1061-IPTPP3.4512.143.2016.3.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Istota –Brak prawa do odliczenia w związku z realizacja projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) oraz z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r. oraz 4 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania „...– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) oraz z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r. oraz 4 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... posiadająca NIP ... będzie ubiegać się o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację zadania pn. „...”. W związku z tym Wójt Gminy ... zwraca się z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania przez Gminę ... jako Beneficjenta pomocy, podatku VAT w związku z realizacją tego zadania.

Obowiązek przedstawienia interpretacji wynika z punktu 9 „Rozliczenie podatku VAT” Wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w ... na 2015 rok. Przypis do podpunktu 9.3. „Podać uzasadnienie braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT (należy dołączyć kserokopię opinii organu skarbowego zgodnie z przypiskiem 15)” zobowiązuje Wnioskodawcę obligatoryjnie do złożenia opinii organu skarbowego.

Wniosek o udzielenie dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... pod adresem ....

Projekt będzie realizowany przez Gminę .... Podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wykonania przez Gminę zadań publicznych jest Gmina ... posługująca się NIP .... Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wydatki poniesione na realizację zadania zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Gminy .... Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie przez Gminę ... wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) realizacja przedmiotowego zadania należy do zadań własnych Gminy.

W związku z realizacją zadania Gmina ... poniesie wydatki dotyczące: budowy kotłowni na zrębki wraz z magazynem na zrębki i infrastrukturą towarzyszącą (utwardzenie terenu, ogrodzenie); przebudowy i remontu węzłów cieplnych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia i Szkoły; przebudowy instalacji c.o. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zakładanym do osiągnięcia, poprzez realizację zadania, efektem ekologicznym będzie zmniejszenie ilości spalanej biomasy w wyniku składowania i suszenia biomasy w magazynie na zrębki, uniknięcie spalania węgla, oleju opałowego, oleju napędowego oraz poprawa sprawności ogrzewania budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wybudowana kotłownia w ... będzie źródłem ciepła dla następujących budynków: Szkoły Podstawowej ..., Gimnazjum, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, budynku po Urzędzie Pocztowym, budynku mieszkaniowego wielorodzinnego będącego własnością Gminy oraz dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością ... Spółdzielni Mieszkaniowej. Administratorem kotłowni będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w ... działający w formie zakładu budżetowego gminy. Taryfa za sprzedaż ciepła kalkulowana będzie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i będzie stosowana dla wszystkich odbiorców, nie generując zysku dla zakładu.

 1. Prace zaplanowane do wykonania w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia stanowią wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a Ustawy o podatku od towarów i usług. Gminny Ośrodek Zdrowia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1173,12 m2. Budynek będący siedzibą Gminnego Ośrodka Zdrowia, w części jego działania, został przekazany nieodpłatnie w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia. W przedmiotowym budynku nieodpłatnie przekazane są również na podstawie umowy użyczenia lokale o łącznej powierzchni 33,45 m2 z przeznaczeniem na lokal biurowy Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz na biuro do wykonywania czynności służbowych przez dzielnicowego obsługującego gminę .... Ponadto, w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia Gmina ... odpłatnie przekazała na podstawie umowy najmu lokale o łącznej powierzchni 101,94 m2 innym podmiotom gospodarczym (stanowi to 8,69% powierzchni użytkowej budynku). Gminny Ośrodek Zdrowia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obrót z tytułu prowadzonej przez Gminny Ośrodek Zdrowia działalności wykazuje Gminny Ośrodek Zdrowia.
 2. Prace zaplanowane do wykonania w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a Ustawy o podatku od towarów i usług. Zakład Gospodarki Komunalnej w ... jest zakładem budżetowym. Zakład Gospodarki Komunalnej użytkuje nieodpłatnie istniejącą kotłownię na zrębki w zarządzaniu i administrowaniu, natomiast budynek, będący siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej jest przekazany odpłatnie, decyzją w trwały zarząd. Kwota opłaty wynosi 1231,50 zł/rok, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 164,61 m2. Przekazanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej kotłowni na zrębki nastąpiło na podstawie przekazania środka trwałego. Zakład Gospodarki Komunalnej jest odrębnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, samodzielnie rozliczającym się z podatku VAT. Obrót z tytułu prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej działalności wykazuje Zakład Gospodarki Komunalnej. W budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz w budynku kotłowni Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Budynek, będący siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz kotłownia na zrębki będą wykorzystywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. Prace zaplanowane do wykonania w budynku Szkoły stanowią wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a Ustawy o podatku od towarów i usług. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy .... Szkoła użytkuje budynek w zarządzaniu i administrowaniu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 5494,20 m2. W budynku hali sportowej będącym integralnym elementem szkoły Gmina ... wynajmuje odpłatnie lokal o powierzchni 14,30 m2, co stanowi 0,26% powierzchni użytkowej całego budynku. Szkoła nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obrót z tytułu prowadzonej przez Szkołę działalności wykazuje Gmina ....

