0115-KDIT1-1.4012.578.2018.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2018 r. (data wpływu 10 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym w dniach 25 września, 1 i 3 października 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i sposobu odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 września 2018 r., 1 i 3 października o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i sposobu odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina M... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (zwanym dalej VAT) od dnia 6 kwietnia 2005 r. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Gmina posiada osobowość prawną oraz zdolność do czynności cywilnoprawnych. Gmina wykonuje zadania własne, określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym samodzielnie lub poprzez powołane przez siebie gminne jednostki organizacyjne.

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych – składając jedną zbiorczą deklarację VAT-7. Wobec powyższego na fakturach sprzedażowych sprzedawcą jest Gmina z jej NIP-em, a wystawcą dana jednostka organizacyjna wraz ze swoim adresem, natomiast na fakturach zakupowych nabywcą jest także Gmina, a odbiorcą dana jednostka organizacyjna wraz ze swoim adresem. W strukturze organizacyjnej Gminy funkcjonują następujące jednostki budżetowe: Publiczne Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy (jako jednostka budżetowa obsługująca jednostkę samorządu terytorialnego) oraz samorządowy Zakład Budżetowy.

Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 827), gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. W Gminie gospodarka komunalna prowadzona jest przez samorządowy zakład budżetowy jakim jest Gminnym Zakład Gospodarki Komunalnej (zwany dalej GZGK). GZGK wykonuje zadania, polegające między innymi na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania ścieków komunalnych.

Po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT, GZGK prowadzi opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT sprzedaż w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Sprzedaż opodatkowana (dokumentowana fakturą) dotyczy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych – dla gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych Gminy posiadających osobowość prawną oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu VAT (dokumentowana notą księgową) dotyczy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rzecz jednostek budżetowych Gminy.

W 2016 r., Gmina M... rozpoczęła prace projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym pompowni ścieków dla miejscowości P... .

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 3 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą M... a Firmą E... Spółka jawna, została zawarta umowa nr ... na realizację inwestycji pn. „...”. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, obejmujący budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej składającej się z kolektorów głównych grawitacyjnych, rurociągów ciśnieniowych i przepompowni ścieków surowych, obsługującej mieszkańców miejscowości P... . Odbiornikiem ścieków dla ww. inwestycji będzie istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany na działce nr ewidencyjny ... (droga gminna) w miejscowości P..., odprowadzający dalej ścieki w kierunku oczyszczalni ścieków dla kanałów grawitacyjnych oznaczonych: E,D,W,G oraz włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny ... (droga gminna) w miejscowości P... dla kanałów grawitacyjnych oznaczonych odpowiednio: S,F,G.

W ramach tej inwestycji wykonana zostanie infrastruktura kanalizacyjna, stanowiąca kolejny element istniejącej już sieci kanalizacyjnej w Gminie. Inwestycja będzie służyć realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Zadnie polega na budowie kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej na odcinku ok. 10.061 km. Jej celem jest przejęcie ścieków bytowo-gospodarczych z budynków osób fizycznych, firm, a także z budynku Szkoły (jednostki organizacyjnej Gminy).

Ponoszone na realizację tego zadania wydatki są dokumentowane przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi kwotami podatku naliczonego. Po zakończeniu zadania wskazanego w opisie, z mieszkańcami Gminy zawierane będą umowy cywilnoprawne na odbiór ścieków. Za korzystanie z kanalizacji pobierane będą opłaty na podstawie wystawianych przez Gminę faktur VAT.

Budowana sieć kanalizacyjna to sieć grawitacyjno-ciśnieniowa z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej.

