1061-IPTPP1.4512.18.2016.2.IŻ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT
1061-IPTPP1.4512.18.2016.2.IŻinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. projekt
 3. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „.....” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „.....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu)

Gmina Miasto .... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W dniu 31 grudnia 2013 r. Gmina Miasto .... zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę nr .... o dofinansowanie Projektu pn. „.....” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie Innowacji w wyniku czego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Należy nadmienić, że ww. .... Park Naukowo-Technologiczny powstał w wyniku realizacji Projektu pn.: „....” - również w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Projekt był realizowany od 3 lipca 2013 r. do 16 listopada 2015 r. Całkowita wartość Projektu wyniosła 37.025.581,00 zł, z tego dofinansowanie 32.908.900,63 zł, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 31.080.628,37 zł, Budżet Państwa: 1.828.272,26 zł.

Głównym celem Projektu było rozszerzenie oferty ..... Parku Naukowo-Technologicznego poprzez doposażenie go w aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt laboratoryjny służący do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz rozbudowanie infrastruktury informatycznej i audiowizualnej.

W ramach realizacji rzeczowej Projektu .... Parku Naukowo-Technologicznym zostały wykonane następujące zadania:

 • rozbudowa Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych,
 • utworzenie Laboratorium Związków Biologicznie Aktywnych,
 • utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego w obszarze implantów i nowych technologii medycznych,
 • utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego w obszarze nowych technologii materiałowych,
 • zwiększenie funkcjonalności sal konferencyjnej i wystawienniczej (m.in. audiowizualny system streamingu i rejestracji spotkań),
 • rozbudowa istniejącej serwerowni (macierze, serwery, ups oraz nowoczesne oprogramowanie),
 • utworzenie pracowni designu (umożliwiającej projektowanie nowoczesnych form wzornictwa przemysłowego).

Głównymi rezultatami Projektu są dostępne w .....Parku Naukowo-Technologicznym:

 • Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych - wyposażone w uniwersalną aparaturę pozwalającą na prowadzenie specjalistycznych badań nad tworzywami biodegradowalnymi, a także umożliwiającą włączenie do programu badawczego nowych tematów np. nanobiokompozytów, tworzyw uniepalnianych, itd.
 • Laboratorium Związków Bioaktywnych - wyposażone w aparaturę na potrzeby badawczo-doświadczalne, umożliwiającą prowadzenie badań oczyszczania i separacji związków biologicznie aktywnych, ich końcową formulację do postaci produktu finalnego, jak również wykonywanie oceny analitycznej.
 • Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze implantów i nowych technologii medycznych - wyposażone w urządzenia badawcze i produkcyjne pozwalające na prowadzenie prac projektowych oraz badawczo-rozwojowych w obszarze m.in. termowizji medycznej, nawigacji śródoperacyjnej, implantów stawu biodrowego, implantów stomatologicznych, węzłów kinematycznych.
 • Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze nowych technologii materiałowych - wyposażone w urządzenia pozwalające na prowadzenie prac rozwojowych w obszarze technologii spieków ceramiki i proszków metali, nowych materiałów przewodzących energię, ablacji laserowej, opracowywania i produkcji podzespołów dla drukarek 3D oraz materiałów do druku 3D.

Wszelkie faktury dotyczące nabycia towarów i usług w związku z realizacją Projektu „.....” wystawione są wyłącznie na gminę Miasto .... - beneficjenta Projektu i właściciela wytworzonego w Projekcie majątku. Gmina Miasto ....pozostaje właścicielem majątku co najmniej do końca okresu trwałości Projektu, natomiast za zarządzanie i eksploatację majątku PNT odpowiada zewnętrzny operator. Według umowy wykonawczej nr 496.2014.WP zawartej w dniu 31 grudnia 2014 r. Gmina Miasto .... z dniem 1 stycznia 2015 r. zleciła Przedsiębiorstwu „....” Sp. z o.o. realizację zadań własnych gminy dotyczących gospodarki nieruchomościami i promocji gminy w zakresie .... Parku Naukowo-Technologicznego. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2016 r.