Prace zaplanowane do wykonania ww. budynkach przyczynią się do ich ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wybudowany budynek kotłowni wraz z magazynem i infrastrukturą towarzyszącą stanowić będzie wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a Ustawy o podatku od towarów i usług. Efekt, który zostanie osiągnięty po realizacji zadania nie będzie miał wpływu na przedmiot sprzedaży opodatkowanej. Budynek kotłowni wraz z magazynem i infrastrukturą towarzyszącą wykorzystywany będzie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez ZGK.

Właścicielem składników mienia powstałego w wyniku realizacji zadania będzie Gmina .... Gmina ... nie przekaże składników mienia powstałego w wyniku realizacji zadania innemu podmiotowi.

Stroną umów cywilnoprawnych z tytułu dostawy ciepła oraz poboru opłat z tego tytułu będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w ....

W związku z powyższym, Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania przez Gminę ... jako Beneficjenta pomocy, podatku VAT w związku z realizacją tego zadania.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z obowiązującą linią interpretacyjną, zaprezentowaną m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2016 r. (sygn. IPTPP3/4512-549/15-3/BM), z 15 marca 2016 r. (sygn. IPTPP1/4512-643/15-3/RG), z 15 marca 2016 r (sygn. IPTPP1/4512-644/15-3/AK), z 9 marca 2016 r. (sygn. IPTPP3/4512-559/15-3/ALN) oraz z 22 lutego 2016 r. (sygn. IPTPP1/4512-598/15-3/RG) - do czasu dokonania centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy i jej jednostek oraz zakładów budżetowych (tj. m.in. Zakładu Gospodarki Komunalnej, będącego zakładem budżetowym Gminy), podmioty będące obecnie zarejestrowanymi odrębnie podatnikami VAT - powinny być traktowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT. Stanowisko takie wynika także z komunikatów Ministra Finansów z 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r., w których Ministerstwo wskazało, iż nie będzie kwestionowało dotychczasowych rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego, a centralizacja rozliczeń w ramach poszczególnych jednostek będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.

W konsekwencji, Gmina udzieliła odpowiedzi na wskazane pytania mając na uwadze sytuację istniejącą podczas realizacji inwestycji oraz w momencie planowanego oddania jej do użytkowania (który na chwilę obecną planowany jest na listopad 2016 r.), zaznaczając jednocześnie, iż Gmina planuje wdrożyć skonsolidowane rozliczenia ze swoimi jednostkami i zakładami budżetowymi od 1 stycznia 2017 r. (o ile termin wprowadzenia obowiązku centralizacji nie zostanie przez Ministerstwo Finansów przesunięty).

Innymi słowy Wnioskodawca udzielił odpowiedzi z perspektywy Gminy, jako podmiotu realizującego opisany we wniosku o interpretację projekt i będącego odrębnym od Zakładu Gospodarki Komunalnej podatnikiem VAT. Należy bowiem podkreślić, iż - na moment realizacji inwestycji i złożenia niniejszego wniosku o interpretację - podmiotem, który będzie wykorzystywał infrastrukturę realizowaną w ramach projektu częściowo do czynności opodatkowanych VAT, będzie Zakład Gospodarki Komunalnej, nie zaś Gmina.

Z uwagi na fakt, iż modernizowana infrastruktura będzie użytkowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie dokumentu PT, efekty przedmiotowego projektu na moment realizacji projektu i na moment złożenia niniejszego wniosku o interpretację:

 1. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do Szkoły Podstawowej im. ...
 2. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do Gimnazjum
 3. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do Gminnego Ośrodka Zdrowia
 4. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej
 5. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 6. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do Urzędu Gminy
 7. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do budynku po Urzędzie Pocztowym
 8. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do budynku mieszkaniowego wielorodzinnego będącego własnością Gminy
 9. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - w odniesieniu do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością ... Spółdzielni Mieszkaniowej,

gdyż działalność gospodarcza opodatkowana VAT - polegająca na dostawie ciepła z wykorzystaniem zmodernizowanej infrastruktury na podstawie umów cywilnoprawnych - będzie wykonywana przez Zakład Gospodarki Komunalnej, będący (do czasu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń) odrębnym od Gminy podatnikiem.

