1061-IPTPP2.4512.38.2016.2.KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy (liderowi) nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu
1061-IPTPP2.4512.38.2016.2.KKinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. partnerstwo
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 marca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, pytania oraz stanowiska Wnioskodawcy jak również wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto .... - lider projektu oraz Powiat ....- partner projektu przygotowują się do realizacji przedsięwzięcia pn. „.....”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr ....., ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

Planowany projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy, co wynika z zapisów art. 7 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890): „promocja gminy” oraz w katalogu zadań własnych powiatu, co wynika z zapisów art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890.): „promocja powiatu

Przedmiotem partnerskiego projektu będzie:

  1. Wypracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej:

1.1. Usługa zlecona przeprowadzenia badań danych zastanych oraz badań jakościowych, przygotowania wniosków i wydania rekomendacji;

1.2. Opracowanie oferty promocji gospodarczej:

1.2.1. Usługa zlecona opracowania systemu identyfikacji wizualnej;

1.2.2. Usługa zlecona opracowania katalogu terenów inwestycyjnych;

1.2.3. Usługa zlecona opracowania ulotek promujących tereny inwestycyjne,

1.2.4. Bezkosztowa standaryzacja oferty eksportowej;

1.2.5. Usługa zlecona opracowania katalogu oferty eksportowej,

1.2.6. Usługa zlecona opracowania ulotek promujących ofertę eksportową;

1.2.7. Zakup 300 szt. nośników cyfrowych;

  1. Utworzenie systemu informacji gospodarczej:

2.1. Zakup 2 szt. laptopów z oprogramowaniem operacyjnym, 2 szt. pakietów biurowych i 2 szt. licencji programu antywirusowego;

2.2. Wydatki na utworzenia dedykowanej strony www, obsługę powdrożeniową i pozycjonowanie;

2.3. Bezkosztowe utworzenie miejsko-powiatowej rady gospodarczej;

2.4. Wydatki na wizyty i wyjazdy studyjne osób reprezentujących samorząd terytorialny;

  1. Udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu:

3.1. Wydatki na organizację i przeprowadzenie 2 edycji szkoleń dla przedsiębiorców z sektora MSP;

3.2. Usługa zlecona organizacji wyjazdów na targi krajowe i międzynarodowe;

3.3. Wydatki na organizację forum gospodarczego powiatu ......;

  1. Promocja i informacja projektu:

4.1. Wydatki na kampanię medialną - artykuły sponsorowane;

4.2. Zakup ścianki promocyjnej i 3 szt. roll-upów. stołu z prezenterem i 4 krzesłami, lady wystawowej z wbudowanym monitorem i 2 stołków barowych, stojaka na foldery i ulotki z walizką;

  1. Zarządzanie projektem:

5.1. Wynagrodzenie zespołu zarządzającego;

5.2. Wydatki na promocję projektu - materiały prasowe, tabliczki informacyjne, naklejki informacyjne.

Wyżej wymienione działania będą stanowiły koszty kwalifikowane projektu i podlegać będą dofinansowaniu ze środków europejskich.

Gmina Miasto ..... - lider projektu oraz Powiat .... - partner projektu nie mają prawa odliczyć podatku VAT z tytułu realizacji projektu ze względu na brak bezpośredniego i bezspornego związku pomiędzy planowanymi działaniami a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Faktury wystawiane będą na Gminę Miasto ...... - lidera projektu, a w trakcie realizacji projektu partnerzy nie uzyskają żadnych przychodów związanych z czynnościami opodatkowanymi, w związku z czym nie będzie im przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT. Uzyskanie interpretacji indywidulanej jest niezbędne w celu przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim w .....

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż: Gmina Miasto ..... - Lider projektu jest zarejestrowana jako podatnik VAT - czynny i figuruje w ewidencji Urzędu Skarbowego ......

W ramach zadania 1. Wypracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej nabywane usługi (badania zlecone i opracowanie oferty inwestycyjnej i eksportowej) oraz towary (katalogi, ulotki, nośniki USB) wykorzystywane będą do nieodpłatnej działalności promującej tereny inwestycyjne oraz potencjał eksportowy Miasta ..... i gmin powiatu ......, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od podatków i usług.

W ramach zadania 2. Utworzenie systemu informacji gospodarczej, nabywane usługi (utworzenie dedykowanej strony www oraz organizacja wyjazdów i wizyt studyjnych dla przedstawicieli samorządów) oraz towary (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym) wykorzystywane będą do nieodpłatnej działalności promującej potencjał gospodarczy Miasta ..... i gmin powiatu ......, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od podatków i usług.

W ramach zadania 3. Udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu nabywane usługi (organizacja szkoleń, organizacja wyjazdów na targi krajowe i zagraniczne dla przedstawicieli lokalnych MSP oraz organizacja forum gospodarczego) wykorzystywane będą do nieodpłatnej działalności w zakresie przygotowania lokalnych MSP do budowania strategii eksportowych i prezentacji swojej oferty podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym, w tym do nieodpłatnej prezentacji podczas otwartego forum gospodarczego powiatu ....... Nabywane usługi będą wykorzystywane do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od podatków i usług.

W ramach zadania 4. Promocja i informacja projektu nabywane usługi (organizacja kampanii medialnej - artykuły sponsorowane) oraz towary (zakup ścianki, roll-upów, stołu z prezenterem, lady wystawowej i stojaka na foldery) wykorzystywane będą do nieodpłatnej działalności promującej potencjał gospodarczy Miasta ..... i gmin Powiatu ....., niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od podatków i usług.

