1061-IPTPP3.4512.1.2016.1.JM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
1061-IPTPP3.4512.1.2016.1.JMinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. gmina
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ... posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP: .... Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 165 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) zwaną dalej u. s. g. W myśl art. 1 u. s. g. mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Zadania własne gminy określone są w art. 7 u. s. g. oraz uszczegółowione w przepisach szczególnych-konkretyzujących ich realizację. Zgodnie z art. 7 u. s. g. zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 3a) działalności w zakresie telekomunikacji, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 18) promocji gminy, 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.), 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. W myśl art. 9 ust. 1 u. s. g. w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Przypomnienia wymaga też fakt, iż gmina oprócz zadań własnych realizuje wiele zadań zleconych – co wynika z art. 162 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż „jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.” Zgodnie z art. 11a ust. 1 u. s. g. organami gminy są: 1) rada gminy, 2)wójt (burmistrz, prezydent miasta). W myśl art. 26 ust. 1 u. s. g. organem wykonawczym gminy jest wójt, zaś zgodnie z ust. 4 w miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Wójt wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 u. s. g.). Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) zwanej dalej u. s. p. prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców (...). Miastem takim jest więc Gmina .... Zadania powiatu określone są w art. 4 u. s. p. Tak więc do zadań gminy będącej miastem na prawach powiatu oprócz zadań nałożonych przez u. s. g. dochodzą także zadania nałożone przez u. s. p. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r., poz. 43 ze zm.) zwaną dalej u. g. k. gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zwaną dalej u. f. p. sektor finansów publicznych tworzą: pkt 2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (a więc gminy, powiaty i województwa), pkt 3) jednostki budżetowe, pkt 4) samorządowe zakłady budżetowe, pkt 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, pkt 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury. Gospodarkę nieruchomościami tak Skarbu Państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego reguluje oprócz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), zwanej dalej k. c. również szczególny akt prawny jakim jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774), zwana dalej u. g. n. W myśl art. 13 ust. 1 u. g. n. z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z kolei z art. 710 k. c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Gmina ... jest właścicielem nieruchomości położonej w ... oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 11/9 o pow. 127879 m2 pod nazwą ..., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr .... Wskazany obiekt był przedmiotem umowy nr ..., o dofinansowanie projektu „...” w ... zawartej w dniu 09.12.2011 r. pomiędzy Województwem ... a Gminą ... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, współfinansowanego ze środków europejskich. Dokładna data rozpoczęcia inwestycji w ramach projektu to 02.07.2009 r., natomiast dokładna data zakończenia inwestycji w ramach projektu to 18.03.2014 r. Okres trwałości projektu obejmował będzie 5 lat, tj. lata 2015-2019. Przedmiotem nabywanych usług w ramach projektu były głównie roboty budowlane związane z rewaloryzacją obiektu oraz działania zmierzające do utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień. Faktury były wystawione na Gminę .... Podatek VAT z tytułu dokonywanych nabyć nie był odliczany w deklaracjach VAT-7.

