1061-IPTPP3.4512.187.2016.2.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
 • uznanie czynności udostępnienia Hali w zamian za czynsz dzierżawny za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT;
 • uznanie, że Hala jest wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT;
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Halą – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • uznania czynności udostępnienia Hali w zamian za czynsz dzierżawny za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT;
  • uznania, że Hala jest wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT;
  • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Halą;
  • ustalenia, czy pomiędzy Gminą a GOK występuje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy oraz spełnienia warunków dla zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy.

  Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.).

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

  Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako „VAT”). Od roku 2009 r. Gmina realizuje inwestycję pn. „.....” (dalej jako: „Projekt”) polegającą na wybudowaniu obiektu sportowego (dalej jako „Hala”) na nieruchomości zlokalizowanej w gminie ..... Ponoszone na realizację inwestycji wydatki są dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na rzecz Gminy fakturami VAT/rachunkami. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy ..... z dnia 12 września 2014 r. Inwestycja nie została jeszcze ukończona, to jest obiekt nie został oddany do użytkowania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 r.

  Budowa Hali odbywa się ...., na gruncie stanowiącym działkę należącą do Gminy. Działka zabudowana jest także budynkiem Szkoły Podstawowej oraz boiskiem sportowym „Orlik”. Sama Hala będzie składać się z części sportowej (hala sportowa składająca się z trzech boisk, korytarzy, klatki schodowej, szatni oraz pomieszczeń gospodarczych) a także z części dydaktycznej (sale przeznaczone do nauki). Hala będzie połączona przewiązką z posadowioną na nieruchomości szkołą podstawową. Hala (tj. obie jej części, sportowa i dydaktyczna, z wyłączeniem przewiązki) stanowić będzie jeden obiekt budowlany.

  Do chwili obecnej Hala nie była przez Gminę wykorzystywana w żaden sposób, gdyż nie została ona jeszcze ukończona. Hala ma być wykorzystywana głównie do organizowania imprez sportowych. W związku z powyższym, zamiarem Gminy było wydzierżawienie Hali do podmiotu, który regularnie zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych i sportowych. W związku z powyższym, dnia 24 marca 2016 r. Gmina zawarła umowę dzierżawy z Gminnym Ośrodkiem Kultury ..... (dalej jako „GOK”). Umowa dzierżawy miała za przedmiot wydzierżawienie części nieruchomości wraz ze zlokalizowaną na tej części nieruchomości Halą (umowa dalej zwana będzie „umową o dzierżawę Hali”). W ramach umowy Gmina oddała do używania i pobierania pożytków część nieruchomości wraz z Halą, a Dzierżawca nieruchomość tę przyjął w dzierżawę w zamian za zobowiązanie do opłacenia czynszu dzierżawnego. W przedmiotowej sprawie czynsz dzierżawny jest niższy od wartości rynkowej w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem umowy, intencją stron jest wydzierżawienie jedynie części nieruchomości, w ten sposób, aby Dzierżawca mógł używać hali sportowej i czerpać pożytki z hali sportowej w sposób przewidziany dla stosunku dzierżawy.

  GOK jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Gminy, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także statutu GOK przyjętego w drodze uchwały Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2009 r. nr .......

  Zgodnie ze Statutem GOK, GOK służy do organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy. GOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy. GOK nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Osobą zarządzającą i reprezentującą GOK na zewnątrz jest Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.

  Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności: a) kierowanie bieżącą działalnością, b) reprezentowanie GOK na zewnątrz, c) zarządzanie majątkiem GOK, d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, e) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, f) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego, g) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności, h) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

  Dyrektor nie zajmuje stanowiska wójta, zastępcy wójta, sekretarza czy skarbnika Gminy ani też nie zasiada w Radzie Gminy. Również osoby mające powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia z Dyrektorem, tj. w ramach małżeństwa oraz pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, nie zajmują powyższych stanowisk w Gminie. Działalność GOK jest finansowana głównie ze środków przekazywanych z budżetu Gminy. Zgodnie ze Statutem, organizator GOK (tj. Gmina) zapewnia GOK środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

  Gmina pragnie wskazać, że organ podatkowy nie wydał decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

  W uzupełnieniu z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.) Wnioskodawca wskazał:

  Ad I.

