1061-IPTPB1.4511.94.2016.1.ISL | Interpretacja indywidualna

Czy wartość wykonanej usługi, obejmującej demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie azbestu przez Gminę ..... na rzecz osób fizycznych (właścicieli posesji), stanowić będzie dla nich przychód, który korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy wystawiać beneficjentom formularza PIT-8C?
1061-IPTPB1.4511.94.2016.1.ISLinterpretacja indywidualna
  1. azbest
  2. dotacja
  3. gmina
  4. jednostka samorządu terytorialnego
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem osobom fizycznym usługi związanej z usunięciem azbestu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2016 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek z dnia 22 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem osobom fizycznym usługi związanej z usunięciem azbestu.

Pismem z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr IBPB-2-1/4511-62/16/BJ (data wpływu 5 lutego 2016 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ..... odpowiadając na ogłoszony w styczniu 2016 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW – Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, planuje złożyć stosowne dokumenty aplikacyjne. Intencją Wnioskodawcy będzie pozyskanie dofinansowania w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), która może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania oraz pozyskanie dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... (WFOŚIGW), która może zabezpieczyć kolejne 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można będzie wydatki niezbędne do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z posesji prywatnych mieszkańców Gminy .....

Zanim Gmina złoży ostateczny wniosek o dotację, ogłosi wstępny nabór wniosków od potencjalnych beneficjentów pomocy (właścicieli budynków, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia rzeczowego), aby oszacować skalę zainteresowania i wielkość środków finansowych niezbędnych do pozyskania. W razie pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Gminę .... do WFOŚiGW wniosku oraz przyznaniu Jej dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW ....., środki te zostaną wprowadzone do budżetu Gminy, zarówno po stronie dochodowej – jako dotacje –jak i po stronie wydatków bieżących – jako zakup usług. Następnie, z zastosowaniem trybu konkurencyjnego, wybrany zostanie wykonawca prac, odpowiedzialny zarówno za demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest, z którym Gmina podpisze stosowną umowę. Wszystkie wykonane w tym zakresie przez wykonawcę czynności, finansowane będą ze środków pozyskanych, wprowadzonych do budżetu Gminy .... po zakończeniu realizacji usługi oraz dokonaniu odbioru prac przez Gminę na podstawie faktur VAT wystawionych na Gminę. Środki finansowe przekazywane będą przez Gminę .... bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy usługi.

Rola właścicieli posesji, na terenie których realizowane będą prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, polegać będzie jedynie na złożeniu wniosków o sfinansowanie tych działań. Nie będą oni uczestnikami żadnych przepływów pieniężnych, jakie dokonywane będą w ramach zadania.

Po zakończeniu prac, poniesione przez Gminę .... na poszczególne posesje nakłady finansowe zostaną nieodpłatnie przekazane ich właścicielom.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z „.....”, obowiązującym na mocy uchwały Nr .... Rady Gminy .... z dnia 29 grudnia 2014 r., który został wprowadzony w związku z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. Nakłada on na gminy zadania polegające na przygotowaniu i aktualizowaniu gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Celem tego programu jest zewidencjonowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Proces ten powinien być zakończony do 2032 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wartość wykonanej usługi, obejmującej demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie azbestu przez Gminę .... na rzecz osób fizycznych (właścicieli posesji), stanowić będzie dla nich przychód, który korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy wystawiać beneficjentom formularza PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wykonanej usługi, obejmującej demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie azbestu przez Gminę .... na rzecz osób fizycznych (właścicieli posesji), stanowić będzie dla nich przychód, który korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 36, z późn. zm.) i w związku z tym nie należy wystawiać beneficjentom formularza PIT-8C.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie zaś art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, wskazanymi w innych artykułach, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także, dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie zaś z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokość, przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem, musi otrzymać nieodpłatne świadczenie, bądź świadczenie częściowo odpłatne, bądź świadczenie rzeczowe (w naturze). Ponadto, świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł lub otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych. Jeżeli podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1237, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy, dotacje celowe mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, w myśl art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, z późn. zm.), dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z powyższym, w razie uzyskania przez Gminę .... dofinansowania na niniejsze zadanie, środki finansowe, które zostaną przekazane w formie dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego, zarówno z NFOŚiGW, jak i z WFOŚiGW, stanowić będą dochód Gminy. Zostaną one wprowadzone do Jej budżetu z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska, tj. zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

Zdaniem Gminy ...., zaistnieją wszelkie przesłanki, aby uznać, że nieodpłatne świadczenia, jakim będzie demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie azbestu z prywatnych posesji mieszkańców Gminy ...., sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy, korzystać będą ze zwolnienia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też, Gmina .... nie będzie zobowiązana do wystawienia formularzy PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.