1061-IPTPP3.4512.204.2016.2.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Usługi nieodpłatnego udostępniania sieci będą stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT aportu sieci telekomunikacyjnej bez wyposażenia,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.) o wskazanie przedmiotu wniosku oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

W dniu 26 marca 2010 r. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ..., Gminą ... (dalej jako „Partnerzy”) została zawarta umowa partnerstwa (dalej jako „Porozumienie”) dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. Przedmiotem Porozumienia jest wspólna realizacja projektu „...” (dalej jako „Projekt”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, polegająca na jego przygotowaniu, uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz realizacji i utrzymaniu, co najmniej przez wymagany okres trwałości projektu. Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w realizacji Projektu.

Projekt obejmuje:

 1. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 2. budowę i wyposażenie inwestycyjne centrum zarządzania siecią regionalną;
 3. budowę, rozbudowę i zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym;
 4. przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu tj.: telecentra, hot spoty;
 6. opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej;
 7. budowę i rozbudowę systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).

Dzięki realizacji projektu: 141 jednostek publicznych, 70 szkół zostanie podłączonych do szerokopasmowego Internetu, 141 jednostek sektora publicznego będzie korzystało z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych, 261 użytkowników z sieci regionalnej, 19 Partnerów Projektu będzie korzystało z systemu, zostanie wdrożonych 8 platform serwerowych. W wyniku budowy sieci powstanie 23 szt. węzłów sieci i 1 portal umożliwiający kontakt on-line.

Partnerzy postanowili, że realizację wspólnego przedsięwzięcia będzie koordynować Lider, który zostanie uprawniony do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Partnerów. Liderem wspólnego przedsięwzięcia został Powiat ... nie będący czynnym podatnikiem zarejestrowanym w urzędzie skarbowym i nie podlegał podatkowi vat od towarów i usług. W projekcie podatek vat był kosztem kwalifikowanym. Faktury wystawiane były na Powiat ... w związku z powyższym Partnerzy nie mieli prawa odliczenia tego podatku.

Jednocześnie Partnerzy postanowili, że zobowiązują się utworzyć Stowarzyszenie „...”.

Partnerzy mieli powierzyć Stowarzyszeniu, zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W tym celu Stowarzyszeniu miała zostać nieodpłatnie udostępniona regionalna sieć szerokopasmowa, jak również miały zostać na Stowarzyszenie przeniesione wszelkie uprawnienia wynikające z decyzji o rezerwacji częstotliwości. Majątek powstały w trakcie realizacji projektu miał należeć zgodnie z Porozumieniem wyłącznie do Partnerów w zakresie rzeczowym wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przekazanie poszczególnych składników majątkowych Stowarzyszeniu miało nastąpić nieodpłatnie na podstawie stosownych uchwał Zarządu Powiatu o przekazaniu majątku poszczególnym Partnerom na cel związany z realizacją projektu.

W trakcie realizacji Porozumienia Partnerzy postanowili, że zostanie zawarty aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, iż zamiast Stowarzyszenia zostanie powołany Podmiot Zarządzający tj. Spółka Komunalna w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (100 % kapitał JST) realizująca zadania własne JST. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy działalność w zakresie telekomunikacji należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy).

W związku z powyższym w dniu 15.04.2014 roku Partnerzy zawarli aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, iż zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzony Podmiot Zarządzający, co skutkowało także zmianą innych postanowień Porozumienia rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji Projektu. Podmiotem Zarządzającym w intencji Partnerów miałaby być Spółka Komunalna.

Tym samym zgodnie z Porozumieniem to Spółce Komunalnej – powołanej przez Partnerów – powierzone ma być zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług związanych z jej wykorzystaniem.

Spółka Komunalna powołana przez Partnerów zobowiąże się do zapewnienia realizacji celów projektu oraz utrzymania przekazanych przez Partnerów składników majątku przez wymagany okres trwałości projektu.