  Gmina wyjaśnia, iż we Wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego omyłkowo wskazała, iż wniosek dotyczy 1 (jednego) stanu faktycznego. W związku z powyższym. Gmina koryguje tę część wniosku wykazując, iż wniosek dotyczy 2 (dwóch) stanów faktycznych oraz 1 (jednego) zdarzenia przyszłego:

  1. zdarzenia przyszłego - w zakresie uznania czynności udostępnienia Hali w zamian za czynsz dzierżawny za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT oraz uznania, że Hala będzie wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

  W tym miejscu Gmina wyjaśnia, że umowa dzierżawy została zawarta dnia 24 maca 2016 r. Umowa dzierżawy dotyczyła części nieruchomości (tj. zgodnie z § 46 ust. 1 Kodeksu cywilnego części powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot nieruchomości). W chwili podpisywania umowy dzierżawy na tej części nieruchomości, która była dzierżawiona znajdowała się jedynie niedokończona inwestycja Hali. W szczególności, umowa dzierżawy nie dotyczyła budynku Szkoły Podstawowej, boiska sportowego „Orlik” lub przewiązki ani też gruntu zlokalizowanego pod tymi obiektami. Z uwagi na fakt, iż obiekt budowlany jakim będzie Hala nie będzie osobnym przedmiotem prawa własności, umowa dzierżawy dotyczyła części nieruchomości, na której Hala ma być posadowiona. Zatem z uwagi na fakt, iż inwestycja Hali nie jest jeszcze ukończona, pytania a) oraz b) sformułowane we wniosku dotyczą zdarzenia przyszłego, tj. oddania części nieruchomości na której zlokalizowana będzie ukończona Hala w zamian za czynsz dzierżawny na podstawie umowy dzierżawy.

  1. stanu faktycznego - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Halą - pytanie c).
  2. stanu faktycznego - w zakresie ustalenia, czy pomiędzy Gminą a GOK występuje związek, o którym mowa w art. 32 ust 2 ustawy o VAT oraz spełnienia warunków dla zastosowania art. 32. ust 1 ustawy - pytania d) i e).

  Ad II.

  Odpowiadając kolejno na pytania zawarte w pkt II wezwania wyjaśniono, że:

  ad 1) Z obiektu jakim będzie Hala będą korzystać uczniowie.

  ad 2) Uczniowie poszczególnych szkół będą korzystać z obiektu Hali na podstawie umów udostępnienia Hali pomiędzy GOK a poszczególnymi szkołami. W tym miejscu Gmina pragnie doprecyzować (podobnie jak w pkt ad I), iż umowa dzierżawy pomiędzy Gminą a GOK nie dotyczy budynku Szkoły Podstawowej, przewiązki ani boiska sportowego „Orlik”. Na podstawie umowy dzierżawy GOK będzie posiadaczem Hali i to GOK (który dysponuję odrębną od Gminy osobowością prawną) będzie decydował w jaki sposób będzie wykorzystywał Halę. Zatem w opinii Gminy, z uwagi na fakt, iż w rozumieniu prawa cywilnego GOK jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków oraz posiada odrębną zdolność do czynności cywilnoprawnych to GOK (a nie Gmina) będzie wykorzystywał Halę do udostępniania jej uczniom (szkołom).

  ad 3) Hala będzie wykorzystywana przez Gminę ..... wyłącznie do dzierżawy. Intencją stron umowy dzierżawy jest, aby Gmina nie zarządzała Halą ani nie organizowała wydarzeń mających odbywać się w Hali. Gmina nie będzie wykonywała żadnej innej czynności prawnej (poza dzierżawą) w stosunku do Hali. Gmina będzie wykorzystywać Halę w ten sposób, że wydzierżawi ją w całości do GOK. Natomiast późniejsze czynności, będzie wykonywał GOK i to on będzie wykorzystywał Halę do rożnych czynności prawnych i faktycznych.

