0114-KDIP4.4012.497.2018.2.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Projekt - prawo do odliczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 10 sierpnia 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), w odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 września 2018 r. (skutecznie doręczone 19 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa OSP remizy dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 18 września 2018 r. (skutecznie doręczone 19 września 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej: „Gmina” „Wnioskodawca”) jest jednostką samorządu terytorialnego.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym co miesiąc deklarację VAT

Wniosek dotyczy stwierdzenia czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT od zadania inwestycyjnego przedstawionego poniżej.

Gmina wykonuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego (organ władzy publicznej, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców ” będzie realizowane w ramach zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. l pkt 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych oraz sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn : „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców ” można zaliczyć jako koszt kwalifikowany, który podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

Wniosek składany jest w ramach operacji typu:

7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Tytuł operacji: „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców

Ogólnodostępna świetlica udostępniana nieodpłatnie przeznaczona dla mieszkańców powstanie w nowowybudowanej części budynku OSP.

Opis przedsięwzięcia pn . „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców ” przedstawiony jest poniżej.

Nowa część budynku projektowana jest jako część parterowa, niepodpiwniczona, przykryta dachem o konstrukcji drewnianej.

W nowej części będzie się mieściła świetlica jako sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem. Nowopowstała świetlica będzie wykorzystywana nieodpłatnie jako sala do zebrań wiejskich, spotkań integracyjnych mieszkańców wsi oraz zajęć edukacyjnych i kulturalnych. Pomieszczenia będą w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych przez zaprojektowanie wejścia do budynku z poziomu terenu oraz dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowana część będzie składała się ze świetlicy - sali wielofunkcyjnej, szatni, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia gospodarczego.

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej. Przewiduje się ogrzewanie całości budynku za pomocą pompy ciepła 14 kW.

Dodatkowo zaprojektowano w sali spotkań mieszkańców kocioł na pelet DGP, stanowiący alternatywne awaryjne ogrzewanie świetlicy.

Na ścianach przewiduje się wykonanie tynków gipsowych, malowanych farbą lateksową. Posadzki zostaną wykonane z gresu.

Nowopowstała świetlica w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn . „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców ” będzie ogólnodostępna nieodpłatnie.

Ww. zadanie inwestycyjne Gmina realizować będzie poprzez wykonawcę wyłonionego w przetargu zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Wykonawca będzie wystawiał na Gminę faktury VAT z wykazanym podatkiem od towarów i usług.

Dla Gminy będzie to podatek naliczony.

Ponadto wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Brak stosownego dokumentu Krajowej Informacji Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków na podatek od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w przypadku gdy Gmina nie może tego podatku odzyskać z budżetu państwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowę remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców

Wniosek składany jest w ramach operacji typu:

7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców” Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację przedsięwzięcia.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z przepisem art. 86 ust.l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 , art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust 2-6 ustawy.

Powołany wyżej art. 86 ust. I ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i sług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystywania ich do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 .

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 , bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zdefiniowana została w art. 15 ust. 2.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo - przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze, podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności:

Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty art. 9 ust. l cytowanej ustawy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców” , pomimo że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Gmina realizując zadanie inwestycyjne, nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a towary lub usługi nabywane w ramach zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach zadań własnych gminy.

Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach zadania inwestycyjnego będą wystawione na Gminę, natomiast towary lub usługi nabywane przez Gminę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa remizy OSP dla potrzeb stworzenia świetlicy dla mieszkańców ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego . Tym samym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją ww. zadania na zasadach określonych przepisami ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.