Gmina złożyła oświadczenie, że takie uprawnienie jej nie przysługuje. Podatek VAT uznany został więc za wydatek kwalifikowalny (dofinansowanie unijne objęło też podatek) z uwagi na deklarowany przez beneficjenta, tj. Gminę brak prawa do odliczenia. Nie odliczanie podatku VAT w ramach przedstawionego projektu spowodowane było faktem, iż po zrealizowaniu projektu pn. „...” w ..., Gmina ... będąca właścicielem obiektu i ponosząca wydatki nie będzie czerpać obrotów (dochodów) z działalności merytorycznej, z uwagi na fakt, iż opisywany obiekt, czyli Ogród ...jest parkiem, na teren którego wstęp jest bezpłatny i żadnej odpłatności w tym zakresie się nie przewiduje. Ponadto na obszarze Ogrodu ... Gmina ... wybudowała szalet, udostępniany również bezpłatnie, przy budowie którego Gminie nie przysługiwało prawo odliczania podatku VAT naliczonego, co było poparte stanowiskiem Ministra Finansów reprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 05 lutego 2014 r. znak: IPTPP4/443-785/13-5/OS oraz znak: IPTPP4/443-785/13-8/OS. Gmina ... nie posiadała prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu także wskutek wykonania uchwały Rady Miasta ... Nr ... z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w ... na rzecz Centrum Kultury w .... Użyczenie odnosi się do części działki 11/9 (działki pod nazwą ...) o pow. 2960 m2 zabudowanej Muszlą Koncertową wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Przedmiot umowy użyczenia znajduje się w posiadaniu biorącego w użyczenie, czyli Centrum Kultury w ..., które stanowi samorządową instytucję kultury. Umowa użyczenia pomiędzy Gminą ... a Centrum Kultury w ... została zawarta dnia 12 lutego 2008 r. Samorządowa instytucja kultury, zgodnie z ustawą o finansach publicznych posiada osobowość prawną, ma odrębny od Gminy numer identyfikacji podatkowej i odrębny status podatnika, jak również rozlicza się z danin publicznych odrębnie, księgi zarówno podatkowe, jak i rachunkowe także prowadzi oddzielnie. Jest pracodawcą dla zatrudnionych przez siebie pracowników oraz w związku z powyższym – płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W związku z powyższym Gmina ... nie występuje w roli podatnika z tytułu czynności dokonywanych przez samorządowe instytucje kultury oraz nie wykazuje podatku należnego i podatku naliczonego związanego z czynnościami wykonywanymi przez te podmioty w deklaracji dla celów rozliczeń podatku VAT. Takie postępowanie Gminy wynika jednoznacznie z wydanej przez Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji indywidualnej dla Gminy ..., z dnia 18 sierpnia 2014 r., znak: IPTPP2/443-433/14-3/JN.

Działania Gminy znajdują poparcie również w rozstrzygnięciach Ministerstwa Finansów dotyczących braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” oraz projektu pn. „...”, w przypadku których występował analogiczny związek prawny Gminy ... z samorządowymi instytucjami kultury. Przywołane stanowisko wynika z interpretacji indywidualnych Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: IPTPP2/4512-205/15-4/IR oraz znak: IPTPP2/4512-205/15-5/IR.

Reasumując, na ww. obiekcie, tj. ... nie wygenerowany został dotychczas obowiązek podatkowy obciążający Gminę, przez co nie odprowadziła ona w związku z tym jakiegokolwiek podatku należnego w rozliczeniu z urzędem skarbowym. Nie jest to przewidywane, planowane, czy prognozowane. Uściślając, Gmina ... nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu pn. „...” w ... wykorzystuje wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, co ma związek z realizacją zadań nałożonych na samorządy przez przepisy prawa i wykonywanych na warunkach i formie przez te przepisy przewidzianej. Realizacja inwestycji w ramach ww. projektu należała do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ). W myśl ww. przepisu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz zieleni gminnej i zadrzewień.

Dodatkowo wyjaśnić i doprecyzować należy, iż realizacja inwestycji jest także zadaniem wynikającym z uprawnień właścicielskich, tj. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności z przepisu tego wynika zadanie i forma późniejszego gospodarowania majątkiem Gminy wytworzonym w ramach projektu (należącym do Gminy, a nie do samorządowej instytucji kultury). W myśl ww. przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy w szczególności zadania własne obejmują sprawy (...) gospodarki nieruchomościami (...).Wyjaśnić także należy, iż sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami należącymi do gmin reguluje, oprócz kodeksu cywilnego, specjalna ustawa, tj. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). W myśl art. 1 ust. 1 ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. W myśl art. 13 ust. 1 ww. ustawy zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w ramach projektu pn. „...” w ... w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku, sygn. C-276/14 oraz uchwały 7 sędziów NSA z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15...