  ad 4) Hala będzie przez Gminę wykorzystywana jedynie do czynności opodatkowanej, tj. dzierżawy do GOK.

  ad 5) Zdaniem Gminy, Wnioskodawca będzie wykorzystywał Halę jedynie do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (dzierżawa całości Hali do GOK).

  ad 6) Zdaniem Gminy, Wnioskodawca będzie wykorzystywał Halę jedynie do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (dzierżawa całości Hali do GOK).

  ad 7) Na zadane pytanie: W sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie wykonywał czynności w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz czynności będące poza zakresem działalności gospodarczej, to należy wskazać, czy będzie istniała możliwość przyporządkowania wydatków na realizację przedmiotowego projektu do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej... Wnioskodawca odpowiedział: Zdaniem Gminy, Wnioskodawca będzie wykorzystywał Halę jedynie do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (dzierżawa całości Hali do GOK).

  ad 8) Hala będzie udostępniana przez GOK podmiotom na podstawie czynności cywilnoprawnych (umów) a treść tych czynności będzie kształtowana przez GOK (który jest osobnym podmiotem praw i obowiązków oraz posiada niezależną od Gminy zdolność do czynności prawnych) nie przez Gminę, z tego powodu Gmina nie może dokładnie określić wszystkich możliwych zdarzeń, które mogą objąć przedmiotową Halę. Niemniej, podstawowe typy czynności, które GOK zamierza wykonywać w stosunku do Hali to udostępnienie Hali na podstawie umów najmu w stosunku do podmiotów komercyjnych takich jak osoby prywatne mające zamiar prowadzić na terenie Hali gabinet fizjoterapeutyczny lub też siłownię. GOK będzie także wynajmował sale ad hoc dla klubów sportowych, firm i stowarzyszeń w celu organizacji imprez sportowo kulturalnych. Drugim typem umowy będzie użyczenie Hali dla celów niekomercyjnych, np. dla szkół.

  ad 9) Gmina nie może wypowiadać się w imieniu odrębnego podatnika jakim jest GOK w zakresie kwalifikacji wykonywanych przez niego czynności na gruncie podatku VAT. Niemniej, zdaniem Gminy GOK będzie wykorzystywał przedmiotową Halę dla potrzeb czynności co do zasady opodatkowanych VAT oraz zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

  Ad III.

  W wyniku uzupełnienia opisu sprawy zmianie (korekcie) uległa ilość stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych przedstawionych we wniosku. Z uprzednio wskazanego 1 (jednego) stanu faktycznego, zmieniono opis na 2 (dwa) stany taktyczne oraz 1 (jedno) zdarzenie przyszłe.

  • W związku z powyższym, w celu zachowania spójności pomiędzy opisanym zdarzeniem przyszłym, pytaniem oraz własnym stanowiskiem, Gmina pragnie doprecyzować opis sprawy w zakresie pytania a) w następujący sposób (zmiany zaznaczono podkreśleniem):

  Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako „VAT”). Od roku 2010 r. Gmina realizuje inwestycję pn. „......” (dalej jako: „Projekt” polegającą wybudowaniu obiektu sportowego (dalej jako „Hala”) na nieruchomości zlokalizowanej w gminie ...... Ponoszone na realizację inwestycji wydatki są dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na rzecz Gminy fakturami VAT/rachunkami. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy ..... z dnia 12 września 2014 r. Inwestycja nie została jeszcze ukończona, to jest obiekt nie został oddany do użytkowania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 r.

