0115-KDIT1-3.4012.374.2018.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm. ), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2018 r. (data wpływu 22 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym od lutego 2010 r. - wcześniej podatkiem był Urząd Gminy. Obecnie Gmina jest skonsolidowana ze swoimi jednostkami budżetowymi i składa jedną skonsolidowaną deklarację podatku od towarów i usług – VAT-7. Są to następujące jednostki budżetowe:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...,
 • Zespół Szkół w ...,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w ...,
 • Szkoła Podstawowa w ...,
 • Szkoła Podstawowa w ...,
 • Zespół Szkół w ...

Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z tych zadań jest wykonywana przez Gminę w ramach systemu publicznoprawnego. Wybrane działania przeprowadzane są przez Gminę na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT. W ramach tych czynności Gmina dokonuje zarówno transakcji opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek, jak również podlegających opodatkowaniu VAT, lecz zwolnionych od podatku.

Innymi słowy Gmina wykonuje:

 1. zadania o charakterze publicznoprawnym, uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów (np. związane z budową infrastruktury drogowej),
 2. zadania w ramach systemu publicznego, uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina uzyskuje określone wpływy (np. opłata za wydanie decyzji administracyjnej),
 3. czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, uznawane przez Gminę jako podlegające regulacjom VAT, z których Gmina otrzymuje wynagrodzenie (np. sprzedaż działek, wynajem lokali użytkowych),
 4. czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, zwolnionych od VAT, z tytułu których Gmina otrzymuje wynagrodzenie (np. wynajem lokali na cele mieszkaniowe lub sprzedaż określonych nieruchomości).

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pt. „...”, zwanej w dalszej części wniosku „Inwestycją”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem Inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości w zakresie usług wykorzystujących potencjał kulturowy przyrodniczy oraz historyczny regionu poprzez rewitalizację i udostępnienie obiektu budynku architektury sakralnej wpisanej do rejestru zabytków celem zachowania unikalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W ramach inwestycji planuje się przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych zabytku - kaplicy grobowej, polegających między innymi na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, drenażu, opaski żwirowej ścian przyziemia, oczyszczeniu powierzchni elewacji i posadzek, pracach konserwatorskich przy elewacji budynku, odtworzeniu brakujących detali, wymianie pokrycia dachowego z orynnowaniem, konserwacji wrót żeliwnych, naprawie schodów oraz naprawie tynków wewnętrznych z malowaniem. Planuje się również zagospodarowanie terenów zielonych wokół kaplicy grobowej wraz z zabezpieczeniem reliktów nagrobków polegających między innymi na uporządkowaniu terenu, wysianiu trawy, wycince pozostałych korzeni i drzew, wykonaniu rabat kwiatowych, przycince sanitarnej starodrzewu. Z uwagi na fakt, iż Inwestycja jest obecnie na etapie projektowania, zakres wykazanych we wniosku robót może ulec zwiększeniu. Przeprowadzone prace sprawią, iż zabytek zyska zupełnie nową wartość historyczną i nowe przeznaczenie, a dziedzictwo lokalne zostanie zachowane. Planuje się udostępnienie całego obiektu na zewnątrz jak i wewnątrz, zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających Ż. Wewnątrz zostaną zamieszczone tablice informacyjno-historyczne z opisem historii samego obiektu jak i z historią miejscowości Ż.

W okresie trwałości projektu Inwestycja nie będzie przekazywana do innego podmiotu, a Gmina nie będzie czerpała dochodu w związku z realizacją Inwestycji. Inwestycja będzie ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, a działalność Gminy związana z realizacją Inwestycji nie będzie miała charakteru komercyjnego. Realizowana Inwestycja nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT Gminy. Planowany koszt całkowity Inwestycji wynosi ...zł, w tym wysokość dotacji wynosi ...zł. Termin zakończenia realizacji Inwestycji planowany jest na III kwartał 2019 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Inwestycji pt. „...” na podstawie art. 86 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją Inwestycji pt. „...”.

Obiekt, który zostanie zrewitalizowany w wyniku realizacji Inwestycji będzie spełniał funkcję obiektu ogólnodostępnego i bezpłatnego tzn. takiego, który zaspokoi zbiorowe potrzeby wspólnoty, a korzystanie z niego nie wiąże się z żadnymi opłatami. Za utrzymanie Inwestycji po realizacji (ponoszenie kosztów eksploatacyjnych majątku) będzie odpowiedzialna Gmina.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Mając na uwadze powyższe przepisy, w opinii Gminy w odniesieniu do wydatków na realizację Inwestycji, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż nie jest spełniona żadna przesłanka warunkująca powstanie prawa do odliczenia. Po pierwsze Gmina realizując, poprzez wykorzystanie Inwestycji, zadania o charakterze publicznoprawnym we wskazanym zakresie ustawowym nie będzie działać w roli podatnika VAT, lecz będzie wykonywać swoje zadania jako organ władzy publicznej.

W szczególności zadania własne gminy, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, obejmujące zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Po drugie wskazana działalność z wykorzystaniem Inwestycji będzie miała charakter nieodpłatny i nie będzie stanowiła działalności opodatkowanej VAT. Z powyższego jednoznacznie wynika, że towary i usługi nabyte celem wykonania Inwestycji nie będą wykorzystywane dla celów działalności opodatkowanej VAT, a w przedmiotowej sprawie Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT. W konsekwencji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie inwestycji pt. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż – jak wskazano w treści wniosku – realizowana inwestycja nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.