Spółka Komunalna będzie prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Przychody Spółki Komunalnej będą w pierwszej kolejności przeznaczane na utrzymanie, modernizację i rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej.

Spółka Komunalna, jako spółka użyteczności publicznej poprzez prowadzenie działalności telekomunikacyjnej będzie wykonywać zadania publiczne Partnerów o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie dostępu do Internetu.

Udziałowcami Spółki Komunalnej będą wyłącznie Partnerzy projektu, a zatem jednostki samorządu terytorialnego wskazane na wstępie stanu faktycznego.

W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Spółki Komunalnej, Partnerzy mogą zostać zobowiązani do udzielenia Spółce Komunalnej dopłat.

Należy także wskazać, iż w wyniku realizacji Projektu, Partnerzy posiadają komplet urządzeń pozwalających na samodzielne funkcjonowanie sieci bezprzewodowej, szerokopasmowej na obszarze Powiatów: ..., ... oraz .... Ze względu na efektywność wykorzystania oraz względy ekonomiczne Partnerzy zdecydowali się na wspólną budowę sieci oraz na budowę wspólnego centrum zarzadzania siecią. Dlatego też infrastruktura serwerowni centralnej oraz urządzeń sieciowych stanowi współwłasność Partnerów, a w przyszłości będzie przekazana przez Partnerów na rzecz Spółki Komunalnej.

Zatem po stronie Wnioskodawcy (Gmina ...) na majątek, który zostanie przekazany Spółce Komunalnej, powstały w wyniku realizacji Projektu, składa się nieruchomość - sieć telekomunikacyjna wraz z wyposażeniem w rozbiciu na:

 1. część stanowiącą wyłączną własność Wnioskodawcy (Gminy ...):
  • punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny 1-2 szt.,
  • punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny 2-7 szt.,
  • router dostępowy 1-7 szt.,
  • router dostępowy 2-1 szt.,
  • radiolinia w paśmie licencjonowanym - 2 szt.,
  • Stacja bazowa ...(sprzęt telekomunikacyjny) - 1 szt.,
  • Stacja czterosektorowa ze sprzętem dodatkowym - SB22 -1 szt.,
  • sprzęt radioliniowy – radiolinia 5GHz w paśmie nielicencjonowanym - 1 szt.,
  • stacja abonencka Hotspot - 4 szt.,
  • stacja abonencka Telecentrum - 4 szt.,
  • linia światłowodowa - 1 szt.,
 2. część stanowiącą udział we współwłasności wraz z innymi Partnerami, na którą składają się:
  • składniki majątkowe tj. środki trwałe, w tym:
   • streamer 2-1 szt.,
   • WS Zestaw 1-2 szt.,
   • Serwer 2-1 szt.,
   • Serwer 6-1 szt.,
   • ekran elektryczny 250x188 - 1 szt.,
   • ekran elektryczny 290x218 - 1 szt., 1
   • projektor - 1 szt.,
   • uchwyt ścienny do 100 kg - 1 szt.,
   • zestaw mebli stanowiących wyposażenie pokoju typu 1 w budynku Centrum Zarządzania Siecią - CZS -1 szt.,
   • zestaw wyposażenia aneksu kuchennego - 1 szt.,
   • zestaw mebli stanowiących wyposażenie Sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią - CZS - 1 szt.,
   • zestaw do wyposażenia pokoju typu II w budynku Centrum Zarzadzania Siecią - CZS – 1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 1-1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 4 -1 szt.,
   • zestaw rozbudowa posiadanych DELL ME - 1 szt.,
   • zestaw kasety Blade - 2 szt.,
   • urządzenie do bezprzewodowego backupu - 1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 7-1 szt.,
   • zestaw Router dostępowy 4-1 szt.,
   • zestaw Router dostępowy 3-2 szt.,
   • zestaw kratek wentylacyjnych do podłogi technicznej - 1 szt.,
   • maszt teleskopowy - 1 szt.,
   • miernik 1-1 szt.,
   • miernik 2-1 szt.,
   • drzwi antywłamaniowe z montażem - 1 szt.,
   • KVM z konsolą LCD - 1 szt.,
   • zestaw Szaf Rack 42U - 1 szt.,
   • agregat - 1 szt.,
   • WS Zestaw 3-1 szt.,
   • zestaw CALe windowsowe - 1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 6-1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 5-1 szt,
   • macierz dyskowa - 1 szt.,
   • kontroler WiFi - 2 szt.
  • składniki majątkowe tj. wartości niematerialne i prawne, w tym:
   • System Operacyjny Serwerów 1-1szt.,
   • zestaw Systemów Operacyjnych Serwerów 1-2 szt.,
   • zestaw System Operacyjny Serwerów 2-2 szt.,
   • oprogramowanie do Wirtualizacji Serwerów 1-1 szt.,
   • oprogramowanie do Wirtualizacji Desktopów - 1 szt.,
   • zestaw System Autentykacji - część Cisco - 1 szt.,
   • zestaw System Operacyjny Zwirtualizowanych Desktopów - 1 szt.,
   • system archiwizacji -1 szt.,system antywirusowy desktopów i serwerów - 1 szt.,
   • CMS - 1 szt.,
   • system zarządzania do systemu radiowego klasy WiMAX - 1 szt.,
   • zestaw oprogramowanie serwera mediów strumieniowych - 1 szt.,
   • system gaszenia gazem - 1 szt.,
   • system pocztowy dla 3000 skrzynek - 1 szt.,
   • sieciowa pamięć masowa - 1 szt.,
   • system wspomagający zarządzanie – CRM - 1 szt.,
   • zarządzanie WLAN - 1 szt.,
   • oprogramowanie do helpdesku – 1 szt.

