0115-KDIT1-2.4012.848.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. ....– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. ....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (zwana dalej Gminą) jest to Gmina miejsko-wiejska, zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Gminie przyznano grant na realizację operacji pt.: ... ...” w ramach Poddziałania „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Celem niniejszej operacji jest znacząca poprawa jakości życia, umożliwienie wypoczynku w komfortowych warunkach, bezpiecznego uprawiania hobby, integracji środowiska wodniaków oraz ludzi dotychczas niezwiązanych z rekreacją wodną podczas imprez na wodzie. Gmina z przyznanego grantu dokonała zakupu modułowej zabudowy pomostowej. Pomost nie jest stale związany z gruntem, jest mobilny i może być przemieszczany. Pływający pomost został ulokowany na jeziorze ..., w rejonie plaży miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji (działka nr ...). Pływający pomost ma za zadanie uatrakcyjnić wypoczynek nad jeziorem i zwiększyć liczbę osób korzystających z walorów środowiska wodnego. Pomost może być wykorzystywany jako pływająca wyspa, scena podczas wszelkich imprez wodnych, sportowych i turystycznych. Z realizacją zadania wiązała się również organizacja imprez skierowanych głównie do osób do 25 roku życia. Zorganizowano warsztaty ratownictwa wodnego oraz regaty kajaków turystycznych i rowerów wodnych. Ich celem było promowanie turystyki i sportów wodnych oraz propagowanie bezpiecznego zachowania na obszarach wodnych. Poniesiono również wydatki na utworzenie strony internetowej, logotypu projektu, czapek z nadrukiem oraz baner, które miały przyczynić się do szerszego rozpropagowania wiedzy społeczności lokalnej na temat działań założonych w projekcie. Wszelkie faktury dokumentujące ponoszone wydatki związane z realizacją operacji wystawiane były na Gminę. Wstęp na plażę miejską przy jeziorze, gdzie ulokowano mobilny pomost, jest bezpłatny i ogólnodostępny. Udział w imprezach towarzyszących promocji projektu również był bezpłatny. Gmina nie wykorzystuje zatem pomostu do celów zarobkowych, których efektem jest dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pomost będzie udostępniany nieodpłatnie i Gmina nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur kosztowych związanych z realizacją wyżej wymienionego zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie, w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z wystawionych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację operacji pt.: ...?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a powołanej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zatem, aby skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy spełnić następujące warunki, a mianowicie:

  • odliczenie dokonywane jest przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz
  • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących ponoszone wydatki na zakup towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w sytuacji, gdy służą czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług lub czynnościom niepodlegającym podatkowi od towarów i usług. Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle powołanego wyżej przepisu wynika, że organ władzy publicznej uznawany jest za podatnika podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności innych niż te, które należą do jego zadań oraz w przypadku wykonywania czynności należących do jego zadań, ale mających charakter cywilnoprawny, tzn. realizowanych na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności, Gmina realizuje zadania własne mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do zadań własnych Gminy należą m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym). Realizując projekt Gmina wykonuje zatem zadania własne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Mobilny pomost będzie udostępniany nieodpłatnie czyli nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Realizując projekt Gmina nie działała jako podatnik VAT i nie będzie on miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Gminie nie przysługiwało zatem prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację operacji ..., ponieważ nie zostały spełnione przesłanki (wynikające art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.