1061-IPTPB1.4511.282.2016.2.MAP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skutki podatkowe przekazania dzieciom i młodzieży biletów elektronicznych komunikacji miejskiej oraz refundacji wartości biletów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25 marca 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania dzieciom i młodzieży biletów elektronicznych komunikacji miejskiej oraz refundacji wartości biletów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.282.2016.1.MAP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 maja 2016 r. (data doręczenia 17 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 24 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zamierza finansować wybranym grupom mieszkańców miasta (np. dzieciom i młodzieży) elektroniczne bilety na przejazdy komunikacją lokalną funkcjonującą na obszarze miasta ...... Jest to realizacja zadań własnych gminy obejmujących sprawy promocji gminy oraz edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie działalności gminnych jednostek organizacyjnych.

Wnioskodawca rozważa dwie możliwości:

 1. przekazanie mieszkańcom miasta elektronicznych biletów, które będą mogły być „doładowywane” (opłacane) ze środków Wnioskodawcy jednorazowo lub okresowo np. co miesiąc, kwartał;
 2. refundację wartości biletów wykorzystanych przez mieszkańców w danym okresie (na zasadach określonych w opracowanym w tym celu zarządzeniu Prezydenta Miasta - regulaminie zwrotu poniesionych kosztów przejazdów komunikacją miejską).

W pierwszym przypadku, Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy na sprzedaż elektronicznych biletów komunikacji miejskiej z organizatorem publicznego transportu zbiorowego - Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym ..... Okręgu Przemysłowego (KZK OP). Należność za elektroniczne bilety komunikacji miejskiej płatna będzie przez Wnioskodawcę na rzecz KZK OP - na podstawie faktury. Bilety będą kodowane na spersonalizowanych elektronicznych Kartach KUP („... Karta Usług Publicznych” - instrument mający charakter pieniądza elektronicznego, dostępny już obecnie i wykorzystywany przez jego użytkowników w różnych celach: np. jako elektroniczne bilety taryfowe, czy do zapłaty opłat lokalnych albo zapłaty za korzystanie z usług świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne – baseny, boiska, hale sportowe, itp.). Miasto zamierza określić grupę uprawnionych do korzystania z biletu w pisemnym zamówieniu skierowanym do KZK OP, które będzie zawierać dane, umożliwiające identyfikację przynależności użytkownika Karty KUP do grupy wskazanej przez miasto. W szczególności będą to następujące dane identyfikacyjne: imię i nazwisko użytkownika Karty KUP, numer PESEL użytkownika Karty KUP, numer Karty KUP, na którą kodowany będzie bilet, wskazaną przez Wnioskodawcę grupę, dla której przeznaczone są bilety (np. uczeń szkoły podstawowej zamieszkały na terenie Rudy Śląskiej), rodzaj biletu, okres, w którym możliwe będzie zakodowanie biletu, lokalizację Punktu Obsługi Pasażera, w którym kodowane będą bilety. Na podstawie dostarczonego zamówienia możliwe byłoby jednorazowe, bądź wielokrotne kodowanie (doładowywanie) biletów. Zasady wydawania Karty KUP, jak również innych procesów związanych z jej użytkowaniem, określone są w regulaminie „..... Karty Usług Publicznych”. Zasady korzystania z elektronicznego biletu regulowałaby obowiązująca taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK OP. W celu zakodowania biletu na Karcie ŚKUP osoba uprawniona, wskazana przez Wnioskodawcę lub też osoba upoważniona przez osobę uprawnioną, będzie zobowiązana do udania się do wybranego przez Wnioskodawcę Punktu Obsługi Pasażera. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia się przedstawiciela Wnioskodawcy (np. upoważnionego pracownika placówki oświatowej, w przypadku finansowania przez Wnioskodawcę komunikacji lokalnej dzieciom i młodzieży) z Kartami KUP części lub wszystkich osób uprawionych, w wybranym Punkcie Obsługi Pasażera celem zakodowania biletów.

