego Wnioskodawca zwraca się z pytaniem: Czy poprawnie zostało określone, iż Gmina ..... nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pn.: „.....”.

Zdaniem Wnioskodawcy, z treści przepisów ustawy o podatku VAT wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towar i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Opisany wyżej projekt będzie stanowił realizację zadań własnych Gminny .... w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 6a i 8 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina ..... nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z opisaną wyżej inwestycją. Wobec powyższego ..... nie przysługuje prawna możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w fakturach wystawianych w związku z zamówionymi w toku realizacji ww. zadania dostawami czy usługami. Z uwagi na możliwość przyporządkowania zakupów nie istnieje także podstawa do zastosowania proporcjonalnego odliczenia według współczynnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy, w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 6a i 8).

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... na zadanie pn.: „.....”. Faktury dotyczące zakupów towarów i usług związanych z budową i montażem systemu fotowoltaicznego, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Gminę ...... Mienie powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia pozostanie własnością Gminy .... i nie będzie w żadnej odpłatnej formie przekazane osobie trzeciej. Mienie to będzie wykorzystywane przez Przedszkole i Żłobek Gminny na zasadzie realizacji zadań publicznych nieodpłatnie. Nabywane towary i usługi objęte wnioskiem Przedszkole oraz Żłobek wykorzystywały będą wyłącznie do celów niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wydatki te nie będą służyły tzw. działalności „mieszanej”. Wnioskodawca wykorzystywał będzie efekty inwestycji do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Efekty inwestycji Przedszkole i Żłobek wykorzystywały będą wyłącznie do celów niepodlegających podatkowi VAT.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „......” Z opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem, iż efekty projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „......”, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.