1061-IPTPP3.4512.212.2016.2.MWj | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę kompostowni i zakup sprzętu z projektu źródło finansowania EFRR RPO Województwa ... na lata 2007-2013?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów na budowę kompostowni i zakup sprzętu w związku z realizacją projektu „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów na budowę kompostowni i zakup sprzętu w związku z realizacją projektu „...”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz wskazania adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Gmina ... przystąpiła do projektu pn.: „...” - źródło finansowania EFRR RPO Województwa ... na lata 2007-2013. Współfinansowanego w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków własnych gminy. Podatek VAT był kosztem kwalifikowanym. W wyniku realizacji projektu została wybudowana na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków nowoczesna kompostownia odpadów biodegradowalnych oraz zakupiono następujący sprzęt: koparko ładowarkę, ciągnik rolniczy, przerzucarkę kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe oraz wagę samochodową z drukarką. Celem projektu jest prawidłowa i ekonomiczna gospodarka odpadami na terenie Gminy .... Oczyszczalnia ścieków i kompostownia odpadów biodegradowalnych znajduje się na gruntach należących do Gminy.

Zarządzeniem Burmistrza ... z dnia 04.12.2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy ... na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ..., który funkcjonował w formie zakładu budżetowego Gminy, na bazie statutu Gminy, był wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, jako zakład budżetowy nie posiadał osobowości prawnej, prowadził wyodrębnione księgi rachunkowe, a majątek zakładu stanowił własność Gminy, przekazała nieodpłatnie składniki majątkowe, stanowiące własność Gminy ... ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w ... zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia na rzecz samorządowego Zakładu budżetowego ZGKiM w .... W przekazanych składnikach majątkowych (data księgowania 05.12.2012 r.) jest również sprzęt zakupiony w ramach projektu tj.: koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, przerzucarkę kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe oraz wagę samochodową z drukarką.

Rada Gminy podjęła uchwałę z dnia 27.02.2012 r. i postawiła z dniem 1.06.2012 r. w stan likwidacji samorządowy zakład budżetowy pod nazwą ZGKIM w ... w celu zawiązania na jego bazie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej, której jedynym wspólnikiem jest Gmina .... Powstała Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu, przyjęła składniki mienia stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, należności i zobowiązania oraz pracowników likwidowanego Zakładu. W akcie założycielskim Spółki z dnia 6 grudnia 2012 r. Rep A ...r. określono, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 1.406.500,00 zł został pokryty w gotówce 150.000 zł oraz aportem rzeczowym o wartości 1.256 500 zł w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa likwidowanego ZGKIM w .... W skład którego wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej działalności. Majątek po zlikwidowanym zakładzie nie był wprowadzony do ksiąg rachunkowych wnioskodawcy, gdyż na zasadzie art. 23 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej stawał się majątkiem spółki. Od składników majątku trwałego nie dokonano odpisów amortyzacyjnych z uwagi na to, że nie były ujęte w księgach gminy.

Wniesienie aportu przez Gminę do Spółki gminnej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych (interpretacja indywidualna Ministra Finansów dla Gminy ... z dnia 12 lipca 2013 r. IPTPB3/423-152/13-4/GG).