W drugim przypadku, Wnioskodawca będzie dokonywał refundacji wartości elektronicznych biletów wykorzystanych przez mieszkańców w danym okresie do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w obrębie granic miasta, na zasadach określonych w opracowanym w tym celu regulaminie zwrotu poniesionych kosztów przejazdów lokalnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że zamierza przekazywać bilety elektroniczne lub refundować wartość biletów dzieciom zameldowanym na terenie miasta .... uczęszczającym do placówek oświatowych w trybie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Uprawnienie do przejazdu bezpłatnego obowiązywać będzie na całym terenie miasta ...... Refundacji będą podlegały bilety dedykowane, wpisane na podstawie uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego ..... Okręgu Przemysłowego (KZK OP) do ogólnie obowiązującej taryfy biletowej. Bilety przeznaczone do przekazania wybranym grupom mieszkańców miasta (okresowe doładowania kart KUP) Wnioskodawca nabywać będzie odpłatnie na podstawie umowy sprzedaży elektronicznych biletów komunikacji miejskiej zawartej z organizatorem publicznego transportu zbiorowego - KZK OP. Należność za elektroniczne bilety komunikacji miejskiej płatna będzie przez Wnioskodawcę na rzecz KZK OP - na podstawie faktury wystawionej przez KZK OP. Wnioskodawca będzie finansować przekazywane elektroniczne bilety lub refundacje za wykorzystane elektroniczne bilety ze środków własnych gminy. Uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej (czy to w formie przekazania elektronicznego biletu doładowania kart KUP, czy w formie refundacji) będą osoby na podstawie aktualnej/ważnej legitymacji szkolnej, do ukończenia 20 roku życia. Ponadto, osoby te zobowiązane będą do posiadania spersonalizowanej karty elektronicznej KUP oraz do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną na terenie miasta. Osoby uprawnione będą zobowiązane do zakodowania (w specjalnie do tego oznaczonych punktach na terenie miasta) biletu dedykowanego na posiadanej spersonalizowanej karcie KUP. Osoby korzystające z bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną (zarówno w formie przekazania biletu, jak i refundacji) będą zobowiązane do okazania potwierdzenia/wydruku ilości odbytych podróży. W przypadku braku rejestracji w systemie elektronicznym KUP odbytych podróży przez osobę uprawnioną do skorzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną, bądź odmowy okazania potwierdzenia/wydruku ilości odbytych podróży w okresie rozliczeniowym, Wnioskodawca będzie mógł odmówić zakodowania kolejnego biletu dedykowanego osobie uprawnionej lub dokonania refundacji. Wnioskodawca w stosunku do osób uprawnionych, które zasilą swoją kartę KUP biletem dedykowanym w okresie rozliczeniowym, a nie będą z niego korzystały, bądź wykorzystają go w niepełnym zakresie zastosuje stosowny limit ilości podróży do wykorzystania na następny okres rozliczeniowy. Jednorazowa wartość udzielonego przez Wnioskodawcę świadczenia w przypadku pojedynczej osoby nie przekroczy 200 zł. Wnioskodawca nie zamierza przekazywać biletów lub dokonywać ich refundacji swoim pracownikom, osobom pozostającym z nim w stosunku cywilnoprawnym lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą w związku z tą działalnością.