Z uwagi na fakt, iż modernizowana infrastruktura będzie użytkowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie dokumentu PT, efekty przedmiotowego projektu na moment jego realizacji i na moment złożenia niniejszego wniosku o interpretację:

 1. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do Szkoły Podstawowej im. ...
 2. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do Gimnazjum
 3. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do Gminnego Ośrodka Zdrowia
 4. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej
 5. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 6. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do Urzędu Gminy
 7. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do budynku po Urzędzie Pocztowym
 8. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do budynku mieszkaniowego wielorodzinnego będącego własnością Gminy
 9. nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy – w odniesieniu do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością ... Spółdzielni Mieszkaniowej.

gdyż działalność gospodarcza opodatkowana VAT - polegająca na dostawie ciepła z wykorzystaniem zmodernizowanej infrastruktury na podstawie umów cywilnoprawnych - będzie wykonywana wyłącznie przez Zakład Gospodarki Komunalnej, będący (do czasu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń) odrębnym od Gminy podatnikiem Gmina będzie wykonywała w tym zakresie wyłącznie czynności niepodlegające ustawie o VAT, w konsekwencji czego - na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - na moment realizacji projektu nie będzie działała jako podatnik VAT i nie będzie prowadziła działalności gospodarczej w tym zakresie.

Na moment realizacji projektu i na moment złożenia niniejszego wniosku o interpretację, Gmina będzie wykorzystywała jego efekty do wykonywania:

 1. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do Szkoły Podstawowej im. ...
 2. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do Gimnazjum
 3. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do Gminnego Ośrodka Zdrowia
 4. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej
 5. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 6. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do Urzędu Gminy
 7. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do budynku po Urzędzie Pocztowym
 8. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do budynku mieszkaniowego wielorodzinnego będącego własnością Gminy
 9. czynności niepodlegających ustawie o VAT - w odniesieniu do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością ... Spółdzielni Mieszkaniowej,

gdyż działalność opodatkowana VAT - polegająca na dostawie ciepła z wykorzystaniem zmodernizowanej infrastruktury na podstawie umów cywilnoprawnych - będzie wykonywana wyłącznie przez Zakład Gospodarki Komunalnej, będący (do czasu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń) odrębnym od Gminy podatnikiem

Efekty projektu nie będą na moment jego realizacji przez Gminę wykorzystywane do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - Gmina na moment realizacji projektu nie będzie jego efektów wykorzystywała do działalności opodatkowanej VAT, działalność taka będzie prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej (który - do czasu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń - stanowi odrębnego podatnika VAT).

W odniesieniu do poszczególnych budynków, w których będą dokonywane prace modernizacyjne:

 1. budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia - stanowi własność Gminy i został przekazany nieodpłatnie w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia. Dodatkowo, jak wskazano we wniosku o interpretację, poszczególne lokale zostały nieodpłatnie przekazane przez Gminę na podstawie umowy użyczenia na rzecz m. in. dzielnicowego obsługującego Gminę lub na podstawie odpłatnych umów najmu – na rzecz innych podmiotów gospodarczych.
 2. budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej - stanowi własność Gminy i jest użytkowany odpłatnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie decyzji o trwałym zarządzie.
 3. budynek Szkoły - stanowi własność Gminy i jest użytkowany przez Szkołę w zarządzaniu i administrowaniu (na podstawie dokumentu PT). Dodatkowo Gmina udostępnia odpłatnie na podstawie umowy najmu jeden lokal (przeznaczony na sklepik szkolny) zlokalizowany w tym budynku.

Budynki, w których będą dokonywane prace modernizacyjne związane z projektem, będą wykorzystywane przez poszczególne podmioty w następujący sposób:

 1. budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia - do działalności zwolnionej z VAT przez Gminny Ośrodek Zdrowia oraz do działalności niepodlegającej ustawie o VAT i opodatkowanej VAT przez Gminę (z uwagi na udostępnianie pojedynczych lokali odpowiednio w ramach działalności statutowej Gminy oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz podmiotów trzecich);
 2. budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej - do działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej (po wdrożeniu centralizacji rozliczeń - również do działalności niepodlegającej ustawie o VAT);
 3. budynek Szkoły - do działalności niepodlegającej ustawie o VAT (w związku z realizacją zadań własnych Gminy - tj. na cele edukacji) oraz opodatkowanej VAT (z uwagi na wynajmowany przez Gminę lokal oraz realizowane przez Gminę usługi wynajmu m. in. hali sportowej lub sal lekcyjnych).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie ... przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ... jest podatnikiem podatku VAT, figuruje w ewidencji płatników podatku VAT Urzędu Skarbowego w ... pod numerem NIP ....