Kanały grawitacyjne ciążące do poszczególnych przepompowni ścieków oznaczono odpowiednio:

 1. Kanał o oznaczeniu E wraz z kanałami bocznymi odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze poprzez istniejący kolektor sanitarny do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości W...;
 2. Kanał o oznaczeniu D wraz z kanałami bocznymi odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze do przepompowni ścieków P3. Przepompownia przepompowuje ścieki w kierunku kolektora o oznaczeniu E;
 3. Kanał o oznaczeniu W wraz z kanałami bocznymi odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze do przepompowni ścieków P4. Przepompownia przepompowuje ścieki w kierunku kolektora o oznaczeniu G;
 4. Kanał o oznaczeniu G wraz z kanałami bocznymi odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze z części miejscowości P... do kanalizacji grawitacyjnej zakończonej studnią rewizyjną G 22;
 5. Kanał o oznaczeniu S wraz z kanałami bocznymi odprowadza ścieki poprzez istniejący kolektor sanitarny do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości W...;
 6. Kanał o oznaczeniu F odprowadza ścieki do przepompowni P1, przepompownia zaś odprowadza ścieki w kierunku kolektora o oznaczeniu S;
 7. Kanał o oznaczeniu G wraz z kanałami bocznymi odprowadza ścieki do przepompowni P2, przepompownia zaś przepompowuje ścieki w kierunku kolektora o oznaczeniu F.

Wybudowany kanał grawitacyjny o oznaczeniu E i D będzie wykorzystywany do odprowadzania ścieków z budynku Zespołu Szkół w P..., który to jest jednostką organizacyjną Gminy M..., a także do odprowadzania ścieków z prywatnych posesji. W związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT, dla Zespołu Szkół w P... będzie wystawiana nota księgowa za odbiór ścieków, jako świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku, Zespół Szkół w P... wykorzystuje kanalizację sanitarną do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Oprócz Zespołu Szkół w P..., z kanalizacji sanitarnej (z wybudowanego kanału grawitacyjnego E i D) będą korzystały podmioty prywatne – mieszkańcy P... oraz firmy, które ewentualnie w przyszłości będą tu powstawać. W ramach realizacji przedmiotowego zadania Gmina ... nabyła i będzie nabywać towary i usługi, które będą wykorzystywane przez inną jednostkę organizacyjną Gminy tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w M... zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i co celów innych niż działalność gospodarcza, bowiem powstałą w wyniku realizacji infrastrukturę tj. sieć kanalizacyjną Gmina zamierza nieodpłatnie przekazać (w drodze protokołu – grudzień 2018 r.) do GZGK na potrzeby prowadzonej przez niego działalności, z tytułu której podatnikiem VAT jest Gmina.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym i przy pomocy udostępnionej mu infrastruktury będzie realizował w imieniu i na rzecz Gminy zadania własne w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Na wybudowanie ww. inwestycji, Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w R... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „...”. Podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany.

Powstałą w wyniku realizacji inwestycji infrastrukturę Gmina zamierza wykorzystać w prowadzonej działalności w zakresie usuwania ścieków komunalnych, z tytułu której jest podatnikiem VAT. Odbiorcami usług będą osoby fizyczne zamieszkałe na posesjach zlokalizowanych od nr domu ... do ... (część po prawej i lewej stronie w kierunku miejscowości P...), które z tego tytułu będą otrzymywały faktury VAT, a także przyszli przedsiębiorcy, jeżeli rozpoczną na tym obszarze prowadzenie działalności gospodarczej. Z tym, że po jednej stronie (gdzie znajduje się budynek Szkoły) wybudowano kanały o oznaczeniu : E, D,G. Po drugie stronie wybudowane zostaną kanały o następujących oznaczeniach: S, F a także częściowo kanał G. Wybudowana część sieci kanalizacyjnej (kanał E i D) wykorzystywana będzie do odprowadzania ścieków z prywatnych posesji a także z Zespołu Szkół w P... (Zespół Szkół w P... jest jednostką organizacyjną Gminy M... i będzie podłączony na odcinku E i D).

Dotychczas, w zakresie realizacji tego zadnia Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą faktur za część robót. Gmina nie dokonała odliczenia z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki, bowiem w pierwszej kolejności zamierza potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej czy i w jakim zakresie przysługuje jej prawo do odliczenia.