Przekazanie biletów (doładowanie) lub ich refundacja stanowi realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy promocji gminy oraz edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i sportu. W zamierzeniu realizacja przedmiotowego działania ma na celu wspieranie działalności gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych placówek oświatowych, gminnych instytucji kultury oraz gminnych ośrodków sportowych i rekreacyjnych, w szczególności zaś z jednej strony Wnioskodawca zamierza dotrzeć z ofertą gminnych jednostek organizacyjnych (baseny, boiska, muzea, biblioteki, domy kultury) do szerokiego grona wspólnoty samorządowej, a tym samym promować idee samorządowe, integrować wspólnotę samorządową, czy zwiększyć atrakcyjność gminy jako miejsca przyjaznego mieszkańcom (co przy podejmowanych przez Wnioskodawcę innych działaniach, w tym w zakresie budownictwa mieszkaniowego może przysporzyć gminie nowych mieszkańców). Z drugiej strony, Wnioskodawca oczekuje w dłuższym okresie czasu zwiększenia dochodów gminy (w tym z tytułu udziału w podatkach dochodowych, czy z tytułu subwencji i dotacji oświatowych), w krótszej perspektywie natomiast oczekuje wzrostu dochodów gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ich oferty usługowej. Udzielane przez Wnioskodawcę świadczenia będą miały charakter nieodpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku przekazania mieszkańcom miasta elektronicznych biletów, które mogą być doładowywane ze środków Wnioskodawcy jednorazowo lub okresowo – np. co miesiąc, jak również w przypadku refundacji przez Wnioskodawcę wartości biletów wykorzystanych przez mieszkańców w danym okresie (na zasadach określonych w opracowanym w tym celu zarządzeniu Prezydenta Miasta – regulaminie zwrotu poniesionych kosztów przejazdów lokalnych) występuje zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatne świadczenie na rzecz osób otrzymujących elektroniczne bilety lub refundację...
 2. Czy w związku z powyższym nie występuje u Wnioskodawcy obowiązek wystawienia informacji o przychodach z tzw. innych źródeł na formularzu PIT-8C i jej przekazywania podatnikom i urzędom skarbowym, a u osób otrzymujących elektroniczny bilet lub refundację nie występuje obowiązek doliczenia wartości elektronicznego biletu lub refundacji do innych przychodów w zeznaniu rocznym, a tym samym me mają obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekazania mieszkańcom miasta elektronicznych biletów, które mogą być „doładowywane”, ze środków Wnioskodawcy jednorazowo lub okresowo - np. co miesiąc, otrzymane elektroniczne bilety w ramach promocji miasta oraz wykonywania innych zadań własnych gminy obejmujących sprawy edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie działalności gminnych jednostek organizacyjnych są dla odbiorców nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w treści art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że zwalnia się od podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Warunkami, które muszą być spełnione łącznie, aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy są:

 • otrzymanie świadczenia musi wiązać się akcją promocyjną przekazującego,
 • jednorazowa wartość świadczenia nie może przekroczyć wartości 200 zł,
 • osobą otrzymującą prezent nie może być pracownik lub inna osoba pozostająca z przekazującym w stosunku cywilnoprawnym,
 • przekazanie nie następuje na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością.

Nie jest konieczne zamieszczenie loga Wnioskodawcy na elektronicznym bilecie. W ramach rozpatrywanego zwolnienia istotna jest jednostkowa wartość otrzymanego świadczenia, nie zaś łączna wartość wszystkich świadczeń otrzymanych w danym roku. Jeżeli przedmiotowe świadczenie jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a, wówczas Wnioskodawca nie będzie musiał sporządzić i przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego informacji PIT-8C. Ponadto, u osoby otrzymującej elektroniczny bilet lub refundację nie wystąpi obowiązek doliczenia wartości elektronicznego biletu lub refundacji do innych przychodów w zeznaniu rocznym, a tym samym nie ma obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu.

Również w przypadku refundacji przez Wnioskodawcę wartości biletów wykorzystanych przez mieszkańców w danym okresie (na zasadach określonych w opracowanym w tym celu zarządzeniu Prezydenta Miasta regulaminie zwrotu poniesionych kosztów przejazdów lokalnych) występnie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatne świadczenie na rzecz. osób otrzymujących refundację. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić - co do zasady - w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, powodujących przyrost mienia Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Osoby uprawnione (na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta) korzystające z przyznanej refundacji biletów komunikacji miejskiej nie osiągną realnych korzyści majątkowych. Tym samym, świadczenia te nie będą powodowały powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tej refundacji. Wnioskodawca nie będzie musiał sporządzić i przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego informacji PIT-8C. Ponadto, u osoby otrzymującej refundację nie wystąpi obowiązek doliczenia wartości refundacji do innych przychodów w zeznaniu rocznym, a tym samym nie ma obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że w myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Natomiast art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Wnioskodawca doprecyzował również swoje stanowisko w odniesieniu do refundacji mieszkańcom miasta wartości biletów stwierdzając, że w przypadku refundowania przez Niego wartości biletów wykorzystanych przez mieszkańców w danym okresie występuje zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatne świadczenie na rzecz osób otrzymujących refundację w ramach wykonywania zadań własnych gminy. Refundacja jest dla odbiorców nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 20 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w treści art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy wskazano, że zwalnia się od podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Warunkami, które muszą być spełnione łącznie, aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a cyt. ustawy są:

