0461-ITPP2.4512.798.2016.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Gmina, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług jest i będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z modernizacją stacji uzdatniania wody, rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej i będących jednocześnie przedmiotem dzierżawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2016 r. (data wpływu 31 października 2016 r.), uzupełnionym w dniu 14 listopada 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w B., rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w G., modernizacją i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości K. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w B., rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w G., modernizacją i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości K..

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7 do właściwego urzędu skarbowego. Gmina planuje w przyszłości realizację nowych zadań inwestycyjnych i występuje o dofinansowanie kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Warunkiem do zakwalifikowania w projekcie kosztów brutto zadania jest uzyskanie interpretacji indywidualnej co do prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji niżej opisanego zdarzenia przyszłego (zadania inwestycyjnego):

Modernizacja stacji uzdatniania wody w B., rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w G., modernizacja oczyszczalni ścieków K.

Mienie wytworzone w ramach inwestycji z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dzierżawi na mocy umowy dzierżawy „Urządzeń i Obiektów Wodociągowo-Kanalizacyjnych” z dnia 17 lutego 2009 r. P. Sp. z o.o. w N. Z tytułu zawartej umowy Gmina wystawiając faktury dzierżawy odprowadza należny podatek od towarów i usług.

Zakład ten zawiera umowy indywidualne z mieszkańcami na dostawę wody i odbiór ścieków w ramach administrowanej infrastruktury. Od świadczonych na podstawie tych umów usług odprowadza należny podatek od towarów i usług.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Gmina, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług jest i będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z modernizacją stacji uzdatniania wody, rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej i będących jednocześnie przedmiotem dzierżawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku rozbudowy i modernizacji infrastruktury dotyczącej gospodarki wodnej nabyte towary i usługi pozostaną w związku z czynnościami opodatkowanymi. Czynność tę stanowić będzie zawarta przez Gminę umowa dzierżawy z odrębnymi podatnikiem VAT – spółką prawa handlowego. Z tytułu dzierżawy Gmina jest podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane są na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą a spółką. Gmina dokonywać będzie odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie stosownie do treści art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.