Zdaniem Wnioskodawcy Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w ramach projektu pn. „...” w ... w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku, sygn. C-276/14 oraz uchwały 7 sędziów NSA z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u. p. t. u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 15 ust. 1 u. p. t. u. stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei w myśl art. 86 ust. 1 u. p. t. u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj. nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku, druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z opisywanym przedsięwzięciem, z uwagi na m.in. nieodpłatne udostępnianie terenu Ogrodu .... Gmina w związku z posiadaniem tegoż parku nie wprowadziła w związku z tym żadnych opłat wstępu na jego obszar, a co za tym idzie, nie czerpie z jego tytułu żadnych przychodów-powyższe odbywa się na zasadzie ogólnodostępności miejsca publicznego. Na terenie Ogrodu ... wybudowany został szalet, z którego korzystanie jest również nieodpłatne i w najbliższym latach nie planuje się zmiany w tym zakresie. Wydatki poniesione na nabycie towarów i usług wykorzystywanych w ramach budowy szaletu nie powodowały powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, co wynikało z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 05 lutego 2014 r. znak: IPTPP4/443-785/13-5/OS i IPTPP4/443-785/13-8/OS w sprawie skutków podatkowych działań nieodpłatnych w postaci usług nieodpłatnego udostępniania szaletów i skutków zastąpienia ww. czynności usługami o charakterze odpłatnym. W szalecie umiejscowionym w Ogrodzie ... w przeciwieństwie do innych szaletów miejskich – odpłatności nie było, nie ma i nie planuje się wprowadzić. Dokonanie inwestycji, o której mowa we wniosku, czyli „...” w ... odbyło się wskutek realizacji zadań własnych Gminy. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządnie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należą zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz zieleni gminnej i zadrzewień. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 u. p. t. u. nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Pomiędzy Gminą ... a Centrum Kultury w ..., będącym samorządową instytucją kultury została zawarta umowa użyczenia na czas nieokreślony części działki nr 11/9 (działka 11/9 stanowi działkę zwaną „...”) zabudowanej Muszlą Koncertową wraz towarzyszącą infrastrukturą.

Trzeba zaznaczyć, że samorządowe instytucje kultury: gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, mogą zbywać środki trwałe, przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych, podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzają plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – zwana dalej u. o. p. d. k. ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów – art. 28 u. o. p. d. k.

W niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku, sygn. C-276/14, Trybunał uznał, iż gminne jednostki budżetowe, które nie spełniają kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostki te wchodzą. W konsekwencji tegoż wyroku uznać należy, iż samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów VAT. Podobnie sytuacja ma się w przypadku samorządowych zakładów budżetowych, które na skutek podjęcia w dniu 26 października 2015 r. uchwały sygn. I FPS 4/15 przez Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie 7 sędziów, na zapytanie składu sędziowskiego procedującego nad sprawą Gminy ...(sygn. akt I FSK 1725/14 ) nie zostały uznane za odrębnych od gminy podatników w podatku od towarów i usług. Oznacza to, że samorządowe zakłady budżetowe, podobnie jak gminne jednostki budżetowe zostaną objęte centralizacją podatkową. Przytoczone rozstrzygnięcia prawne nie dotyczą w żadnym aspekcie samorządowych instytucji kultury, które jako osoby prawne odznaczają się odrębnością prawno-podatkową od gminy i nie będą objęte centralizacją podatkową gminy w zakresie podatku VAT. Powyższe wynika także z ostatniego komunikatu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. dostępnego na stronie internetowej resortu.

Z interpretacji indywidualnej dla Gminy ... Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: IPTPP2/443-433/14-3/JN także wynika: - nieuznanie Gminy za podatnika z tytułu czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne tj. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz spółki prawa handlowego, - niewykazywanie przez Gminę podatku należnego i podatku naliczonego związanego z czynnościami wykonywanymi przez ww. jednostki w deklaracji dla celów rozliczeń podatku VAT.

Tak więc stojąc na stanowisku, które Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi uznał już wcześniej za prawidłowe – Gmina nie będąc podatnikiem z tytułu czynności dokonywanych przez samorządowe instytucje kultury nie miała prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją ww. projektu w części dotyczącej muszli koncertowej, gdyż rodzi ona ewentualne powstanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności wykonywanych przez innego podatnika, będącego odrębną od Gminy osobą prawną, działającą we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Odrębnej analizy wymaga z kolei stosunek prawny łączący Gminę jako właściciela nieruchomości z ww. odrębną osobą prawną i podatnikiem, tj. samorządową instytucją kultury – Centrum Kultury w .... Stosunkiem tym jest użyczenie, a więc stosunek cywilnoprawny, lecz nieodpłatny.

