0115-KDIT1-3.4012.318.2018.1.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2018 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 17 lipca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.; „ustawa o samorządzie”), zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Poszczególne zadania własne Gminy przewidziane art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie, jak i zadania zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego, są w ramach Gminy wykonywane przez jej samorządowe jednostki budżetowe oraz urząd obsługujący Gminę („Urząd Gminy”).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT, polegającej na wspólnym rozliczaniu VAT przez Urząd Gminy wraz z pozostałymi samorządowymi jednostkami budżetowymi. W konsekwencji, od tego czasu, Urząd Gminy wraz z jej samorządowymi jednostkami budżetowymi traktowane są jako jeden podatnik VAT, którym jest Gmina.

Wykonując wskazane zadania, Gmina działa zarówno w charakterze organu władzy publicznej, jak i na podstawie stosunków o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących co do zasady działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT (objętą opodatkowaniem według właściwych stawek VAT, zwolnioną od VAT jak i podlegającą odwrotnemu obciążeniu).

W dniu ... października 2016 r. Gmina ... podpisała „...” z dnia ... października 2016 r. (zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217, z późn. zm.), która określa zadania, prawa i obowiązki poszczególnych partnerów zaangażowanych w realizację projektu „...” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2014-2020, Działanie .... Liderem projektu jest ..., a projekt realizowany jest razem z następującymi samorządami: ... oraz .... Całkowita wartość projektu to ... PLN, w tym część przypadająca na Gminę ... to ... PLN. Projekt zakłada rozbudowę systemu elektronicznej administracji w samorządach partnerskich polegającej na zakupie/modernizacji istniejącej infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Najważniejszym elementem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych (e-usług) obejmujących zakresem budowę, rozbudowę lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji. Do usług wdrażanych w ramach projektu będą należały:

 • elektroniczny system zarządzania dokumentacją;
 • rozbudowa funkcjonalności portali informacyjnych samorządów oraz geoportalu ...;
 • ...” wraz z usługami dotyczącymi portalu;
 • E-należności;
 • usługa udostępniania miejscowego planu zagospodarowania i umożliwiająca generowanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rzeczowa realizacja projektu przypada na okres ... października 2016 r. – ... sierpnia 2018 r. Okres rzeczowej realizacji projektu obejmuje m.in. okres przygotowania wniosku aplikacyjnego. W jego trakcie jednostki samorządowe poniosły koszty w postaci wydatków na przygotowanie studiów wykonalności, audytów informatycznych i specyfikacji sprzętu i usług, które jako koszty kwalifikowane mogły być rozliczone po podpisaniu umowy o dofinansowane. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, faktyczna rzeczowa realizacja rozpoczyna się w dniu ... stycznia 2018 r. i kończy ... sierpnia 2018 r. W tym czasie zostaną wykonane wszystkie działania przewidziane w projekcie. W zakresie obejmującym niniejszy wniosek wszystkie faktury/rachunki dotyczące zakresu projektu, za który odpowiedzialna jest Gmina ..., będą wystawione na Gminę .... W ramach projektu Gmina ... nabędzie towary/usługi zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

 1. Zestaw komputerowy - ... szt.;
 2. Komputer przenośny - ... szt.;
 3. Urządzenia .... zabezpieczające sieć ... - ... szt.;
 4. Rozbudowa funkcjonalności portalu internetowego ... - dostosowanie do wymagań .... - ... szt.;
 5. Uruchomienie/rozbudowa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją - ... szt.;
 6. Oprogramowanie antywirusowe - ... szt.;
 7. Promocja projektu - ... szt.;
 8. Przygotowanie studium wykonalności - ... szt.;
 9. Audyt informatyczny - ... szt.;
 10. Przygotowanie specyfikacji technicznej usług i sprzętu - .... szt.;
 11. E-należności - .... szt.;
 12. Uruchomienie „....” i e-usług na platformie „....” ... szt.;
 13. Rozbudowa funkcjonalności geoportalu ... - .... szt.

Towary/usługi nabyte przez gminę w trakcie realizacji projektu będą służyły do prowadzenia czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zarówno sprzęt, oprogramowanie, jak i pozostałe dobra nabyte w trakcie realizacji projektu będą związane z wykonywaniem zadań, w których Gmina działa w charakterze organu władzy publicznej.

Zgodnie z „...”, do obowiązków Lidera projektu należy:

 • koordynacja i zarządzanie projektem, a także reprezentacja stron umowy na zewnątrz;
 • sprawozdawczość, monitoring i rozliczenia finansowe;
 • obsługa finansowo-księgowa w zakresie dotyczącym zadań Lidera;
 • przekazywanie stronom umowy informacji dotyczącej bieżącej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu;
 • przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przypisanym Liderowi;
 • reprezentowanie każdego z partnerów wobec Instytucji Zarządzającej, w tym zawarcie umowy o dofinansowanie projektu i podpisywanie Aneksów do umowy;
 • zapewnienie udziału parterów w procesie decyzyjnym, wsparcie w realizacji zadań, systemu sprawnej komunikacji, prawidłowości operacji finansowych, składanie wniosków o płatność, raportowanie Instytucji Zarządzającej o problemach i zagrożeniu nieosiągnięcia wskaźników projektu, upowszechnianie informacji o projekcie i jego celach.