Powierzenie obowiązków oparte było o funkcję powierzenia zadania w ogólnym interesie gospodarczym, zgodnie z akceptowaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości doktryną ..... Taki sposób wyboru jest trybem szczególnym, pozwalającym na zastąpienie trybu powołania w wyniku postępowania przetargowego. Wnioskodawca wykonał wszelkie czynności służące zapewnieniu prawidłowości formalnej takiego powołania. Wymaga podkreślenia, że zmiana sposobu powołania operatora nie oddziałuje na prawa i obowiązki stron w odniesieniu do podatku VAT. Sprawa ta była oceniana w niezależnych opiniach. Od strony podatkowej zatem sytuacja obecna jest identyczna jak ta, która miała miejsce dotychczas, a którą opisywały tezy z interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2012 r. znak IPTPP2/443-521/12-4/IR dotyczące przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „.....” Sp. z o.o. - jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a tym samym odrębnym podatnikiem podatku VAT. Nie zmienia tego fakt powiązania kapitałowego między Wnioskodawcą a spółką.

Zgodnie z umową Operator wykonuje powierzone zadania (...) jako Operator zarządzający PNT utworzonego w ramach projektu „....” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013” (par. 1 ust. 3). Natomiast na podstawie par. 2 ust. 5 umowy „Gmina zobowiązuje się do bieżącego przekazywania w zarządzanie majątku zakupionego w ramach projektu „.....”. Zakres obowiązków Operatora dotyczących zarządzania majątkiem PNT precyzuje w szczególności par. 3 umowy, natomiast zakres obowiązków Operatora dotyczących promocji precyzuje par. 4 umowy.

Gmina Miasto .... w drodze umowy wykonawczej przekazuje operatorowi obowiązek utrzymania majątku PNT oraz ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania przekazanego w zarządzanie majątku, w tym również kosztów ubezpieczenia majątku. W zamian za wykonywane czynności Operator może osiągać przychody z tytułu zgodnego z przedmiotem i celem umowy wykorzystywania infrastruktury PNT, w szczególności z tytułu najmu powierzchni PNT oraz przychody z tytułu świadczenia dodatkowych usług dla przedsiębiorstw na terenie PNT (par. 4 ust. 1-2).

Uzupełnienie wynagrodzenia Operatora stanowią środki przeznaczone na realizację przedmiotu umowy, których wysokość jest ustalana co roku na podstawie kalkulacji kosztów na dany rok przygotowywanej przez Operatora i zatwierdzanej przez Prezydenta Miasta .... (par. 6 umowy). Środki te wypełniają funkcję opisanej w doktrynie .... warunki rekompensaty podmiotu publicznego dla podmiotu pełniącego zadania w ogólnym interesie gospodarczym.

Ponieważ majątkiem PNT zarządza zewnętrzny operator, Gmina Miasto .....nie wykorzystuje bezpośrednio efektów przedmiotowego Projektu. Ze względu na odrębność podmiotową Gminy Miasto .... oraz Operatora PNT, Gmina nie prowadzi w oparciu o majątek PNT działalności gospodarczej związanej z osiąganiem dochodów i nie ma prawa i możliwości odzyskania podatku VAT od nakładów inwestycyjnych. Żadna część majątku składającego się na infrastrukturę Parku nie daje Wnioskodawcy prawa do uzyskiwania przychodu, w związku z czym w odniesieniu do Wnioskodawcy nie powstaje nigdy obowiązek podatkowy. Obowiązek taki powstawał będzie każdorazowo u operatora wybranego (w formie przetargu lub z wykorzystaniem doktryny ....), operator ten jednak nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego w czasie realizowania inwestycji.

