0115-KDIT1-3.4012.398.2018.1.BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 29 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „.....”–jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „...” (dalej: „Inwestycja”). Przedmiotem realizacji jest budowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, ścieżek rowerowych, chodników, stanowisk postojowych, opasek kamiennych, poboczy rowerów. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości B i L, gmina ..., powiat..., województwo .... Odcinek drogi objęty opracowaniem składa się z dwóch odcinków. Droga ujęta w zadaniu inwestycyjnym m.in. zapewni dojazd do jednostek prowadzących działalność gospodarczą, ponadto jest drogą ogólnodostępną. Teren przyległy do przedmiotowej drogi do wschodniej części działki nr 2/16 jest zagospodarowany gospodarczo. Zachodnia część jest użytkowana rolniczo. Droga zlokalizowana na działce nr 40 jest drogą gruntową o zróżnicowanej nawierzchni. Rozpoczyna się od drogi krajowej Nr .. jako asfaltowa, będąca elementem sieci dróg TENT. Łączy tereny objęte planem zagospodarowania przestrzennego, tereny gospodarcze, przemysłowe jako betonowa i biegnie na południe przez tereny upraw rolnych - wyłożona płytami betonowymi. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren, na którym ma być budowana droga jest terenem z przeznaczeniem na działalność usługową. Dlatego Gmina wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i chce przygotować teren inwestycyjny uzbrojony w infrastrukturę drogową. Po nawierzchni żużlowej, przecinając naturalny ciek wodny, dochodzi do terenów kolejowych, na których leżą czynne tory kolejowe relacji ..-... Drodze po wybudowaniu zostanie nadany jednolity numer oraz kategoria drogi publicznej. Na terenie objętym inwestycją występuje następujące uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne, wodociąg. Realizacja inwestycji wymaga zmiany granic pasa drogowego. Budowana infrastruktura drogowa będzie Jedynym połączeniem terenu inwestycyjnego na tym obszarze z drogą krajową nr .. . Inwestycja podniesie atrakcyjność terenów Inwestycyjnych oferowanych przez gminę poprzez dostęp do uzbrojonego w infrastrukturę drogową terenu. Przedmiotowa budowa poprawi stan istniejący, a przede wszystkim w znaczny sposób poprawi system komunikacji, stan bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu drogowego. W pasie drogowym występują drzewa i krzewy. Poprzez zastosowane rozwiązania projektowego, tzn. zaprojektowanie jezdni o szerokości i geometrii zgodnej z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zaprojektowanie osobnych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowa wymaga wycinki drzew i krzewów. Droga zapewni konieczne bezpośrednie połącznie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi. Celem ogólnym inwestycji jest ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na warunki życia mieszkańców miasta i gminy ... oraz podniesienie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Celem głównym inwestycji jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalność infrastruktury drogowej w Gminie..., poprzez budowę drogi w obrębie B i obrębie L. Celami szczegółowymi projektu są: podniesienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, ograniczenie emisji spalin i hałasu, odciążenie systemu komunikacyjnego Gminy, skrócenie czasu przejazdu drogami miejskimi i gminnymi. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie branżowych robót drogowych polegających na regulacji profilu podłużnego i poprzecznego jezdni drogi, oraz szerokości. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, wjazdy, rowy, pobocza, ciąg pieszy, ciąg rowerowy. Projekt obejmuje jezdnię, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, zjazdy do posesji o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, pobocza gruntowe, rowy oraz budowę oświetlenia drogowego. Przedmiotowa droga będzie odwadniana powierzchniowo do istniejących i nowych rowów przydrożnych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. Uzasadnienie dla realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi przede wszystkim jej niezadowalający stan techniczny, który wpływa niekorzystnie na warunki korzystania z jezdni przez użytkowników drogi: kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Poprawa jakości drogi oraz zabudowanie niezbędnej infrastruktury m.in w ścieżki piesze i rowerowe stanowi jeden z celów projektu. Ponadto przesłanką do realizacji projektu jest chęć podniesienia standardu technicznego dróg w Gminie. Inwestycja ta w całości przyczyni się do realizacji założonych celów, a ponadto podniesie odbiór wizualny infrastruktury drogowej, co przyczyni się do zwiększenia jej atrakcyjności. Zrealizowanie inwestycji wpłynie bezpośrednio na rozwój przedsiębiorczości w Gminie, co przełoży się na większą ilość miejsc pracy. Inwestycja jest odpowiedzią na zły stan drogi i niebezpieczeństwo wypadków: droga pozbawiona jest asfaltu, brak częściowo drogi ) pole uprawne), brak chodników, brak ścieżki rowerowej, nie posiada zjazdów do posesji, nieutwardzone pobocza gruntowe, brak rowów, brak oświetlenia drogowego, brak oznaczeń drogowych, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Uzasadnieniem dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest także kwestia ochrony środowiska, jako wspólnego dobra. Gmina, mając na uwadze potrzebę ograniczenia negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego, w tym również na ograniczenie zmian klimatu, pragnie poprzez realizację przedmiotowego projektu przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Realizacja projektu „....” w przedstawionym zakresie przyczyni się do osiągnięcia celu działania 5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Woj. ... oraz efektu ekologicznego w postaci zwiększenia dostępności transportowo-drogowej województwa.