Powyższe składniki majątkowe będą wykorzystane w celu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Zatem są to składniki przeznaczone do realizacji określonego zadania gospodarczego. Sieć nie była jeszcze wykorzystywana dla celów działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy jako świadczenia usług.

Dostawa jak i świadczenie usług nie będą mieć miejsca aż do momentu wniesienia sieci aportem do Spółki Komunalnej. Od momentu wniesienia sieci do spółki aportem będzie ona już wykorzystywana do celów działalności objętej zakresem podatku VAT, nie będzie to działalność zwolniona z VAT.

Sieć telekomunikacyjna jako całość stanowi sieć techniczną, czyli budowlę w rozumieniu art. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - Wnioskodawca nie będzie przed dostawą ww. sieci ponosił wydatków na jej ulepszenie, w stosunku do których będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zg. z art. 43 ust. 10a ustawy o VAT.

Powyższy zespół składników majątkowych może nie obejmować wszystkich składników zakupionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Projektu, gdyż niektóre z nich mogły zostać zakupione zgodnie z Projektem tylko na wewnętrzne zapotrzebowanie Wnioskodawcy (np. stanowiska komputerowe zakupione celem informatyzacji urzędu) i nie będą one w żaden sposób udostępniane Spółce Komunalnej.

Do projektu przypisane są także prawa i obowiązki związane z następującymi decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako UKE) dotyczącymi rezerwacji częstotliwości – Decyzje nr:

 1. ... z dn. 12.03.2013 r. - termin rezerwacji do dn. 1.07.2020 r.;
 2. ... z dn. 12.03.2013 r. - termin rezerwacji do dn. 1.07.2020 r.;
 3. ... z dn. 12.03.2013 r. - termin rezerwacji do dn. 1.07.2020 r.;
 4. ... z dn. 17.11.2008 r. - termin rezerwacji do dn. 31.12.2022 r.

Wyżej wymienione decyzje były uzyskiwane przez Lidera Projektu w imieniu Partnerów.

Lider jest wpisany na listę operatorów telekomunikacyjnych prowadzoną przez UKE (Zaświadczenie nr ... z dn. 02.08.2011 r.). Lider prowadzi działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa od dnia uzyskania decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako UKE) w zakresie zapewnienia dostępu do internetu na potrzeby JST tj. do telecentrów i hotspotów (świetlice wiejskie i inne budynki użyteczności publicznej).