Od początku realizacji inwestycji Gmina Miasto .... zamierzała nieodpłatnie powierzyć nabyte towary i usługi. W trakcie realizacji inwestycji nie nastąpiła zmiana zamiaru wykorzystania mienia, gdyż Gmina Miasto .... powierzyła zarządzanie PNT Operatorowi.

Inwestycja związana z realizacją projektu „.....” polegała między innymi na adaptacji pomieszczeń w PNT na potrzebę utworzenia w nich nowych laboratoriów i zwiększenia funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej. Adaptacje te zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę nie wymagały, ze względu na zakres prowadzonych prac, uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W ramach projektu dokonano również zakupu sprzętu naukowo - badawczego i wyposażenia laboratoriów i serwerowni. Umowny termin zakończenia projektu to dzień 16 grudnia 2015 r. i do tego dnia zakończono rzeczową i finansową realizację projektu.

Gmina Miasto .....w związku z powierzeniem zarządzania PNT Operatorowi nie wykonuje bezpośrednio żadnych czynności związanych z nabytymi towarami i usługami w ramach projektu. Gmina Miasto .... przekazała majątek PNT, do zarządzania i eksploatacji, Operatorowi zewnętrznemu na podstawie umowy wykonawczej nr ......WP określającej realizację zadania powierzonego dotyczącego gospodarki nieruchomościami i promocji gminy - w zakresie .... Parku Naukowo- Technologicznego z dnia 31 grudnia 2014 r. Przekazanie majątku PNT stanowi czynność nieodpłatną.

Zgodnie z zapisami umowy nr .....: Operator zobowiązany jest do wykonywania obowiązków w zakresie gospodarowania nieruchomością PNT w szczególności podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 518).

Operator biorący w zarządzanie majątek PNT zobowiązuje się:

 1. Zabezpieczyć odpowiednie warunki użytkowania,
 2. Użytkować majątek w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom oraz zobowiązać do tego najemców.
 3. Prowadzić wyodrębnioną ewidencję przekazanego w zarządzanie majątku w ujęciu ilościowym.
 4. Corocznie przeprowadzać spis z natury przekazanego w zarządzanie majątku i przesyłać do dnia 1 grudnia do siedziby Gminy oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem arkusze spisowe. Gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli przeprowadzania spisu przekazanego w zarządzanie majątku.
 5. Ponosić wszelkie koszty utrzymania przekazanego w zarządzanie majątku, w tym również koszty związane z ubezpieczeniem majątku. Wszystkie sprawy związane z likwidacją szkód powstałych w zarządzanym majątku dokonuje Operator, za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, z którym Gmina zawarła umowę.
 6. Pokryć koszty utraconego środka trwałego w przypadku zniszczenia lub zaginięcia zarządzanego majątku.

Obowiązki Operatora w zakresie zarządzania PNT obejmują:

 1. Prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich najemców,
 2. Reprezentowanie Gminy przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami w sprawach związanych z zarządem nieruchomością PNT,
 3. Zawieranie umów dotyczących PNT, z zastrzeżeniem, że czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu spółka wykonuje na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,
 4. Windykacja należności od najemców wraz z prawem do dochodzenia należności na drodze sądowej,
 5. Sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących PNT (m.in. not księgowych, rachunków, zawiadomień, faktur),
 6. Zawieranie, kontrola wykonania i rozliczanie umów o dostawę mediów oraz innych umów zawartych przez Operatora dotyczących PNT,
 7. Prowadzenie wyodrębnionej analityki w księgowości finansowej dla PNT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. Przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej PNT,
 9. Windykacja wszelkich należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody z nieruchomości PNT,
 10. Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości:
  1. pomieszczeń i urządzeń budynku,
  2. terenów zielonych, dróg i chodników przynależnych do nieruchomości,
 11. Sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz PNT w zakresie m.in.:
  1. bieżącej konserwacji budynku i wszelkich urządzeń w nich się znajdujących, zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego,
  2. likwidacji awarii, a następnie usuwanie skutków i przyczyn awarii urządzeń oraz instalacji wewnętrznych,
  3. przeprowadzania przeglądów zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego,
 12. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości w sposób prawem przewidziany,
 13. Organizowanie odczytów wskazań podliczników zainstalowanych w poszczególnych lokalach, prowadzenie ich ewidencji, rozliczanie na najemców,
 14. Ustalanie stawek czynszu za najem, regulaminów wraz z poziomem upustów po uprzednim zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta ..... i Radę Parku,
 15. Ustalanie na podstawie ponoszonych kosztów opłat eksploatacyjnych i pozostałych opłat związanych z wykorzystaniem infrastruktury PNT.