  Budowa Hali odbywa się w ...., na gruncie stanowiącym działkę należącą do Gminy. Działka zabudowana jest także budynkiem Szkoły Podstawowej, oraz boiskiem sportowym „Orlik”. Sama Hala będzie składać się z części sportowej (hala sportowa składająca się z trzech boisk, korytarzy, klatki schodowej, szatni oraz pomieszczeń gospodarczych) a także z części dydaktycznej (sale przeznaczone do nauki). Hala będzie połączona przewiązką z posadowioną na nieruchomości szkołą podstawową. Hala (tj. obie jej części, sportowa i dydaktyczna, z wyłączeniem przewiązki) stanowić będzie jeden obiekt budowlany. Szkoła Podstawowa razem z przewiązką i Halą nie będzie stanowić jednego obiektu budowlanego.

  Do chwili obecnej Hala nie była przez Gminę wykorzystywana w żaden sposób, gdyż nie została ona jeszcze ukończona. Hala (kiedy zostanie już ukończona) ma być wykorzystywana głównie do organizowania imprez sportowych. W związku z powyższym, zamiarem Gminy było wydzierżawienie Hali (kiedy zostanie już ukończona) do podmiotu, który regularnie zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych i sportowych. W związku z powyższym, dnia 24 marca 2016 r. Gmina zawarta umowę dzierżawy z Gminnym Ośrodkiem Kultury ...... (dalej jako „GOK”). Umowa dzierżawy miała za przedmiot wydzierżawienie części nieruchomości wraz z zlokalizowaną na tej części nieruchomości niedokończoną jeszcze Halą (umowa dalej zwana będzie „umową o dzierżawę Hali”). W ramach umowy Gmina oddała do używania i pobierania pożytków część nieruchomości wraz z niedokończona jeszcze Halą, a Dzierżawca nieruchomość tę przyjął w dzierżawę w zamian za zobowiązanie do opłacenia czynszu dzierżawnego. W przedmiotowej sprawie czynsz dzierżawny jest niższy od wartości rynkowej w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem umowy, intencją stron jest wydzierżawienie jedynie części nieruchomości, w ten sposób, aby Dzierżawca mógł używać hali sportowej (kiedy będzie ona już ukończona) i czerpać pożytki z hali sportowej (kiedy będzie ona już ukończona) w sposób przewidziany dla stosunku dzierżawy. Umowa dzierżawy nie dotyczyła budynku Szkoły Podstawowej, przewiązki lub boiska sportowego „Orlik”.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

  Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2, Gmina ma prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Halą... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 3)

  Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina będzie miała prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Halą.

  Uzasadnienie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

  Wykonywane w celu budowy Hali zadania mają charakter inwestycyjny. Projekt jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Gminę, która będzie wykorzystywała efekty Projektu do wykonywania czynności opodatkowanych - dzierżawy na rzecz GOK, a obroty opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania powstałego mienia osiągała będzie Gmina. W przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 86 ust. l ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

  Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

  • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
  • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

  Świadczona przez Gminę usługa dzierżawy stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Jak przedstawiono w stanie faktycznym, jedyną świadczoną przez Gminę w stosunku do tej części nieruchomości oraz Hali usługą będzie umowa dzierżawy na rzecz GOK. Jednocześnie, Gmina nie będzie świadczyła usług będących czynnościami zwolnionymi z VAT bądź wyłączonymi z opodatkowania w stosunku do tej części nieruchomości lub Hali. Poniesione przez Gminę koszty zakupu związane z przeprowadzeniem inwestycji służą więc w całości sprzedaży opodatkowanej, a więc Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

  W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gmina jest uprawniona do odliczenia kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu pn. „.....”, w stosunku do lat, które nie uległy jeszcze przedawnieniu.

  W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w związku z doprecyzowaniem własnego stanowiska w zakresie pytania a) Gmina pragnie doprecyzować uzasadnienie w zakresie własnego stanowiska (zmiany zaznaczono podkreśleniem):

  Mając na uwadze powyższe definicje oraz to, że przedmiotowa Hala będzie pozostawać własnością Gminy, należy uznać, że świadczenie udostępnienia Hali (kiedy ta będzie już ukończona) poprzez wydzierżawienie jej na rzecz GOK, na gruncie ustawy o VAT będzie stanowić świadczenie usług przez Gminę. Daną usługę można uznać za odpłatną, jeśli pomiędzy obiema stronami transakcji istnieje stosunek prawny (została zawarta umowa), a za wykonaną usługę zostanie uiszczona stosowna opłata.