W dniu 21 września 2015 roku została utworzona Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „...” (Akt Notarialny rep. A Nr ...). Siedzibą Spółki jest wybudowane w ramach projektu Centrum Zarządzania siecią w .... Zadaniem Spółki będzie zarządzanie i utrzymanie regionalnej sieci szerokopasmowej powstałej w ramach wspólnego projektu Powiatu ..., Powiatu ..., Powiatu ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ..., Gminy ... (dalej „Partnerzy”) realizowanego zgodnie z Umową partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne „...” z dnia 26 marca 2010 r. z późniejszymi zmianami (dalej: „Umowa partnerstwa”).

Wnioskodawca (Gmina ...) zawierając ww. umowę wraz z innymi Partnerami oraz umowę dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPO zobowiązała się do utworzenia Podmiotu Zarządzającego:

 1. któremu zostanie powierzone zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu Regionalnej sieci szerokopasmowej
 2. świadczenie usług z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej
 3. zapewnienie przestrzegania zasady neutralności technologicznej,
 4. zapewnienie przestrzegania zasad konkurencyjności, w szczególności umożliwienie zainteresowanym operatorom i dostawcom usług, na równych i niedyskryminujących warunkach, hurtowego dostępu do infrastruktury szerokopasmowej zrealizowanej w ramach Projektu (zasada „otwartego dostępu”).

Nadrzędnym priorytetem powołania Podmiotu Zarządzającego jest zachowanie:

 1. celów projektu tj.:
  1. wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców oraz do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej,
  2. przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej gmin/powiatów,
  3. umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
  4. wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
  5. wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu,
 2. trwałości projektu tj.: przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia finansowej realizacji projektu (do 31.07.2019 r.)
  1. utrzymania osiągniętych wskaźników,
  2. utrzymania wybudowanej infrastruktury.

Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zachowanie trwałości oznacza, iż infrastruktura nie może zostać poddana zasadniczym modyfikacjom tj.:

 1. mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny;
 2. wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Dla celów realizacji Projektu u Lidera (Powiat ...) prowadzona była odrębna ewidencja księgowa, ewidencja środków trwałych, zadanie zostało wydzielone finansowo i organizacyjnie.

Pozwalało to na prawidłowe ujęcie i wykazanie wydatków, sporządzanie wymaganych sprawozdań oraz rozliczanie otrzymanych środków na dofinansowanie i środków od Partnerów. Projekt został wydzielony w ewidencji księgowej kodem cyfrowym dotyczący konta 224 oraz według oznaczonego kontrahenta. Dla celów Projektu prowadzona była ewidencja środków trwałych z oznaczeniem nazwy projektu – można odrębnie dokonać wydruku środków trwałych wg projektu – jednak jest to część ewidencji środków trwałych Gminy. Tym samym zespół składników majątkowych oraz niemajątkowych związanych z Projektem, nie jest wyodrębniony finansowo w ramach przedsiębiorstwa. Wydatki projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w Bilansie, Rachunku Zysków i Strat oraz Zestawieniu Zmian w Funduszu Urzędu Gminy ....

Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawcy (gminie ...) jednak nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ani w całości ani w części w związku z realizacją Projektu. Wnioskodawca nie dokonywał zakupu towarów, przekazywał jedynie dotację celową dla Lidera Projektu, który dokonywał zakupów.

Gmina realizując zadanie wspólnie z innymi samorządami działa w ramach swoich zadań własnych, a nie występowała w roli podatnika podatku od towarów i usług VAT.

Gmina zamierza przekazać Spółce Komunalnej sieć telekomunikacyjną na podstawie umowy użyczenia.

Sieć telekomunikacyjna będzie przekazana Spółce Komunalnej 1 lipca 2016 r.