 1. Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Wystawione faktury dokumentujące poniesienie nakładów na budowę kompostowni i zakup sprzętu (koparko ładowarki, ciągnika rolniczego, przerzucarki kompostu, rozdrabniacza gałęzi, sita mobilnego bębnowego, wagi samochodowej z drukarką) w związku z realizacją projektu „...” źródło finansowania EFRR RPO Województwa ... na lata 2007-2013 na Gminę ....
 3. Gmina ... otrzymała faktury w latach 2011, 2012, 2013 dotyczące wydatków poniesionych na budowę kompostowni oraz zakup sprzętu które zostały sfinansowane ze źródła EFRR RPO Województwa ... na lata 2007-2013.
 4. Wybudowanie kompostowni i zakup sprzętu (koparko ładowarki, ciągnika rolniczego, przerzucarki kompostu, rozdrabniacza gałęzi, sita mobilnego bębnowego, wagi samochodowej z drukarką) były realizowane w ramach zadań własnych Gminy art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446).
 5. Na pytanie o treści: Do wykonywania jakich czynności służyły/służą Gminie kompostownia i zakupiony sprzęt (koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, przerzucarka kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe, waga samochodowa z drukarką) związane z realizacją przedmiotowego projektu, tj. do czynności:
  1. opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  3. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...,
 6. Wnioskodawca odpowiedział: Gmina nie prowadziła i nie prowadzi żadnych czynności gospodarczych na kompostowni i zakupionym sprzęcie (koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, przerzucarka kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe, waga samochodowa z drukarką). Zakupiony sprzęt został przekazany Zakładowi Gospodarki Komunalnej z dniem 5.12.2012 r. a kompostownia przekazana została nieodpłatnie umową użyczenia.
 1. Na pytanie o treści: Do wykonywania jakich czynności służyły Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ... kompostownia i zakupiony sprzęt (koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, przerzucarka kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe, waga samochodowa z drukarką) związanego z realizacją przedmiotowego projektu, tj. do czynności:
  1. opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  3. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...,
 2. Wnioskodawca odpowiedział: Do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług służyły Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ... kompostownia i zakupiony sprzęt (koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, przerzucarka kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe, waga samochodowa z drukarką).
 1. Na pytanie o treści: Do wykonywania jakich czynności służyły/służą Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. kompostownia i zakup sprzętu (koparko ładowarki, ciągnika rolniczego, przerzucarki kompostu, rozdrabniacza gałęzi, sita mobilnego bębnowego, wagi samochodowej z drukarką) związane z realizacją przedmiotowego projektu, tj. do czynności:
  1. opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  3. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...,
 2. Wnioskodawca odpowiedział: Do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług służą Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. kompostownia i zakupiony sprzęt (koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, przerzucarka kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe, waga samochodowa z drukarką).
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ... był odrębnym od Gminy, czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ... dokonywał odrębnych rozliczeń podatku VAT od Gminy.
 3. Gmina w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględniała fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ....
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę kompostowni i zakup sprzętu z projektu „...” źródło finansowania EFRR RPO Województwa ... na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z projektu, gdyż nie znajduje zastosowania art. 86 ust. 1 i art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 .r Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wniesienie aportu przez Gminę do Spółki, nie skutkuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku vat zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, a zatem przekazanie do użytkowania na rzecz Spółki nakładów poniesionych na budowę kompostowni i zakup sprzętu w ramach projektu odbyło się w związku z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Należy ponadto zwrócić uwagę na art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., zgodnie z którym podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Określenie samodzielności w tym znaczeniu ma charakter obiektywny, co oznacza, że ustalenia czy dana jednostka działa „samodzielnie” należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie w sposób o charakterze uznaniowym przez jednostkę nadrzędną dla danego podmiotu. Ponadto należy wskazać, że ustaleń tych należy dokonywać na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wspólnotowych w oderwaniu od skutków konwencjonalnych na gruncie prawa cywilnego i przepisów samorządowych.

Jednym z kryteriów jest przede wszystkim ustalenie, czy dana jednostka ponosi ryzyko gospodarcze, czy też to ryzyko ponosi jednostka nadrzędna (por. pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-210/04). Kolejnym kryterium, według TSUE, decydującym o ustaleniu samodzielności, jest odpowiedzialność za szkody poniesione wobec osób trzecich (por. wyrok w sprawie C-202/90 pkt 15).

W tym miejscu należy zauważyć, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Z kolei w dniu 26 października 2015 r. zapadła uchwała NSA o sygn. akt I FSP 4/15, w której NSA wskazał, iż pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, nie spełnia bowiem ww. warunków – nie jest wystarczająco samodzielny.

Zgodnie z powyższym oraz komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do momentu obowiązkowego „scentralizowania” nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę kompostowni i zakup sprzętu z projektu „...” źródło finansowania EFRR RPO Województwa ... na lata 2007-2013.

Z opisu sprawy wynika, że wybudowanie kompostowni i zakup sprzętu (koparko ładowarki, ciągnika rolniczego, przerzucarki kompostu, rozdrabniacza gałęzi, sita mobilnego bębnowego, wagi samochodowej z drukarką) były realizowane w ramach zadań własnych Gminy. Ponadto z okoliczności sprawy wynika również, że Gmina w okresach rozliczeniowych, gdy zakład budżetowy był odrębnym podatnikiem VAT, stosowała dotychczasowy model rozliczeń i rozlicza się odrębnie od swojej jednostki organizacyjnej.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. projektu miały związek z realizacją zadań własnych Gminy.

Zatem Gmina nabywając wskazany we wniosku sprzęt oraz towary i usługi celem budowy kompostowni nie nabywała ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym Gmina przy ich zakupie nie występowała jako podatnik. Wymieniony we wniosku sprzęt oraz kompostownię Gmina nieodpłatnie przekazała do zakładu budżetowego, który był odrębnym od Gminy podatnikiem, a Gmina wówczas rozliczała się odrębnie od swojej jednostki organizacyjnej.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż Gmina i zakład budżetowy stosowały dotychczasowy model rozliczeń – Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę kompostowni i zakupu sprzętu (koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, przerzucarka kompostu, rozdrabniacz gałęzi, sito mobilne bębnowe, waga samochodowa z drukarką) w związku z realizacją projektu „...” źródło finansowania EFRR RPO Województwa ... na lata 2007-2013, ponieważ Gmina nabywała towary i usługi poniesione w związku z realizacją ww. projektu celem realizacji zadań własnych, czyli nie nabywała ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a zatem nie występowała przy ich zakupie w charakterze podatnika.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, pomimo częściowo innej argumentacji niż przedstawiona w interpretacji, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w okolicznościach przedstawionych we wniosku i traci swą aktualność dla okresów, od których Gmina dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.