W ramach działania 5. Zarządzanie projektem nabywane usługi (materiały promujące projekt, tabliczki informacyjne, naklejki informacyjne) wykorzystywane będą do informowania o projekcie realizowanym ze środków UE, niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od podatków i usług. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miasto ...... - Liderem projektu a Powiatem ..... - Partner projektu zostało zawarte na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późń. zm.), który dopuszcza wykonywanie zadań publicznych „w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Gmina Miasto .... - Lider partnerstwa jest Beneficjentem wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, odpowiedzialnym przed Instytucją Zarządzającą - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ..... za rzeczową i finansową realizację projektu. Gmina Miasto ..... zapewnia pokrycie 50% wkładu własnego do projektu, organizuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do projektu, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zaplanowanych w projekcie, deleguje do pracy w projekcie pracownika, który będzie pełnił rolę Kierownika Projektu oraz zapewnia mu wsparcie komórek merytorycznych Urzędu Miasta ......

Powiat .... - Partner projektu zapewnia pokrycie 50% wkładu własnego do projektu oraz deleguje do jego realizacji pracowników merytorycznych. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Gmina Miasto ..... - Lider Projektu. Gmina Miasto ..... - Lider projektu przekaże Powiatowi ..... - Partnerowi projektu 1 laptop z oprogramowaniem operacyjnym, 1 pakietem biurowym i 1 licencją na program antywirusowy w celu wyposażenia osób delegowanych do realizacji projektu w narzędzia umożliwiające bieżącą obsługę projektu. Ww. sprzęt po zakończeniu realizacji projektu pozostanie nieodpłatnie przekazany Powiatowi .... - Partnerowi projektu. Przekazanie ww. sprzętu odbędzie się na podstawie protokołu, do którego nie będzie wystawiana faktura. Gmina Miasto .... - Lider projektu nie będzie wystawiała faktur na rzecz Powiatu ....- Partnera projektu. Powiat .... - Partner projektu będzie przekazywał na rzecz Gminy Miasto ..... - Beneficjenta i Lidera projektu wkład własny w wysokości 50% zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego do projektu. Powiat .... - Partner projektu w zamian za przekazanie wkładu własnego na rzecz Gminy Miasto .....- Beneficjenta i Lidera Projektu otrzyma nieodpłatnie sprzęt wskazany powyżej, tj. 1 laptop z oprogramowaniem operacyjnym, 1 pakietem biurowym i 1 licencją na program antywirusowy.

Przekazany przez Powiat ..... - Partnera projektu na rzecz Gminy Miasto ..... - Beneficjenta i Lidera wkład własny przekroczy wartość otrzymanego mienia (laptop z oprogramowaniem). Wkład własny Powiatu ..... - Partnera projektu przeznaczony będzie na pokrycie kosztów usług w projekcie.

Zgodnie z umową partnerstwa, Powiat .... - Partner projektu będzie przekazywał wkład własny w formie dotacji celowej, na rachunek bankowy prowadzony przez Gminę Miasto ..... - Lidera projektu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Lidera projektu protokołów odbioru oraz kserokopii faktur za poszczególne działania w projekcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu):

Czy w związku z realizacją projektu pn. „.....” Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku) przy realizacji projektu pn. „.....”, Gminie Miasto ..... - Liderowi projektu nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT, który jest wydatkiem kwalifikowanym do refundacji ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020. W przedstawionym stanie faktycznym zdarzenia przyszłego, wszystkie zakupy towarów i usług w ramach realizacji ww. projektu będą dokonywane przez Wnioskodawcę i dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wszystkie zakupione w ramach realizacji ww. projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez Gminę Miasto .... do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tak więc Gmina Miasto ..... nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi za nabycie których podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina – czynny zarejestrowany podatnik VAT – wraz z Powiatem .....będzie realizowała projekt pn. „.....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020. Planowany projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy i powiatu. Faktury wystawiane będą na Gminę Miasto ..... - lidera projektu. Z opisu sprawy wynika również, iż nabywane usługi oraz towary wykorzystywane będą do nieodpłatnej działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od podatków i usług. Gmina Miasto ..... zapewnia pokrycie 50% wkładu własnego do projektu, organizuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do projektu, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zaplanowanych w projekcie, deleguje do pracy w projekcie pracownika, który będzie pełnił rolę Kierownika Projektu oraz zapewnia mu wsparcie komórek merytorycznych Urzędu Miasta ....... Powiat ..... - Partner projektu zapewnia pokrycie 50% wkładu własnego do projektu oraz deleguje do jego realizacji pracowników merytorycznych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że działania podejmowane dla realizacji wspólnej inwestycji jaką jest realizacja projektu pn. „......”, dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach których jeden z partnerów zostaje wyznaczony na lidera projektu oraz dochodzi do partycypowania w kosztach projektu przez partnera poprzez przekazywanie liderowi odpowiednich środków finansowych w formie dotacji celowej, trudno doszukać się istnienia relacji pomiędzy korzyściami, jakie nabędą poszczególni uczestnicy, a wniesionym przez nich wkładem własnym do projektu.

Ponadto, dokonując oceny porozumienia zawartego pomiędzy Liderem a Partnerem należy przyjąć, że realizacja projektu nie będzie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

Planowany projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy, co wynika z zapisów art. 7 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) „promocja gminy” oraz w katalogu zadań własnych powiatu, co wynika z zapisów art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445): „promocja powiatu

Należy zatem uznać, że Wnioskodawca realizując opisany we wniosku projekt pn. „......”, nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania inwestycji celu publicznego, nie będzie wykorzystywał do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz cyt. przepis art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy (liderowi) nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, brak jest związku pomiędzy planowanymi działaniami a czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.