Gmina ... zamierza przekazać Spółce Komunalnej sieć telekomunikacyjną wraz z wyposażeniem w rozbiciu na:

 1. część stanowiącą wyłączną własność Wnioskodawcy (Gminy ...):
  • punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny 1-2 szt.,
  • punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny 2-7 szt.,
  • router dostępowy 1-7 szt.,
  • router dostępowy 2-1 szt.,
  • radiolinia w paśmie licencjonowanym - 2 szt.,
  • Stacja bazowa ... (sprzęt telekomunikacyjny) - 1 szt.,
  • Stacja czterosektorowa ze sprzętem dodatkowym - SB22 - 1 szt.,
  • sprzęt radioliniowy - radiolinia 5 GHz w paśmie nielicencjonowanym - 1 szt.,
  • stacja abonencka Hotspot - 4 szt.,
  • stacja abonencka Telecentrum - 4 szt.,
  • linia światłowodowa - 1 szt.,
 2. część stanowiącą udział we współwłasności wraz z innymi Partnerami, na którą składają
  • składniki majątkowe tj. środki trwałe, w tym:
   • streamer 2-1 szt.,
   • WS Zestaw 1 - 2 szt.,
   • Serwer 2-1 szt.,
   • Serwer 6-1 szt.,
   • ekran elektryczny 250x188- 1 szt.,
   • ekran elektryczny 290x218 - 1 szt.,
   • projektor - 1 szt.,
   • uchwyt ścienny do 100 kg-1 szt.,
   • zestaw mebli stanowiących wyposażenie pokoju typu 1 w budynku Centrum Zarządzania Siecią-CZS - 1 szt.,
   • zestaw wyposażenia aneksu kuchennego - 1 szt.,
   • zestaw mebli stanowiących wyposażenie Sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią - CZS - 1 szt.,
   • zestaw do wyposażenia pokoju typu II w budynku Centrum Zarzadzania Siecią – CZS – 1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 1 - 1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 4-1 szt.,
   • zestaw rozbudowa posiadanych DELL ME - 1 szt.,
   • zestaw kasety Blade - 2 szt.,
   • urządzenie do bezprzewodowego backupu - 1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 7-1 szt.,
   • zestaw Router dostępowy 4 - 1 szt.,
   • zestaw Router dostępowy 3-2 szt.,
   • zestaw kratek wentylacyjnych do podłogi technicznej - 1 szt.,
   • maszt teleskopowy - 1 szt.,
   • miernik 1-1 szt.,
   • miernik 2-1 szt.,
   • drzwi antywłamaniowe z montażem - 1 szt.,
   • KVM z konsolą LCD - 1 szt.,
   • zestaw Szaf Rack 42U - 1 szt.,
   • agregat-1 szt.,
   • WS Zestaw 3-1 szt.,
   • zestaw CALe windowsowe - 1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 6-1 szt.,
   • zestaw Przełącznik 5-1 szt.,
   • macierz dyskowa - 1 szt.,
   • kontroler WiFi - 2 szt.
  • składniki majątkowe tj. wartości niematerialne i prawne, w tym:
   • System Operacyjny Serwerów 1-1 szt.,
   • zestaw Systemów Operacyjnych Serwerów 1-2szt.,
   • zestaw System Operacyjny Serwerów 2-2 szt.,
   • oprogramowanie do Wirtualizacji Serwerów 1-1 szt.,
   • oprogramowanie do Wirtualizacji Desktopów - 1 szt.,
   • zestaw System Autentykacji- część Cisco - 1 szt.,
   • zestaw System Operacyjny Zwirtualizowanych Desktopów - 1 szt.,
   • system archiwizacji -1 szt.,
   • system antywirusowy desktopów i serwerów - 1 szt.,
   • CMS - 1 szt.,
   • system zarządzania do systemu radiowego klasy WiMAX - 1 szt.,
   • zestaw oprogramowanie serwera mediów strumieniowych - 1 szt.,
   • system gaszenia gazem - 1 szt.,
   • system pocztowy dla 3000 skrzynek - 1 szt.,
   • sieciowa pamięć masowa - 1 szt.,
   • system wspomagający zarządzanie – CRM - 1 szt.,
   • zarządzanie WLAN - 1 szt.,
   • oprogramowanie do helpdesku - 1 szt.