Realizując powyższy projekt Gminie ... nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), z powodu nie wykonania czynności związanych z realizowanym zadaniem określonych w art. 5 ust. 1 ustawy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z obowiązującą linią interpretacyjną, zaprezentowaną m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2016 r. (sygn. IPTPP3/4512-549/15-3/BM), z 15 marca 2016 r. (sygn. IPTPP1/4512-643/15-3/RG), z 15 marca 2016 r. (sygn. IPTPP1/4512-644/15-3/AK), z 9 marca 2016 r. (sygn. IPTPP3/4512-559/15-3/ALN) oraz z 22 lutego 2016 r. (sygn. IPTPP1/4512-598/15-3/RG) - do czasu dokonania centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy i jej jednostek oraz zakładów budżetowych (t.j. m. in. Zakładu Gospodarki Komunalnej, będącego zakładem budżetowym Gminy), podmioty będące obecnie zarejestrowanymi odrębnie podatnikami VAT - powinny być traktowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT. Stanowisko takie wynika także z komunikatów Ministra Finansów z 29 września 2015 r oraz 16 grudnia 2015 r. w których Ministerstwo wskazało, iż nie będzie kwestionowało dotychczasowych rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego, a centralizacja rozliczeń w ramach poszczególnych jednostek będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.

W konsekwencji, przed dokonaniem centralizacji rozliczeń Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gmina nie będzie wykorzystywała powstałej infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT, gdyż działalność opodatkowana w tym zakresie będzie realizowana wyłącznie przez Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest obecnie traktowany jako odrębny podatnik VAT. Z tego powodu należy uznać, iż Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu.

Gmina będzie wykonywała w tym zakresie wyłącznie czynności niepodlegające ustawie o VAT, w konsekwencji czego - na podstawie art. 15 ust 6 ustawy o VAT - na moment realizacji projektu i na moment złożenia niniejszego wniosku o interpretację nie będzie działała jako podatnik VAT i nie będzie prowadziła działalności gospodarczej w tym zakresie. Z kolei, po dokonaniu centralizacji rozliczeń Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej (oraz innych podmiotów podlegających skonsolidowanemu rozliczeniu podatku VAT), czynności opodatkowane VAT z tego tytułu będą traktowane, jako czynności opodatkowane Gminy.

Niemniej, Gmina podkreśliła, iż Gminie w dalszym ciągu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Należy bowiem zwrócić uwagę na dwa aspekty.

(1) Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów w wydawanych komunikatach (wskazanych we wcześniejszej części niniejszych wyjaśnień) – dotychczasowe rozliczenia Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej nie będą kwestionowane do czasu wprowadzenia obowiązkowej centralizacji (która - zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministra Finansów - ma nastąpić od 1 stycznia 2017 r). Ponadto, Minister Finansów w wydawanych komunikatach wskazuje, iż prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu inwestycji przekazywanych do zakładów, które wykorzystują je do czynności opodatkowanych VAT, przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy Gmina dokona wstecznej centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT. W przeciwnym razie - prawo do odliczenia podatku VAT Gminie nie przysługuje.

Przekładając powyższe na analizowaną sytuację, należy wskazać, iż Gmina nie planuje wdrożenia wstecznej centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT. W konsekwencji – mając na uwadze, iż na moment realizacji inwestycji (i) jedynym podmiotem, który będzie wykonywał działalność opodatkowaną VAT z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku o interpretację, będzie Zakład Gospodarki Komunalnej, traktowany obecnie jako odrębny od Gminy podatnik VAT oraz (ii) Gmina nie będzie dokonywała wstecznej centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT - Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

(2) Zgodnie ze stanowiskiem Izb Skarbowych prezentowanym w licznych interpretacjach indywidualnych - jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot nie działał w charakterze podatnika VAT, wówczas takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Nawet późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie - w ocenie Izb Skarbowych - skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie TSUE, np. w wyroku z 2 czerwca 2005 r. (C-378/02) oraz w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z 19 lutego 2015 r. (sygn. I FSK 286/14).

Przenosząc powyższe na sytuację Gminy, należy zauważyć, iż nawet w przypadku uznania, że w momencie dokonania centralizacji rozliczeń w podatku VAT od stycznia 2017 r. t.j. od momentu, który obecnie uznawany jest jako moment przejścia na obowiązkowe skonsolidowane rozliczenia) Gmina rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem powstałej infrastruktury i nastąpi zmiana przeznaczenia powstałej infrastruktury - Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, gdyż w momencie nabywania towarów i usług związanych z realizacją projektu nie działała jako podatnik VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej do czynności opodatkowanych.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazano, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, m.in. w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą więc wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Zgodnie z art. 86 ust. 2d, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 2e, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Na podstawie art. 86 ust. 2g, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h.