  Zdaniem Gminy, nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienia właśnie ze świadczeniem usług w postaci dzierżawy części nieruchomości, na której zlokalizowana jest Hala na rzecz GOK w zamian za czynsz dzierżawny.

  Jak wskazano w opisie sprawy. Gmina wydzierżawia część nieruchomości, na której zlokalizowana jest nieukończona jeszcze Hala na rzecz GOK. Przedmiotowy stosunek prawny jest zatem dwustronnie zobowiązujący i wzajemny. Skoro czynsz uiszczany na rzecz Gminy stanowi obligatoryjny element powyższego stosunku zobowiązaniowego, to świadczenie Gminy na rzecz GOK stanowić będzie odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT. Przedmiotowa usługa stanowić będzie w opinii Gminy czynność opodatkowaną VAT, tj. odpłatną usługę w zakresie dzierżawy Hali kiedy ta zostanie już dokończona w zamian za czynsz dzierżawny. Usługa ta nie będzie przy tym, zdaniem Gminy, czynnością zwolnioną z VAT bądź wyłączoną z opodatkowania VAT. Gmina nie będzie wykorzystywać Hali w żaden inny sposób. Wobec powyższego, prawidłowym w opinii Gminy jest stwierdzenie, iż Hala będzie przez Gminę w całości wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

  Powyższe doprecyzowania mają miejsce z uwagi na fakt, iż Hala jeszcze nie została ukończona, a zatem nie można udostępnić czegoś co jeszcze nie istnieje. Równocześnie, Gmina wyjaśnia, iż w pozostałym zakresie podtrzymuje przedstawione we wniosku stanowisko oraz argumentację.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Stosownie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  Z powyższego wynika, że związek zakupu z czynnością opodatkowaną jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług – przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

  Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

  W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

  Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

  Natomiast w świetle art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

  Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  opisu sprawy wynika, że Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, realizuje inwestycję pn. „.....” polegającą na wybudowaniu obiektu sportowego (dalej jako „Hala”). Inwestycja nie została jeszcze ukończona, to jest obiekt nie został oddany do użytkowania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 r. Do chwili obecnej Hala nie była przez Gminę wykorzystywana w żaden sposób. Hala ma być wykorzystywana głównie do organizowania imprez sportowych. W związku z powyższym, zamiarem Gminy było wydzierżawienie Hali do podmiotu, który regularnie zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych i sportowych. W związku z powyższym, dnia 24 marca 2016 r. Gmina zawarła umowę dzierżawy z Gminnym Ośrodkiem Kultury (dalej jako „GOK”). GOK jest samorządową instytucją kultury i dysponuje odrębną od Gminy osobowością prawną. Umowa dzierżawy miała za przedmiot wydzierżawienie części nieruchomości wraz ze zlokalizowaną na tej części nieruchomości Halą. Ponoszone na realizację inwestycji wydatki są dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na rzecz Gminy fakturami VAT/rachunkami

  W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w interpretacji nr 1061-IPTPP3.4512.153.2016.2.OS Organ stwierdził, iż udostępnienie przez Gminę Hali w zamian na podstawie umowy dzierżawy stanowi odpłatne świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

  Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności na tle powołanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, iż w omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a okoliczności sprawy potwierdzają, że wydatki inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją ww. projektu mają związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (dzierżawa Hali na rzecz GOK).

  Zatem z uwagi na związek poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących ich poniesienie w związku z realizacją inwestycji pn. „.....” – w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

  Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycje związane z Halą. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności udostępnienia Hali w zamian za czynsz dzierżawny za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT oraz uznania, że Hala jest wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz ustalenia, czy pomiędzy Gminą a GOK występuje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy oraz spełnienia warunków dla zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.