Sieć nie była użytkowana i nie była wykorzystywana do celów działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy jako świadczenia usług. Dostawa jak i świadczenie usług nie będą mieć miejsca, aż do momentu wniesienia sieci do Spółki Komunalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Rozważane są przez Wnioskodawcę następujące formy „udostępnienia” wskazanego wyżej majątku związanego z Projektem Spółce Komunalnej:

(oznaczone we wniosku jako 2) Czy oddanie do nieodpłatnego używania sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy oddanie do nieodpłatnego używania wybranych składników majątkowych w postaci sieci telekomunikacyjnej, będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W omawianym przypadku Wnioskodawca - na podstawie umowy użyczenia - ma zamiar nieodpłatnie przekazać Spółce Komunalnej majątek do używania w postaci: sieci telekomunikacyjnej (budowli) wraz z wyposażeniem.

W takiej sytuacji konieczne jest przeanalizowanie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 art. 15 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.) Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3a) ustawy o samorządzie gminnym Wnioskodawca zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty poprzez realizację swoich zadań w zakresie działalności w przedmiocie telekomunikacji. Naturalnie w zakresie wskazanym w tych przepisach Wnioskodawca wykonuje także działalność o innym charakterze niż działalność telekomunikacyjna.

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010 Nr 106 poz. 675 ze zm.) może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:

 1. budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 2. dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 3. świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
  1. przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  2. podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  3. użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 tej ustawy.

Lider jest wpisany na listę operatorów telekomunikacyjnych prowadzoną przez UKE (Zaświadczenie nr ... z dn. 02.08.2011 r.). Lider jest zatem podmiotem prowadzącym działalność telekomunikacyjną.

Wnioskodawca przekaże zatem posiadane składniki majątkowe Spółce Komunalnej:

 • nieodpłatnie,
 • w ramach działalności wykonywanej we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W takiej sytuacji nie znajduje w przedmiotowym przypadku zastosowania zarówno art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jak i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie na podstawie umowy użyczenia sieci telekomunikacyjnej Spółce Komunalnej wraz z wyposażeniem nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy – nieodpłatne przekazanie przedmiotowego mienia na podstawie umowy użyczenia, odbędzie się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością wykonywaną we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Reasumując, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem – na podstawie umowy użyczenia – na rzecz Spółki Komunalnej, sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem powstałej w trakcie realizacji Projektu na mocy Porozumienia pomiędzy JST.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi natomiast art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności, czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Według art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Mając na uwadze powyższe okoliczności przedstawione we wniosku oraz obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że nieodpłatne udostępnianie sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem przez Gminę na rzecz Spółki Komunalnej odbywać się będzie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 8 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji ww. czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi nieodpłatnego udostępniania sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem na rzecz Spółki Komunalnej będą stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT aportu sieci telekomunikacyjnej bez wyposażenia został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca w dniu 26 kwietnia 2016 r. wniósł na rachunek Izby Skarbowej w Łodzi opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w kwocie 80 zł. Również w dniu 10 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wniósł na rachunek Izby Skarbowej w Łodzi opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w kwocie 80 zł. Tut. Organ informuje, że sprawa objęta wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) dotyczyła 2 zdarzeń przyszłych, a zatem wysokość wniesionych opłat była większa niż liczba zdarzeń przyszłych objętych ww. wnioskiem. W związku z powyższym opłata w kwocie 80 zł wniesiona przez Wnioskodawcę w dniu 10 czerwca 2016 r. stanowi nadpłatę i podlega zwrotowi na rachunek bieżący wskazany w poz. 79 wniosku ORD-IN z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.