Ponadto wskazano, że umowa na dofinansowanie zadania pod nazwą „...” o nr ... została podpisana w dniu 31 października 2017 r. Gmina przedstawiła koszty do dofinansowania w kwocie netto. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy z tytułu poniesionych latach od 2016 r. do 2018 r., wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości P... Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?
 2. Czy Gmina jest uprawniona do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych w latach od 2016 do 2018 r., które może bezpośrednio przypisać do czynności opodatkowanych, tam zaś gdzie nie ma takiej możliwości powinna zastosować prewspółczynnik jednostki, która będzie wykorzystywała wybudowaną infrastrukturę, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług, w tym wypadku będzie to prewspółczynnik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z inwestycja pn. ... na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Gminy, spełnia ona warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ w związku z wykonywaniem czynności z zakresu odprowadzania ścieków prowadzi i będzie prowadzić działalność gospodarczą, a tym samym działa i będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT. Środki pochodzące z tytułu usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych stanowią przychody Gminy. Efekty realizacji zadań są i będą wykorzystywane do celów zarobkowych. Wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez jednostkę organizacyjną Gminy (GZGK), która od 1 stycznia 2017 r. nie jest już samodzielnym podatnikiem podatku VAT, jak i do czynności pozostających poza zakresem ustawy (czynności wewnętrzne między jednostkami organizacyjnymi Gminy M...).

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości P... Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Ad. 2.

Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od inwestycji w budowę kanalizacji sanitarnej, w całości tam, gdzie będzie możliwość przypisania wydatków bezpośrednio do czynności opodatkowanych, natomiast tam gdzie nie będzie takiej możliwości to według prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obliczonego dla samorządowego zakładu budżetowego – GZGK, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2193).

Gmina prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług m.in. w zakresie odbioru ścieków i działa w charakterze podatnika podatku VAT. Gmina będzie podpisywać umowy cywilnoprawne z odbiorcami usług, a należny podatek VAT w wysokości 8% będzie wykazywany w miesięcznych deklaracjach VAT-7 i odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Niemniej jednak, część inwestycji będzie służyła do świadczenia usług dla własnej jednostki organizacyjnej i w tej części będą wystawiane noty księgowe. Powstała infrastruktura będzie zatem wykorzystywana zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jaki i do celów innych w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ponadto, w przypadku odliczenia podatku VAT wg prewspółczynnika, Gmina będzie dokonywała korekty rocznej odliczenia podatku VAT przez okres 10 lat zgodnie z art. 90c ust. 1-3 ustawy o VAT.

W przypadku gdyby odpowiedź na pytanie 1 była negatywna, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie powinna być traktowana inaczej, mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług, to powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość realizacji tego świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo od odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ust.1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

Skoro Gmina wybudowała kanał grawitacyjny o oznaczeniu S, który wraz z kanałami bocznymi odprowadza ścieki poprzez istniejący kolektor sanitarny do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości W..., oraz kanał grawitacyjny o oznaczeniu F odprowadzający ścieki do przepompowni P1, a przepompownia odprowadza ścieki w kierunku kolektora o oznaczeniu S, a także odcinki G i W, i na odcinkach tych zamieszkują tylko osoby fizyczne, dla których z tytułu odprowadzania ścieków będą wystawiane faktury VAT, to wydatki poniesione na wybudowanie tych odcinków należy przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych. Na odcinkach, gdzie Gmina nie może przyporządkować podatku VAT z faktur zakupowych wyłącznie do czynności opodatkowanych, należy do odliczenia podatku naliczonego zastosować prewspółczynnik, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obliczony dla samorządowego zakładu budżetowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestie będące przedmiotem zapytania, tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego i sposobu jego realizacji od wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą opodatkowaniu oraz inną niż działalność gospodarcza – działalnością niepodlegającą opodatkowaniu, na podstawie przepisu art. 86 ust. 2a-2h ustawy, nie rozstrzyga natomiast innych kwestii związanych z obliczeniem kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, w tym sposobu proporcjonalnego rozliczenia podatku w związku z działalnością zwolnioną od podatku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłość prowadzonego postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.