1061-IPTPP3.4512.218.2016.2.MWj | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z realizacją powyższego projektu Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz wskazania adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Gmina ... zrealizowała projekt pn. „...” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013.

Inwestycja realizowana była w zakresie obowiązkowych zadań własnych Gminy. W ramach zadań nałożonych na gminy mieści się bowiem zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności takich jak odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.

Projekt składał się z czterech zadań:

 1. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w ... - II etap – w miejscowości ... - ulice: ... i część ...,
 2. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości ..., ul. ...- III etap,
 3. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przykanalikami i pompowniami ścieków ul. ... w miejscowości ... - IV etap,
 4. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości ... i ... oraz części miejscowości ....

Tut. Organ wezwał Wnioskodawcę pismem z dnia 19 maja 2016 r. nr 1061-IPTPP3.4512.218.2016.1.MWj o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego. W związku z powyższym pismem Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na postawione w wezwaniu pytania z jednoczesnym uwzględnieniem informacji dotyczących opisu stanu faktycznego zawartych we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.).

Gmina ... korzysta ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na pytanie o treści: Ile wyniosła u Wnioskodawcy wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w roku 2015 oraz w 2016 r...., Wnioskodawca udzielił następującej odpowiedzi: W gminie ... nie wystąpiła sprzedaż o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w roku 2015 oraz w 2016 r.

Faktury dotyczące zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawiane były na Gminę ..., z siedzibą ul. ..., NIP: ....

Faktury dotyczące wydatków poniesionych w związku ze zrealizowanym projektem wystawiane były w sposób następujący:

Zadanie I-rok 2007,

Zadanie II - lata 2007, 2008, 2009,

Zadanie III - lata 2008, 2009, 2010,

Zadanie IV - lata 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Dodatkowo w roku 2011 wydatkowano środki w związku z zakupem tablic promujących wykonanie projektu współfinansowanego ze środków UE, dla całego projektu składającego się z zadań I - IV.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu „...” nie służyły Gminie ... do wykonywania czynności:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wybudowana sieć kanalizacyjna przekazana została do użytkowania, strzeżenia i eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w ..., który był zakładem budżetowym gminy, odpowiednio:

 1. zadanie w dniu 31.12.2007 r.
 2. zadanie w dniu 25.06.2009 r.
 3. zadanie w dniu 17 maja 2010 r.

Efekty zrealizowanego projektu w ramach zadań I -III przekazane zostały na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w ... nieodpłatnie.

W dniu 30.05.2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w ... będący zakładem budżetowym gminy zmienił formę organizacyjno prawną działalności i został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy .... Spółka działa pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w ... Spółka z o.o. z siedzibą w .... Tym samym przekazane zadania I-III projektu znalazły się w użytkowaniu przekształconego w spółkę Zakładu. IV zadanie zostało przekazane do użytkowania, strzeżenia i eksploatacji w dniu 31.12.2013 r. już przekształconemu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w ... Spółka z o.o. z siedzibą w ....

Efekty zrealizowanego projektu w ramach zadania IV przekazane zostały na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w ... nieodpłatnie.

We wszystkich protokołach przekazania środków trwałych dla zadań I-IV w projekcie zapisano, że przekazywane środki trwałe pozostają własnością gminy .... Zatem cała wybudowana sieć kanalizacyjna stanowi własność Gminy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w ... Spółka z o.o. we własnym zakresie na podstawie zawartych z mieszkańcami umów cywilnoprawnych zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, za co pobiera od mieszkańców gminy opłaty. Usługi powyższe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, na podstawie umowy ... zgodnie z którą VAT w projekcie został uznany jako koszt kwalifikowalny.

Według zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, Gmina ... figuruje jako podatnik VAT zwolniony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją powyższego projektu Gmina ... ma prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Gmina ... nie pobiera opłat z tytułu funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. nie jest ani jednostką budżetową, ani zakładem budżetowym Gminy .... We właściwym Urzędzie Skarbowym Gmina ... figuruje jako podatnik VAT zwolniony.

Stanowiskiem Gminy jest, że Gmina jako podatnik VAT zwolniony, nie jest uprawniona do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących ponoszone wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż poniesione wydatki inwestycyjne nie są przez Gminę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Jak stanowi art. 96 ust. 3 ustawy – podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie natomiast z treścią art. 96 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. – naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2015 r. przepis art. 96 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: „Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie”.

Jak stanowi art. 96 ust. 5 pkt 4 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminie: przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy – jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on zobowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia z tym, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

Art. 113 ust. 5 stanowi, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „....” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Inwestycja realizowana była w zakresie obowiązkowych zadań własnych Gminy.

Projekt składał się z czterech zadań:

 1. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w ... - II etap – w miejscowości ... - ulice: ... i część ...,
 2. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości ..., ul. ... - III etap,
 3. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przykanalikami i pompowniami ścieków ul. ... i ul. ... w miejscowości ...- IV etap,
 4. zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości ... i ... oraz części miejscowości ....

Faktury dotyczące zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawiane były na Gminę .... Faktury dotyczące wydatków poniesionych w związku ze zrealizowanym projektem wystawiane były w sposób następujący: zadanie I-rok 2007, zadanie II - lata 2007, 2008, 2009, zadanie III - lata 2008, 2009, 2010, zadanie IV - lata 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu „...” nie służyły Gminie ... do wykonywania czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych od podatku od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wybudowana sieć kanalizacyjna przekazana została do użytkowania, strzeżenia i eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w ..., który był zakładem budżetowym gminy, odpowiednio: zadanie I w dniu 31.12.2007 r., zadanie II w dniu 25.06.2009 r., zadanie III w dniu 17 maja 2010 r.

Efekty zrealizowanego projektu w ramach zadań I -III przekazane zostały na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w ... nieodpłatnie.

W dniu 30.05.2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w ... będący zakładem budżetowym gminy zmienił formę organizacyjno prawną działalności i został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy .... Spółka działa pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w ... Spółka z o.o.. Tym samym przekazane zadania I-III projektu znalazły się w użytkowaniu przekształconego w spółkę Zakładu. IV zadanie zostało przekazane do użytkowania, strzeżenia i eksploatacji w dniu 31.12.2013 r. już przekształconemu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w ... Spółka z o.o.

Efekty zrealizowanego projektu w ramach zadania IV przekazane zostały na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w ... nieodpłatnie.

We wszystkich protokołach przekazania środków trwałych dla zadań I-IV w projekcie zapisano, że przekazywane środki trwałe pozostają własnością gminy .... Zatem cała wybudowana sieć kanalizacyjna stanowi własność Gminy.

Według zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, Gmina ... figuruje jako podatnik VAT zwolniony. Gmina ... korzysta ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W gminie ... nie wystąpiła sprzedaż o której mowa w art. 113, ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w roku 2015 oraz w 2016 r.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a zatem towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu nie były/nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, ponieważ nabyte przez Wnioskodawcę - podatnika VAT zwolnionego korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy - towary i usługi poniesione w związku z realizacją ww. projektu nie służyły/nie służą do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.