Ponoszone przez Gminę wydatki związane z realizacją Inwestycji są / będą dokumentowane przez dostawców / wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazywanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina nie odliczała dotychczas podatku naliczonego od wydatków na realizację Inwestycji.

W marcu 2018 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2014-2020 - EFRR na zadanie pn. „....” w ramach osi priorytetowej RPKP.05.00.00 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, kod działania RPKP.05.01.00 Infrastruktura drogowa.

Gmina na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie zakładała bowiem (nie zakłada także ani później, ani na moment złożenia niniejszego wniosku) wykorzystywania majątku powstałego w ramach Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT. Gmina we wniosku określiła status inwestycji jako niegenerująca dochodu.

Korzystanie z Inwestycji przez podmioty trzecie jest / będzie nieodpłatne i odbywa się / odbywać się będzie na zasadach ogólnej dostępności majątku publicznego.

Gmina w trakcie składania wniosku o płatność zamierza złożyć Instytucji Zarządzającej w formie załącznika do wniosku interpretację indywidualną w zakresie prawa / braku prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na Inwestycję?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Gminie nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z treści powyższej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  1. zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
  2. pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT.

Ad A. Gmina jako podatnik VAT w ramach wydatków na Inwestycję.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, należy wskazać, iż kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 wskazanej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zapis cytowanego powyżej art. 15 ust. 6 ustawy o VAT jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W konsekwencji, kryterium uznania jednostki samorządu terytorialnego za podatnika VAT jest charakter wykonywanych przez nią czynności, tj. dokonywanie czynności o charakterze publicznoprawnym wyłącza co do zasady te podmioty z kategorii podatników VAT, natomiast dokonywanie czynności cywilnoprawnych skutkuje zasadniczo uznaniem tych podmiotów za podatników, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm., dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (pkt 1 powyższego przepisu) oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (pkt 2 powyższego przepisu), porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (pkt 14 ww. przepisu). Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż Gmina nabywając towary/usługi celem realizacji Inwestycji, nie nabywa ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym nie działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. Wydatki na Inwestycje są bowiem ponoszone na realizację nieodpłatnych zadań użyteczności publicznej w zakresie budowy dróg gminnych i dodatkowej infrastruktury towarzyszącej. Jak zostało wskazane, Gmina nie przewidywała/nie przewiduje wykorzystywania nabytych towarów i usług w ramach realizacji Inwestycji do świadczenia odpłatnych usług/dostawy towarów, które potencjalnie mogłyby podlegać opodatkowaniu VAT po stronie Gminy i stanowiłyby działalność gospodarczą Gminy w rozumieniu ustawy o VAT. Wydatki na Inwestycję są zatem ponoszone poza działalnością gospodarczą Gminy, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym nie zostanie spełniona pierwsza przesłanka warunkująca prawo do odliczenia VAT, stanowiąca o ponoszeniu wydatków przez podatnika tego podatku w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Ad. B Związek wydatków na Inwestycję z działalnością opodatkowaną VAT.

Drugim warunkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia VAT naliczonego, jest związek (co najmniej pośredni) ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jak zostało wskazane, Gmina ponosiła/ponosi/ będzie ponosiła wydatki na Inwestycję niemniej zamiarem Gminy nie było/nie jest/nie będzie wykorzystywanie Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT. Tym samym, w ocenie Gminy, nie istnieje/nie będzie istniał związek pomiędzy wydatkami związanymi z realizacją Inwestycji z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę. W konsekwencji druga przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkująca możliwość odliczenia VAT naliczonego również nie zostanie spełniona. Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej (dalej „DIS”) w Warszawie dnia 16 lutego 2016 r. sygn. IPPP3/4512-36/16-2/IG, w której organ stwierdził, że „skoro Gmina będzie nabywać towary i usługi związane z zadaniem „Przebudowa drogi gminnej S.-P.” w ramach wykonywania zadań własnych, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem w niniejszej sprawie podatek naliczony wynikający z wydatków objętych zakresem wniosku - nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych świadczonych przez czynnego podatnika od towarów i usług. Tym samym nie będą spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej S.-P.” Podobne stanowisko zajął DIS w Warszawie, który na gruncie analogicznego zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. IPPP2/4512-1192/15-2/BH uznał, iż „należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. budowy i modernizacji dróg gminnych, których właściwe utrzymanie stanowi zadanie własne Gminy”. Ponadto, jak Wnioskodawca wskazuje, użytkowanie dróg będzie nieodpłatne, a więc będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Skoro zatem efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji. Podobne stanowisko zajął przykładowo:

Mając na uwadze powyższe argumenty, w ocenie Gminy nie przysługuje/nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki na Inwestycję.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 785-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.