Zgodnie z „...”, do obowiązków partnerów projektu należy m.in.:

 • aktywny udziału w strukturach zarządzania projektem;
 • przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dotyczącym zadań Partnera Projektu;
 • przekazanie Liderowi Projektu dokumentów dotyczących zabezpieczenia finansowego swojego wkładu;
 • utrzymywanie trwałości projektu w okresie jego realizacji oraz przez ... lat od daty jego zakończenia w zakresie dotyczącym Partnera Projektu;
 • realizacja projektu zgodnie z przyjętym Harmonogramem;
 • udzielenia Liderowi Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do przygotowania wszelkich sprawozdań dotyczących projektu, wniosków o płatność, itp.;
 • współpracy z Liderem Projektu w zakresie utrzymania trwałości projektu, jego monitorowania i ewaluacji;
 • przygotowanie i realizacje zakresu projektu przypisanego każdemu Partnerowi Projektu oraz współpracy przy realizacji zadań wspólnych w projekcie;
 • obsługi finansowo-księgowej projektu w zakresie dotyczącym zadań Partnera;
 • informowanie lidera o planowanych zmianach w realizacji zadań, ryzyku, zagrożeniu nieosiągnięcia wskaźników;
 • poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie realizowanej przez Lidera, Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione do kontroli podmioty;
 • informowania uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań, wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera;
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej wydatków projektu, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem;
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu w terminach określonych w umowie.

Każdy z partnerów projektu będzie właścicielem sprzętu, systemów IT/usług przez nich zakupionych. Wyjątek stanowi rozbudowa funkcjonalności portali informacyjnych samorządów oraz geoportalu .... Właścicielem geoportalu jest ..., natomiast koszt finansowania jego modernizacji będzie podzielony proporcjonalnie pomiędzy każdego z partnerów. Zgodnie z Umową o partnerstwie, Partnerzy będą przekazywać środki finansowe na pokrycie finansowania części wspólnej (modernizacji geoportalu ...) Liderowi „na jego pisemny wniosek na wydzielone konto bankowe założone do obsługi Projektu”. Lider wystawi Partnerom notę księgową (obciążeniową), która będzie księgowana przez Partnera i będzie stanowiła podstawę do przekazania środków Liderowi. Partnerzy nie otrzymają bezpośrednio od Lidera towarów/usług, ale uzyskają dostęp do funkcjonalności geoportalu i wykorzystywania ich dla potrzeb własnej jednostki.

Środki finansowe będą przelewane przez Instytucję Zarządzającą na konto Lidera, który następnie dalej przekazywał środki partnerom. Zgodnie z Umową o partnerstwie:

 • Lider przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, [...], w formie refundacji poniesionych wydatków,
 • Lider przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż ... dni roboczych od otrzymania na rachunek wyodrębniony projektu środków wynikających z zatwierdzenia przez ..., wniosku o płatność,
 • Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Liderem lub pomiędzy Partnerami, są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych.

Rozliczanie wydatków będzie się odbywało na zasadzie refundacji poniesionych kosztów w comiesięcznych okresach.

Wszyscy Partnerzy i Lider przygotowują częściowe wnioski o płatność, z których następnie Lider tworzy wniosek o płatność i wysyła do ... celem rozliczenia. Po akceptacji wniosku i otrzymaniu całości środków na konto Lider przekazuje w ciągu ... dni roboczych każdemu z partnerów transzę w wysokości określonej w częściowym wniosku o płatność.

Mienie zakupione w ramach realizacji projektu przez Gminę będzie przez nią wykorzystywanie w ramach jej własnych jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie.

Czy Gmina (poprzez rozliczenie cząstkowe Urzędu Gminy) może odliczyć VAT naliczony w ramach poniesionych wydatków na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina (poprzez rozliczenie cząstkowe Urzędu Gminy) nie może odliczyć VAT naliczonego w ramach poniesionych wydatków na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”. W związku z powyższym Gmina ... ma prawo uznać podatek VAT zawarty w dokonanych zakupach towarów i usług jako koszt kwalifikowany w realizowanym projekcie.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Gmina wskazuje, że stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumieć należy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zarówno sprzęt, oprogramowanie, jak i pozostałe dobra nabyte w trakcie realizacji projektu będą związane z wykonywaniem zadań, w których Gmina działa w charakterze organu władzy publicznej. Ponieważ towary/usługi nabyte przez Gminę w trakcie realizacji projektu będą służyły do prowadzenia czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Gmina nie może odliczyć VAT naliczonego w ramach poniesionych wydatków na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”. W związku z powyższym Gmina ... ma prawo uznać podatek VAT zawarty w dokonanych zakupach towarów i usług jako koszt kwalifikowany w realizowanym projekcie.

W tych okolicznościach Gmina wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z cytowanych powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z aktualnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczające jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, o czym stanowi art. 15 ust. 6 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonane przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu będą służyły – jak wskazała Gmina – do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Gminy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Oznacza, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że tutejszy organ nie jest kompetentny do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania, bądź braku przesłanek do zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.