Zgodnie z dotychczasową, jednolitą i wieloletnią wykładnią Ministra Finansów w tym dla Gminy ... działania o charakterze nieodpłatnym ze strony jednostek samorządu terytorialnego mające na celu realizację zadań własnych (nie zaś do celów prowadzonej działalności gospodarczej), choć są czynnościami cywilnoprawnymi, to nie są czynnościami opodatkowanymi, więc w konsekwencji nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. działaniami nieodpłatnymi, w przeciwieństwie do działań cywilnoprawnych, lecz odpłatnych (np. najmu dzierżawy, oddania terenu w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany, aportu) – np.: interpretacje Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: – z dnia 29 sierpnia i 2013 r. znak IPTPP1/443-421/13-3/MW oraz znak: IPTPP1/443-421/13-2/MW w sprawie imprez na których wstęp jest nieodpłatny i nie towarzyszy im zawieranie odpłatnych umów tzw. „sponsorskich”, – z dnia 05 lutego 2014 r. znak: IPTPP4/443-785/13-5/OS i znak: IPTPP4/443-785/13-8/OS w sprawie skutków podatkowych działań nieodpłatnych w postaci usług nieodpłatnego udostępniania szaletów i skutków zastąpienia ww. czynności usługami o charakterze odpłatnym. Podkreślić też należy, iż w analogiczny sposób do działań o charakterze nieodpłatnym podchodził także naczelnik właściwego dla Gminy urzędu skarbowego, a od 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w..., gdy to on wcześniej, przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Łodzi, w imieniu Ministra Finansów był organem interpretacyjnym dla podatników z terenów woj. .... Gmina ... była adresatem takich interpretacji w zakresie skutków działań nieodpłatnych (brak wystąpienia obowiązku podatkowego, brak prawa do odliczenia podatku naliczonego) – np.: interpretacja indywidualna z dnia 09 marca 2009 r. znak: IPPP2/443-159/09-2/PW dla Gminy ... zarejestrowanej ówcześnie jako Urząd Miasta ... – brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji inwestycji oddanej w nieodpłatne użytkowanie.

Reasumując: – z uwagi na fakt, iż samorządowe instytucje kultury są odrębnymi od Gminy osobami prawnymi i podatnikami, zaś pomiędzy Gminą jako właścicielem nieruchomości na której zrealizowana została inwestycja a ww. osobą prawną istniał, istnieje i będzie trwać stosunek prawny użyczenia części nieruchomości (część działki nr 11/9 na której znajduje się Muszla Koncertowa), o którym mowa w art. 710 kodeksu cywilnego Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku przy realizacji ww. projektów nie przysługiwało. Wnioskodawcy nie przysługiwało też prawo do odliczenia podatku VAT z uwagi nieodpłatny, ogólnodostępny charakter Ogrodu oraz nieodpłatne udostępnianie szaletu położonego w Ogrodzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 – art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 15 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.), rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest właścicielem nieruchomości pod nazwą ... Wskazany obiekt był przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu „...” w ... zawartej w dniu 09.12.2011 r. pomiędzy Województwem ... a Gminą ... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Dokładna data rozpoczęcia inwestycji w ramach projektu to 02.07.2009 r., natomiast dokładna data zakończenia inwestycji w ramach projektu to 18.03.2014 r. Okres trwałości projektu obejmował będzie 5 lat, tj. lata 2015-2019. Faktury były wystawione na Gminę. Gmina posiada status podatnika VAT czynnego. Gmina będąca właścicielem obiektu i ponosząca wydatki nie będzie czerpać obrotów (dochodów) z działalności merytorycznej, z uwagi na fakt, iż opisywany obiekt jest parkiem, na teren którego wstęp jest bezpłatny i żadnej odpłatności w tym zakresie się nie przewiduje. Ponadto na obszarze Ogrodu Gmina wybudowała szalet, udostępniany również bezpłatnie, przy budowie którego Gminie nie przysługiwało prawo odliczania podatku VAT naliczonego. Wskutek wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości, użyczenie odnosi się do części działki (działki pod nazwą ...) zabudowanej Muszlą Koncertową wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Przedmiot umowy użyczenia znajduje się w posiadaniu biorącego w użyczenie, czyli Centrum Kultury, które stanowi samorządową instytucję kultury. Umowa użyczenia pomiędzy Gminą a Centrum Kultury została zawarta dnia 12 lutego 2008 r. Gmina ...nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu pn. „...” w ... wykorzystuje wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie ww. warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu wykorzystuje wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” w ..., ponieważ nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu – jak wskazał Wnioskodawca – wykorzystuje wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Skoro samorządowa instytucja kultury taka jak Centrum Kultury w ... nie jest jednostką budżetową ani zakładem budżetowym gminy, zatem na rozstrzygnięcie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu nie miały wpływu ani wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, ani uchwała NSA z dnia 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15.

W świetle powyższego, mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w ramach projektu, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.