Gmina powierza Operatorowi zarządzanie nieruchomością ..... Parku Naukowo - Technologicznego położonego .... przy ul. ...... Gmina zobowiązuje się do bieżącego przekazywania w zarządzanie majątku zakupionego w ramach projektu „....”. Przekazanie majątku będzie odbywać się na podstawie cząstkowych protokołów zdawczo-odbiorczych. Po rozliczeniu projektu „.....” Gmina Miasto .... przekaże Operatorowi jednolity wykaz majątku.

Operator ponosi koszty bieżące związane z utrzymaniem inwestycji. Gmina nie dokonuje bezpośredniego zwrotu tych kosztów operatorowi, jednakże operator obciąża Gminę z tytułu świadczenia czynności operatorskich zgodnie z zawartą umową operatorską. Przychody uzyskiwane przez operatora zewnętrznego z tytułu najmu powierzchni wykazywane są w ewidencjach i deklaracjach operatora zewnętrznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „.....” Gmina Miasto ....(Beneficjent), będąc płatnikiem podatku VAT, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „.....”, ponieważ poniesione wydatki w ramach tej inwestycji nie są związane z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20, o czym stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

Z kolei na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy zaznaczyć, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten definiuje listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej jak również promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ustawy).

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Nadto gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 cyt. wyżej ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1. których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w dniu 31 grudnia 2013 r. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę nr ..... o dofinansowanie Projektu pn.: „....” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie Innowacji w wyniku czego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa. Wszelkie faktury dotyczące nabycia towarów i usług w związku z realizacją Projektu „....” wystawione są wyłącznie na Wnioskodawcę - beneficjenta Projektu i właściciela wytworzonego w Projekcie majątku. Gmina Miasto .... pozostaje właścicielem majątku co najmniej do końca okresu trwałości Projektu, natomiast za zarządzanie i eksploatację majątku PNT odpowiada zewnętrzny operator. Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2015 r. zlecił Przedsiębiorstwu „....” Sp. z o.o. realizację zadań własnych gminy dotyczących gospodarki nieruchomościami i promocji gminy w zakresie .... Parku Naukowo-Technologicznego. Obecny Operator PNT - „.....” Sp. z o.o. - jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a tym samym odrębnym podatnikiem podatku VAT. Ponieważ majątkiem PNT zarządza zewnętrzny operator, Gmina Miasto .... nie wykorzystuje bezpośrednio efektów przedmiotowego Projektu. Ze względu na odrębność podmiotową Gminy Miasto ....oraz Operatora PNT, Gmina nie prowadzi w oparciu o majątek PNT działalności gospodarczej związanej z osiąganiem dochodów i nie ma prawa i możliwości odzyskania podatku VAT od nakładów inwestycyjnych. Żadna część majątku składającego się na infrastrukturę Parku nie daje Wnioskodawcy prawa do uzyskiwania przychodu, w związku z czym w odniesieniu do Wnioskodawcy nie powstaje nigdy obowiązek podatkowy. Od początku realizacji inwestycji Gmina Miasto ....zamierzała nieodpłatnie powierzyć nabyte towary i usługi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego VAT nie jest spełniony, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji inwestycji nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „....”, ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji ww. zadania nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.