 • otrzymanie świadczenia musi wiązać się akcją promocyjną przekazującego,
 • jednorazowa wartość świadczenia nie może przekroczyć wartości 200 zł,
 • osobą otrzymującą prezent nie może być pracownik lub inna osoba pozostająca z przekazującym w stosunku cywilnoprawnym,
 • przekazanie nie następuje na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością.

Nie jest konieczne zamieszczenie loga wnioskodawcy na elektronicznym bilecie, którego właścicielem jest mieszkaniec otrzymujący refundację. W ramach rozpatrywanego zwolnienia istotna jest jednostkowa wartość otrzymanego świadczenia, nie zaś łączna wartość wszystkich świadczeń otrzymanych w danym roku. Jeżeli przedmiotowe świadczenie jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a, wówczas Wnioskodawca nie będzie musiał sporządzić oraz przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego informacji PIT-8C. Ponadto, u osoby otrzymującej refundację (podatnika) nie wystąpi obowiązek doliczenia wartości refundacji do innych przychodów w zeznaniu rocznym, a tym samym nie ma obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. w pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Zgodnie zaś z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w powołanym wyżej przepisie, tj.:

 • świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny,
 • świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,
 • jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł,
 • świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem, należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Artykuł 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika świadczenie pieniężne od świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W kontekście tego przepisu, określającego ogólną definicję przychodów, podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia następujące kategorie przychodów: pieniądze, wartości pieniężne, świadczenie w naturze, nieodpłatne świadczenie. Zatem, z tego powodu zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy nie znajduje zastosowania do świadczenia wyrażonego w pieniądzu.

Ponadto, aby stwierdzić, czy przekazywane nieodpłatne świadczenie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, należy rozstrzygnąć, czy jest ono otrzymywane w ramach promocji lub reklamy świadczeniodawcy.

W prawie podatkowym brak jest definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców, polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają również definicji pojęcia reklamy, którą w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że zamierza przekazywać bilety elektroniczne lub refundować wartość biletów dzieciom zameldowanym na terenie miasta ..... uczęszczającym do placówek oświatowych w trybie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Uprawnienie do przejazdu bezpłatnego obowiązywać będzie na całym terenie miasta ..... Jednorazowa wartość udzielonego przez Wnioskodawcę świadczenia w przypadku pojedynczej osoby nie przekroczy 200 zł. Wnioskodawca nie zamierza przekazywać biletów lub dokonywać ich refundacji swoim pracownikom, osobom pozostającym z nim w stosunku cywilnoprawnym lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą w związku z tą działalnością. Udzielane przez Wnioskodawcę świadczenia będą miały charakter nieodpłatny. Uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej (czy to w formie przekazania elektronicznego biletu doładowania kart KUP, czy w formie refundacji) będą osoby na podstawie aktualnej/ważnej legitymacji szkolnej, do ukończenia 20 roku życia. Przekazanie biletów (doładowanie) lub ich refundacja stanowi realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy promocji gminy oraz edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i sportu.

Przenosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe na grunt przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że aby zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miało zastosowanie - jednorazowa wartość nieodpłatnego świadczenia, otrzymanego w związku z promocją i reklamą nie może przekroczyć kwoty 200 zł. Ponadto, zwrócić należy uwagę, że powołane zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie elektronicznych biletów komunikacji miejskiej oraz refundacja wartości biletów dzieciom i młodzieży, zameldowanym na terenie miasta ..... uczęszczającym do placówek oświatowych w trybie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 200 zł, które odbywają się w związku z promocją Wnioskodawcy, stanowią nieodpłatne świadczenie w myśl art. 20 ust. 1 ustawy. Powyższe świadczenia korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do innych wymienionych w opisie wniosku Podmiotów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.