0114-KDIP4.4012.295.2018.1.IT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących realizację zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących realizację zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie" – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących realizację zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie". Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 10 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług realizuje operację pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie ", obejmującą trzy zadania:

  1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., ..., gm. ...,
  2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., gm. ...,
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ... i ... gm. ....

Gmina realizuje ww. operację jako zadanie własne Gminy o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.). Wykonawcy zostali wyłonieni na podstawie Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z postępowaniem przetargowym i zapisami SIWZ zostały zawarte trzy umowy, odrębnie na każde zadanie. Faktury za zrealizowane zadania będą wystawione na Gminę, odrębnie za każde zadanie.

W ramach zadania 1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., gm. ... wykonana zostanie sieć wodociągowa i 31 przyłączy wodociągowych na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców gminy, do budynków mieszkalnych.

W ramach zadania 2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., ..., gm. ... wykonana będzie sieć wodociągowa, 86 przyłączy na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców, do budynków mieszkalnych i jedno przyłącze do budynku będącego w posiadaniu Gminy (po zlikwidowanej szkole) planowanego pod wynajem.

W ramach zadania 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ... i ..., gm. ... wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i 46 przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców Gminy ..., do budynków mieszkalnych.

Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem: wydatki na roboty budowlane fakturowane na Gminę.

Operacja pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie" realizowana jest z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jako jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność przy realizacji inwestycji należy przedstawić indywidualną interpretację podatkową ws. kwalifikowalności podatku VAT przy realizacji powyższej operacji.

Według paragrafu 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1182) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. który stanowi, iż podatek od wartości dodanej (VAT) może być uznany za koszt kwalifikowalny z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Projekt będzie generował przychody. Gmina będzie prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, związaną z poniesionymi przez nią wydatkami w związku z realizacją ww. operacji.

Gmina będzie dokonywała sprzedaży usług polegających na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków z sieci powstałych w wyniku zrealizowanej inwestycji na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami usług. W związku z powyższym, wystąpi sprzedaż opodatkowana 8% stawką VAT.

Woda będzie dostarczana z własnego ujęcia, tj. stacji uzdatniania wody budowanej w miejscowości ... gm. ... (planowane oddanie do użytku – czerwiec 2018 r.). Ścieki będą odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków w ... gm. ....

Nadmienia się, że centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie zgodnie z ustawą została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 roku. Wszystkie inwestycje i nakłady na majątek prowadzone są wyłącznie przez Gminę, a nie podległe jednostki. Wszystkie zasoby komunalne są wyłącznie majątkiem Gminy. Gmina nie ma i nie zamierza wyodrębniać żadnych zakładów budżetowych lub innych podmiotów, którym powierzy majątek i zarządzanie nim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług realizując zadanie własne pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie" przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 może obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących realizację powyższego zadania, a przez to uznać podatek VAT jako koszt niekwalifikowalny w Programie?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina stoi na stanowisku, że będzie jej przysługiwało prawo do pełnego odliczenia i zwrotu podatku w pełnej wysokości w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

Po zakończeniu ww. operacji Gmina będzie dokonywała sprzedaży usług polegających na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków z sieci powstałych w wyniku zrealizowanej operacji na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami tych usług. W związku z powyższym, wystąpi sprzedaż opodatkowana 8% stawką VAT. Dlatego też w tym zakresie Gmina może być traktowana jako podatnik podatku VAT.

Zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tym samym Gmina spełnia przesłankę warunkującą prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wobec tego Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. operacji. W konsekwencji Gmina będzie mieć również prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu podatku o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa st. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Podkreślić należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w przypadku wykorzystywania nabywanych towarów i usług do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej.

Podatnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych (po 1 stycznia 2016 r.) towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Należy w tym miejscu wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Na podstawie art. 9 ust. 1 wskazanej ustawy, gmina, w celu wykonywania zadań, może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 powołanej ustawy).

Jak wynika z art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Realizacja ww. zadań następować może także w drodze dostawy towarów i świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy (w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług co do zasady odpłatnych). Dodać jednocześnie należy, że wykonywanie wskazanych wyżej zadań może odbywać się w dwojakim charakterze, tj. wykonywanej władzy publicznej lub w warunkach działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług realizuje operację pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie", obejmującą trzy zadania:

  1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., ..., gm. ...,
  2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., ..., gm. ...,
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ... i ... gm. ....

W ramach zadania 1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., gm. ... wykonana zostanie sieć wodociągowa i 31 przyłączy wodociągowych na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców gminy ..., do budynków mieszkalnych.

W ramach zadania 2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ..., ..., ..., ..., gm. ... wykonana będzie sieć wodociągowa, 86 przyłączy na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców, do budynków mieszkalnych i jedno przyłącze do budynku będącego w posiadaniu Gminy (po zlikwidowanej szkole) planowanego pod wynajem.

W ramach zadania 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym ... i ..., gm. ... wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i 46 przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców Gminy ..., do budynków mieszkalnych.

Projekt będzie generował przychody. Gmina będzie prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, związaną z poniesionymi przez nią wydatkami w związku z realizacją ww. operacji. Gmina będzie dokonywała sprzedaży usług polegających na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków z sieci powstałych w wyniku zrealizowanej inwestycji na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami usług. W związku z powyższym, wystąpi sprzedaż opodatkowana 8% stawką VAT.

Woda będzie dostarczana z własnego ujęcia, tj. stacji uzdatniania wody budowanej w miejscowości ... gm. ... (planowane oddanie do użytku – czerwiec 2018 r.). Ścieki będą odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków w ... gm. ....

Gmina nie ma i nie zamierza wyodrębniać żadnych zakładów budżetowych lub innych podmiotów, którym powierzy majątek i zarządzanie nim.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina może obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących realizację powyższego zadania.

Z uwagi na treść ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podkreślić jeszcze raz należy, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w sytuacji, gdy przypisanie nabywanych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe – w świetle powołanych przepisów art. 86 ust. 2a ustawy – kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej – „sposób określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że Gmina będzie prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, związaną z poniesionymi przez nią wydatkami w związku z realizacją ww. operacji. Do nowych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej będą podłączeni mieszkańcy gminy oraz zostanie wykonane jedno przyłącze do budynku będącego w posiadaniu Gminy (po zlikwidowanej szkole) planowanego pod wynajem. Gmina będzie dokonywała sprzedaży usług polegających na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków z sieci powstałych w wyniku zrealizowanej inwestycji na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami usług.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy oraz przestawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że jeśli Wnioskodawca będzie miał możliwość bezpośredniego przypisania poniesionych wydatków dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej, służących realizacji czynności opodatkowanych VAT – usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców gminy oraz podmiotu wynajmującego budynek po zlikwidowanej szkole (dokumentowanych fakturami VAT na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych), to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.