W świetle obowiązujących przepisów rozliczenie podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania nieruchomości zarówno do celów działalności gospodarczej, jak również do celów innych niż działalność gospodarcza, innych jednak niż cele prywatne, gdy nie jest możliwe przyporządkowanie towarów i usług w całości do działalności gospodarczej odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 86 ust. 2a ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy ono wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy;
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie ubiegać się o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację zadania pn. „...”. Właścicielem składników mienia powstałego w wyniku realizacji zadania będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie przekaże składników mienia powstałego w wyniku realizacji zadania innemu podmiotowi. Wydatki poniesione na realizację zadania zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcę. Budynki, w których będą dokonywane prace modernizacyjne związane z projektem, będą wykorzystywane przez poszczególne podmioty w następujący sposób: budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia - do działalności zwolnionej z VAT przez Gminny Ośrodek Zdrowia oraz do działalności niepodlegającej ustawie o VAT i opodatkowanej VAT przez Gminę (z uwagi na udostępnianie pojedynczych lokali odpowiednio w ramach działalności statutowej Gminy oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz podmiotów trzecich); budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej (oddany w trwały zarząd) - do działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej (po wdrożeniu centralizacji rozliczeń - również do działalności niepodlegającej ustawie o VAT); budynek Szkoły - do działalności niepodlegającej ustawie o VAT (w związku z realizacją zadań własnych Gminy - tj. na cele edukacji) oraz opodatkowanej VAT (z uwagi na wynajmowany przez Gminę lokal oraz realizowane przez Gminę usługi wynajmu m. in. hali sportowej lub sal lekcyjnych).

Jednocześnie. w ocenie Wnioskodawcy, efekty przedmiotowego projektu w stosunku do wszystkich budynków na moment realizacji projektu i na moment złożenia niniejszego wniosku o interpretację nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak również nie będą służyły wyłącznie do działalności gospodarczej Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gminy. Gmina będzie wykorzystywała jego efekty do wykonywania czynności niepodlegających ustawie o VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął w wątpliwość, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania.

Jak wskazano wyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z czynnościami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi. Brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług oraz niepodlegających przepisom ustawy.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku należy uznać, iż – w stosunku do wydatków poniesionych na budynek Zakładu Gospodarki Komunalnego, oddany w trwały zarząd oraz kotłowni, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania, gdyż efekty projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Natomiast w stosunku do wydatków poniesionych na pozostałe budynki, tj. budynek Ośrodka Zdrowia i Szkoły – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – efekty projektu nie będą służyły Gminie wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia jest wykorzystywany przez Gminę do działalności niepodlegającej ustawie o VAT i opodatkowanej VAT (z uwagi na udostępnianie pojedynczych lokali odpowiednio w ramach działalności statutowej Gminy oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz podmiotów trzecich), jak również budynek Szkoły jest wykorzystywany do działalności niepodlegającej ustawie o VAT (w związku z realizacją zadań własnych Gminy - tj. na cele edukacji) oraz opodatkowanej VAT (z uwagi na wynajmowany przez Gminę lokal oraz realizowane przez Gminę usługi wynajmu m. in. hali sportowej lub sal lekcyjnych). W związku z powyższym w zakresie wynajmu Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika, a efekty projektu będą wykorzystywane do działalności gospodarczej Wnioskodawcy w rozumieniu art. 15 ust. 2.

Jak wskazano wyżej, w świetle obowiązujących przepisów (art. 86 ust. 2a ustawy), w przypadku, gdy nabyte towary usługi są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i nie jest możliwe przypisanie towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Wobec powyższego, w stosunku do wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu, w zakresie budynków Ośrodka Zdrowia i Szkoły, Wnioskodawca winien w pierwszej kolejności dokonać wyliczenia kwoty podatku naliczonego przypisanego do działalności gospodarczej zgodnie z art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193). Jednocześnie należy wskazać, iż z uwagi na fakt, iż wydatki ponoszone na realizację projektu w stosunku do budynków Ośrodka Zdrowia i Szkoły, oprócz wykorzystania ich do czynności niepodlegających opodatkowaniu, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, zatem w tej części, w której wydatki związane są z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na twierdzeniu Wnioskodawcy, iż Gmina nie będzie dokonywała wstecznej centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.